Skip to main content

Full text of "Cornvti Theologiae graecae compendivm"

See other formats


ΟΟΒΪϊνΤΙ 
ΤΗΕΟΙ/ΧΠΑΕ αΒ,ΑΕΟΑΕ 

ΟΟΜΡΕΝϋΙΥΜ. ΒΪΟΒΗβνΐΤ ΕΤ ΕΗΒΝΟΑΒ1.Τ Ο Α Κ Ο Ι. V 3 Ι. Α Ν Ο. ΠΡ8ΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕΒΙΒνβ Β. Οτ. ΤΕΥΒΙϊΕΒΙ, 

ΜΟΟΟΟΙΛΧΪΙ. ωρβίΑΐ: ττπβ χ, β. γβτβηϊμ. ΜΑΝΙΒνβ 

Ι0ΑΚΝΙ8 ΟΑΚΟυ 80ΗΜΙΤΤΒΙ.ΑΝΚΙΤ ΡΓ&βίαΐΐο. Οοπιιιίί ηοιηΐηβ ί«Γ6 ίβιτί ίΐΐιιά <3β ΐΗβο1ο§ΪΗτ βϊ&βοα. 
ορηβοηΐιηη, ςτιοά αηίβ Ιιοβ Ιτί£ίηΐΐΐ Ββρίβιη βιιϊιοβ Οθ&ηη 
ρΓΪπηιε Γβοβηδτιϋ, ίικίβ ροίΪΒ8Ϊιιιιιηι νϋβΐπΓ ρ&ίβΓβ, φΐοά 
οωη ΊΊίθοϋοΓΘίαυ 1 ) Οοηιιιίί ρΙάΙοΒορΜ <1β ϋΐ6θ1θ£Ϊ& ΰτ-αβοα 
ΙϊΊϊγΪ »τιοίθΓΪ8 ηαβηϋοΏβιιι ίαοϊαΐ, ΐαυα Ιϋτιιιο1ο§ΐοιιιιι Μ&£ηιιιη 
βίΛ νοοβ Ζί-ΰρ*) ηοβίζΐ Ιίίβΐΐΐ Ιοοτιιη (ο. 2) βί αηηοΒ αά 
νβΛτίϊη, αΐίαπιβη ηΐΗΐιίίβΒΐο ΙαικϊαηΒ ηβο ηοη ΐρβί ιηβΙίοΓίβ 
ηοΐαβ οοάίοβΒ αΛ ιχηηαι οιηιιββ, ίη <ριΐ1πΐ8 ΕηΜςιιΪΒΒΪιιιιΐΒ 
(ηοοίΒ Ν), άίεβιΊ» Ιιπηο Ιίβηιΐϊΐ αάεί^παιιύ Οοηπιΐο. Αίίριβ 
Φορνοντον (νβΐ Φον$νοντον νβΐ Φαουνοντον) ΐηΒοηρϋο, 
<ΐτι*ιη <Μβι , ηιηιΐ3 φήκ^αβ οοάεχ ρΐΌβΙϊβΐ, φΐίη &Ή1>Γ8ηΐ 
ουΐΐΐϋάαιη Γβρθίβηά» βϋ ΐηοιιτίβ. νίιη χηΐηίηιβ ΟΒΒθοαΜ Μ§ηϊ 
ϋϋΐΐ8 χηατ^ϊιιαίϊδ (-)-, φΐ&β βΒΐ αηίΐς^τια ΙϋΛοπιβ Φ ίοηηα, τοί 

Φ), φΙΟ ΤθίθΓΘΒ βί ΙΛγΜΪΪ βΐ 1ββΐΟΓΘ8 ΗατίόΙ θί80Γβρ3Ι1ΐβ8 Ά 

ηοβίτοπιιιι ίβιηροΐΊίπι ιιβϊι ιαβϋίοπα άί@ηα <]ΐα£ΐβ οβηϋβΓεηΐ 
άΪ3ίϊιι§ιιβ11)8.ιΐΐ «6 ηοίίΛΒΏί 5 ), νΐχ Θ8ί €[ΐΐ043 ίαβϋβιιπίΒ, φΐβιη- 
νΪΒ, Βί φΐίδβιη ΐΐβ οβίβοβτππιο ίΐΐο ρΜΙοΒορΙιο ΕβρΐϊίΜΐο 1) Ογ3,θο8τ. αίΓθοί,, οιΐΓΒ,ί. Π 35 (ΐοιη, IV ρ, 856 6(1. 8οϊιυΜ- 
αηΟιθ): Κοςνοντος ίί ό φιλόσοφος την 'Ελληνιχην ΰΐολογίαν 
ξννιέ&ΐΜΐ. 

2) Ρ. 408 6(1. (ΪΕΜβΓ.! Κοςνοντος ίν τω ΛίρΙ Ελληνικής β•βο- 
λογίας φηβϊν οτι ψνχή ίστι τον παντός χόβμον «κρκ ιό ξ/αη 
χαί αΐτϊα ΐΐναι τοΐξ ζ&βι τον %ην και δια τονϊο βααύΐνειν (βίο 
Οΐιιη Μ&τοώηο Εϋ οοάίοβ 530 ριΟ βααιλΐνβ 1θ§βπ3υιη) λέγεται 
των οίον, <χ>ς κάί ίν ημΐν ή ψυχή 17 οτι, %. τ. λ. 

3) Εχθίηρίΐ £ταϋα α£ΡβΓ0 άβ ηοβίπβ οοΰά. V βί θ; ίναΑ& 
βηπ» ίηβοηρΐιοιιβιιι ίη ίΐΐο -$-, ΐη Ιιοο θ Γβρβηαβ. τχ ΡΚΑΕΙΆΤΪΟ. 

(νβΐ ΪΊΐβΒίϊΐΕΙΙΙο), ΡβΓΒΪΪ ρθ6ΪΛβ ηΐ8£Ϊ8ίΤ0, 00^ϋ»ΤβΐΪ3, 

ΑίήοΜίαΒ, τιΐ υϊβτιβ ββί Ο, Ρ. ΗβπΜϋΐιο 1 ) βαιηοιιιβ Ββοπίο 
Μϋΐι^ο 8 ), Φον^νοΰΐον τοοΪ3 Βοηιιβ ηοιηίιπβ Βρβοίβιη ρηιβ 
Ββ ίβΓ&ί η&ΐίνϊ. Οιιοά νθΓΟ οριΐάα,ιχι οοιϋοβΒ ΙΙοΙνδίνκονς 
Φονςνοντον οραΒοιιΙηιη ίηΒοτΐΙϊΘΓε (ϋοαηΐιΐΓ 3 ), ιεϊΜ επιΙ; βϊβ, 
«5[\ιΐ άβ Ιι&ο ίρκα γθ α ιηβ ηιοηίΗ Οοηιαΐί οοΛϊοθβ ίπΒρβχβ- 
Γαηί, ιίθο υοΙει ιιθο τβΒϋβΐιιπι ΟΒφΐ&ηι ί11ίπ9 ρΐΏθΐιοιηίηΪΒ 
αρρατηΐΐ. ΕϋίΜη Κονρνοντον ίοηηαιη, φίΛθ φΐϊίΐβπι ϊη πηο 
οο^ίοβ (Χ) βί &ριιά 8ΐοΐ>»ετιιη 4 ) οοοατπί;, αίθριο. 63* φΐ&β 

ΡΓ0Γ8ΏΒ &ΜθΪ8.ΐΐ1Γ. 5 ) 

Η%βο Ιι&οίεηαΒ άβ ηοπιίηβ ο,ιιοΐοΓίΒ. Ι&ιη φΐ&θΐΐίιΐΓ, 
€[\ιί3ηωιι ϊΐΐβ Οοηιιιΐυθ ίηεήΐ. Αο ριΐηιιιιη <ιαίάβιιι φΐίοιηι- 
ορβ ΐηάοΐβπι ΙϊΤϊθΙΗ ηοβΐή βχαηώΐΕΐνβΓϋ «ί οοηΒΪίΙθΓ&νβιϋ, 
ΐ&ηίιπη ηοη ο&θβηϋτθ ρηΐαηάιΐΒ εβΐ, βϊ βτιπα φή οοηβοτϊρ- 
δβχϋ άίβοίρΙΐπΗβ αάάΐοϋιηι £ηϊ89θ ηβ^θί δίοΐοαβ. ϋβίικϊθ 
οιιιιι ρτΛθΐβΓ ίΐΐυηι Οοπηιΐ.πιη 6 ), <ριΐ ΡβΓΒίπιη ροβΐ&ιη 
8ίοΐο*β άοοίτίηδ* ρΓ&βοβρϋδ ϊπΛιιϋ, ηηΙΙαΒ αΙίιΐΒ Οοπιαΐπβ 
ΒΐοίοοΒ άρτια νβΐβΐ'βΒ οοιηΐϊΐ6ΐηοΐ'6ΐηΐΓ, ίειοϊΐβ εο αάάτιοίιηυι-, 
ιιί ρΓΛβο1αΓΪ88Ϊιηιιιιι ϋΐιιιη β&ρίβηΐθΐη ίη (ΗΪιιΙβΒΟβηΐαϋ 7 ) 

01ΐαΐ183ωη (ΡβΓ3Ϊί?) Τ1ΒΤ1Π1 φΙΕΙβ (τΓ&βΟΟΙΊΙΙΙΙ <ϊθ Γβϋβίοιιβ 

δΐοίοαφίε β* ίηίβΓρΓβίωιάί ΓΒ,ΐΐοηβ Βοητβ ίιινεηεΒ αβ^ηαιη 
βί τιΐίΐβ ρηίΒΧβί, ϊη Ογγεθοθ Βοπρΐ&ηι βρϋοπίίΐιη 8 ) οο&Γία- 

ΥΪΒΒΘ βΧΙΒίτίΠΙβΙΙΙΙΙΒ. Αί 6ΏΪΠ1 Γ 6ΣΪ1Ϊ8 <]α»6<ϊ&Π1 ΒΪβπ1ΐί»β, ςΚΟ 

Με Ηΐ»βΓ οοπιροΒϋιΐβ θβϊ, ηοη νίάβίτιν οεκΙβΓβ ίη νίιταιη 
βχΐπιίθ άοεί;ιιιη, <ϊαα1βηι ϊιιγθ ηοΜβ ΓβρίΈνβΒεηΐΕΐηΐΐΐΒ Οοπιιιΐϊαη. 1) Οϊ. Οβ&ηηί βίΜοηβιη Οοηιπΐί ρ. XXXII ει ΧΧΧΙΠ. 

2) ΟβΒοΗοΙιίθ Λθγ Ηηΐίΐιβη ΙλΙμβ,ϊογ (1880) II, 194. 

3) Οϊ. ΟβΜίηΐ βιϋΐίοηβιιι ΟοπιηΙί ρ. XXXIII βί XXXIV. 

4) ΡΙιγβ. Ι, 43 «ά. Μβϊηθίτ.: άλλ* *ί οντωί γόγνιται 6 θάνα- 
τος, Λ$οαναΐ(ΐΐϊται η βννανκιςίΐται τ\ ψνχη νφ <τ©^α«, καβάκι^ 
Κονςνοντος οΐϊται. 

5) Οί. 8ο1ι^βΪΒΐιΒ.ιΐ3βΓ- λΛ Αρρϊ&ηππι άβ Ιβΐΐο οϊνΐΗ Ι 73. 

6) ϊ>6 βίο» τίί» θί βοιΐρΐΪΒ νΐάβ Μϋ,Γίϊϊιίί άΐβρβίαίϊοηθίη 
(Ιιΐιςά. 1825) ει ρΓβ,βίΗ,ίίοηθίη βΛίίΐοηΐΗ ΟβαηηΐΒΛ&θ ηθο ηοη ΰ[ηΛβ 
Οίϊο ^ϋιιι ίη ρΓοΙβϊοωβηΐβ ΡεΓβϋ βϋϋοηίί &ηαβ (1843) βχροβηίί. 

7) Οϊ. 1, 1; 28, 11; 41, 19; 52, 5; 65, 1; 76, 2. 

8) Οι. 76, 6. ΡΒΑΕΕΆΊΐΟ. νπ 

ΧΜ,ίΕοίΙβ θβΙ ίη Ιι&ο ορτιβοιιϋ οοη<1ίϋ«ηβ, φΐοά ιηίββΓβ Ιαοβ- 
ΓΛίηηι αίςαβ οΟΓΠίρΐαηι βΧ8ί&£, &1ϊφΐκΙ ρΓΟητιηΙΐ&Γβ; τβπιηι 
οαηι Οίαά Οοπιαϋ ορτίΒ, <ριο<ϊ βοά&ηι ϋίτιΐο Εΐίβηιιιί ΤηβοάοΓβ- 
ί«8 βί ΕΐτιηοΙο^ίοτίΒΐ Μα^ητιη», νιιΙ^ίΐΓΪ «βία ίπΜΪϊίιυη Θ88Θ 
γϋθαίατ βί ει πιηΐίίβ ιΐβΐιτρ&ίιιιιη . . , , τίάβιιάταη &η Ιιοο 
φΐοφίβ ορτίΒ ηί ίοί &1ΐ» βρϋοπϋίοΓίιιιι 61 βοϊοίοπιιη πιη,- 
βΐβίτοπιπ» ορβκι ί«1 Ιιαηο ίβίιιιηίαΙθΜ Γβΐΐαοίυιιι βί ΙυιειϋΒ 
ιιιβιη1>η9 ιηίΐΐβφΐβ οτιταίϊβ ίτιι-ρίΐβΓ άθίοηπΛΐιιπι 8ΐί . . , 
(^η&τβ ΐΐοηβο ΕΐοοτίΓαΐίοΓ ίηγβ8ίί§&ίίο αϋικί νβηιιη β88β 
άοοβΜΐ, ραίϊΐΜιιι«8 ίη ΐΐΐο ΙίβΓΟ 8βΓν»ίίΐηι θββθ 911331 
ιιπι1)Γ&ιιι ΐριαηΐΐ&ηι , <]ΐιαιιΐΐΐτιαπι ηβΰ ϊρβδία ίηΐβ£Γίΐΐ]ΐ, ορβΓΪΒ 
ει Οοππιίο, Ρθγβϊϊ ρΓΛβΟβρίοΓβ, οοιιίβοίί.' 

Αά ψι&β ΟίΐοηΪΒ Ιβ,ΐιοϋ 1 ) γβΛ» ηββοΐο &α 1π*θο 
οοιηπιοάβ Γββροηάβ3ΐι{«Γ. Ρηπηιηι οηιιιβΒ βρίΐοιηίΐβ αΐί- 
φΐΗ ΙΐΕώβηί βϊθγϊΙθ %ϋ ίβϊκιΐΗΐιι; Οοπιαίο £Μΐίβηι βρϋοιη&ηι 
οοηύοβΓβ ίιιΪ88β ΐηϋ^ηιιιιι φΐΪΒ ριιί8,ί? Ιπιωο πήηϊιηθ 
βαια Ιιοο 1ΐΙ>β11ο Βοίθιιϋαπι βί ήι^βιιίιιηι ίιπβββ ρΓΟΓ&ίτίΓπιη 
Ιθο«ρ1β1Ϊ83ίιηιΐ8 ίβΒίΐΒ βΒί &κί£ομ%, άβ φια νοοβ ϊηίΐΈΐ 
βήί άίοβηάιιιιι, Εΐάιηοάιαπι πιοάββίϊΐιιι ηοπιβη αϊ» ίπιοΐοΓβ 
ορτίΒοιιΙο ίικϋΐοιη. ϋβίιιάβ, βί πιο<1ο Ιιοε ίΜΐ^βΓβ νοίαίί 
ίίΐηη, ηβπιο ηββοϊί, ςυ&ηίιιιιι νβΐ άοοίΐ38ΐιιιί νϊτϊ βί Θκίθοΐ 
βί Βοπιαιιϊ ΐη ΐηίβΓρΓβίαηΐΙίΒ βί (ϋθητΕΐηιϊίβ γοοίΛιιΙΐβ άβΐίτα- 
νθΐΐϋί. Τιιιη €[ΏΕΐβ 3. άβ ιηίΒβΓει οροδεαίί οοηάϊοΐοιιβ γοοί- 
£βΓ»ίιΐΓ, β», ιιί ρΓοίβοίο ιιρίΐβΒίιηβ οβ,άιιηί ία βίΛβ&η&πι, 
€[1)1). <Ι. υίβίο,ίϋτ, Οοϊηπϋ βάΐίϊοιιβιη , ίηπίίίβηι Πίειιη, τιί 
"ννθΒίβπηίΐηιιο 3 ) παβήίο αικϋί, ί&ϊτβ,^ϊιιβπι, ηβεριβ ϊία ρνοοιιΐ 
&1)1ΐ0ΓΓβηί εΛ Ο&Ληιιί ΙϊΙϊγο θχ ΎίΙΙοίβοιιί βοΐιβάίδ φΐ&Βΐ οοιι- 
Βαίο, ίίΕι ηΐΕ^ηβω ςρηάβπι ρΕοτίειη ίηΒπηΛίιιιιι Μ οοηβ^ίιητιβ 
Ιι&ΰ ηονα ΓβοβηΒΪοηβ, €[πει Οοπιιιϋ τβΓίια ηοιι 8θ1υιιι &Λ 
ορίΐιιιοΓηια οοάίονπα ηπηο ρπηιηια Θ3, <ιτι& ρ*τ ββί (ϋϋ^βηϋίΐ 
οο1]»ίοηιιιι Γβι3θ§ίιαιΐ3 8,αοίθΓϋ3,ίβηι, εβά βίίίΐηι α ιηΕίιιΐίΘΒίϊδ 
ηιεηάΪ8 ρΓΟ νϊπΙπίΒ Εΐαδϊ βτιιπιι8 ριΐΓ^ωθ. ϋθηί^ιιβ ββΓι 
ηαοηΪ8 %βητι& ι ψχο Ιί\>%τ ββί οοη8θηρίΐΐ8, ορίΐιηβ 8,3 ρΓΪπηιιιι 1) α. 6ϊτΐ3 βά. Ρβκ. ρ. XII. 

2) ΜγΟιοβΓΛρΙι. (1843) ρ, XVI. VIII ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ. 

ροδί Οϊγ. η. 88*οιι1τιπι £(ΐιεΜΐΓ&Γθ νϊάβίαΓ. ') 0«&θ οιιιη ί(& Βΐηΐ, 
ηοβ ^υίάβϊη Οοηπιΐϊ ρΐιΐΐοβορίιί νεηιιιι 8,ΐ(μι« ββπηίκπιηι 
ϊβΐηπι Ιιτιιΐϋ Ιίΰβΐΐηιη οβηββπιηΒ ϊ φΐααιφιαιη ίαΐβιηιιτ ηβΐριβ 
ρΓοϋβαίΜη 6ξβθ Ιιαηο φΐ&βΒϋοηθίη 6Ϊ8, φίειβ ιηοάο <1Ϊ8Ββ- 
ηιϊιηαΒ, θΐ ίηΐθΓροΙ&ίΐοηΐβ Ιαβπι ίθΓΐ!ΐ38θ θίΐαιη 1αϋιΐ3 φΐ&ηι 
ίηάίΰβιΤΪιηιΐΒ ρβτ οριΐΒοιιΙιιιιι πιαηατβ, Υβϊΐιιη δηίιητβΓο ϊΠαθ 

00118*»^, ΡΓΟΓ8Τ0Β Γββρηβηά» 6Β86 €[118,6 111 βΟ ΙΐΙϊβΙΜο, £(Τ10 

Ιοαηηϊ δοΐιιιΐζΐο Ίϋπηβι•» ραΐοΐίοβ, &ηίβ Ιιοβ φΐΐηφΐ3£ΐιιΐίΐ 
αηηοΒ αηβρίοϊΐΒ &ιΐ8ΪΪ88ίιηΪ8 ΒΐΐΒοβρΐίΐ οοιΐ($Γ&ίιι1»ίιπιι ββί 
0}τιιη&ΒΪϋΐα Εθ^ΐτιηι ΟιΠϊοιιιη ΒθΓΟϋαβηΒβ* (α. 1858), 
Αιιοτίίπιιΐδ <ριϊ<1&ϊη (^ΓοΙΙβηΙϊβΓ^ ΐββίβ ΑδοΙιβΓβοιιίο 3 )) ά« 
ααοίοΓβ ορπίίοτιΐΐ ηοβϊγϊ ρτοροΒίιϋ. Ιμάβ βηϊιη, φΐοά φαίάαιη 
ΟΟίϋοβΒ — βχιιιΐ Β,ιιΙθίη βϊιΐΒ ΐαιιύπιη ββϊΐβΠΒ οοάίοββ, φιοά 
ηΟΒ 1ΪΪΪ6Γ» 6 ίιΐ3Ϊ^ηίνίαηιΐΒ , — ίηβιιιιίβ ρήιηο <33ρίίβ ρο8Ϊ 
ω παιδίον ηοπιβη γεώρρε ίιΐΒβηιηΐ, Ιιοο βίΜ νώτιβ 63 ί άβ- 

ΠΙΟΙΙΒίΓΕνΓβ ρ088β, <ϋθΠ11ΐίΐ1Π1 ΟρίΙΒβΙΐΗ 3β ΐ!ΐ6θ1θ£Ϊ& ΟτΤ&ϋΟΛ 

&ΗθίθΓβια Οοηιιιίο Ρθρεϋ ιηβ^ίβΊτο αθίειΐβ ιηυΐΐο Θ886 ροβΐβ- 
ήθΓ6πι. (}\ιί<1 φίοιϊ βαιη εμΙ ΤΙιβοΓβίΐ ίβηοροτ» (ί. ε, &<ϊ 
φΐίηίηιη ροβί Οΐιπίΐιιιη 88-θοιιΐΗΐη) Γβίΰϋ. <3ιΐ£ΐιη αά ββη- 
ΐβηΐΐ&ιιι ίϋΙϋΐβηάΛπι εί 8ΐ&1)ί1ίβιιάαιη βτ^ιιπίθηΐίΐ ηιι&β ίΐΐθ 
ΛΪβτί; 84 νβιΊϊτιιιι Ιιίο Γβρβίβιη, ηοη ηαο ηπιΐΐιιηι βΪ8 βλιο- 
ΐοηώϋε &ΐΐη1ϊΐιβιυϊιιιιι βγΤοϊϊγθγ, 8β4 φήει 1Π)β11ιι1ιιιιι, φΐβιη 
άϊχί, &ιΐ8ίτ& — θχρθΓέο ογθιΙ&βΙ — βχ ραΙοϋοΪΒ 1)ίΙ)1ϊοΐ1ιβ(ή8 
ααΐ ίΐ ΙίϊβΙίοροΙίΒ Γβφΐάτβ,Β βΐ ΐ&ιηβιι 1ίνΌ11βιιΙ)6Γβϋ <ϊθ Οογ- 
ιπιίο ορίηίο οθγϊθ άΐ^ηα, ββΐ, ονιίιιβ νϊη <ϊοοίί ηοΐϊΐϊαιιι 
1ΐ£ΐ1)6£ΐηί; Ιι&σ οοο&ΒΪοηβ οΐιΐ&ία ί&οβτβ ηοΰ ρο88ΐιπι <|ΐιΐη 
Μ&χίπιϊΐί&ηο 8<ι1πι1ζΐο, Τ^ίβΒ&Εκϊβηβί, ΙοαηηΪ8 Βϋο, νίτο 
νβηθΓ»ηάί88Ϊιηο, §Γίΐ(,ί&8 ά^άίά ϊΐιηρ1ί88ίηι&8 , θ[ηο€ΐ ^οΐΐβη• 
ϊΐθΓβίαιι&β ΐΙΙίιΐΒ 1ιιοαΐ)Γ&ϋτιη<ϊΐιΐΒ,β 8τιτιιϊι βχθίηρίιιιιι ιιΐβώΐιιιη 
ιηίΐιΐ ΒΐιιηιαΕί ουιη 1ίΙ)βι&1ΐΐ8ίθ ρεηηίΒΪΐ. ΑΓ^«πιβηί& ίβϋπι 
άοοϋ88Ϊηΐϊΐ8 ίΐΐβ τϊτ Ιι&βο (ρ, 8) αΐΕ'βΓΐ;: * ΤΙιβοάοΓβίαδ Ρογ- 
ρΐι^τίαη^ ([ΚΕίβ ρΓ&βΐ>βΐ βχ ΕτίΒβΙιίο, ηοη Εΐάρβίΐαϊο αηΐβκι 

1) Νοΐ»Μ1ί» ίη βο £βιιβΓθ βηηί ρίΐαοΛ, ιιΐ αόπςον — η •— βΐίί 
— ακΐ, <^ιιοΛ οοιηρίαοεηδ, βί τάχα ο ΐΐ ■— /Ότ$ϋ(Μΐ, φΐοά ββιηβΐ 
ίιι Ιίϊβΐΐο ηοβΐτο οοοπΓτίίτ; Ιιοο ΐ&πιβη τΐάβ ηβ ΐηίβϊροΐΛίοηβ βϋ. 

2) Νβη© ^£^1ι^15. ί. ΡΗ. ηη4 Ρ. 1859. II ρ. 103. ΡΚΑΕϊΆΤΙΟ. ΙΧ 

ήταοΐΟΓβ βμο, ίΐ'&η8ϋΓΪρΒϋ Αίςαβ βο ηπΜβιιι Ιοοο, ς^ηο 
Οοπιαϋ πιβιιϋο δι, ΤηβοΐΙοΓθΙηβ ^βηΐϋίε αίςαβ ΐη ρπαώ 
^ΤΕίβοαβ ΐηβοΐο^ΐί» ν&ηϋ&ΐθΐιι οοηιιηοηβίτΒΓβ βϊ1>ϊ ρΓοροβη- 
βΓ&ΐ. Οη» ία Γβ οιιπι β08<1βη» &ΐηηβ Εηβθίοϊΐΐβ ρτ. εν. Ι, 6 
ρ. 18ο ΒΐιοίοΓββ ίϋ<Ϊ6ΐη ΐη ΙώΐοπΗ,β ηι^ίΐιίοβ,δ βΐ ρηίίο- 

βΟρΗαβ 8θηρ1θΓ68 (ϋνΪΒΟΒ 3ΧΟβ88Ϊνθήΐ Β,ΐφΐβ ΐπΒΐιρβΓ αά 

Εαββϋίί Ιίβπιπι ρΓονοο&νβΓϋ, ηβηιο ΐατα άτιΗΐ&Γβ ροίβνϊΐ, 
φΐίη ΐοία 6Π1Β ΛΓ^ϋΐηβηίίΐΐϊο ϊϊηϊθ ΜρβΐθΐιάΒι εϊϊ. <3αο<1 
Β,ιιίβπι ΐη βοηρΐοπιηι ηυιηβΐΌ &\> θο Ιανιά&ίοηιηι άτιο Γβρθ- 
ήππΙιΐΓ, φΐϊ Είριιά ΈαΒβΜηηι ηοιι οοοώγπιβϊ, ΑδΐΐτΐΒ ίηφίαπι 
. , , Λΐ^ιιβ Οοπηιίΐΐβ; ί&πι ιχιιαθή οροΓίβΐ, φώΐ άθ βίβ 
βΙβ.ίτΐ8.1;ιΐΓ. ΟοηιαΐιΐΒ φΐίίΐβιη &ραά ΤΗβοΛ. ήοο ιιβο Ϊ3ΐιΐνπη 
Ιοοο 1»τι<3&ΐχΐΓ, &ί οοηΙαϋΒ Ιοοΐθ 61, 18 &ο ρΕΕίθοϊριιβ 72, 8 
('\4 δί γι |νν θιφ λέξω, Ι« των Πλοντάρχω κβΐ Πορφνρίω 
χβϊ μεντοι «αϊ Άιτίψ ζυγγεγραμμίνων ίρ«), φΐάΐίϊΐβ Αδΐίτιβ 
ρΓΜίβΓβΛ αάρβΙΙβ,ίΐΐΓ, αάάίάΪΒΒβ ΤΙιβοάοΓθίαιη, τιΐ ΒΟΓίρ- 
ΐοπιιη 3βΓΪθχα ίκϊ ΒνίΛΐια τιβ^ίιθ αβΐ&ΐθπι βοηΙίιιιίΕίΓβΐ, 
Ειιβββίί ΛΐιοΙοπΙηΐΒ, φΐοΒ ηοη £κ3ί6Γ&ΐ, ΒκηρίοΓβΒ &βί»ίβ 
3Ϊοΐ ρΓΟχίιηοΒ, φίοπιω ίρεβ ρβΓνοΙνβϊεΛ Βοτίρία, ωϋπιοίΐΐιη 
Ργοϊ>εΛϊ1θ £ί. ()αο(1 8ΐ οοηοβϋΐυτ, οπιηθΒ ιεμώ <Ϊ6 1ΐβπ 
Οοπταΐβί ϊϋ^οΐβ (Ιαΐοϋίΐΐίοηββ ΙοΙίΜηΐιιπ Ιηιϊϊιβ 6ηήη αβίειΜΒ 
νβΐ βΙβ&ίΐιΐΒ ββί οοηιρθίκΐίτηιι, φΐοά Τηβο<3θΓβΐιΐ8 ΙιειϊμΙ ϊιη- 
Εαβηίο Γβΐίφΐίκ 1ϊΙ>Γί3 } ^ποηιπι ηοΐΐϋ&πι βι Ειιβββίο Ιΐ8.1ιβ- 
1ο«ί, 3άϊοβΓθ ροΙβΓαύ'. Ηοηο αι^ιιηιβηίβικίΐ Γ&ΐΐοηβηι ηηΐίαιη 
ρβΓΒτιο,άβηάΐ ηβοβΒΒίί&ΐθΐη η&ΐ>βΓ€ ηοη ββΐ φΐο(Ι ηιοηβωκ. 
Ηβηι νβτο τϊγ φΐ&β ρ, 7 1. 1. Λβ Οοπιιιΐο Ρ1»£οηίοο, ηοη 
8ΐοίοο ροβΐ Οαίθτιιη $1 ϋβ Ροτρη^τίο ίθΓΪ&386 ίρΒο οριΐΒ- 
οπίί ηοΒίτϊ β,τιοΐοϊβ άΪΒρ«ΐ»νίί, β& νΪΣ <1ί§πα 8τιηί ηαδίηοΓ&ΐΏ. 
θβφΐΐίιΐΓ, \ιΐάβ βίΒ ΐηΒοτϊρϋοηΪΒ ορ\ΐΒ0ΐι1ί τθγΗβ, ο^τιαβ 
&ιΐ(ΛθΓΪ8 ηοηιβη ΒβοωιΙϊΐΓ, ρανιο» τβΛα ίβ,βίβηηΐΒ. Ηίο ηοΜβ 
ϋΐηά η&αά Ιβνίβ ηιοπιβηΜ νΐάθΐατ 6886$ φΐοά ΐη Ιί οοάίοβ, 
άβ οαΐηΒ ΐιιΐβΓ ^βιιβϊΪΒ & 1ίΙ>τθ8 ηιβηα ΒοηρΙοΒ &ηοίοιίΐαίθ 
ίηϋτίΐ άΐοβηκίΒ, θί ΐη ηοηιιιιΐΐϊδ βίτΐ8 ρθάϊββφώ ρι&βΙβΓ ηοιηβη 
Κο$νοννου ηηϊΐ^ οπιηίηο ορβτίβ ίηΒοπρΙΐο αρρατβί. ΰαο<ϊ 

(81 Γβϋΐβ ΛΘΕϋΓαΛΥΘηΒ Λίί[ η β ΟΟάίσίΠη »£ήηΐΐίΐί6Β ΟΟΙΙΒΜβΓΛ- 

\βιίβ, ίίΐοίΐθ ίηΐεΐΐβ^ββ ΐηβοτϊρΐΐοηβιη &£ω$ίβ πε$1 της των χ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

&εών φήβεως, ψία,ια βί ίη οιηιιΐΐϊΐιβ ίβιτβ ίωηίΐΐβ,δ V θΐ ήη 
Ε^ηβήβ ο ίαηιίΐίίΐ β, ρΐΌρίιιβ ϋίει ηιι&ηι α &&. ί §βηνιβ 
β,οοβάβηίβ, 1ΐϊΛβ8 (οί. ρ. 1), ΒτΛάίϋν&ηι 68βθ ρπΐαηάιιπι. 
Ιηιηιο 8θηβΠ8 α ίηβοηρϋο, <]α&6 ςααοιγΐδ Ιαχαίϊβ ΕαβπΛΓΪΒ 
βϋ&πι α §βηβΓΪ8 ίαιηίΙίΛ α ρΓ&βββίατ, τιπίοβ νβκι 
68ί^ οατβί[ΐιβ ηβ οιαπι ^Ιωιϊο Ιπιτομη ρΐΌ ίΛιόςοριη 
βοιϊΙι&β; η&ιη έπιδρομην ηοη ΐ&ηίαιη ίιηρβΐιιιιι 8Ϊ§:ηϊίΐ<:Μ:β 
8βά βίΐωιι ίιιιιιτιϋιιατϊθΐιι θ! οοπιρβικϋοΒωη λΗομϊοβ Γβΐ 
ΙΐΏΟ&ιϋοιίθΐιι ίθβίίπιοηϊο 8υηί ϊιηρΓΪιηίΞ <3υο αρτιά Εΰο^βηβιη 
ΙίΛβΓϋαηι 1 ) Ιοοί, <ριίΐ>ιΐ8 ΰίοοϋθ Μ&^ηθίΐΒ (Ίΐΐ£$ομ.•η των 
φιλοαόφων οοιηιηΘπι.οΓ&ίιΐΓ, φΐ&ηι ο[\τΪ€ΐβΐϊχ οοπϊγε ρΐιίΐο- 
Βορίιοδ, ηοιι «ϊβ ρϋΙοδορΜ» Βκτϊρίίίπι ΐτιϊβδβ ίιηέιιιη ϊ&βΒί 
ιιΐ οτθΛϊΐιίΙθ 8ΐΐ, ιιί ΐάβιη θϊιιβ<1θιϊ) ΓΚοοΙϊβ 1ΐ1)θΓ νΜβ&ίητ 8 ) 
ςαθπχ α1ϋ3 Ιοοΐ9 τκρί βίων των φιλοαόφων Βϊο^βηββ ηοιηΐ- 
ηαί;; β,Ιϊε βχεπφίΕΐ νίϊβΗ,Β ϊη 8(«ρ1ι&ιιί Τ&θβ&ιιιό, ίη φΐο 

Ι^βΓίΐ&ΙΙΟΒ Ϊ1ΐ08 1θ<308 ρΓΛβίβΓήϊίΒΒΡΒ 6886 Τίίΐίθ ΙϋΪΓ3ηΐϊΙΓ. ΟΟΡΙΟϋΜ ΚΕ0ΕΝ8ϋ8. Ι. Οο<ϊ<1. £βηθη8 α, <ϊαοά 68* ορίίιηϊΐιιι. 
Β 6 ΐη80ΓΪρΐΐοιΐθ ορβώ, ^α&πι Ιιοο οο<1. £6ηιΐΒ ρΓ&ε&βέ, 
οί. ί[ΐι&β βιιρΜί ιΙΐχϊηιαΒ βί ρ. 1. 

1. Ρ =— Ρ&Π8ΪΙ1118 2720 (Ο^β,ηηο ΡίΐηθΐθηΒίδ 4), XV. 
Β&θίνύί, βοά. ορίίηΐίΐβ ηοΐ&β, φΐοοιιιη Μ ρΐθπιπίφΐθ οοηκβιι- 
ΐϊΐ, ϊΐηίθ 1ΐ08 <1ιιοε οοηπηαιιϊ ΒΪ^ηο (α') ιιοηώι»ΥΪϊηιΐ8; 
Ρ βί Μ Γβοβάιιηΐί ΙοηβΐβΒΪιηθ α οΙβ,ΒΒβ δ. ϊηβεί ίη Ρ ρταβΐβΓ 
&1ία πηιΐΐα βίΪΜΐι Ρα1»βρ1ΐ3,ί,η.8 πιτ^β^ρΐ 1118 • 

2. Μ = Μοηΐθρθ8Βα1αιιιΐ8 422, XVI. Β&βοαίί, Οοιήϊι- 
ΐυτη βί Ρ»ΐ8,βρ1ι»ίτιιιι οοηίίηβηβ. Μ% &<ϊ 6ιιθπι ο&ρ, ΧΠ 1) νΠ § 48, Χ § 11, οοΐΐ. VII @ 162. 

2) 0£. Ηαϊηβτί (1830) 8<ϊ Όΐος. 1. Χ 11 &Ληο1»*ίοιιβιιι. ΟΟϋΙΟΌΜ ΕΕ0ΕΝ8ϋ8. XI 

(ρ. 12, 10) Μ&Τίρηΐ ϊηίβποιϊ πειθο 3,ά1βγί6, <ρΐ3,β αηΐβ 
ΟΒαηηνιπι πι Οοηηιϋ ΓβτεΙίΜΐΙΐΐι•: ΊΕλι ειδοποιεί χα$ λιτάς 
ο ποηρης ας δαίμονας τινας. χαλάς μερ αντας χίκληχε 
([*&ίλ«χε] Μ 2 ) δια το βραδιάς καΐ μόλις προαιέναι καΐ 
λιχανναειν τοντονς ούς αν ΐΐύογιίικψ.νΐαι. ωΰι' φϋδβας ££ 
«αϊ διαΰτοόφονς τας όψεις ? ίπεϊ βαρέας χαΐ ον γεγη&όχι 
%ν> Λ^οΰζΟίΐω ΐίφοΰοραν δννανται τονς ΐΐοοηδικημένονς 
(\ποο\ηδι%. Μ^), παρ ων αΐτοννχαι δνγγνάμην. Λιος 6ί 
&νγατέαας γενΐαλογεΐ ωΰτε δεβαβμ,Ιας είναι. ! Εχ Βοΐιοΐίο Ηο- 
πιβποο (Ι 498) οιηηΪΕΐ Ιιεθο ρβϋΐΕ. 1 (Οδαηιι); ο£ £βιι. ρ. 

3. Γ = ν&ΐΐοΜηΐΒ 942 XIV. νβΐ ροΐίιιβ XV. 83£οτι1ί. 
ν ι ρίτητΐηπιπι οοηείηίΐ «πιπί Χ, ιιιιάβ ϊιοδ άταο8 οοππητιηϊ 
8Ϊ#ηο (ϊ) ηοί»νίιιηΐ3 ; ν% οοηίτα οαιη α ί»οίΐ. ΙαβΒί ρΓίΐβΙφΓ 
&\ϊλ Εαιιΐία βύί&ιη Ρ&1αερ1ι&ί.ιικ. 

4. Ζι = ΡΙοΓβηϋηιΐΒ ΙίΕίπΓβηίί&ιιαΗ ρ1\ιύ, 57 οοά. 26, 
XV. 8&βο«1ί, Οδίΐιιηο Ι^πγ. 5. 

5. Σ = Οχοηίβη6Ϊ8 ΒοάΙβί&ηιΐΒ - Β&ϊοαοίαηιιβ 131, 
(Μβο βΐ Οβεμιπο Οχοη. β, XIV. ΒΕίεοαϋ, ιη&<1οΓ6 &1ϊ(}νιαιι- 
ΐιιηι οοπτιρίιιβ. ϋβκΐηίΐ νβΛίδ αντιποιονμίνον δέ πως νης 
μ££εα>ς αντοί καλόν και γενναΐον γέννημα τοΐς (βίο) ί£ 
αμφοϊν αρμονίας έπινιλπ (ρ. 34 , 20). ΡΐΌχίπιβ &ά ΐ> 

6. Β&γίΐ (ΐιοηώιΐΒ XVII. Ββ,βο.) «ΧΜΪίοειιι ίη Ιιοο §βιιβΓθ 
ιηιηιβΓίυιιιΐΒ , <]ΐιϊ& 0&1θ (&ό\ ϊτάί. Οοηταϋ) βαίΕ ΐη^Ετΐρϋοτίθ 
οκιη Οχ. β ΒΊοΓθηϋιιο ναΐώοηο (5. 4, 3) οοη£ηΐθΐ - 6 ΐτ»3ϊί, 
Ητιηο ΟοΜίιιϋ οοιϋοβιη ¥ρ83ΐ£κη άβίαύαιια 68ΒΘ βχ βίδ επθρΐ- 
οαΐπδ ετωη, <\μ&β Α. ννεΒέβπιΐΒΒίι 1 ) άοοβί ββ Ρ&ΐαερίι&ΐΐ 
οοάίεβ Βα,νί&ιιο; εβά ΕρβΒ πιβ ίείεΐΐΐΐ: ηβφΐβ ϊη. ϋρβΕΐΙβηβΐ 
ηβ^ιΐθ ϊη βίοοΙΛοΙιηϊεηβί Μβΐίοΐΐιεο» ϋίαπι αά8βΓΥ»η Τ3Ϊΐ>ϋο- 
ϋιεοητίοε ΤΤρΒίιΙθίΒίβ ΙίΉβΓΪβ &ά υαβ <Ϊ£ΐΐίΒ ίεεΐαίιΐΓ. 

Π. Οθ(ϊΐθθ8 2βη.6Π8 &. νβ,ή&Β Ορ«8β. ίπ80ΓΪρΐΐθ11θ3, 

ΐ^ϋΛ» Μ οοάίϊ. ρΓ»β1)βιιί, νϊάβ ρ. 1. Εχοερΐο οοά. 11 οηιηεΒ 
1ηιϊα3 £6ηεΓΪ8 οο<1. ρ. 1, 1 ροδί ώ παι&Ίον ίιιββηαιί γειά^γιε, 

7. ^7" ■=■ ν&Μο&ιΐΐΐΒ 1386, XIV. 3&βοιι1ϊ ϊηβίΐηΐιβ; «ιιιίιι 

1) 1. 1. ρ. XIII. ΧΠ ΟΟϋΚυΜ ΚΕ0ΕΝ8υ3. 

ββ&ιη XIII. Βαββ. βχβαηΐβ Ιιτιιιο οοίΐΐοβιη βχΛΓβ,ίαιη ί»οΐ1θ 
άΐοβτθε, ηΪ8Ϊ ΙοαηηΪ3 Ρ&ϋ&ώηϊ 'αοπιΜβ αϊ ίβΓΐατ ελθοτιΙϊ 
Χΐν,* 1 ) <1β άικκίβούη Ηβϊοαίίβ 1&1ϊοη1>α8 ΙταοΙαίππι οοηίΐ- 
ηεΓβΐ. Οοάβχ 8ΐιιιιιη»β ααυΙοπΐΕΐϋβ ; ηαηι αϊ οκηηίαπι φΐί 
βχΐωιί ΟοΓηαΐϊ οοάίοαιη αηϋα.αΪ8ΒΪιηα3 τϊύβίαΓ, ϊΐβ. ρθΓ- 
ιηηΙΐΪΒ Ιοοϊβ, αίοί οβίβή ΙιαίοΒ ββηβηβ οκκίά. 8,1» α ΐϋίΓβΓαηΙ;, 
Μο οαιη ίΠο ^βηβϊβ οοηββηΐϋ, Α άα&Ι>α8 νβΓΟ ροβίβηοή- 
1)118 πΐΕΐηί1>α3, ηιιείΓαιη αηβ, ιηίαίο, 3ΐίβΓ3, ίΐίΐΐΐιιιβηίο αβ» οεϊ, 
ηιαίΐί Ιοοϊ βοιιϊ οοΓτβοϋ τβΐ ροΜαβ ϊη άβΐθήαβ ιηαΐ&ϋ 
»ρρηϊαβςΐιΐθ ιιοΐΛΐϊίΙθ ββΐ ί£ΐϋΙ>ιΐ8 1οοΐ8 2Ϊ, χαί οαπα α οοη- 
οίϋθΓβ &αΐ ^α&ηι ρϊοχίιηθ &ά βΐαβ ^βαβΓΪε Ιβοίΐοαεπι ΜοεάβΓβ, 
Ν 9 — ί. β, ίί" οοιτβοίαιη εΛ 9ΐίθΓαίτΛ ροΒίοιΐοπιιη, <^α»δ 
άίχΐππίΒ, Ώΐαηηαιη — οαιη οείβπβ ο ^θαβηβ οοάά. οοη^ταβΓβ. 
<ϊαο ήί, αί, αΐ»ίοαΒ(]αβ α &ϊ Ν οοηΒβιιϋιπιέ, βα ΙβοΜο 
ΕηΗ^πίΐαβ ΪΓαάϋβ, 0Γβάβη3& βίί. ΟΠοββλβ θ! ΒΟΐιοϋΛ Μίπα 
ρ&τίίια Μΐ3,Γ§ίη3ΐΪ3, ρατϋιη ίηΐβΓϋηβ&η» ρ»8ΒΪηι πτνβηΪΕίΒ. 
Ιηβαηΐ Β,ιιΐβηα: ΐ)_ίο! 1—52 ν. Οοηι.; 2) Μ. 52 τ. — 60 ν. 
'&α βτίχων οί φ άγονε (βίο) ιοί ηραχΧέονς' ; (Ιιλθο ίη- 
βοτϊρϋο ίπάε ροη<ϊβΐ, φΐοά ΪΓ&οί&ΐα8 & ββρΐβια νΒΓβϊβοΒ 
ροϋίϊοίΒ οπϊϋαι•); 3) ίο! 60 ν. — 88 τ. Παλαιφάιον ηεφ 
των άπίβτων ίατο^ιών; 4) £ο! 89 γ. — 98 ν. ίτ£ΐοΪΕΐίπΐ8 
άβ οοιηοβ<3ί& (ρηιηα, τβΛα Ιι&οο Βαηί.: χωμαδίαι λέγονται 
τα των χωμιηάν ποιήματα ώ$ τα αριΰτοφάνονς κρατίνον 
μενάνβοον). Ροΐ. 98 τ, — 104 ν&οτίίΐ 8αηΐ; ίο! 105 γ. 
Βθ^αϋαϊ: 5) διοννβίον οΙχονμ£νηξ αΐΒρί'ηγηβις, 

8) £ = ΙΊοϊβηϋηκΒ Ε&αΓβαΐΪΕ«ια8 ρΐαίβϊ 60 οοά. 19, 
θΒ3ΐιηο Ε»ατ. 4, XIV. (XV. ?) Βαβοαίΐ. Οοαββηίϋ ρΙατίηΗΐιη 
οαιη (?, αηάβ Ιΐ08 άαο8 οοα<1. οοιηηπιαί ηοία δ' ϊηεί^ηί- 
νϊππιβ. Ιιιοΐρίί α ΐταοΐ&ΐα <1θ άαοάεοίηι ΗθΓοαΙίδ ΙαβοπΐηΐΒ; 
άβίηάβ βθ^αϋατ Οοπιαΐαβ, ^αβια θχοίρϋ ΡδΙδβρΙιβ,ΙαΒ; ςα^θ 
άβϊηοερΒ 86οαηΐατ, άίεοβίαΒΐ εΛ βίε, €[ΐΐ£ΐβ Υ&ί. 1385 οοιι- 
ίίηβηίαΓ. Ογ5ο Οοηιαίΐ τβΓ^οπιιιι ρ&α1«1αηι ρβΓ*ηΛΒ,ΐιΐ8 
68Ϊ: ηδαιι ίοΐίο 10 ν, άβΒΪαβηίβ νβϊΐιο &8με11ω (ρ. 7, 16) ίο! 
11 γ. οοιϊβχ »<1 Τ6γΙιλ των ώς ίν κοινωνία (ρ. 25, 20) ίιτ&ηΒΪΐ 1) Οί. ΤΓβΒίβπη. 1. 1. ρ. ΧνΠ. ΟΟϋΙΟϋΜ Β.ΕΟΕΝ8ϋ8. ΧΙΠ 

οπωί&φΐβ άβΐηοβρβ ακ^αβ αά την γνναΐχα καϊ (ρ. 34, 13) 
βχ1ιί1)βΐ, ηιάβαβ (μιΐάβιη τβΓΪ>Ϊ3 ίοΐ. 15 γ. άθβΐηίΐ; ίοΐ. 16 γ. 
τβΓΟ α,ά. Ιι&βο υ6γ1>8, Γβ<1ϋ: λέγονται δε παράτιβι (ρ. 15, 1), 
ιηάβφΐβ άβ ΜτίΒΪΒ βχρΙ&ιΐΛίϊοιιβπι ιι^ίριβ &ί υοιΛλ, <ρι&6 
βπιιΐ ϊηΐθΓ 6χίτ6ΐη& θϊτΐΒ ο&ρΐϋε, δνβανάβατον %α\ γλνχν- 
κάρπον (ρ. 18, 13) ρΓΟΒβηαίίατ; ίοΐίαω 18 γ. ϊπιίβιη ίοί 13 ν. 
νβιΐϊδ γαρ ο μν&ος (ρ. 34, 13) βχοϊρϊΐ. Εγ§ο Ιιαβο άθβιιηί;: 
ταντης ρ. 7, 16 — άρ&μόν ρ. 14, 14; τον φντον ρ. 18, 13 
— ων ρ. 25, 20. 

9. &== Οχοηΐβηβϊβ ΒοϋΙβϊαιιιΐΗ-ΒΜΌοοίαηιΐΒ 125, XVI. 
84βο, ίηβταηίίΒ, Οβ,Ιθο βύ Οβμιιιο Οχοβ. α, ιααηα Νίοοί&ΐ 
Μ&Ι&χΐ ρΓοίορ&ρ&θ ΪΤ&ιιρΙΒ οοηβοήρίοε. Ηΐο οοάβχ &Λ 
βηβιη ο. 2 Ιιαβσ βαρίου, ψι&β ©αΐβ ΐβπι«Γθ Οοππιίά βδίΐΐοηί 
βηβθ ΐϋβθΓπϋ: ΚαΙ άλλως. Κατά τον ιστορικόν μν&ον των 
παλαιών ο Κρόνος αυξΐνχ&εϊς τ§ 'Ρέα ϊγεννηΰΐ τον Μα, 
τον ΙΙοσαδωνα χαΐ τον ΙΙλοντωνα. Ϊττϊχε δί χαί άλλα τινά, 
α φκΰιν χατηα&ιε, μανον ίέ τον ΛΙα ουκ ηδννη&η φαγεΐν, 
ίιο καΙ μόνος των άλλων ίξηΰεν ο Ζενς. τοντο μεν άλλη- 
γοριχως οι ί&ηγηταΐ φαδιν είναι, τον μεν γαρ Κρόνον 
χρόνον χαλονΰι χατά μετά&ΐβιν τον ψίλοί ΐΐς το αντιατοι- 
χουν αντψ δαΟν' 'Ράαν δι την γην, ήτις πάντα $£« (βίο) τα 
νλνχά, απο τον §είν. Καλώς ονν η αλληγορία νοείται, δια 
γαρ τον χρόνον καΙ της γης πάντα τίχτΐται' μη οντος γάρ 
χρόνον, ονδε (βοά. οντε) χόΰμος ίΰτίν' ίχ γάρ της αρχής 
τον χρόνον 6 χόομος ίγίνετο. ϊίως ον χρόνος , χαϊ χόβμος' 
και το αναπαλιν. ΰννεμίγη ονν ο Κρόνος τη Ρέα, ηγονν 
ο χρόνος τη γη, ο&εν γίγονε ταλλα. 6 δε Κράνος ήτοι ό 
χρόνος ααντα χατηβϋΊε πλην τον Λιος' χαϊ τοντο δη φανΐ- 
ρον, οχι ο χαιρος πάντ αφανίζει πλην το ον ά&άναχον. 
χαί γαρ Πλάτων ό φιλόβοψος Δία τον βνμπαντα χάΰμον 
Ιξωνόμαΰεν εϊναι' άλλοι δε την ψνχην δια το αεί μίνειν, 
άλλοι δ( αντην την άνλον καΙ ά&άνατον ονϋΐαν. άστε ό 
Ζενς ίΰτϊν απο τον ξην' μόνος γάρ των άλλων εξηβΈν χαϊ 
νικηΰας τον χρόνον ίβαοίλΐνΰίν' ον η βαΰιλιία χατα τονς 
παλαιονς των Ελλήνων Ιπ' ακρότατης χορνψης πολνδειρα- 
δος Ονλνμκοιο πίλει. ίξ ον μεν 'Λπόλλων χαϊ "Άρτεμις χιν οουιοϋΜ: κΕΟΕΝβυβ. 

εγεννη&ηβαν δια της Λητννζ. Λητώ γίρ την ννχτα ονο- 
μάζονοι χατκ μετά&εΰιν τον δαοίος Φ ΐίς το ψίλον αντον χ, 
Χη&η τις ονβα ' εν γαρ τί) ννκύ χα$ενδόμενοι (δίο) λαν&άνον- 
ται πανβ• οί αν&οωτιοι. τί} δι 'Ήρα βνμμιγεϊς ετεχεν "Αρεα' 
"Ηραν δε τον αέρα χαλοναιν οί παλαιοί. ετεχε ί£ και τον 
Λιοννΰον ίχ τον Ιδίου μηροΰ ετΐταμηνιαϊον παφα της Σεμέλης' 
χαϊ 'Λ&ηναν ίχ της κεφαλής ίίντον (αυτόν Οβ.), δηλονότι 
την γνίίβιν χαϊ την φρόνηαιν 6ιο και Τρίτιο αντην ί 'Λτ&ις 
διάλεχτος ονομάζει, τριτω γαρ την χεψαλη' ν ψαΰιν οί Ά&ηναΐοι. 
ΙϋΒΐιηΐ ϊη Ιιοο οοάίοβ ρΓίΐβίβΓ »1ί» πιιιΗ9, βΐίειιη ΡδΙ&βρΙίΕΐίαΗ 
βΐ άβ άτιοίΐβοΐιη ΗβΐΈΐιΙίβ 1$1>οηΙ>ιΐ8 ΪΓ&ο(»ΐιΐ8. 

10. ΝθαροϋΐωπίΒ 139 (Π Ε 4), αρχιά Ραβήοίαιη 
(!>ίω. 6τ. Ιοω. V ρ. 777) Νγ. 52 ηοΐ&ΐυϋ; XIV. βχβαηΐΐε 
τβΐ XV. ί»βνιιιϋ8 ίθ8ίθ Ροπωτίο, 1>ϊΙ)1ίοΐ1ιβθΛβ ηίΐίίοιιβίίβ 
<ρι&θ €3ί Τίβαροΐί ρΓ&θίεοίο, φΐί & πιβ γο#8,ϊιιβ οο<Κοθπι 
«χωηΐιίΛνϋ, ΑΓΐΪ8ΒΪηιβ οοΙιαβΓθί οτιια Ν, 

11. νβηθέακ Μειιόιμπμ 490, β&βοηΐί XIV. βί XV. 
ίθΒΐβ νβίαίο, Μ&ΓοίΗΐΐΒ,β Μβϋοίΐαβο&β ρΓ&θί&οΐο, ςρϊ οιηηβΒ 
ν©ηβ*08 ΟοηιιιΙί οοάά. ίη ηο^ΐηοη τΐ8πιη οοϊηρίΐΐιΐοηβ Ιοοΐβ 
οοιιΐηΐίΐ;. Ατίβ οοΙι&ΘΓβί; ουιιι Ν, ηοΐ&ΜΙβ ίωηβη βεί ίη 
Ιιοο 00<ϊ, ίαιηοδτιιιι ϋΐαά γεώργιε μηβ> οαιη ω παιδίον οπάΜά. 

12. νεΒβίαΒ οΐίπ» Ραηΐίηταβ 50, ηηηο ΜβτοίβιιιΐΒ <ϋ 
IX οοά. 6, XV. Βαβοιιΐί; ρ6τϋιΐ6ί βΛ ίαχοΆϊ&πι &'. 

13. Ρλγϊβϊιιιιβ 3076, &ηηο 1616 οοηΒετΐρίπΐΒ, Οκ&ηηο 
ΡΗήβίβηδϊβ 2; βιοθΓρίαδ («ιιίΐΐιιι βϊιι^ιιΙβ,β Ιβοΐίοηββ ι βχ οοά. 
Ηβητίοΐ 8οπβι#6π' ΙιαΤϊβΐ. Εβ^ φΐ&ιηνΪ8 Ι&τΐίΙβΙίΠΓ »ΐ> Οβ&ηηο, 
ΐηΐβΓ <1βΐβΓΪ0Γθ8 ΐίΐιηΐΐϊαθ ο'. 

14. ΜθάίοΙωιβιιβίΒ ΑπιΙ>Γ08ί&ιιιΐΒ 2Γ 92 8τιρ., βαεοτιΐϊ 
XVI. ίβκίβ 06ΓΪαηίο, ΑπΛίΌΒΪίαιβθ ρΓ&βΕβοΐο, φΐΐ ιηίΐιϊ 
ρβίβηϋ θχ ΜβάΐοΐΜίβηδίοιίΒ Οοπιαΐί οοάΐοΛαΒ &1ί<ϊΐιοί Ιβο- 
ΐίοηβΒ βχοβιρί&β πιίβΐΐ. Πτιοίπιαί ίηΐβτ .ΓΓ βί 6'. 

15. ΡΙοΓβηϋιηΐΒ ΙιανίΓβηΙΐαιηιβ ρΐκί. 31 οοά. 37, Οβίνηηο 
Ιο,ϊιγ. XIV. Βαβοτιϋ, Ιίοβΐ ίιΐΒΟϊίρΐίοηβ &ά ίωηίΐίαιη «" (τϋβ 
ρ. 1) ρβΓίΐηβΓβ νΐάβη ροβείί, ΐΜηβη, βϊ βαβ ΙβοίίοηβΒ, 0[«&β 
Οδίΐηιι βχ εο βχοβΓρΐ^Β ραβΒΪιη ρτ&βΐΐθί, ΓβΒρβχβιίΒ, ρτορβ 
&ά Ν ΒοοβάβΓβ βχί8ϋπΐ3ιΐιάα8 ββί.. Ηίΐο οοο&Βίοηβ Λ&ΐα ϋΐαά ΟΟϋΙΟΡΜ ΚΕΟΕΝΒϋδ. χν 

αάάαιη, ίθδίθ Αηώοιιίο, ΐΛΗΤβηίίαηιιβ ρΓ&βίβοΐο, ρ. 12, 19 
ίη Ιιοο οοάίοβ ηοη τμήϋιν εΐ βοά λινηβιν εΐ ($ί<0 Ιβ^ΐ. 

16. ΟιχλΙ^ϊ (α^ταΐάί) (ί 479— 1552) οοάίεβι» Ιιαο Γβ- 
ίετβικίηπι 6ΒΒ6 βχ είβ βΐϋοβϊ, φΐ3« ππιΐΐίΐ βχ ίΐΐο βχοβΓρΐιι 
ίη νϊη άοοίΐ ορθήβιΐΒ (βά. ΙβηβπΐΒ β,. 1696; οΓ. ίιηρπιηΪ8 

νΟΒΟ, Ι ρ. 302) ΟΟΟΙΙΓΓΙΙΙΐί. 

ΠΙ, Οο&ά. £βηβπβ ο, φΐοά εβί (ϊείβπΐπΐΗΐη. νιι1§8.ΐα 
(£\ι&ε ΐϋοϋιιτ ρΙεηΐΗΗριβ βχ Ιιοο ξβηβΓβ Ππιίΐ, ίΐΐφΐε ιηίΐχΐιηε 
βχ ίαιηΐΙΪΕΐ ρ\ 

α) βί εοάά., φΐί ίηκοηρίίοηθ ρΓορθ »3 α ΆοαβάναΛ 
(τΜε ρ. 1). 

17. ΙΊοΓβηΜηΐΐΒ Ιι&αΓβηϋίΐηΐΐΒ ρΐ. 58 οοά, 13, Οβαηηο 
ΙιΛογ. 3, βλθοιιΗ XV. 

18. νβιιβ1η8 Μ&ΓΟΪ31ΠΙΒ 513, XIV. Βίίβεΐΐΐί. 

19. νβηβίτΐδ ΜϋτοίωπίΒ 531, XV. 83.θθυϋ, οοηββηϋΐ 
οαηι Μαιχίοηο 513. Οηειβ ίη Ιιοο οοδΐοβ ειιιιί οριΐΒοαϋ 
Οοπιαΐθϊ ίηβοηρίΐοηβΒ, αηα ργογβοβ ετιπι βει οοη£ηιβιιβ, 
<ρΐΗΐη ηοβ νβΓαιη ίοάίοΛνΐπηίδ, Β,ΙΐβΓΐ ςηαΐβιη ρ. 1 ίη Ιιοο 
οοΐΐϊοβ αρρατθτβ ίίοΐιιιιι εβί. 8απ1>ίΐ Είτιΐεηι Βΐΐΐπ νβΐιιάο, 
υϊγ ίοοϋδβίιηϊΐΒ, ΒεΒΒλίΐοηΐΒ υιωπι ίΐίαιη ρήοΓβιη εοηκοηρ- 
ί»πι τίάβή. ΙίΛφίβ <ρηθ(1 βίώβίοΐΝΐίιΐΒ αά ΡγοοΙϊ ΟΙητεβίοιη. 
ρ. 477 ηιβηιοΓ&ΐ Ιιαΐαβ οοϊΙ ΐιΐΒοπρίίοηβηι βΒ8β Φον^νούτον 
ίπιτομη πεςΐ των •!ΐαραδεδομενων ιτερί δεών, νίτ άοοί,τΐΒ 
βιτβνίΐ. — Α<1 δηβηι ορα8<3ΐΐ1ϊ, ηΐή άβΒοΐί <$, οτιϊτιβ ειαΐάεπι 
ίΒΐηΐϋίΐε ΒοηρέιικίΒ ίη ΟΓΪΐίοα Βΐιρείΐεοίϋε ^εοεηδ ΒΪ^ηο (ο) 
Λοί&νΐιηΐΐβ , ΙπιίτΐΒ οοιΚοϊβ ΙθοΚοιιββ βο 8Ϊ§ηο ϊηάΐθ£ΐτίιιηΐ3. 

20. ν&ΐίοίΐηιΐΒ 1314, XV. Β&βοαίί. 

21. Μ&ίηίειίΒΐΒ 66, XV. Β&θετιΐΐ, βοηιηΐαπι (Φςοννον- 
τον ίχ των ιια^κδεδομίνων ίτΐιδςομη χβτα την ίλληνικην 
&εω$1<ίν) εί Ραΐ&ερίΐΐΐύηπι οοηΐίηθΕΒ *). 

22. ΡαήβΐηηΕ 3052, Οβεοιιιο Ρβ,γϊβ. 6, XVI. β&βοαϋ 1) Οί. Ιο&ηιιί» Ιιΐ&Γϋί Εβςΐαβ Τ>ί1>1. Μ&ίιϋβηΒΪΒ οοά. βΓ&βο. 
1789, Μβ,ίπΙί; ΐιι φαβιη Ηβπιιη οωη Εΐηΐβ ρ&αοοβ άβιηιιιη άϊθβ 
πιοϊάβήιχι, οοΛϊοίβ Μβ,ΙγϊΙθιιβϊβ ^αοά ρ. 1 χηιΐΐα £ί ηιβηίίο βχ- 
οηΒβ3 τθΐΐιη. XVI ΟΟϋΙΟϋΜ ΕΕΟΕΝΒϋδ. 

23. ΙίβίάθηΒΪδ, οΐϊπι ΜββϊπιαωιΐΕΐηπβ, 103 (XVIII 67 Ε) 
XVII. εβ,βονιΐΐ. 

24. Μβ(1ίο1ίΐηβιΐ8Ϊ6 ΑηιΙ>ΐΌ3ίαιιη3 Β 83 Β\φ., XV. 8£160., 
ν»1Λβ ιηιιϋΙίΐΒ, βϊηβ ίηΒοηρϋοηβ. 

25. Οχοηίβη8Ϊ3 Βοάΐ6ί&ηιΐ8-Βω:οοοΪ8ΐιιΐΒ 72, XV. ε&βα 
Οββίηΐΐ νβΓ&ΐβ οτ* ίδιον (ρ. 22, 9). 

26. ΡαηδΐηαΒ 2551, Οβαηηο Ρ»Π3. 6, XV, βαβοιιΐί. 
ϋβδίιιίΐ νβΛο Ινηφ&αι (ρ, 49, 18), 

27. Ρ&πβιιπιβ 3078, Οβ&ιιηο Ρβήδ. 3, XVII. β&βοιιΐϊ; 
νΕίΓΪΗ,ηΐβε οοάίοΐδ αϋοαΐτιβ & 8ί1ΐ>ιι镧ϊο θχοβι•ρΐ&3 ίη ηιιηο 
οοάίοθΐη ΐΓ&ηβοΓΪρΒΪί; 01&ηάίη& 8ίΐ1πια8ίτΐΒ. Αά ίνηφ&αι 
(ρ. 49, 18) 8ηΙπιϊι8Ϊϊιβ Ιι&θο αάηοΐαγϋ : ( Οπε« Ββ^ιπιπΐνα 1 , 

άββΓβϋί 111 βΧΘΗίρΙαΠ ΰΙΗΪβ ΙΐίΙβΟ 6Χ80ηρ8βΓ&ί 87ΐΙ)ΠΙ'£ίϊ13\ 

ΙίθΒίηΐί Λτιΐβιη νθΛίβ: 'ίηονομάξεται ί' έπΐ' (ρ. 74, 14) '«(( 
Βίο υΐΒ,ηβΐ ίιηρθΓίθθΐνΐ8 Πιο βγΙ^ΗΓ^'. ϋηάβ »ρρ»Γ6(; ϊη θ» 
οραΒοιιΙϊ Οοπιιιίβΐ ροτίβ, φΐ&θ αριιά ποβ βεί ρ, 49, 18 — 
ρ. 74, 14, δγΙβιΐΓβΐιΐΒΐ οοάίοθπι ί&ιηΐΐίαβ ο? &Λ1ιΐΙηιΪ88β. 

β) ει οοάίοββ, €[ΐιί ϊϋΒοπρΐίοηβ οιιηι δ' &οίιιιιί. ϋββ8Ϊ 
ϋΐίίιηα ορθΓΪ8 ρ»Γ8 (ΐηΛθ βίο Ιπονομά&ται (ρ. 74, 14) νβΐ 
(Ιτη)8ΈΤίΧκί5 ϊΜά.) ίη Ήβ οοάίοϊ&ιΐΒ αϊ ΐη θΐΜοηΙβυΒ 
ΑΙιΐίιίΒι βί; Βεκϋβ&ηΗ,; ββ,ΐβ ρήπιαΒ Γβϋφΐ£ΐ βχ Θ Βΐιρρίβνϋ. 

28. ΤΓ = νίιΐ)3ο*>οιιβιΐΒΪ8 253 , XV, Βαβοαίί, ΗιΛβΐ 
ί11\ι<1 αρο8ρΛ8πΐ8. βχ βοΙιοΙ. Ηοπιβήοο, ςροά βιιΐ) 2 νΜβ£ΐΒ, 
(ν&ιΪΛθ ΙβοΙίοιι&Β ίη ηοο: Περί λιτών §α (πΛγ.). είδοκ, — 
κέχΐ'ηχεν — ταΰχας ρτο τοντονς — [αν] ηρσηδιχΐ]χοτις — 
[τ«ί] οψΕ(?). 

29. Ρμίβϊιικβ 2860, Οββίΐιιο ΡλγΪ5. 1, XV. Ββ,βοιιΐί. 

30. ΡΙοΓβηΐίιηΐΒ Ι^τιΐ'6]ΐΐί»ιπΐ3 ρίτιΐ. 66 ΰοΛ. 20, Οβεηβιο 
Ι^αιίΐβιιϋαηιΐΒ 2, XV. Β&βοηΐί. 

31. Μοη&ββηΒΪΒ, οΐίιη Ατΐ|ρΐ8Ϊωιιΐ8 , 536, XV, κάβο. 

32. Κοπιηιηι8 ΒεοΛ>θΓίιιαΒ Ώ 42, XVI. βαβο. 

33. ΙίβίάβηβίΒ, ο1ΐιιιΜβθπη»ηιιίίΐηιΐ8, 104 (XVIII 67 -Ρ), 

XVII. 88,60. 

34» Μοη&οβιΐ8Ϊ3, οΙΐηι ΑΉ2ΐΐ8ΐαηιΐ8, 567, XVI. βει&οιιΚ. 
ϋβδΐηϋ ΐββίο Ι^πΙϊιϊιειιιιιο, ΚΜίοΐΙιβο&θ Μ, ρΓ&βίβοίο, ΪΒ,ιη 
τθγΙηβ χαϊ τανχίβν (ρτο «. τοιίιον) (ρ. 29, 5.) ΟΟΜΟϋΜ ΚΕΟΕΝδϋΒ. XVII 

35. Ργο οοάίοβ άβηΐ€[ΐιβ ηοΙ>ί& Ιιειπο βίϋίϊοιιβηι ραΓαιι- 
ϋίπιβ ίαϋ Επάοοί&β Αα§ηΒΐΒ6 φΐο<1 ίθΓ*ιιι• ΥϊοΐΛϊϊιιιη 1 ) 
(ΓβοβηΒΐύί θΐ βιηθίιά&ϋαΐ;, ίοηϋιιηι ίβΒΐίιιαοϊώι 8ΐιΙ>8σπρ8ϋ 
Ιο&ηηββ ΡΙ&οΗ. Ιάρβίίΐβ ΐη αβάίΙ)ΐΐ3 Β, β. ΤβιΛηθη 
ΜΒΟΟΟΙΧΧΧ). 

[36. Υ&ϋοωιαΒ 961, XVII. ΒΕίβο., ίηάΐοβιη ΐαηίτιιη (£ο1. 
1 — 3) && ΟοπιιιίαίΕ οοηϋηβΐ,] 

Ιη ο §βη6Π3 οο<ϋοϋ)ΐΐ3 ρβΓ ο&ρϊία οριιεοιιΐιιιη άϊβθΐΐΙιΐΓ, 
φΐοηιιη νηΐ£&ί&8 ίηβΟΓΪρϋοηβΒ άίΜαΐΐβ ΙίΜθΠίΐ 8Ϊ§ηίηο&- 
τίπιιΐδ 8 ); ηοη ΐίειη ΐΐΐφΐβ ΓθοϋΒΒΪιηβ ΐη α; ο &τιΐθπι βθηβηβ 
οοόϋβββ Η£Μΐ ίη γθ ρ&Γϋιη οαιη α ρ&τϋιη οιιιη δ ί&οίαηί. 
Ιη ββΕβπιυα ΐ> βΐ ο οοάϊοίΐιτίδ ρ. 28, 7 ροεΐ Ήμίραν 
ϊικβο Ιβ^ιιηέηΐ', (ριαβ 05»ηη Γβοΐβ Οοηιιιΐο ίη<ϋ§ηα οβη- 
8ΐαίί: ΈΙδίναι γονν 6εϊ 'ότι ΉΰΙοδας καταρχάς το χάος ^φηΰΐ 
γενίΰ&αι λέγων 

■ήτοι μεν τΐρωτιΰτα 9 ) Χάος γίνετ,' 1 ) ανταρ ΕΛεκκ 5 ) 
Ταΐ *) ΐνρνβχερνος ΐίαντων ε"δος αβφαλες αΐεϊ 
α&ανάιων^ οι ί'χουαι χάρη νιφόεντος 'Ολνμπου, 
Τάρταρα τ •ηερόεντκ μνχψ χ&ονος ενρνοίείης 
■ήί* "Ερος"*)} ος χάλλιΰτος ίν ά&ανάτοίβι &εο$βι, 
λνοΊμελης**)) πάντων τϊ &εών πάντων τ' αν&ράτα&ί 
δαμναται ίν δτη&ΐΰΟι νοον χαΐ ίπίφρονα βονλην. 
ίκ Χάεος ί' "Ερεβος τε μέλαινα τϊ 8 ) Ννξ ίγένοντο 11 ^ , 
Ννχτος ί* αντ' ΛΙ&ηρ τε χαί Ήμερη ίξεγενοντο. 11 ) 
η γη μεν κατά ΰννίξηαι,ν γίγονεν^ ο άηρ δε 11 } κατά άνά- 

1) Οί. Ρααΐϊ ΡπΜιϋ 'άβ ΕικΙ. β[. ί. νίοΐ&πο' (ΙϊβΒβΓίβ,ίίοιιβπι 
(ΑΓββηΐοϊίΐΐί 1880), ςιπΕί, οηιιι ΐοίιιιη ίΐίικί βιιΜίΙίνιιιη ββββ ίιιιη 
Οοπιηίθ» φΐαβ οοηΐΐηβΐ; βχ Β&ΒΪΙβ&η» ΟοΓίιπίί βά. (1543) ρβηίθΓβ 
άβηιοηβΐτίΐΐηιη ββΐ, 

2) Ο&ρ. 7 ΤΙεφ Κρόνου, ο. 8 Περί 'ϊΐκεαναν, ο. 9 6ΐ 11 "Ετι 
κΐφ νου Διός, ο. 17 ΠεοΙ τ&ν καραβΐ8ομέν<χ>ν μν&ων (άβ&ναιί 
Ι&πιθη Ιιαβο ΐη ιηθίϊοήΐιιιβ) νη1β° ίηβοπίοπιιίαχ. 

3) ΡοβΙ πφ&τιβτα οοιίιοββ (&θ) ίηδθΓαηΙ.: 6 μεταξύ τον ον$κ- 
νονχαΐ της γης τόπος. — 4) γίνεται (Ιέγεται ΤΓ)ί. — 6) [Ιλϊιτκ] δ'. 
— 6) γαία τ Ιϋ. — 7) ίροος Ν ίρως (εβά ω ί» 1. βΐ.) Β. — 
$)Ινοιτΐίης &β αυτοτελής θ8α*ιη. — 9) [τε] θ. — 10) ϊϊο τβΓβα» 
ββ^ηβηίϊ ρθ8ΐρο8ΐΐο8 ββί ίιι ΤΓ. — 11) Ιιιο νεΓβϋΒ άββίΐ ιη (?. — 
12) [#ε] ί. χνιπ ΟΟϋΙΟϋΜ ΚΕΟΕΝ8ϋ8. 

δοόιν' το δε λΐΐΐτομίοες τον αέοος γίγονε πν$, ή ίΐ &ά- 
λαττα 1 ) κατά Ιχμΰξηβι,ν > τκ ίϊ 'όρη κατά ίξοατραχιβμον 
της γης, *Ννκτο$ δ* αντ ΑΙ^η^ 7 ^) στ» ορώμίν τον αΐ&έρα 
τοΐς άβιοαΰιν ίν τρ ννκτί' καΐ πάλιν εΐ μη νποχωρηΰίΐ η 
ννξ, ήμί(>α ον γίνεται. 

Ιρεβ οοηΐιιΐί ΐοίοβ οο<ϊϊθ68 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 13. 
28. 29; ρ&Γϋπι οοΑ 20. 22. 26. 27. 32. 36. 

Α& ίη<}£ΐ£3,η{1ίκη »ηΐί^νΐ3ΐιι (XI. Β,τΛ Χ. 8&βου1ϋ) Ι&ϋ- 
η&αι ΟοπιιιΜ νθΓΒΪοηβιη 'Μ&Ι&ιίηί νβΐ Μ»1&ϋηί', ςα&ιη 
Βατΰιίπβ αί 8ΐ&*. Τΐιβΐι. (1664) ΐοπι. II ρ. 401 ίη ΜΜΐο- 
Ηιβώβ νβίβΗΙίΐΐΒ οοιΐ3ρβχΪ88θ 8θ οοηΐβικϋί, Ι. Η&βιίΕβηβΓ 
Ηβί(Ιβ11>θΓ^θΐΐ8ίβ ειπιϊοπβ βΐ β#ο ηίΐιΐΐ ηοΐ>Ϊ8 Γβΐίφή ίθοΐιηα3, 
Βθά νβΛθΓΗ,νΐιηιιβ Ιβρϊάθΐη! Νΐηιίπιαη βαιιΐ ηηΐ ν&ηϋί&Μδ 

ϋβ βάίϋοηίΙηΐΒ νΜβ Οβ»ηιιαιη. Ροβϊ Οβαηητιιιι ραιιοα 
αά Οοΐ'ηαΙαιη ρβΓΪϊηβιιίί3ι νϊάβο ϊπιρΓθ88&; 8ηηί Εΐιιίειιι θ& 
Ιαβ,βο: 0. 1ι. ΕΗπιγβ ορηεβπΐίΐ εβίβοία &ά. Ι. ΤΗ, Βΐπινβ 
ρ. 257—260 (ει. 1854); ^οΙΙθη&βΓ^ ν. βιιρπι ρ. VIII; 
δοΐιιηΐΙΐ-ΕΙβ,ηΙι 'Ζηγ Τβχΐβ9&ηΙάβ <ϊβ3 Οοπιαίτΐβ * (Εθ3 α. 
1864 ρ.92— 102 βί ρ. 526—548). <}υαπιιη άίβββΓίιϋοιιιιιιι 
8ο1ιπιίϋ-Β1&η1ιΐ&η& ρίαιάτηαχα πήΜ κϋΐϋ&ϋκ αΐίιιιΐίΐ νβΐάθ- 

3116 άοΙβΟ <ρΐ<ΗΪ β£Γ6£Ϊ0 ΥΪΓΟ, »ηώ£8ΒΪΠ10 Π160 βΐ 11Χ0Π3 {πϋή, 

ϊ&>β ψιο φάάοιχι &<1 βάβηάαπι Οοηπιΐιιπι ίιιοϋ&ΐιιβ βτιιη, 
ηοη νίγο Ιίοιιίί; Ιιιιηβ Ιϊβηιιη οϋβιτθ: ΐηί^τΐΒ, βηϊιη βί &0&&& 
ίοιΗπιπα αΙΛΐηο ηονβπι £βτβ ιηβιΐΒθβ ρϊ&βιηδΐιΐΓίΐ πΐ0Γ*θ ίΛ- 
ιίριήΐ βτωα, οιιίοκ ΕΗηΜβθΓ68 ιιίτιιπι ρΙιΐΒ β.ίιηίΓ8^βΓΪ8 ίη^β- 
ηΐιιπι &ΰ άοοίτϊο&πι αα ΐα^βηιιίΐαΐβπι αίφΐβ ΟΕΐηάοΓβπι αηίιηϊ. 
1>β ιιοβϊγ» βάίΰοιίθ ηοηηΐΐΗα 1ι&ϊ>βΗΐϊΐ8, φιαβ αάΐοί&ιηιιε, 
Ιη οοηΐβχίιι γβΛοπιπι φΐιβ πιιοΪβ <}ΐΐΕκ!Γ3.ϋ3 πΐϋΙαδίιηνίΒ 
ηοιηΐιΐθ βίαβ, ητά ρπππίΒ ϊηοΙπΒθΐϋ, ίη αρρείΓ&ίία ηοη ωβπιο- 
κιίο, & ηο!>ί8 68»6 ίπάϋοί» 8ϋϊΙο; ϊη »ρρ&Γ»ίιι ααίβυα οιιιη 
βα&ίΐ&ηίβ 60 νίτο ϋΐκηεεΐιηο, οτιίυβ ειιιηρΚΙ>π8 Ιιίο ΙϊΙιθγ 
ΐτρΐβ θχΜ&ΐτΐδ β8ΐ, ροϋΟΓββ ί&ηίιιιιι ροϋοπιιη οοϋίοιιιη 
εοπρΐαπιε οοαιιηβιιαοΓατίιηιΐΒ, ίαηι ίά ρο1Ϊ99Ϊιηιιιη β^ίιητίΞ, 1) 9άΧ«οβ»ί ΰ. — 2) βΐ9)59 ΐΐ V. ΟΟΟΙΟϋΜ ΕΕΟΕΝ81Ι8. χιχ 

εϊ ηοβΐΐΌ β οτΐϋοΕί βιιρβίΐβοϋΐβ ιΜβοία φΐ»8Ϊ ίιη&^ο βίΒιι- 
£6γ6Ϊηγ ΕίτοΙίΘίτροΓυϊΐι ΐήτιιια, ψι&β άΐχΐαιιΐΒ, ^βηβπιπι 
θΟΠίπκραθ ί&ιηίΐΐβηιιη; Β6ρ»Γ»ΐίιιι <Ϊ6ηίφΐ6 £6ηθΓΪ8 1 Θ °- 
ίίοηβΒ ΒΪη£α1&8 βΪΒ ΐ&ηΐτπη ρτοίιιΙίιιπίΒ Ιοοϊβ, μΜ ΟβΗίπιί 
βάίΐίοηβ Γβοβρΐα6 Βΐιηί. 

Εββί&ί, αί βίδ νϊιΪΒ, <ρί ίη βάβηάο Οοπιτιίο β,ΙίπΒ &1ΐο 
ιηοάο ιηίΜ βιιηί ορΐΐηΐβ,ίϊ , £Γ8,ϋΕΐ8 α£3ΐιι ςυ&ηι ρ1ιιηιη»8. 

ΡτΛθίβΓ 01ΜΙ16Β ΪΗοΒ &ΟΠΠΙ16Β ΛοοΙίβ 8ΪΠ108, φΙΟΒ Β 110 φίβηι- 

ητιβ Ιοοο ίη οοάίονοια Γθοβηβιι Ιιοιιογϊβ ομιβλ ηοαιϊηανΐ, 
βΐΐζαιηα. οηηι νβηβΓ&ΐΐοιιβ 1»α<1ο ί11ο8*ηκΒίιηιιιιι Μ»§ηο Βαοϊ 
Βαάά. ΜίηίΒΐβιίυπι, φΐοά (.πια ίπϋ, Γβπιιη βχΐβπι&ηιιη, ρβΓ 
φΐοά αηηο 1867 ρβΓορροΓίιιηβ ιτιίΚϊ οβώθϋ, τιί £«ϊ οοη- 
ίβΓβηάοΒ οοιϊίοθΒ Μ Β ί ιηίΜ ηοη βΒΒβΐ ρβΓθ^ιάωιιάνιιιι; 
,1&ιι<3ο ΐΠιΐ3ίτί8Είπιαιιι Μλ^πο ΙΚιοΐ ΰαάά, ΜϊηΐΒίβπυηι Γβΐ- 
ριιβίίο&θ Γθ£βηά&θ, <ραο ίηΐβΓοβίίβιιίβ αηιιο 1880 ΤΓ οοάθχ 
νίηίΙο1>οιΐίΐ Οί£οηί8ΐπΐΓ£Τΐιΐϊ τηϊίιί ΐ.Γ&η8ΐιη88ΐΐ8 ββί; Ι&ικϊο 
Ζ&η£6ΐη6Ϊβΐ6Γηΐ]ΐ, Ιιίΐιΐίοΐΐΐθΰαθ ΗβίάβΙββΓ^βηΒΪΒ ρκιβίβοέαιη, 
αΐςπθ Βθΐιββιιβπϊϊη , ΙοΐΜίοίΙίθΟ&ήιιιη ΑΓ^θηίοΓ&ίβηΒβιη, ηπΐ 
πιίΜ, φΐ080«ιΐφΐ6 εχ βΪ8 ΙιϊΙ)1ίοϋΐ€θΪ8 1Λγο8 θχορίδΐΉ,ιη, 
1)βιΐθτο1βιι1ά88ίιηβ 8«ρρβάΐΙίΐγθΓβ ; ΙεηηΙο Ηο,βΒΒΒίιβηιηι αιιιϊ- 
οΐΒβΐπιιιηι Ηβίάβ11)βΓ§βιΐ8βιη , φΐί οοπιρΙιΐΓθβ ΐη νωτίΪΒ ϋΐΐιιβ 
ΐ>ΐΜϊοΐ1ΐ6<»β ΗΙ)ΓΪΒ Ιοοοβ ηιβα §Γ3.ϋ& ίιίΒρκκίί; 1»κ<1ο Α, 
Ν»τιο1ιϊιυιι Ρβίτοροΐίΐδίιιιπι, νίηιιη ίηΐβΓ ρΐιϋοΐο^οβ ρΓ&ε- 
ο1%ΐΊ38ίπιτιιιι, «ρί οπιη ρθΓ Κβΐΐθπιιη ωηίοαιη, ίη8Ϊ£ΐιβπι 
ίΐίπιη ΗθΓ&ΐϋ βοβρϋ&ΐΟΓβιη, ίη βάβηιΐο Οοηπιΐο ιωβ νθΐ'8&π 
Οο^ηονΪΒΒβΐ, οοιηρΙατβΒ βώειβ βο,Βφΐθ ρίώη&ΤΘΚ οοηίβοίιίΓΛΒ 
ΙϊϋβΓΪκ ιηβοιιη» οοπυπΐΐηϊοίΐνϊί; Ιααάο άβηίθ(ΐιβ 8ίτΐ(Ιβιηιιηάιιιιι 
Ατ^βηΐοιταΐβηΒδίη, νΐπιπι Η,πιρΙϊββπαΛ ίηςοηϋ &ο ίοοίπηββ 
1&ιι<ϊβ ΒοΓβηίβπι, <ριϊ, <ρΐ8. ββί 6χΐιηΐ& 6Γ£0 οκιιιεβ Ιιαπιαηί- 
ί»ίβ, θί βοηΒΪΙϊο βΐ Γβ ιηβ αάίπνίΐ. 

δοιίρβΐ Ο^"ο»ίίϊι«ί•^ί ίθΐ1>ιΐΒ ΙιιΙπβ 1881. ΟΟϋϊΟΥΜ ΒΙβΙΑ. Ρ = Ρ3ΓΪΒ. 2720 (οί. ρ. Χ). 


^ » ναίϊοΒΛΜΒ 1386 (οί. ρ. 


Μ= Μοη1«ρθ8Βτι1&πιΐδ 422 (οί. 


χι/χπ). 


ρ. Χ/ΧΙ). 


3 = ΙιΒίΐΓθηίί&ητιβ ρΐ. 60 οοά. 


:Ρ<=νίΐϋ<ϊί*ηΜ8 942 (οί.ρ.ΧΙ). 


19 (οί. ρ. ΧΠ/ΧΠΙ). 


Ι, = ΙίΒ,ηΓβηΐί&ιχηΒ ρΐ. 67 οοΛ. 


& = ΒοάΙβί&πιιβ-Β&Γοοο. 125 


26 (οί. ρ. XI). 


(οί. ρ. XIII). 


Χ= Βοάΐ6ΐί«ιιΐίΐ-Βε«»οοοΐ3ΐιιΐ8 


ΤΓ— νίηάοΐ)θηβη9ίΒ 253 (οί. 


131 (οί. ρ. XI). 


ρ. XVI). 


α =ΡΜνΐιΧ) ροβΐ άπο- 


6 = ΝΒΟ 


νελΐϊ ρ. 34, 20 = 


ν=~Βα 


ΡΜΠ, 


ε = ΨΕν,αοϋ. (οί.ρ.ΧνίΙ) 


α' = ΡΜ 


τβΐ IV Ρβιίθίιιαβ 2860 


ϊ = VI νβΐ Γ^ 


(οί. ρ. XVI), ροβίτ 
φροντίδων ρ. 74, 14 
=ι Ηατοΐ&ηιΐΒ 531 (οί. 
ρ. XV). 


= οκιιη 


ϊβ οοΐΐίοββ. Δΰάβ Ιι»βο τΐΓΟΓϋΐη άοοίοπιπ» ηοιηΐιιιιιη οοιηρβη(Ιΐ&: 
Οβ. = ΟβΛηιι (Οί. «ά. = Οβαηηϊ βίίϋο). 
£(&»«. = ΒοΙιιηϊΐΐ-ΒΙίΜΐΐΕ (οί. ρ. XIX). ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ 
ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΕΝΩΝ. ο. 1. Ό ουρανός, ι» ιεαι$(ον, περιέχει κνκλω την 
γην χαΐ την δάλατταν χαΐ %α έ«1 γης χαΐ τα ίν &α• 
λάττ$ πάντα χαΐ διά τοΰτο ταύτης ίτνχΐ τη$ προΰ- 
ηγορίας, 01*905 <3ΐ> ανία πάντων καϊ ορίζων την φνβιν' 

Κοςνοΰτου (Κονονοντον Χ) Ιηιΰζομή (ίχιτομή ιΤαλ») *ώ* 
■κατά την ίλληνιιίην δεοΐαγΐαν ιία$αδε6ομένίύν Β&Βατίο (οί. 
ςπΛβ άβ οοιί. νβιΐθΐο 531 ΐη ρι»βί. άίχίηιαβ) Οϊοϊιλ /λΛι» ίορ- 
νοΰτον Ι«»ίρ. τ. «. τ. ί. Φΐω^/αν λ. α Κοονούτον ίοηϋηυο ββ- 
φΐβιιΐΘ ρήιιιΐ οαρΐΰβ φΐ»θ ΪΘγϊπγ ίηβΟΓΪρΐϊοιίΘ πΐοΐ ονςανου Ν. 
ΑιηΙίΓοβ. 92 ΝβΒ,ροΙίί. 139 νβηβΐ™ οΐίιη Ρ&ιιΙίηπΒ 50 (ηιιηο Μλιό. 
βΐ. IX οοί. VI) [Χ.] Πίρί ουρανοί νβηθί. 490 Κοςνοντον πςος 
τον νΐον γΐάςγιον περί &ιά>ν Β Φονςνοντον (Φοςνοντον Ι&πγ. 
Τ&ΐ.) Φι ω ρ ία ΛΐρΙ 1175 ([τ.] ΪΓ) τω* ([«.] ΤΡ) Φεών φνκωί (?ΤΓ 
Ραιΐώι. 2860 ει 8076 ΒαΛβηιιιιβ Π 42 Ιιβίίΐβικίβ ΧΥΙΠ 67 Ε" 
ΙιατίΓ. 20 ρΐ. 56 ΜοΒΒΟθηΒβΒ 636 βί 567 ν&£. 961 Φονρνοί! ιο« 
([Φ.] Ρ&τ. 3062, Φσονοντον ΙατίΓ. 37 ρΐ. 31, Φ^οννοντον Υβη. 
531, Ρ&τ. 3078. 3661 Ιατίΐ. 13 ρΐ. 68, ΐάθΐη βαρΓ&βοήρΐο δο- 
νούταν Ιίβΐά.) έχ τώ* Λ«^α9ΐ$ομένων ίπιδρομή χ«τ« τήν ΐ£1. 
(ΐίρΐϊϊίκ-ήν Ιβίά.) ΦΐαρΙαν ν&ί. 1314 Υβη. 531. 613 Ρ&Ηβ. 3052. 
3551. 3078 Ιλικ. 37 ρΐ. 31 βΐ 13 ρΐ. 58 Ι,βίά. XVIII 67 Ε 'Εκ 
την ««η«ο\ ίαιβααμη κατά ίΙΙηνι,ιιήν &Ββ>αίαν. Κο$νοντον 86ψι, 
ΡΓ. οβ,ρ. ςμαβ ίθΓΐϊιτ ίηβΟΓ. ίτερί ον^αναν Οχ. 72 

Ι. 1. ώ ί(«(ίή>ν 7*»?7'ΐ &ί ώ £, ία <μιο οιιπι ίηβοήρ&ο 
οριιβοιιΐΐ ίιπκ ΐηϋίιιηι ρτΐπό οαρίΐΐβ πιηοΓβ βί ηιαάοΓβ ν&ΐάβ ββϊ 
απβοίιπιη, βηρΓΛ κ«ι9ίον α 2 ν«αονΐΐ βοηρίηηι βχί&τβ νΐάβίιιι — 
8. &ά%ααοαν δ'ο — 4. οΰςος αΝΰ οοος Μ,Ί» — ων] αν των Οβαηη 2 ΚΟΡΝΟΤΤΟΓ 

ίνιοί δέ ψαϋιν άπο τον α>ρεΐν η ώρενειν χα οντά, ο 
έϋχι φνλάχτειν, ονρανον χεχλήΰ&αι, άφ' ου χαϊ ό &νρ^- 
ωρος ώνομάβ&η χαϊ το πολνωοείν άλλοι δε ανχον 
ά%ο τον οραϋ&αι, ανω ίχνμολογονβι. καλείται δε βνν 

5 πάβιν οϊς περιέχει χόβμος άπο τον χάλλιβτα διαχεχο- 
0μηΰ&αι. τινϊ§ δε τών ποιητών "Αχρονος ίφαβαν αυ- 
τόν νΐον είναι, χο αχμητον της περιφοράς «ντον 
αίνιττόμενοι, η προλαβόνζες οτι αφ&αρτός ίϋχι χοντο 
παριβτάόι δια της ^τνίίθλθ}'ία5" χεχμηχέναι γαρ λέγο- 

ιο μεν τονς τετελεντηχότας, η 8ε ονϋία αύτον πνρώδης 
έϋχίν, ώς δήλον ίχ τον ηλίαν χάί έχ τών άλλων αβτρων. 
ο&εν χαϊ αΙ$ηρ έχλή&η το έξωτάτω μέρος τον κόβμον 
άπο χον αΐ&εβ&αΐ' χινες δέ ψαβιν άπο χον αεί θείμ 
ονχως αντον ωνομάύ&αι , ο ί$χι ρ"ο£ζω φέρεβ&αι. χαί 

»6 τα αβτρα γαρ οίονεΐ αβταχά έβτιν ως ονδέτιοχε Ιβτά\ 
μένα, άλλ' άεϊ κινούμενα, εύλογοι» ίε χαΐ τονς &εον& 
άπο χής δεύΰεως ίβχηχέναι την «9 < >* 1 ϊί' ?^ κ1 '" πρώτον 
γαρ οί αρχαίοι &εονς νπελάμβανον είναι ονς έώρΐΗν 
αδιαλείπτως φερομένους, αΐτίονς αντονς νομίϋανχες 

20 είναι χων χον αέρος μεχαβολών χαΐ χης βωτηρίας τών 

1. α^ίΐν (ώςεϊν Χ) α <ά. αντον 6 οράν αντον ΰ — η] καΐ 
Ρν. — τά &ντκ α τα (ββά Ιιοο ίη Ιοοο βτωο θΐ κιιρΓΒ α 
8ρίηΐα8 Ιθηίβ βϊΛβϋβ τϊάβίνΐΓ ϊη ,ϊί) τίάνχα &ο — 2. χαίε&ι&αι 
1)ϋ — 6. 6. βιαιιοσμΐίβ&αι δί — 6. 7. ϋφαααν αντον ΝΧΡ αντον 
ίφαααν ΙΜα έφαναν [«.] V — 7. £. ν. δύ — περιφοράς [«υ- 
ιοί] δ — 8. νιιοΐαβόντΐί &ο — 9. παςιοτ&αι («αρκσι. Χ) Ν Χ 
ηαριατ&αι α'ϊδ'ϋ — 11. ης δηΧον «αϊ Ικ τ, η. α — ϊίβτα<αν\ 
άα$ξ ΐ. θ. άστέςων θ βαΐΐ. 86(1 οοηί. Ρ1&1. Τΐκι. 88 θ — 12, εξ- 

ύτανον ΧΙύϋ — 13. αΐΐΐ ΝίΎ.ΧΜ — 15. «?α ΓΡ άζ Μ — 
ΐίαιν 6 ϊίσι β — 17. 3•ίϋεα>5 ΧΪ,Ιο — 18. νπέΐαβον α — ίώ~ 
οων Οαϊΐ οί, ΡΙ&ΐ. 0γ»*71. 397 ϋ εν$ον Ο ~ 19. άδΊαΙΐίηιωί 
(•»(βί Ρ) α ά$ιαιιτ<ότξθΒ Ο αόΊατΐποτονί ΰ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 3 

ολων. τάχα ί' αν εΐεν &εοΙ 9ετήρες χαϊ ποιηταϊ των 
γινομένων. 

0. 2. "Άβπερ δε ημείς ύπό -φνχης διοικούμενα, οντά 
χαϊ 6 χούμος ψνχην $%ει την αννέχονΰαν αντον, χαϊ 
αντη καλείται Ζενς, πρώτως χαϊ δια παντός ζώαα καΐ 5 
αίτία ονβα τοις ζωΰι τον ζην δια τοΰτο ί& χαΐ βαβι- 
λενειν 6 Ζευς λέγεται των ολων, ώς αν χαΐ έν ημϊν ή 
ψνχη χαϊ η ψνβις ημών βαβιλεύειν ρ"η&είη. Λία δε αυ- 
τόν χαλονμεν οτ^ ©V αυτόν τ^ίται καΐ οώζεναι πάντα, 
πάρα δέ τιβι χαΐ Αενς λέγεται, τάχα άπο τον δενειν την ίο 
γην ί μεχαδιδόναι τοις ζώβι ξωτιχής ίκμάδος [' χαϊ η γε- 
νιχη πνώΰις απ αντης έβτι Αεός, παρακείμενη πως τ% 
Αιό$\. οίχεΐν δε έν τφ ονρανφ λέγεται, έπεί έχει έΰτι 
το κνριώτατον μέρος της τον χόϋμον ψνχης' χαΐ γαρ αϊ 
ημέτεραι ψνχαΐ πυρ ε(ΰιν. ο. 3. Γννη δε χαΐ αδελφή 15 
«ΰτοϋ ααραδέδοται η "Ηρα, ήτις έβτϊν 6 αήρ. βννηπται 
γαρ εν&νς αντφ χαϊ χεκόλληται αίρομένη άπα τηξ γης 
έχείνον αντ-β έπιβεβηχότος' καΐ γεγόναΰιν έχ της εις 
τα αντα $ύβε&ς, φνεΐΰα γαρ εις λεπτότητα η ονβία το τι 
πνρ χαΐ του αέρα νφΐϋτηϋιν. έφ* ω χαΐ 'Ρέαν την ϊο 

1, οΓ &ϊοΙ Οβ. εΛ. — 1. 2, τ. γινομένων ολων &ύ 

Π. 3. νπό 8$ΤΗνε (ορτωο. ββΐ. Ι) άπο Ο — 5. αντη Ρ αντη 
ΧΙΜ — πλάτος ο ποότεοον τθΐ χρώτερον ϋ — β. δια τοντο 
[#ί] Χϊΰ — 9. τά β. ΝΒο — 10. «. χ. ο% οο — 11. ζωτικής 
(ί» ί. 6γ. ΐ» V)] σωματικής Χϊι — 12. ίΐθ£ ■χα$α*.$ιμ-ένη πώς 
τη (τον Χ) ί»0£ α ίίιοβ η. π. τη βώς Ν€ 8ιος π. Λ. τη $ίνς 
Ν 3 ο' Οβ, «ΐ. — 14. καΐ γάο *«1 αϊ 

ΠΙ. 16. παρίίΰίδσται (8β<1 ρτίΐχβ ι Ι 1. θγ. Ν) Ν Ο — 
17. ϊνβΐβ α'Ιοο [ΐ.] Χ ϊγγνς 5Α». — αίρομένη «λο] αϊ• 
<ορονμ-έι>ϊ) ίπι Βοΐιιη. — αντ^ ΝΒ [«.] 6 — 18. 19. ΐίς τα αντα 
αϊ [ί.] τ. α. Χ ίπϊ τά αντά (αντΐΐ Ν) ΝΒ ίπΐ τά 1&0«ηα θ 
ίπΐ της αντή\ί ΰ — 19. ξναιας Σαηα• §εναΐ<*>ς ©αϊί νεναε/ας Ο 
— 20. ϊψ' ω *«1 6ο %αΙ ϋιά τοντο α 

1* 4 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

μητέρα ανιών ίμύ&ενΰαν είναι, πατέρα δε τον Κρό- 
νον ήτοι δια ιό έν τεταγμενοις χρόνον μέτροις γενέ- 
ΰ&αι ταντα η δια το χαχα ϋνγχριϋιν χαϊ βραβμόν της 
νλης την εις τά ΰτοιχεΐα διάχριΰιν αΛοτελεϊβ&αι η, 

6 οιίερ Λι&κνώτατον , δια το τηνιχαννα νφίσταο&αι τον 
αΐ&έρα και τον ά€ρα, ηνίχ' αν 4χ κύρος χινήται η 
φνΟις έχΐ το χραίνειν χαΐ άαοτελεΐν τα οντά. ο. 4. Λια 
δε τανχην την αίτίαν*κα\ τον Ποοειδώνα ίφαααν 
οί αρχαίοι Κρόνον χαϊ *Ρεα$ νΐον εϊναι' χαϊ γα$ το 

ίο νδωρ έχ της είρημίνης μεταβολής γίνεται. Ποβειδών 
δε" έβτιν η άχεργαβτιχη τον έν τ% γ§ χαϊ περί την 
γην νγρον δνναμις, είτονν αηο της πόΰεως οντω 
χλη&εϊβα χαϊ τον διδόναι τανχην, είτε λόγος χα&' 
ον ίδίει η φνϋις [φνοιιδίων] έύτίν, εΐ&' οίονει πεδο- 

ΐ5 ΰείων ώνόμαβται χατά την τιαραδειχ&ηϋομένην αύτον 
Ιδιότητα, ο. 5, Αδελφός δε αυτών χαϊ 6 "Αιδης είναι 
λέγεται, οντο^ δέ έΰτιν ο χαχνμερέΰτατος χαϊ %ροβ- 
γειότατος άηρ' όμον γαρ αντοΐς γίνεται χαϊ αντος άρ- 

1, ΐμν&ίΰβαντο 2^ δ'ί — 2. μίτςαις {μέχρις Ν) χςόνον 6 ο 

— 8. -η [διά το] α — ανγκς/ιβιν] ανγχιβιν Ν ονγιιοαβιν Οί, βΛ, 

— δ. πι&α*<ήτι$ον ΧΊΰ — 5. 6. τον αΐ&έαα καΙ τον &έ$α Βΰΐνβι, 
τον {την Μ) αΐ&έςα αδ τον αέρα ο — 6, ηνίχα αν Ο — κινηται 
ΝΥΜ Μΐηιτ&ι & χινίΐται ΧίΡ κινήται τάζ. οογγ. βχ κινείται 
Β ίχίψΐίτο β 

IV. 8. 9. §φ. είναι οΐ α.(\οΐ] άρχ. Ν) χρ. κ. ρ"έας νίον δο 

— 18. εΐτονν ΙΜ εϊτ' ονν Ρ ν\ ΐΐτονν οογγ. ίη ίϊτ' (βίο) Ο'ίν Χ 
ήτοι δύ — 18. εΐτε λόγος) η καθ• έτερον Χόγον ο — 18. 14. [χα&' 
ον — ίατιν] δί — 14. φνΰιιδίων θ(Λ»ί. ψόϋει ίόείων Χ ψναιιίών 
αϊ — ΒΪτ' Ν η ϋ — 14. 16. οίονεϊ τιεδοσείων ίαηρ όσον <£»«- 
δησΐίωνΝ οαον άκέδ Ι&οιιηα οείεινΟ οαον -χεδοσείων (ίτΐίοσ ρατ- 

τυΐα Ιλο. ι Χ),α ον. ά«6 τον ί$η αείΐΐ.ν ΝαΒ [δβ.] ποαει$άων ο 

V, 16, [««Ι] νΟΙοίβοη 8«£ΐάβιιΐθ 0θΛ. Απ^αΒίίιηο — 18. αν- 
τοΐς α αντος 6 [α.1 ΐ — καΙ [αντος] — ρ. 5 , 1. άοξα[ΐένΐ)β 
8Φ>η. άςζάμ,ενος αο άρχεται ύ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 5 

%αμέντ\ς §ε!ν χαϊ χραίνειν τα. οντά κατά τον$ έν αντ•β 
Ιόγονς της φνβεως, καλείται 6ε "Λιδης η οχι χα&' 
εαντον αόρατος έβτιν, 8&εν χαϊ διαιρονντες 'Άΐδην 
αυτόν όνομάζονβιν , η κατ αντίφραϋιν ώβαν 6 άν- 
δάν&ν ημΐΦ' εις τοΰτον γαρ χωρεΐν ημΐν κατά τον 5 
θάνατον αί ψνχαΐ δοκονβιν ηχιβτα άνδάνονχος ημΐν 
τον δανάτον. καΐ Πλούτων δε £κίη&η $ιά το %άν- 
τον φ&αρχών όντων μηδέν εΐίαι ο μη νελενταΐον είς 
αντον χαχατάτχεχαι χαϊ αντον κτήμα γίνεται, ο. 6. 7% 
ί£ 'Ρέας «ατά την παρα&εδειγμένην §νΰιν είδο%οιον- ίο 
μένης είχότως η$η καΐ την των ομβρων αΐτίαν άνα- 
τι&έντες κντ%, οχι άς ίπί το ΛοΧν μετά βροντών 
χαΐ άύτραχ&ν ΰνμβαένει γίνεβδαι^ καΐ ταντην παρ- 
ειβήγαγον χνμηάνοις χαϊ χνμβάλοις χαϊ χερανλίαΐξ και 
Χαμχαδηφορίαις χαίρονϋαν. έχεί ί* άνωθεν οι ομβροι « 
χαχαράχτονβι, Λολλαχον δε χαΐ ά«6 των ορών επερχό- 
μενοι φαίνονται, [πρώτον μεν την "Ιδην έιιωνόμαβαν 
αντη, μετέωρον ορός καΐ ο μαχρό&εν ίβτιν ίδεϊν^ 
ορείαν αντην προβηγόρενδαν χαΐ τα γενναιότατα των 

1, ίν αντ% 8ϋΗ*η. £ν αντγ α ίν κνχα ΟΰΜ 2 — 2. ΐ} τάχα 
οτι α — 2. 3. η«# εαντον α %α%• αντον 6 κατ αντον 6 — 
$. 4. άί&ρ' (άΐ$ιν Ν} αντον δ άϊία αντον 6 αντον άίδην α — 
4. ονομάξομεν 00 — άαανιΐ δΰ ■— δ. ημΐν Γ* ΐΐς τανταν — 
ημίν] τον &ανάτον ο Ο — 7. 8. πάντων ο. φ#. β — 9. καν- 
αγΐται δ ο _ η 

VI. 11. 12. ανατ&εαον» (•ασ~ ηοη βαΐΪΒ ριιτθ ίΓ^ 00 — οτί\ 
οτί δ* (αηΐβοβίΐ. άνατι&έααιν) ιϊίΑι». — ώς [έπί] το ΐίολν α — 
18. [καϊ] ταντην Χ — 13. 14. παρΐΐβάγονοι ο — 14. %ε$ανΙ(αις 
α ταςαννίαις ο χιςαννοίς ο — καΐ Οβακη ^ Ο — 15. ίπεί ίί 
$ΰ Ιχειδή ί' Οί. «Λ. — [οΓ] &μβοοι οο — 16. καταοάβσονσια 
χοταρράυσονβί βχ κατακ^αβονσί ίί" «ατ«(ίΐ(«)β4 δ' κατα^ροΐίσι 
2^ χκταΗΐ^βΦουβι ο — 16. 17. Ι»«(χ.} ό*ίθχ. ίίΊ — 17. φ«ήΌ*- 
τοι Ο φίαονται "Ψγβνη&αοΚ — 19. πρί«ηινόξ£νσ(ί* α »ρο«ίνοοΐν- 6 ΚΟΡΝΟΪΤΟΤ 

έν τοις ορεαι γινομένων ξωων, χονς λεΌντκς, ηνι- 
οχουμενουδ νπ αΰτης Μαρειΰήγαγον [■ τάχα δε χαϊ ίπεί 
οί χειμώνες άγριωπόν τι ϋχονβι]. πυργωτον δε περί- 
κειται οτίψανον ήτοι δια το καταρχάς έπϊ των ορών 

ζνί&εα&αι τάς πόΙεις οχνρότητος ένεκεν η*ίπεΙ αρχη- 
γός έϋτι της πρώτης χαΐ αρχετύπου πόλεως, τον χόδμον. 
χ\»§ίαν ί' άνατι&έαοιν αντί) «αριβτάντες οτι αίτία της 
ξ/αογονίας <*-ν%η ίγένετο. χατά ίοΐϊτο ίέ χαΐ αλλονς 
τινάς τύπους περί το βτη&ος αυτής περιτι&εαβιν, ως 

ίο της των όντων ποικιλίας χαΐ παντός χρήματος δι αν- 
νης γεγονότος, εοιχε ί* αυτή χαΐ η παρά Σνροις Άταρ- 
γάτις είναι, ην χαΐ δια τον περιβτεράς χαΐ ίχδύος 
απέχεβ&αι τιμώαι, βημαίνοντες Ζτι τά μάλιβτα δη- 
λούντα την της ονβίας αΖρεοιν άηρ χαΐ ύδωρ. Φρυγία 

ιβ δ' ιδίως είρηται δια νο &ρηϋχεύεβ&αι παρά τοις Φρν- 
%1ν εξόχως, παρ* οϊς χαϊ η των γάλλων έπεπόλαΰε 
παρεδρία τάχα τι τοίοντον έμφαίνονσα, οποίον χαϊ 
παρά τοις "ΕλληοΊ περί της τον Ουρανού έχτομής με- 
μν&ενται. 

20 Πρώτον μεν γάρ 6 Κρόνος λέγεται χαταπίνειν τά 

οοη&ίαβ 68ί: χρώταν (ΐίν (δαίαν τουτέβτιν ορείαν αυτήν ποοα- 
αγοοΐώοντες μΐτεωρον δρος 8 (νβΐ ϊί&ΐν) /ιαΜρό&ίν ίατιν ίβιίν 
«ντ^ ίπωνάμ,αβαν — 2. τάχα 8% καϊ $ικι α τάχα καϊ ίχίΐ Ν 
τ. ίπιΐ και V τάχα δ' ίπΐΐ *«1 ΰ — 8. 4. πνογωτας . . βτέφα- 
νος 3 — β. Λφώτηι ». άρχίτνχοη πόλεως (οοππηα ροβΐ ποίεως 
ροβηΐΐ; Ιιαηο•) αδ «ρ. κ. α, ούβίας β πρώτης [χ. *ί.] τντααιαως 
3ίΑ»ί. — 7. «ωδίαν ,,φϊΐΛίΗη (ΰθ(Ιίεβ8?) ρΓΒ,βίθηιηΐ" ν%ΙΙοχίοη 
%ααδ{αν (χορίι'αν ΙΛΟ — 10. χρώματος € — 10. 11. δι αντής δ 
Λ' αντην α [ίί'] αντης ΰ ίξ αυτής 0$.βΑ.— 11. γΐγονυίας 6 — 
αντη α αντη & η αυτή ΝΒΰ — 11. 12. άταργ&τις ΝΒ άρτ#γά 
νβΐ άοτογά ΰ — 12, δια τοϋ οογτ. χα δια το Ν δια τον τα ιη&τ* 
(ρηβ ν % δια τοϋτο Σ δια το οβΐί. — 14. αίρΐΰιν Ο $ίνβιν νβΐ 
κράαιν ΤΡ^ίίίη6ίΜΑ κίνηαιν /5(Λ#ί. — νδωα Ιοτίν ΰ — 15. ΐΐρηται 
5 ε ίέγΐται α — 1β. γά&Χων] γάμων δ — 17. τάχα τοιοντάν τι α ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 7 

εχ χης 'Ρέας ανχψ γινόμενα τεχνα ['είληπχαι μεν ονν 
οντω ΐίάνν είχότας], ίπειίη οΰα αν γίνηται χαζά τον 
είρημένον της χινηΰεως λόγον πάλιν χατά τον αυτόν 
ίν χεριόβω άφανέξεχαΐ' χαΐ 6 χρόνος δε τοιοΰτόν τ Ι 
έϋχΐ' δαπανάται γάρ νχ' ανιόν χα γινόμενα έν αντφ. 5 
είχα την 'Ρέα,ν φαΟΪν γεννωμένου ανχτβ τον Λιος λί$ον 
αντ αντον προβενεγχεΐν έοΊχαργανωμένον τω Κρόνω, 
το ντον είπονύαν τετοκεναΐ' χάχεΐνον μεν χαχαπο&ηναι 
νπ αύτον, τον δε Άία λά&ρα τραφένχα βαΰΐλενβαι 
τον χόβμον. ένταν&' ονν αλίως εΐληπται -η χατά- ίο 
ποβις' βνντέταχχαι γαρ 6 μν&ος ΛερΙ χης τον χόδμον 
γενέβεως, έν ψ τότε άνεχράψη η διοιχονβα αντον ψν- 
ϋις χαΐ έχεχράτηβεν, οτε εις τ6 μεΰαίτανον «ντον δ λί- 
■9-05 οντοί, ον χαί,ονμεν γην, οίονεϊ καταπονείς έγχατ- 
εΰτηρίχ&η. ον γαρ αν αίλως ϋυνέΰτη τα όντα, εΐ μη ΐί 
ώς ίπϊ Φεμελίον ταύτης ηρε£β&η, γινομένων χαΐ τρε- 
φομένων έντεν&εν πάντων, ο. 7. Τελενταΐον δε 6 μεν 
Κρόνος Ιόζορείχαι βννεχώς χαχιόντα επί χφ μίγννβ&αι 
χ% Γ¥) χον Ονρανον ίχχεμεΐν καΐ πανβαι της νβρεως, 
6 δε Ζενς έχβαλών αντον της βαϋιλεΐας χαχαταοχα- μ 
ρώβαι. δια, γονν τούτων αίνίτχονχαι οτι ή της των 
όλων γενέοεως τά$ις, ην ίφαμεν άπο τον χραίνειν 

1. Λντώ] αντφ Οβ. εά. — γινομ.] γεινόμενχ Σι γιν. οοτγ. βχ 
γίΐνόμΐνιχ Λ. — 1. 8. ΐίίηηται μεν ονν οϋτω }>ϋ ΐΐω&ζν [ί»ΐ*'] ονν 
[οντω] α — 4. άφανίξαΦαι α'ϊθ — 4. 5. τοιοΰτόν [τι] ίατι 00 — 
6. γενόμενα ΰ — ίν αΰτφ α ίξ «ντον 6 [ί. α.] ο •— 6, γενό- 
μενον α — 8. ΐίπονοα δΰ — 10. ίνταν&α ονν Χο — 14, ον- 
τάς] αΰτος α — 16. άς ίπϊ 9-ΐμ,ΐΧίον α' ΤΧ [ώ$] ίιά 9•ΐμΐΙίον 
Σ ηαΐ Ιπϊ &{μΐλίφ ο [«.] ίκΐ &»μιΧίφ α 

VII. 17, ΤΐΙΐνταΙαν α τέως οο' — 18. επί το μ, α' Σι — 
80. 81. κηΐίχκρτκρωοε 6ο — 21. βία ίΐ τούτων α — 21. 22. 
[των] οίων Ο της οίης ΰ 8 ΚΟΡΝΟΪΤΟΤ 

Κρόνον είρηβ&αΐ) την γινομενην τέως πολλην ρύΰιν' 
τον περιέχοντος έιά την γην Στείλε λεηχοτίρας ποιψ 
ΰαδα τας άνα&νμιΑβεις. η $1 νον χόβμον φν0ι$ έαι- 
βχνβκβα, ην δη Λία ίλέγομεν χαλείβ&αι, το λίαν 

5 φερόμενον της μεταβολής ίπέαχε χαΐ έπεδηΰε μαχρο- 
τέραν διεζαγωγην $ονς αντφ τφ χόδμψ. [πάνυ δ' εΐ- 
χότως χαϊ άγχνλομήτην χαλονδι τον Κρόνου, άγχνλ&ν 
όντων χαϊ δνβααραχολον&ήτων α μηνιάδεται τοβοντονί 
άρι&μούς έξελίττων.] 

ι* [β. 8. Κατ άλλον ί£ λόγον τον 'ίίχεανον εψαδαν 
άρχέγονον εϊνκι πάντων — οΰ γαρ μία μν&ολογίκ περϊ 
τοϋτον έγένετο τον τόπον — , τούτον $' είναι γνναϊχα 
Τη&νν. έ*0τι ί* '&χεανος μίν ό ώχεως νεό μένος λό- 
γος χαϊ εφεξής μεταβάλλων, Τη&νς δε η [£πΙ] ιών ποιο- 

ϊ* τητων επίμονη, έχ γαρ ζης τούτων δνγχράβεως η μι- 
%εως νψίϋταται τα οντα' ονδεν ί' αν ην, ει %•άτερον 
αμιχτον έπεχράτει.} 

3. 4. ί-αιαχνβααα {ίχιχ. Μ) α ίαέχναι* (ββά •ιν ίη 1. 6γ.) Ιπι- 
χναααα Ν έκίχνβις &πιχνϋαοα Ο Ιπιχνβΐΐς Ιπιχνοααα ο — 4. 17* 
βή 91α. αΝ ην [ί.] 6(α θ ην κ«1 8(α ϋ — (Χίγομεν] Χέγομεν 
ΧΜ — 5. ίπεπέστιαε Ο — 6. αντώ] αν&ις #<Α#ι. — 7. άγ*ν- 
λα&Ύβψ) Εαά. α άγιινίόμητιν δ άγκνλομήτιν ς — 3. μητιάσιται 
τβΐ μητι τελέβει £α«<; μη τεΧίβΐται ί-ΐίίϊΐκ» ΐ. 1. βΓ. Ο-, -εβηται 
ο) Ο μετΐλΐΰοΒται νϋ,ΙοΪΒΟη μφτίεται ηφΆ&ώ<ιόΗ, μεχεΧύιβεται Ο- 
ία ιηατ^ίηβ; ΙΪΙιβήαβ Ιοοαηι άο κθίθοίιπη τοίΐ 8θΜΗ.: δ μη τί- 
ίος ίχει όβονς τινας ώςιβμένας έ&Χίχτον. 

ΥΠΙ. 11. άςχίγονον (άςχκίγ. Χ; άοχεγόνον α'^ α άοχηγόν 
Ο α — μνβΌΐ.] ΰεοΧογία Μ — 12. τόκον [τοίχου ί' — - 13. τη- 
6Ϊν] οο — 13. νεόμενοε λόγος α δ νοούμενος λ. ΰ νοούμενος κι>- 
κίος Ραη&ίη. 3078 άννόαΒνος κ. ΤίϊΙ. άννφ» ννχΧος (τβΐ *ώ*1φ) 
Οβ. — 14. και ίφΐξήβ ο χ&ν μεταβολών Ιόγος (οιηιββο ρήοιβ 
%6γ.) 5(Α»(. — 14. μ&τα&άλΙων\μ6τκ$<&ων ο — 14. 15. η ΓάτΙ] 
τ. ν, Οβ. η ([ή] Χϋ) ίπϊ (νπό IV) τ. π. α&€ η ΐκ χ. η. & — 
17. αμικτον ίπικρ. 00 μόνον άμ. ΐ. ΧίΜν ί άμιχτον μόνον ίπ. 
Ρ μόνον ϊπΐκςιάτει άμ&κτον Υ χ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 9 

ο. 9. Μετά ίί ταντα άλλως ό ΖΕΤΣ πατήρ λέγεται 
δεών χαϊ άν&ρώπων είναι δια το την τον χόόμον ψύ- 
ϋιν αΐτίαν γΐγονέναι της τούτων ναοβτάβεως, ώς οι αα+ 
τίρες γεννωβι τα τέκνα, νεφεληγερέτην 3' αντον χαϊ 
ίρίγόονπον χαλονοι χαϊ τον χεραννόν αντφ χαϊ την 5 
αιγίδα ανα,τ&έαϋι τψ• αν& νπερ ημάς τά νέφη χαϊ 
χάς βροντάς ϋννέβταο&αι χαϊ τονς χεραννονς έχεΐ&εν 
χαϊ τάς καταιγίδας χαταβχήατειν , [αλλωβ] τφ τον ον- 
ρανον λελογχότι &εφ παντός τον νπερ την γην τόπον 
άπονεμομένον. χαϊ δια μεν τάς αΙγ£δας[ 9 αϊ δη άπο ίο 
τον άΐβϋειν τ6 ονομ» Ισχον,] αίγίοχος έχλη&η, δι αλλάς 
δε όμοίΜ^εΓί χαϊ ενεπιγνω€τονς αίτιας νέτιος χαϊ ίπι- 
κάφιιοζ χαϊ χαταιβάτης χαϊ άβτραπαΐος χαϊ άλλως πολ- 
λαχώς χατά διαφόρονς έπινοίας. χαϊ όωτηρα χαϊ ερ- 
χειον χαϊ πολιέα χαϊ ααχρφον χαϊ δμόγνιον χαϊ %ένιον « 
χαϊ χτηβιον χαϊ βονλαίον χαϊ τροπαιονχον ν,αϊ έλεν- 
&έριον αντον προϋαγορεύονβιν , άπεριλήπταν οβ&ν 
όνομααιών αντον τοιούτων ονΰών, ίαειδη διατέταχεν 
εις πάϋαν δνναμιν χαϊ ϋχέΰιν χαϊ πάντων αίτιος χαϊ 
έπόαχης έϋτίν. οντά ί' έρ'ρ'ή&η χαϊ της Λίχης πατήρ %ο 
είναι — 6 γαρ παραγαγών εις τα πράγματα την κοι- 

IX. 3. αΐτιαν Ι) — 4. [τά] τέ*να δ — 4, 6, νΐφίΐηγεοέτην ίβ 
κ«1 ΐρ. κντον χ. δε — 6. [καΐ τον κερ. — 6. ανατι&έααι] δο 
— 6. -ημών Ρ — [τα] νέφη (νέφει Ν^ Τΐ^ Ρατίοίη. 26Μ νίφοί 
Ρατίΐ. 2860) δί — 8. ίνβπ^πτ. θο — 8. α1Λ«( α &%Κ<α$. % Ν αΐ- 
ία>ΐ. ί)&) Ν^& αλλάς η$η ΧΙε — 9. Ιίλαχότι Χ λΐίοχότι δβ — 
ΐοίΜΐη 1x00 οοιηιη» 1. δ — 10 5<Αί». βίο ΓθίβοΙηιη νοίί: άΙΙως ηδ*η 
τ<ρ το» ονοανον Ιΐί,ονχότα »«» Ιεγιβ&αι &ΐ6ν παντός τον νπεο την 
γην τόπον άηονΐμομίνον — 10.11. αϊ 8η άπα τ. ά. το όνομα ϊαχον α 
αίς ίή άπο τον άΐβαειν το όνομα 2ΐΰ «1$ 8η άκο τον α. το &$μάν 

(? — 12^ ο(ΐοιθϊιίεΪ5 ο — 14. 1&. ίρκιον ε ορχιον (οχ-ιον Ν)1> — 
18, αντφ δΰ — 18. τοιοντ&ν α τοντω Ν τοντων <τΰ — 20. οΐί- 
τ«β 8' ΧΜ οντοί ί' Σ οντάς [£.] Ρ — Ι^Φ>) β 10 ΚΟΡΝΟΪΤΟΤ 

νωνίαν τών άν&ρωπων χαϊ «αραγγείλας αντοΐς μη 
αδικεϊν αλλήλους οντάς έβτι — χάί τών Χαρίτων — 
έντεν&έν τε γάρ είσιν αί τον χαρίζεβ&αΐ χαϊ ενεργέ- 
τείν άρχαΐ — χαϊ των '£1ρών > των κατά τας τοϋ περί- 

5 εχοντοδ μεταβολας ϋωτηρίονς τών £αϊ γης γινομέ- 
νων χαϊ τών άλλων ώνομαΰμένων από της φυλακής, 
παρειαάγονϋι δ' αυτόν τελείου ανδρός ηλικίαν ίχοντα, 
έπεϊ οντε το παρηχμαχός οντε το ελλιπές εμφαίνει, 
κατηρτυχόχι 8% οήίίίΰί', δια τοίΪΓΟ χαϊ τελείων αντω 

ίο λυομένων, το δε βχηπτρον της δνναΰτείας αντον ΰνμ- 
βολόν ίοτι, βαΰιλιχόν φόρημα υπάρχον, η τον- άπτώ- 
τως αυτόν ίχειν χαϊ άοφαλάς ως τονς ίπϊ βάκτροις 
έρηρειΟμένονς' χό δε βέλος, ο έν τ^ δε%ια χειρϊ κατ- 
έχει, ααφεβτέρας η χατ' έπε%ηγηΰιν όνομαβίας έΰτί. 

16 πολλαχον ίέ χαϊ Νίχην κρατών χλάττεταΐ' περίεΰτι 
γαρ πάντων χαϊ ηρτάν αυτόν, ούδεν δύναται. Ιερός 
δ' όρνις αύτοϋ αετός λέγεται είναι δια το ό%ντατον 
τοϋτο τών πτηνών είναι, βχέφεται δ' έλαία διά το 
άει&αλες χαι λιπαρον καϊ πολνχρηοχον η δια την έμ- 

20 φέρειαν της προς τον ονρανόν γλανχότητος. λέγεται 
δ' υπό τίνων καϊ άλάατωρ καϊ ααλαμναΐος τω τονς 
άλάβτορας χαϊ «αλαμναίονς «ολάξειν } τών μεν ώνο- 

1. ανΛανς α — 3. ίντΒν&ΐ* [τϊ] γάα &ύ — χααίζΐσ&αι α ίανίί- 
ξίβ&αι δβ — 6. φνίΜχης α φναίιος δε — 7. ίχοντά] 6χ Ιχοντοί 
οοπ. ίΓ — 9. ■χ.ατη^νοϋότι ΛίΧΙ/ *ατηοτι%άτι α' V κανηοτι θ, 
%ανη^τΜΐμένον ΐηίταβο το ρΟΒΪ ίμφαίνα & ί το 6% τΛ,ατ^τνΛός τβΐ 
-ϊριοί — 10. 11. το ίΐ <^*ί^ΤI<ΪΟI , τ ?ϊ ^νναβτ, α. σνμβοΐόν ίοτι 
.ΧΛΓΐδο ΐ, ϋ ανμβοΧον της $νι>, αντον ίοτι Ρ — 11 — 14. ίατι 
[βνΰΐίικον φ. νπ. -η τον — ονομασίας ίοτι] δο — άκν. α. κ. 
άαψ. ίχιιν Χ — 13. βέίος Β&ιιη. κρ«το$ Ο — ^ 16, ον&ν ήχταν 
α. δ ονί. ήτταν αντον &0 — 17. άετος (αίΐτος α) α Ν ο άΐτός 
Ο — 18. τοντο ΐ. τ. πτ. δ τοντον ίϊναι τών &%%<αν ϊγγ. € ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 11 

μαδμενων άαο τον τοιαύτα αμαρτάνειν, ίφ' οίς ίδτιν 
άλαδτηΰαι χα\ δτενάζαι, τών δε άαο τον ταΐς τΐαλά- 
μαις μιάδματα ανέχ&ντα άχοτελεΐν. ο. 10. Κατά τον" 
τον τον λόγον χαϊ αί λεγόμεναι Έρινννες γεγόνα- 
βιν, έρεννήτριαι τών αμαρτανόντων ονδαι, Μβγαιραδ 
χαϊ Τιδιφόνη χαϊ 'Λληχτώ, ώδαερεί μεγαίροντος τοΐς 
τοιοντοις τον &εον χαϊ τινννμένον τους γινόμενους 
νπ' αντών φόνους χαΧ άληχνας χαΧ «παύβτως τοΰτο 
3Γ0 μουντοί;. Σεμνοί ί' ονχως αυταν αί &εαΧ χαϊ Ευμε- 
νίδες εΐδέ' χαζά γαρ την εις τονς άν&ρώπονς εύμέ- ίο 
νειαν της φνδεως βιατέταχται χαϊ το την αονηρίαν 
χολάξεβ&αι. φρικώδεις 8ε χας όψεις ίχονδι, «νρΧ χαΐ 
μάδνι%ι τονς άδεβείς διώχονδαι χαΧ οφιοπλόχαμοι λε- 
γόμενοι, τω τοιαννην τοις χαχοΐς φανταδίαν ποιείν, 
«ς αν άαοτίν&δι ποίνάς άντΧ τών πλημμελημάτων, έν 15 
"Αιδον 6ε οίχεΐν λέγονται &ια, το ίν άδαφεΐ χεΐδ&αι 
τας τούτων αΐχίας χαΧ άχρόορατον £φίβναδ$αι την νί- 
ΰιν τοΐς ά%ίοις. ^. 11. 'Αχολού&ως δε τούτοις λέγεται 
χα\ οτι 

αάντ' έφορο. Άιος οφθαλμός χαϊ ηάντ έπαχούει. μ 
χώς γαρ οϊόν τέ έδχι την δια πάντων διήχονδαν δν- 

3. άνεκπίντα ί> άναιπΧνταος ο — ίχιτΐίΐϊν α 
Χ. 4. 6. γεγόνααιν ίο. ϋ6ε — 5. μέγαι^α [««Ι] «β. α,ΎΟ 
— 7. τ, τ; τιμαοουμίνου ο — 9. ανναι όντως δε — 12. ίχανααί 
είαιν ΰ — «νρ(1 ΐίαΐ «υςϊ ε — 18. όφιοαλοχ, Σαη@ όφεοχλ, 
Χ Υ α 6ψι<απΙ. Χ 6 οφίοί αίο-χάμονς £%ονααι ο — 14. φαντασία* 
τοΐς χακοίί δΰ — 15. «ϊ αν α ως άν (βίο) ον Ν~ ώς αν Οϋ — 
άχοτίνωσι Υ^ο άποτ£ν<αΰΐ αοχι, βχ άιιοτένωσι Χ άττοτίσ»σι α 
£ Υ — 16. 16. ΐν&9γ δε — 16. «βαφεί (αΐΐβηιιη α ία 1. 6ϊ. Υ) 
α'Υοΰ άβφαλεΐίΧ — 17. αίκ(ας {οογγ. βχ αίτιας Υ)α'Υ αίτιας 
ΙΛε — ύφίοταβ&αι ΰ — 17. 18. τίβιν] φαίτηβιν β 
XI. 81. 6ιοί%ονσαν Ρ διοικούσαν ο 12 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

ναμιν λαν&άνειν τι τών έν τώ χόβμψ γινομένων, 
Λροΰαγορενονβι 8ε χαϊ μείλιχον τον Αία^ ενμείλικτον 
οντά τοις έ% αδικίας μετατι&εμένοις, ον #ή>ι>ϊο$ αδιάλ- 
λακτος £%ειν προς αντονς' δια τοντο γάρ χαΐ Ιχεϋίον 

6 Λ ιός εΐΰΐ βωμοί (ο. 12.) χαϊ τας Λιτάς ό ποιητής 
ίφη τον Λιος είναι δνγατέρας, χωλάς μεν ονΰας δια 
το χέπτειν τονς γοννχετοΰντας, §ν<3ας δε έπϊ «αρα- 
ϋτάΰει της άϋ&ενείας τών ίχετενόντων, παραβλώπας 
δε τω παριδόντας τινάς τίνα νΰτερον ανάγκην ΐσχειν 

ίο λιτανείας. 

ο. 13. Ό Ζενς δέ έϋτι καΙ η Μοίρα δια τ6 μη 
όρωμένη διανέμηΰις είναι τών επιβαλλόντων έκάβτω, 
έντεν&εν ηδη τών άλλων μερίδων μοιρών ώνομαβμέ• 
νων. Αίβα δέ έβνιν ή αιβτος χαϊ αγν&βτος αίτια 
ι» τών γι/νομένων — εμφαίνεται δε νυν η τών κατά 
μέρος άδηλότης — η, ώς οι πρεσβύτεροι, η άεΐ ονβα. 
Ειμαρμένη δέ έ$τι χαθ' ην μέμαρπται χαϊ ΰννείλψ 
πται πάντα έν τάξει καΐ βτοίχω μη ί^ονη πέρας τα 
γινόμενα [ενλληψιν η εϊ ΰνλλαβη περιέχει κα&άπερ 

2. μειλίχιον Οβ. — 8. ον δέοντος (©χ 6εόντ<ας οοιτ. .Ρ; ίί- 
όντιος ι) α' Ι ονόε ο"ντ«>ς Χ ονδί γά$ δ Ειιά. ανδϊ γάρ όντως & 
— 4. έχει Νζ&ΰ — 5. ρηηοΐαπι ροκί βωμοί επβίιιΐίΐ Σαηρ 

XII ©ΐ ΧΙΠ ίη ο βΈΐπίτ ίϊΛηβροίϋΒ. — 6. τον (οογγ. βι την Σ) 
βίος ■&. εϊν. Χί> [*.] ί. 9. εΐν.ο — 7. §νβσάς Ο — 7. 8. έιά ηαρα- 
οτάοει βε της αα%ενΐΙας αντων τίάΧιν ςνβοας ΐ>ΰ 

XIII. 11. [ό] Ζενς 6 — 12. 9ιορ<ομένη 6 — επιβαλλομένων 
6ί — 14. άδηΐία οΰ — 16. η άΛ ίση οναα ΥίΙΙοΐΒ. ββά τίάθ 1ίΙ>, 
άβ ιηοιιά. ο. 7 — 17. μεμαςται ΰ μεμοίραται Ει*ά<Κ. — 18. ίν 
τάξει *αΙ ατοίχψ (οτείχφ Χ) μη ίχοντι πέρας τά γινόμενα α $ν 
τά\ει 8\ *αΙ ([χ.] Ο) στοιχείου μη ίχοντος Λέρας [ΐ/| γινόμενα 
(θχ γινάμ. Ν, γινομένη Ο) Β έν τάξει ατοιχιίον μη ίχοντος πέ- 

_ ρ 

ςας γινόμενα Ο — 19. βνΙΙη'ψι,ν η ει Α.ΝαΜΒ& $νΧΧημνηβ (βίο) ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 13 

χαϊ ίν τφ είρμφ]. Ανάγκη δέ έβτιν ην α\αι χαϊ ης 
Λεριγενέβ&αι ονχ ίβτιν η έφ' ην χαν ό αν γένηχαι την 
άναγωγην λαμβάνει, χαχ' άλλον δε τρόπον τρεις Μοϊ- 
ραι χαρειΰάγονχαι κατά τό τριϋϋόν χών χρόνων χαϊ 
Κλω&ώ μεν ώνόμαβχαι μία ανχων ααό τον χλώΰει 5 
έρίων έοιχέναι τα γινόμενα άλλων άλλοις έχιχιχτόν- 
των, χα&ό χαϊ νή&ονϋαν αντ•ην χρε0βντάτην διατνχον- 
ϋι, Λά%ε0ις ί' άλλη αχό τον τ$ κατά χονς κλήρους λήξει 
χα αποδιδόμενα εχάΰτφ προΰεοιχέναι, "Ατροχος δε η 
τρίτη δια. το άτρέχτως ίχειν χα χαχ' αντην διατεταγμένα, ίο 
η δ αντη δνναμις οίχείως αν δο%αι των τριών χροβ- 
ηγοριων τνγχάνειν, ανχη δέ έΰτι χάΙ Άδράϋνεια, ήτοι 
χαρά τό άνέχφενχχος χαϊ άναχάδραϋτος είναι ώνομα- 
ΰμένη η «αρά το αεί δράν τα χα® 1 αντην, ώΰάν άει- 
δράβτεια ονβα, η χον ΰτερητιχον μορίου ιιλη&ος ννν ιβ 
αχοδηλοϋυχος ώ$ εν τ% 'άζνλω νλ%'~ χολνδράβχεια γάρ 
ίβτι. Νέμεβις δε αχό της νεμήΰεως χροΰηγόρενται — 
διαιρεί γαρ τό επιβάλλον εχάΰτφ — , Τύχη δε άχό τον 
τεύχειν ημΐν χας χεριβτάβεις χαϊ των ϋνμτιιχχόνχων 
τοις άν&ρώχοις δημιουργός είναι, "Οχις δε αχό τον ®> 
λαν&άνονβα χαϊ ωΰχερ χαραχολον&ονβα οχιΰ&εν χαϊ 

η ώ-^φζΤ) Χ βνΧμ,τιιιι,ς η Λ^άτη ϊ» ακίς η αφανή ο τ/ιηαιν ει -η 
πρ. Σανά: 87 ρΐ. 31, Ρατ. 3078. [(ΜΙ.} ή Λ$άνή α'Ι '— ξ. 12, 
1. 18, 19. ιιΐςας τμηαι^ι τα γινόμενα οπε§ ΫϋΙϋίίΟη νΰΐιιίΐ — 
1. οίξαι] κρ|«ι Χ &γξαι 8ίηΐνε ™ 2. πάντα ίί αν γίνηναι Εη- 
άοΰία — 4. τ^ χςόνφ δΰ — 6. ϊφύαν ΟάΙβ ίςιγων Ο — β. 7. έμ- 
κιητονχιαν α — 7. χκΐ ««#0 %(Λ ο — νή&ουβαν «. χι>ΐο~βντάττιν 
α δ ν. κ.οΐ πξίαβντατοι ϋ νηθΈίν α. οΐ πρΐββντατοι ]®αάθ€. οοΜ. 
~~ 8. τον ς κί^ροϋί (βκλήφονς Χ) α [τ.] «Ιηρονί δ β — 10. ατ$ε• 
■κτα ϊ%ϊι& Σ ϊχειν άτμητα α' V — 14. κα&' ίαντην α κατ' 
(κατά (?) ^ννην δε — ώβάν α ώβανεΐ Νο αίανεΐ θ — 16. έιιι- 
3-ηλονντος δε — ως [ίν τ%] ΐίξνίος νίη δί — 17. «ροο^νο^ΐνβ^ 
δο — 20. τοις άν&•$<απ(νοις (ιν βχ. Ν)δ — 21. ώς[πίρ] τιαςοί%ο%. α 14 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

ηαρατηρονβα τα χραττόμενα νφ' ημών χολάξειν τα 
χολάϋεως α|ί«. 

ϋ. 14. Λέγεται δ' εχ Μνημοβννης γεννηβαι τάς 
Μονβας ο Ζευς, έπειδη χαΐ των κατά ααιδείαν μα&η- 
ΐμάτων αύτος είβηγητης έγένετο, α δια μελέτης χαΐ 
κατοχή αναλαμβάνεσαι χεφυχε ως αναγκαιότατα 
προς το εν ξην οντά. καλούνται 6% Μονβαι άπο της 
μωβε&ς, τουτήττι ζητήσεως, κα&ο είρηται 
ω πονηρέ, μη τα μαλάκα μώΰο, μη τα βχλήρ' έχ^ς. 
ίο εννέα ί' είβϊ δια το τετραγώνους, &ς ψηΰί τις, καϊ 
χεριττονς τονς «ροβέχοντας αύταΐς άχοτελεϊν τοιού- 
τος γάρ έβτιν 6 των εννέα άρι&μός, βννιστάμβνος 
κατά νο έφ εαντον γενέΰ&αι τον πρώτον άπο της μο- 
νάδος τελειότητας ηνος μετέχειν δοκονντα άρι&μόν. 

1. χοΙά&ινΧΝ'χαΙιιοΙάζΐΐναΙβύζίηϋ αηίβα ίηϋη. %αν%άνα.ν γ 

πκςαν,οΐον&ΐΐν, παρατηοΐ&ΐ) — 1. 2. τα κοΙ«<γϊλ>£ «£*« αο κοίαστη- 

οίοις άξίοις (-οι: άξι ΐ 1. 61. βί Λΐΐβτπιη οις &ά Βηεπι νειβ. βββπίπιη; 

κοΧαστή^ια άΙια βαΙκί&Οθτβ τΜβίιιι) Ν κοΧαοτηοΙοις άί,Ιοΐξ Ο- 

XIV. δ. [αΐίτοί] ο Ο — α &ιά α α 6η ί* δ α ίη χαί ΐ* ο — 

6. άς ίτΛ^ καϊ ώς αΝΰ — 7. ξην ΐί (£-ήν ΤΫ~) δΰ — καίονν- 
χαι [ίΐ] & — 9. (ίώ<το ΈρίόΗατιη. ο£. ΙιΟΓβηζ 'ΣθΙ). η. ΒοΙιγ. ΛβΕ 
ΚοβΓβ ΕρΐοΙι.' ρ, 259. 260 μ,ώΰεο αϊ μώ*ς & μήιο ΧΝΊ; {Τ™ ιοβχ- 
ΚΪηβ) — ΰχΐηφκ Ο — £%ΐ δ — 11, ποοσ'ΐΐονταε^'ΨφΜβη&αόΗ προβ- 
ηκοντας Ο — 11. 12. τοιοντος] τϋιοντο Ν τοιοντον Ο- — 13. ν,ατα 
το £φ' ίαντον γινέβ&αι τον ηαώτον άπο της ([τ.] α) μονάδος 
τςίαόνητός τίνος μΐτέχιιν (οομτθγβο («(ϊίηβ μ. τ. Χ) $ο«ονντα 
(-το5 Ζ, -τος ΜΛΓ£Ϊη»1ΐ ηοΐ& οοπ\ ίη -τκ V; ΰακονντος τα. α') 
άοι&μόν (-οί α'Ι) «δ «ατά το έψ' εαντον γινναο&αι χαΐ το τοΐ 
πρβίτο» ατό τήίΐ τϊΛϊ(ότί)ϊ05 κατά τινας μετίχειν βοιίονν α$ι&μον α 
κατά το ίφ' ί*1. άφ' ' Τίϊϊοώοη) ίαΐΐτοΐ νϊνί'Λσ'&α* άπο τον κού- 
τον άπο μονάδος τελειότητας τίνος μετί^ειν δοκονντος κοι&μον 
Ψ'φββϊ&αόΚ; οοιηρ1ιαι•θβ οοίά,,άβ^ιοβί,ηβ Ρ βί ΤΓ, ίη ιη&Γεΐηβ Ιιλιιο ρΓοβϋβηύ άβΐΐηίαϋοηειηΐ ςυα «[ϊΐίη το ίφ' ίαντον ααα 
α α α 
«αα 

γζνίβ&αι ίήιιιιι ηυπιβπιιιι ΐθοϋΒβίιηθ βχρ1*ηβίιηΓ άαίιίΐαιΐ ηθ^ηϋ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 15 

λέγονται δε παρά χιΰΐ χαϊ δνο μόναι είναι, παρ' οϊς 
δε τρεις, παρ' οϊ$ ί£ τέχταρες, παρ* οϊς δε έατά' 
τρεις μεν δια την χροειρημένην της τριάδος τελειό- 
τητα η χαΐ βοά τό τρία γένη ϋχεμμάτων είναι, δι ων 
ό χατά φιλοβοφίαν λόγος βνμχληρονταΐ' δύο §1 άπο 5 
τον %εωρεϊν τε χαΐ χράττειν τα δέοντα έπιβάλλειν 
ημΐν χαϊ εν δνΰϊ τοντ<Η8 ύννίΰταΰ&αι τό «επαιδεν- 
ΰ&αι' τέτταρες δε χαϊ επτά τάχα δια το τα παλαιά 
των μουβι/χών όργανα τοΰοντονς φ&όγγονς έΰχηχέναι. 
&ηλειαι δε Λαρηχ&ηΰαν [τω χαι τάς άρετάς χαΐ την ίο 
παιδείαν Φηλνχά ονόματα ίχ τνχης ίχειν] προς βνμ- 
βολον τοΰ <^ξ)> ίνδομενείας χαϊ έδραιότητος την πο- 
λνμά&ειαν περιγίνεΰ&αι. ΰννειϋι ίέ «αϊ ΰνγχορεν- 
ονΰιν άλλήλαις προς παράβταβιν τοΰ τάς άρετάς άχω- 
ρίβτους αντών χαϊ άδιαζενχζονς είναι, περί δϊ τους υ 
των %•ΐών νμνονς χαϊ την δεραπείαν χαταβχολονντκι 
μάλιΟτα, έπειδη βτο^ΐίον παιδείας έΰτϊ το άφοράν 
προς το δείον χαϊ τον%•* ναόδειγμα τοΰ βίον τιοιηβα- 
μενονς ανά ϋτόμα ίχειν δει. άλλως δε Κλειώ μεν μία 
των Μονόών ήίην άπο τον χλέονς τνγχάνειν τούδ 20 

1. «αϊ ηα$α τιοι κα! Σ. — μόνον (μον$ Χ) ΧΒο — 1. 2. 
παρ οϊς δι χαϊ τρεις ϊ/β — 2. τίτταρες ΧΪ.Ρ τίοβαρΐς ββίΐ. — 
6, &ΐβ>θΐΐν [τϊ] «αϊ «ρ. δ — ΐπιβάλλΐΐ η. 6 [Ι. ημΐν] ο — 8. τΐβ- 
σαρες Ο — δ. οργάνων 6ε — 10. &ήΐεια #ε ιίαρηχ&αι ο — τφ 
(το Χ) *«1 τάς άρετάς α τω [κ.] τ. α. 6 β — 10. 11. [τφ »«1 γ. 
αρΐτάς — ίχ(ίν\ Λ. ϊίααοΐι; — - II. 12. προς βνμβοΐον αϋ αρός 
ανμβόίαιον η ηρος βνμβοίαν ΒέΗ/τη, — 12. 13. τον Ινδομίνείας 
(ίνβομαέν. Ρ) ΐίκϊ ΐδςαιότητος τ. ποΙνμά&Βίαν {-ικν Χ) ηεριγί- 
νΐβ&αι α τοντο »«1 £$ραιόνητος την ([*.] ο') π. πΐριγ. τοντο 
ΐδραιόταΐίον τον την κοΧνμά&ΐίαν ίίΒριγ&ΐο^αι β τοντο τον 1£ 
ίίρκιότιιτοΐ τ. λ. τι,νϊΙΙοΜΟη; τον ίνίομΐνεία: ««Ι ΐ9$αιόττμι τ. 
λ, *. ίϊαίί (ίη Η. 3ίβρ1ι. ΤΙιββααΓΟ Οτ.) — 17. ατοιχίΐον αο ατοιχ. 
κ«1 άρχη α — 19. ΐίλίωί #ε *1. ΙΜδς άλλως $ϊ: ~ 1»α κΑ. Χ 
άϋβϊ [*ε] «Α. Ρ— ήμίβΕκάοΰία— 20. ίϋτιν] ίπονομά&ται ΕμΑ. 16 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

πεπαιδευμένους χαϊ βντονς τε χαϊ ίζέρους χλεΐξειν, 
Ευτέρπη δε άπο τον χας ομιλίας αυτών έπιτερπβΐς 
χαΐ άγ&γους είναι, Θάλεια δε ί;τοι ίιά χό δάλλειν 
αντών τον βίον η δια το ίχειν αντονς χαϊ την βυμ- 

& ποτιχην άρετην έαιδεξίως χαϊ εΰμονβως έν ταίς &α- 
λείαις άναβτρεφομένονς, Μελπομένη δε άπο της μολ- 
πης γλυκείας τίνος φωνής μετά μέλους ονβης — μέλ- 
Λονχαι γαρ ί»ο αάντων οΐ άγα&οΐ χαϊ μέλτΐονβι καΐ 
αυτοί τους &εονς καί τονς προ αντών γεγονότας — , 

ίο Τερψιχόρη 3ε δια το τέρΐίεβ&αι χαϊ χαίρειν αντονς 
χο αλεΐβτον μέρος τοΰ βίον η δια το χαϊ ακο του 
όράβ&αι χαρέχειν τέρψιν τοΐς χρο&αελάξονβιν αντοϊς, 
ενός ΰχοιχείον 3τλίον<ί£οΐΊϊθ5 έν τώ ονόματι, τάχα $% 
έπεϊ χαϊ χόρονς ϊσταααν οί παλαιοί χοΐς ΦεοΖς, ΰυν- 

ΐ6 τι&ένταν ανχοΐς τας φδας χών οΌφωτάτων ' ή δε Έραχώ 
χόχερον από τον «ρωτοι; Ιαβονΰα την ονομαΰίαν την 
περί παν είδος φιλοσοφίας έπιϋτροφην χαρίβτηβιν η 
της χερί το έ'ρεβ&αι χαϊ άχοχρίνεΰ&αι δννάμεας έπέΰχο- 
χός έΰτιν, ώς δη διαλεκτικών όντων \νών απονδαίων' 

ία Πολυμνία δέ έβτιν η πολυνμνητος άρεχη η μάλλον 

1. Γτί] ϊ — ίτίοονς] τονί ετα,ίρονς 0&α#νι/ι — 2. ΐντεοπζΐς 
}>ΰ ΜεΜβτ {θα. ΗθΓβ,οϋΙ;. Α11β§. Ηοηι. ρ. 134) — 3. άγάγους Ρ6 
ΐναγάγονς ΰ επαγωγούς ΜβΜΐΤ επαγωγούς νΐΙΙοί&οη — 6. ενμ.~} 
ίμμονΰως € (ίμμ. ΟΟΙΤ, ΐη ΐδμ,ΤΙΟ — &, 6. άναστρεφ. ίν ιαΐς &αλ. 
δ β — 8. νπο π. οί άγ«9•οϊ α οι άγ. άπο πάντων δ ϋ — 9. αν- 
τών νϋΐοϊίοη αντών Ο — 10. αντονς α αντ^ 6 β — 11. 12. ίκκ 
τα χαϊ άπο τον ορ. Λαρίχ. τ. α κοτΐ §ιά το άπο τον ορ. παρ. τίρ- 
ψιν ο ίιά το [κΛάιίο τον δρ&α&αι [λ,] τέρψιν 2ί [8. τ. *.] απο τ. 
ί>ραο&α<.[π.] τ.Ν,,ο' — 12. αντ#1)ς — 13. 14. τάχα Οϊ Ιχεικαι (ίη 
Ρ καί ροβΐτηοάωτι ίη^θΓίππι τίάβΙηΓ) «οί/* τάχα ίβ ίπιΐ (ϊηΐ (?) 
[««Ι] Ι' τ. δε και ίπεί Οεαηη — 15. ΰοφωτερων (αοψοτ. Ν)ΣΙ)β 
— 16. πότερον (πάτερον Χ) αοΝΟ* ποότε$ον ο — 18.^ παρά 
το ίοΒαϋ•αι Ο — 20. ποίν νμνητος ΡΧ — 20. ρ, 17, 1. η μάλ- 
λον ΐβως ΤΐίίοΐβΟΜ [ί] μάλλον &ως α η μάΐλον [ι.] δ β ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 17 

ϊαως η Λολλονί νμνονύα χαϊ οβα αέρι των προγενε- 
δτέρων νμνεΐται Λαρειληφνΐα χαϊ της ίχ τε ποιημάτων 
χαΐ τ®ν άλλων βνγγρβμμάτων Ιβτορίας ίχιμελονμενη. 
Ουρανία &έ ίβνιν η ΛερΙ τα ουράνια χαϊ την των όλων 
ψύβιν έπιβτήμη — τον γαρ όλον χόβμον ούρανον ίχά~ β 
λονν οΐ παλαιοί — , Καλλιόπη δε η καλλίφωνος χαϊ 
χαλλιεαης φητοριχη, δι ης χαϊ πολιτεύονται χαϊ δημοις 
προΟφωνονοΊν, άγοντες αντονς χει&οΐ χαϊ ου βία έφ'οτι, 
αν αροαιρώνται, δι ην αίτίαν τανχην μάλιδτά φηοΊ 

βαΰιλεΰΰιν αμ' α(§οίοιοΊν όπηδεΐν. ω 

αποδίδονται 6ε αύταΐς ποικίλα όργανα, ίμφαίνοντος 
ίχάότου οτι ηρμοΰται χαϊ ϋνμφωνος αύτος εαντψ χαϊ 
ομολογονμενος ό των άγα&ων βίος έατί. ανγχορενει 8' 
ανταΐς ο Απόλλων δια χήν χοινωνίαν της μουοΊχής' 
«αραδέδοναι γαρ χαϊ οντο? χιδκριβτης δι ην είύ% « 
μεζ ολίγον αίτίαν, έν δε τοις ορεΰί ψαΰι χορενειν, 
έπειδη χρείαν Ιχονΰι τον μονάζειν χαϊ ΰννεχως είς την 
έρημίαν άναχωρεΐν οΐ φιλομα&ονντες, 

ης χωρίς ονδεν αεμνον έ%ενρίΰχεχαι 
χατα τον χωμιχόν. τούτον δ' ένεκεν χαϊ επί ίννία νύχτας ϊο 
λέγεται ϋνγγενόμενος τφ Μνημοϋύνβ 6 Ζευς γΒννήΰαι 

1. νμνονοα\ νμνονί λ — »*ζΙ τύν αΝϋ παςά «. Ν 3 }>' — 
2. £κ ** τ&ν ποιημ. Ο*, «ά, — $. ϊπιμεΐαμένη Ν — 8. «γονείς 
[αντονς] δο — 9. φηαΐ οοττ, ϊη <ρ«<Λ (2/1 ηιΙκΕΗη ϊηΒπρθΓ Ιίίίθ- 
Γ»ιη α ΒπρβίΒΟΐίρβΐί) Ν ψααί α — 11. αποδίδονται Σαηρ ά«ο- 
δίϋοται ς αναδίδονται (-οτ&ι Χ) α — όργανα"] ϊογα ο — 12. ΐ««- 
τψ α αντψ Β αντψ <%!$, — 14. ό ά».] και ο άιΐόίΧων ο — 15. 
παοαδέδοται ΰ Λαοκδίδοται (τεαο-αδέδοται 80ΓΪρ1ιιηιβ ίύίί Γ)α6 

— 17. μονάξΐΐν] μΐμονωρ,ένύΐς <( — 18. φιΧοοοφονντΐί 6ο — 
19. <αμν6ν ονδϊν α — ίνρίϋΗΐταί 1>ο — 20. ίνΐ Ιννέα ννκτας 
α [«.] *. ν. 6 [ε,] ίννία [ν.] ε (νύκτας ροκί; Ιίγ. (κΐϋί, Εα,άοηα) 

— 21. σνγγ. τ. μν. ό ζ. α <γ. ό 'ζ, χ, μν. & ονγγ, γάζ 6 £. τ. μν„ 
ΤΓ ο ζεν$ ονγγ. τ. μν. Εμ4. 18 ΚΟΡΝΟΪΤΟΤ 

αύτας• χαϊ γαρ της ίν ν'νχτί ζητήβεως δεΐ προς τκ 
χατα. παιδείαν' ενφρόνην γονν ου δι άλλο τι οί ποι- 
ηταϊ την νύχτα έχάλεβαν, χαϊ ο Επίχαρμος αντίκα 
αΐτε τι, φηαΐ, ζατεΐ ΰοψόν τις, ννχτος έν&νμητέον, 

& χαϊ 

πάντα τα βπονδαϊα ννχτος μάλλον ε&ενρίαχεται. 
[τίνες δ' Ονρανον χαϊ Της ίφαβαν αντάς φνναι ώς 
άρχαιότατον ήγεΐο&αι τον πεαϊ τούτων λόγον δέον- 
τος}, ΰτεφανοννται δε φοίνιχν, ώς μέν τίνες νομί- 

ιο ξονύιν, διά την ομωννμίαν, άπο τον Φοινίκων δοχεΐν 
ενρημα είναι τα γράμματα, ώς ί' ενλογώτερόν έβτ 
Βχειν, δια το νρνφερον χαϊ ενερνες χαϊ άείξ,οον χαϊ 
δνβανάβατον χαϊ γλνχύχαρχον τον ψντον. 

€. 15. Επιβάλλοντος δ 7 ημίν, ώ$ είρηται, χαϊ ενερ- 

15 γετιχοϊς είναι, παραδεδώχαϋιν οί ηλεΐϋτοι Λιος &νγα- 2. ινφ$όνην γονν ον ΰι «ΙΙο (ον* άλλο Χ) τι οί νοιηταΐ 
(ο ποιητής Χ, ββ4 ο ϋοη ριΐΓθ) α ε. γάο• οί τί. ον δι άλίο τι 
6ο — 3. [ο] ίπίχ. 6ε — [««τιχα] 6 ο — 4. αΐτε τι ζαχεΐ (ζητεί 
Ροποη) ΰοψόν τις, ννκνος ϊν&. ΡοτΐΟη ΖιΟΤ€»ί {Ι. 1. ρ. 259) εΐτι 
(εΐ τί οογγ. ΐιι εΙ τι Β) τε (μ Β) φησι Ζητείς οοφον της ννκτος 
ίν&νμ. δ ίΓ ΐί τί ζητείς οοφον της ν. £ν&. ΤΓ εΐ τι τί <ρΐ)*1 ζη- 
τείς Ο. της ν. ε. Είίάοοίαβ .ΟΟάά. [α( τε «1 φηοΐ (φιμην Μ) ζη- 
τείς (ζητεί Χ) αοψον τας (τάς οογγ. ϊη της Μ) ννκτος (ννχτας Ρ) 
&&. α — 6. ννκτΐ δΰ — έΐ-ΐνρίοχΐται Ροτβοη ενρίονιετκι Ο — 
8, 9. δέοντος Μ 3 δεόντως 0—9. [ίε] φοινίκι 6 — ώς μεν] καϊ 
ως μ,εν δ' — 10. άπο των φ. δ' Εν4ο<%α — 11. ενοημα (ινοεμα ΐ\ 
α'Ι ενοήματα (εΰοέμ. Χ) ΧΝα ενρημένα Ν Λ 1>' — 11. 12, ίβτ 
ί'χειν (ίτ' ίχεινΙ)α έατι (£οτ12ί) \β%.\ϊ>ο— 12. εντρνφερόν (εντςν- 
φερον Ρ) α — Ιηβίίρώ ββί Ιιηινιβ οβ,ρίϋβ αρπά ΕηάοοίαΗΐ οτΰο: 
.... (αί ίέ παρ' Ήαόδφ ϊννέα Ι(γόμεναι) αννειαι *αϊ ονγχο^εν- 
ουβ»»ι — ίχειν ί«Γ. βνγχοοενει δ* ανταΐς ο ΆκάλΧβτν — δέοντος. ««Ι 
&ήλιιαι 6ε πα$ήχ&ιιβ(*ν — πιριγίνισ&ιχι. (ε"στι δ' ΐίπΐίν *αΙ βιά 
το γόνιμον ο ψνχης διανναιαει γένεται.) βτεφβνοννται — ψντον, 
Μβΐ Κλειώ μίν — βίος ίοτϊ, ΟείβΓ«ιη τίάθ ηβ ίοίηηι άβ βΐη^ηΐίβ 
ηοτβηι Μιωϊβ οοπιπι» (ΆΐΙας ίί Κλειώ — όπηδείν) ίηβϊϋοίηπι δϋ 

XV. 14. 15. ε•δ({ιγ(τι*άς 6ο ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 19 

τέρας τας Χάριζα ς οί μεν ε% Εύρυδόμης αντφ γεγο- 
ννίας τφ μάλιΰτα ε% ευρέων χαϊ διαβεβηχότων δόμων 
τάς δωρεάς ψιλεΐν δίδοο&αι, οί ί' έ% Ευρυνόμης, χαϊ 
ϊοιίτον παριαχάντας οχι χαριατιχώτεροί πώς εΐβιν η 
όφείλουοΊν είναι οί μεγάλους κλήρους νεμόμενοι, τίνες 5 
ί* ίξ Ενρνμεδοΰβης, εις ταντο βνντείνοντος χαϊ τοιίζοι; 
τον ίτνμον, χνριενονβι γαρ των ίδιων οί αν&ρωποι' 
την δ' "Ηραν άλλοι διδόαβιν κνταϊς μητέρα, Έν' ενγενέ- 
βχαχαι των δεών ωβιν, ως περί χών πράξεων είύι. προς 
αλλην δ% ίμψαβιν γνμναί παρειβάγονχαι, ως χαϊ των ίο 
μηδέν χτήμα εχόντων νπονργεΐν τίνα ώψελίμας [χαρί- 
ζεβ$αι Λολλά] δυναμένων χαΐ ου περιονβιάξεο~&αι πάν- 
τως, Ίνα τις ενεργεχιχος %, δ^οντοδ, ώς εΐρηται και το 

ξενίων δέ τε &νμός αριβτος' 
τίνες δε οίονται δια της γνμνητείας αυτών πκρίΰχκ- ιβ 
ΰ&αι το ευλύχως χαϊ ανεμποβίβχως δεϊν ίχειν προς 
το χαρίζεβ&αι. λέγονται δ* νψ' ων μεν δνο είναι, 
νφ' ων δε τρεΐς' δύο μέν, έπειδη τονς μεν προχατ- 
άρχειν δει χάριτος, χους δε άμείβεαϋ-αι' τρεις 6ε, έπειϋη 
χαλώς έχει τον τετευχότα αμοιβής εβχάναι πάλιν χαρι- ϊο 
ΰτιχως, ΐνα άχαταπανβτως τοϋτο γίνηται, τοιοϋτόν τι 
χαΐ της χορείας αυτών έμφαινοΰβης* έτεροι δ' ίφα- 

Ι. Χαςιταψ ^αρ. ύΰνας α — 2. ί% ΐν$ίβ>ν α Ιξ ίαίων Ν 
ε£ ί&ραίίον θ αχο ΐξηρμένων ο — 8ιαβϊ(!η>ιότβ>ν (βιαβΐμηχ. Χ) 
Ο 8ιαρΐ(ϊοημ,έ*ων Μ 2 Εκάοο. — 3. 4. ν.α.1 τούτον «α^ιβτάντοξ ο 
■χάν τοντφ Λαρκηώντϊί Μ 2 ϋ — 8, 9. ΐν' ενγίνέβταται των &εών 
»Μ» άς (ώς ^6 Χ) πε$1 των πράξεων ΐίβΐ (ήα£ Ιι ήαί. V ηβιος 
α) α [Ά>α\ ινγίνίβταται τάν <9ν ΐΐσΐ (ίΙβΪΡ θ) 6 χαφό ΐνγίνΐ- 
ΰταται των Φΐώ* εΛτίί — 11. χαΐ άφΐΧΙμως Λί 2 Ρ(?)&ε — 13. ίΐ- 
οντωι Ο — 20. 81. χα^ιοτικάί) χαςιβτίαν Ρ — 21. άϋαταβιιά- 
βτα>$ 1 — τοιοντόν τι Ζια/ηρ *«! τον&' οτι Ο — 22. ιο^ΐ/αβ Οβαηη 20 ΚΟΡΝΟΪΤΟΤ 

βαν μίαν μεν είναι Χάριν την περί τον ναονργονντά 
τι ώφελίμως, έτερον δε την περί τον δεχόμενον την 
ναονργίαν καΙ έπιτηρονντα τον χαιρον %η$ αμοιβής, 
τρίνην δε την περί τον άν&νχονργονντά τι ««θ"* «ύ- 

& τον 4ν χαίρω. [£λαρώς δε ενεργετεϊν ίι/οντο^ χαΐ Ιλα- 
ρούς ποιονύών τονς ευεργετούμενους τών Χαρίτων, 
πρώτον μεν κοινώς άπο της χαράς πάΰαι Χάριτες ωνα- 
μαο"μέναι είαί Μ χαΐ ενμορφοι δε λέγονται είναι χαϊ 
ενηδ.ειαν χαΐ πιθανότητα χαρίξεβ&αι Μ είτα κατ* ιδίαν 

ίο η μεν Αγλαΐα προαηγόρενται, η δε Θάλεια, η δε Εν- 
φροΰννη, δια τούτο ένίων χαΐ Ενάν&ην φηβάντων 
μητέρα αντών είναι, τινών δ Λ Λΐγ\ην. ΰννοιχεΐν δ' 
"Ομηρος εφη μίαν των Χαρίτων τω 'Ηφαίβχφ δια το 
έπιχάριΐα είναι τα τεχνικά έργα.) 

ι» ο. 16. Ηγεμόνα δε παραδιδόαΰιν ανταϊν τον Έρ- 
μην, έμφαίνοντες οτι ενλογίϋτως χαρίζεϋ&αι δεΐ χαΐ 
μη είχη, άλλα τοϊς ά%ίοις' ο γαρ άχαριοτη&είς οκνηρό- 
τερος ΐ'ώ'ίΓαι προς το ενεργετεϊν. τνγχάνει δε ο Έρμης 
ό λόγος ων, ον άαέβτειλαν προς ημάς έ% ονρανον ο£ 

*> &εοί, μόνον τον άν&ρωπων των άτϊ γης ζφων Λο^ικον 
ποιήο'αντες, ο πάρα τάλλα έξ,οχώνατον εϊχον αυτοί, ωνό- 
μαΰται δε άπο τον έρεΐν μήϋαΟ&αι, όπερ έϋτΐ λέγειν, 
η άπο τον ίρνμα ημών είναι χαΐ οίον όχνρωμα. άλλ' 

[5. Ιλαράς — 14. ίργά] ά'<Α»Μ. — 5. ΐΧαςοίς δ' ΐνβςγΐτΐνν #«- 
όντιας (ί&Μτοβ Μ^) α ίίαρών 9' ΐνι^γιτύν ονβών δ β — 8. ϊΰ- 
μορφοι #£ α ενμοςφαι 4ε 6 ϊνμαρφοι [9Ϊ] α — *αΙ] #*ώ τό ο 
— 9. ίνηδΐίαν Ρ £ώη». ενζίδειαν ΜΙΧύ ίνίΐίώ» 6 — 12. %ι\ν 
μητέρα δ — ΑΐγΧ,ην θαΐβ άγίαίην Ο — 14. ένιχάςηκ {ί%ΐ- 
χκςΐα Χ) α §πϊ χάςιτι 6 ο 

XVI. 16. ίίί χαρί&σ&αι ΐ>β — 19. [ώ*>] 5* δ — 20. ξφαν] 
ονχων (ΐίντα Ο) ζώο* δ<! — 23. 7\μων α ΕΙ. Μα$η. 376, 29 ημίν 
(νμίν ΤΓ) δε ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 21 

ίν&ίνδί πρώτον μεν &άκτορθ£ χεχληχαι ήτοι «Λο τον 
ί(«ιτο()θ5 είνα^ καϊ τρανόβ ^ άϋτό τοϋ ίίά^ίίί' τ« νοή- 
ματα ημών εις τας των πληβίον ψνχάς' χα&ό χαί 
τα$ γίωττας αντφ χα&ιερονΰιν. είτα ίριοννιος επ- 
ονομάζεται άπό τον μεγαλωφελής τις είναι χαί χα&' $ 
νπερβολην Ιϋχνειν χονς χρωμενονς αντφ χαί βώχος 
ώαάν ΰωτηρ των οίκων νχάρχαν [η, ως τίνες, ίβχυ- 
ρός], χαί το άχάχητα δε αντον λέγεβ&αι, χοιονχον τινόδ 
ΰημεΐόν ίατιν ον γαρ προς το χαχονν χαί βλάπτειν, 
άλλα προς το βώξειν μάλλον γίγονεν ο λόγος, ο&εν ίο 
χαί την 'Τγίειαν αντφ βννφχιβαν. άργειψόντης δ£ 
έϋχιν οίον άργεφάντης άπο τον λενχώς πάντα φαίνειν 
χαί ΰαψηνίξειν — το γαρ λενχον άργόν έχάλονν ο£ πα- 
λαιοί — η άπο της χατα την ψωνην ταχντητος — χαί 
γαρ το χαχν άργον λέγεται — ' χρνϋόρραπις ίΐ, αχι ΐί 
πολύτιμος έϋτι χαί 6 ί% αντον ρ'απιβμός, πολλον γαρ 
α%ικΙ ΐΐβιν ενχαιροι νον&εΰίαι χαί έπιΰτροφη των αροΰ- 
εχόντων ανχαΐς. παααδεδοται ίέ χαί χηρν% 9•εί5ν χαί 
διαγγέλλειν αντον ίψαβαν τα παρ' έχείνων τοις άν- 
&ρώποις, χϊ)ρν£ μέν, επειδή δια φωνής γεγωνον παριβτα ίο 

ρ. 20, 23. 1. άΙΧ' .Ιν»ίν8ΐ £αη# [*«.'] ίρ&ίνδΐ Ιο «11 ' 
ίν&ιν γΐ (α, Ιν8ΐν γάο Ρ) α ίν&ίν 61 Οε. €ά. — 3. κα&ά α 
— 4. 6. £χ<&νό[ΐιιβται 1/ ονομάζεται Οϋ — 6. Ιβχνίιν δί&ίΒ. 
ΐβχΐιν (Ιβχΐΐν) α &*ίϊν 6ΛΓ 3 ί όνινάναι 81*ν,νε ~ 7. ώοανιϊ 
6 Ο — 8. «χαχ^τα ο ά%ΑΚΎμον 6 αΜωκητον ί — [ίϊ] ο — 
11. βννύηη<Ηα> (-(ο«»ι*<*»> Χ) αΝ — 12. οίον α οΐονΐΐ ύα — 
λενκως α ϊ> αργώ; ο — 13. άργον β άογιννον Χ άογιναν 
α'ΪΑ — 14. ιηη« την φωνην (χαιαψω τώ ίΓ) ι&χυττίτος' *«1 
γάα το ταχύ άονον Ιίγεται αΝ κατά -άντύρφιβιν ταχντήτοί• κ. 
γ. τ. τ. α. Χ. Ν^θ κατά τοϋ ψοηά (βΐ.Ν) ταχντητοί' κ. ν, τ. τ. 
α. λέγεται (κίΐΐίΓί«ί ΤΓ) κατά άντίφςααιν <: — 17. «ίώ( ίατίν (η 
Λάάϋ ύ) «ΦΗβιροβ »ο»•9-£(ϊιΊϊ δί — 1ί. ανταίς Οί, «ϊ. α-ΰτοί^ α 
««η; ίιβ (α^Γ^ί ιτροσί];ο»^οιν β) — [%αϊ] κήρυξ α — 20. ΙπίΙ 
*ιβ XI ε 22 ΚΟΡΝΟΪΤΟΪ 

τα χατα τον λόγον σημαινόμενα ταΐς άκοαΐς, άγγελος 
δέ, ίπεϊ το βονλημα των $ίών γινώβχομεν £χ των 
ένδεδομενων ημίν χατα τον λόγον εννοιών, πέδιλα δε 
φέρει πτερωτά «αϊ δι αέρος φέρεται ΰνμφώνως χψ 
5 χα&ώς είρηται τα εαη πτερόεντα' χαϊ γαρ την τ Ιριν 
χοδήνεμον δια τοϋτο χαϊ άελλόποδα χαλονοΊν αγγε- 
λον, χαϊ ά%6 τον ονόματος «αρειΰάγοντες. ψνχοηομ- 
%ον δε τον Έρμην έμύ&ενΰαν είναι ΰνμβάλλοντες > 
οαερ ίδιον αύτον έβτι, το ψνχαγωγεΐν' δια το ντο γονν 

ίο καϊ ρ"άβδον αντφ έγχειρίζονβι , 

τ% τ ανδρών όμματα θέλγει, 
τα τή$ διανοίας δηλονότι, 

ων ε&ελ%, τονς δ' άντε καϊ νιένώοντας εγείρει" 
χαϊ καρορμαν γαρ §αδίως τονς «αρειμένονς χαϊ «ατα- 

15 ΰτέλλειν τους Λαρωρμημένονς δυνατός έΰτιν. εντεν- 
&εν ηδη χαϊ τους όνείρονς έχιχέμχειν έ*δο%ε χαϊ μάν- 
τις είναι [δια τον τρόαον], τρέχων ώς βονλεται τας 
φανταβίας' *&εών ί' άγγελοι χαϊ οΐ ονειροι.' οΐ <Γ 
άτΐοπληρονντες περί την είρημένην §άβδον τό τοϋ χη- 

2» ρνχείον όχημα δράχοντες ϋνμβολόν είΰι τον χαϊ τονς 
θηριώδεις νχ' αντον χηλεΐν&αι χαϊ χατα&έλγεβ&αι, 

3, ίννοιων α ενεργειών δε έναργειω» Υϋ,ΙοίίΟη — 4. 5. τφ 
χκβΊηΐ] τά ομηρφ χα&ωι; .Εί, Ο- τ. ομ,. χα&άιιεφ ί — δ. ίνν 
(ΐπι Χ) ό επεα Ο», εά. — 6. δια τοντο δια τοντο δε Χ δια 
τονδε α'ΙΝ δια τάδε Ν, Θ- — 7. χκΐ άπο α [«.] 6 Ο — 8. ίμν• 
δενααντο Οο — ανμβαΐοντες Οε. €ά. — δ. όπερ] ατι α — 10. [α. 
ΐγχίΐρίζονοι] α — 13. [ών] Χ [ων Ι*.] 0€ — τονί] τη 8βά ο. 
Γαβιιτα βαρκι η Ν τη β- — έγείρειν & — 14. [7«?1 &ϋ — 16. 
δυνατόν ίατιν 6 — 16. [καϊ] τ. ο. Οε. €ά. — 17. δια τον τρό- 
πον α ί*« τον τοιούτον τρόπον Μ^ϋ — 19. 20. *-ηψνκίον Χΰ 
— 20. βνμφοίόν ίατι 2ϋΌ — 21. ■κηΐίΐα^αι] τίΐ%1ΐΐα&«ί Χ καλεΐ- 
ο&αι Νν ι ϋ βνν$είβ&αι Ν^ΰτ — [κ. «ατα^ίΐν•] ^ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 23 

Λΰοντο^ τάς έν αντοϊς διαφοράς χαϊ οννδέοντος αντονς 
αμματι δνϋλντφ' δια τοϋτο γαρ χαϊ είρηνοποιον δ αχεί 
το χηρνχειον είναι. [φέρονβι <Γ άλλως οι μετιόντες την 
είρήνην χαϊ &αλλονς μετά χείρας προς νπάμνηβιν τον 
γεωργείβ&αι δέλειν την χώραν χαϊ φειδώ τίνα είναι α 
των ημέρων χαϊ χαραοφόραν φντών.] εκ $ε Μαίας 
ίφαβαν γεγεννηΰ&αι Διι τον Έρμην νποδηλονντες 
πάλιν δια τοντου Φεωρίας χαϊ ζητήβεως γέννημα είναι 
τον λόγον' χαϊ γάρ αϊ μαιονμεναι τάς γνναΐχας έν- 
τεΰθίν εϊρψπαι μαΐαι τφ ώϋάν έ% έρεννης 3ΐφθΐΐ}>ΕΜ> ω 
ίίς φως τά βρέφη• πλάττεται δ% αχειρ χαϊ απονς χαϊ 
τετράγωνος τφ 6%ήματι ό Ερμης, τετράγωνος μεν 
τφ [το] εδραΐόν τι χαϊ άΰφαλες έ"χειν ωβτε χαϊ τάς 
«τώϋεις αντον βάϋεις είναι, αχειρ δε χαϊ απονς, έαεϊ 
οντε χειρών οντε ποδών δεΐται προς τ6 άννειν το ι* 
προχείμενον αντφ. οί δ' αρχαίοι τους μεν πρεββντέαονς 
χαϊ γενειώντας 'Ερμάς ορ&ά έαοίονν τά αίδοΐα έχοντας, 
τονς δε νεωτέρους χαϊ λείονς παρειμένα, παριύτάντες 
δη έν τοις προβεβηχόϋι ταΐς ηλιχίαις γόνιμος ο λόγος 
χαϊ τέλειος έβτιν, \ος δη χαϊ τνχον τφ δνη έβτϊ τνγ- μ 
χάνων ων αν πρό&ηται,] έν δε τοις άώροις άγονος 
χαϊ ατελής, Χδρυται δε έν ταΐς όδοΐς χαϊ ένόδιος λέ~ 

8. κηρνκιον β Ίνηοΰριον, Χ — 4. μίΐα χείρας (-οιϊ ϊ. 1. β. 
Μ) IX Μ θιά χ. Ρ άνά χ. ί> ο — 7. γΐγινηΰ&αι Ν Ρ γεγΐνηβ&αι 
βι γεγεννφι&αι Χ — 10. ώαανΐΐ δβ — || Ιρ§ννΐ]ς « ϊζ 4αν- 
ν-ηί ιατάΆ,ϊ. ίη ίξ εύφοόνης Ν 14 ΐνφίόνιοί & §£ι$(ννή<ΐ2ΐ ο — 
11. δι *«ί &χίιρ Β — 12, [ό] ί$μ. α' — 18. τφ ί&ςαίαν τι χ, 
άβψ, ϋχειν £αη0 τώ το Ιύραίόν τι ([«] (?) χαϊ άαφαΐες (και 
το άβφ. Ν) ίχειν ό τφ ίδραΐόν τι ■*,. άβψ. ίχΐιν το τετράγω- 
νορ ιβοΑηι, — χαϊ τίς] πάσας 3<Αιη. — 14, βάαιν 08. «ά. 
Εηά. — 18. ν. χ«1 Ιείονς α ν. χαϊ άγενείονι 1>β ν. *. Ι. *. ά, 
0$. ΐά. — 20. τνχον (ιηιιί ίη -ώ* Χ) αΰ τυχών δ — 22, Εϊξίν- 
ται ϋ χ«1 ε. ο 24 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

γεται χαϊ ηγεμόνιος ώς αντφ δέοντος προς Λαβαν πρα- 
\ιν ηγεμόνι %ρηβ%αι «αϊ αντον οντο$ τον Ιν ταΐς 
βονΑαΐς είς την δέονΰαν ήμας δδόν ανάγοντας, τάχα 
9ε καΐ άκι ίρημίας «ρος την ίχιβχενην αντον καΐ 

5 την Φεραχείαν $εΐ. άιά ίε το χοινον αντον είναι χαϊ 
τον αντί>ν £ν τε τοΐς άν%•ρφ%οις χαβι χαϊ ίν τοις 
Φίθί£, οχόταν τις ενρη τι χροάγων έν ο&ρ, ΰννήδως 
έχιφ&£γγονται το χοινον είναι τον 'Ερμην [, ος ίή 9νν- 
ίϋτωρ ίοτϊ τής ενρέΰεως ένό&ιος ων], έμφαίνοντες οτι 

ία χοινον «ξιοΰοΊν είναι χαϊ το ενρημένον, έντεν&εν χαϊ 
των ευρημάτων ερμαίων λεγομένων. Λροΰόωρενονβι 6% 
τονς λί&ονς τοΐς Έρμαΐς εχάϋτον των χαριόντων ενα 
τίνα αντοΐς αροβτι&έντος ήτοι ώς χρήβΊμόν τι το 
χαρ' αντον εχάΰτον χαϊ χοινωνιχον Λοιοννιτοί ίίά τον 

15 χα&αίρειν την οίον είτε μαρτνροποιονμένον τον 'Ερ- 
μήν είτε ώς ίπιβημαινόμενον την είς αντον τιμήν, 
εί μηδέν άλλο έχει αροβενεγκεΐν αντφ, είτε έχΰηλό- 
τερον τοΐς παριονοΊ τό άψίϋρνμα κοιονντος είτε προς 

1. δέοντος (δΐ'ντ<ύςΧ)α δέον δ £οΜ. .Ρίαί, ρ. 457 1Μ& [*.] ο 
— προς α 8όΙ*οΙ. ϊ«ί«ϊ. ΐΐς δ β — 1. 2. π««αν <κρ.] τάς χςάξΐΐς 
8οΚοΙ. ΙαΐΗΪ. — 3. η μας οβον α ο. ημάς δ Γό/| ημάς ο — ανάγοντας 
ΧΤδο άνάγ. οοη. θχ άγάγοντος Μ αγαγοντοί Ζ άγάγόντος 
(βίο) Ρ — 4. ίπύ £<*»$ έχ' Ο ίπΐΐδή 08. «ϊ. ~ £οημ£<"1* (ϋΐο) 

2ΐ ΙφημΙαις &ΰ — «ροί την έπιοι.] ίααδη κμμϊ της ««ρκ- 
αΜΐνης Ο — αντά Ν, — 6. την β\ αο της ΦίρβΛΐύχί ο [την] Φΐρά- 
ηίιαν 0&. — : β. 7. [Ι*] τ. δαοΐς δ — 7. 6πότϊ δ — 7. 8. αννή&<ας 
έχιφ&έψγονται το Σαηρ β. ίπιφ&ίγγααί (ϊίπι\φ&έγγΐται ϊ) το 
α V. ίπίφ&ίγγα&αι [ τ °ϊ * βννη&ΐί ίχκρΐϊίγγκί&αι [τβ] — 
8. κ. ί. τφ 'Εομη ΰ — 11. προβω^εύονσι Χ,ΜΟί — 12. ί*αβτος 
13. Λςοστι&είς 14. εκοηγγοβ *. κ. ιίοί&ν 15. μ*ςηι$<Μ(θιθΦμΐ>'θ$ 
16. ίπινημαινόαίνος 18. ηοκίν ο Τίϊϊοΐί. δίήίββ — 14. αΐίιιόν 
«δ ανταν ο αντον ν»ϋ. — 16. η <β? α — 17. £%οι Τϊϊϊοΐβ. Οϊ. 
«ΰ, — 17. 18. η ΐκί. α — 18. χαοιοΰβι 2ίΎ ί χαςονβι ΧΜΙΟ- 
άφιοΰαι Ρ — η πςας α ΕΠΙΛΡΟΜΗ. 25 

ξίνμβολον τον ίχ μικρών μερών αννεϋτάναι τον χρο- 
ψοριχον λόγον. λέγεται δε χαΐ άγορκίος [αρώτος] εΐ- 
χ&χως' έ«ίΐχο«ύς γαρ των αγορευόντων έΰτίν ηδη ί£ 
ά«ο της αγοράς διατείνει χαΐ εις τους αγοράζοντας τι 
η πιπράβχοντας, ως πάντα μετά λόγον αοιεϊν δέον- » 
τος' έντεν&εν χαΐ των εμποριών ίπιΟτάτης ίδοί,εν εί- 
ναι χαΐ έμαολαΐος χαΐ κερδώος έχωνομάΰ&η, ώΰαν μό- 
νος τών άλη&ινών κερδών αίτιος ων τοις άν&ρώποις. 
της δε λύρας ενρετής ίΰτιν οίον της βνμφωνίας χαΐ 
ομολογίας χαθ* ην οί ζώντες ενδαιμονονΰιν, ηρμοδμέ- ίο 
νην ίχειν την διά&εόιν επιβάλλοντος, παραβτηΰαι δε 
ανχον την δΰναμιν χαΐ δια τών άΐΐεμφαινόντων δέλον- 
τες χλέπτην «ντον ζαρεδωχαν χαΐ Λολίου Έρμου βα- 
μον ίνιοι Ιδρνβαντο' λανθάνει γαρ αφαιρούμενος χα 
τιροδέδογμενα τοϊς άν%•ρώ«οις χαΐ κλεπτών ΙοΦ' οτε « 
χ% χι&ανότηχι την άλή&εικν, ο&εν τινάς χαΐ έτιιχλό- 
%οις λόγοις χρηΰ&αι λέγονΰΐ' χαϊ γαρ το βοφίζεϋ&αι 
τών είδότων λόγω χρηΰ&αι ίδιον ίϋχι. νόμιος δε λέ- 
γεται τώ ώτ' έΐίανορ&ώΰΗ \ό^ος είναι, τίροΰχαχτιχος 
ων τών ως έν χοινωνία ποιητέων χαΐ άπαγορενχιχος *ο 
τών ον χοιητεων' δια γονν την όμωννμίαν μενήχ&η 
χαΐ έτίϊ την τών νομών έχιμέλειαν. ϋέβονχαι δ' αν- 

1. αννΐοτανα* (βίο) ϊ>6 αννιστάναι Χ αννίβταα&αι α'Ι — 
2. αγοραίοι [»?■] Οβ. άγ. «(ώτοε Ο άγΰρ. πρόίδρος Ταϊ<Λ#Η«ίΓ 

— 5. μΐτά Ιογον πάντα ϋ€ — 6. β. δίόνταίδΰ — 7. ίπωνομάβ&ηΊ 
ίβοξίν *&«» Ρ — άβάν (ας [«*>] Ρ) α [άσων — 8. άν#9<ό»<Η?] 6 6 

— 18. 14. (Ιιοριίιν ί$μόυ α — 14. ίνιοι Ινιόρνβαντο α Ι — νφαι- 
ρονμχνβς] λόγος νφ. βαίβ — 14. 16. το) χααδΐϊογμένα (παο8ογμ. 
Χ) α τα ποο&δομΐνα & τοις προδιδόμΐνα Ν τον Μ(>ο$ι$όμ8νον ο 

— 16, *1ίπτα>ν αο ηΐίπτων βοιτ. χα *λί'πτ« Ν χ1ί*τ« & — 
19. ζω] τό IX τον (ϊ — |*' ά-Ρ0(&{ό<ίΐί 6 β — Ιόγος 8θΗ>Η. νό- 
μος αΝΰ νόμων Ο — 20. ώβ ίν «οι». Ζϊ&ο [ας] ΐν χ. α — 
21. [γοδρ] α — 22. νομών 8&Μ. νόμων α ίόγαν δε 26 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

τον χαϊ εν ταϊς «αλαϊϋτραις μετά τον ΉραχλεΌνς ως 
τή ίοχύϊ μετά λογιΰμον χρηβ&αι δεΌντος' τφ γαρ μόνη 
πεποι&ότι %ΐ) τον ύάματος δυνάμει, τον δε λόγον, ος 
χαϊ τέχνας έπηγαγεν είς τον βίον, άμελονντι πάνν αν 
ε τις οικείας ίπείχοι ' 

δαίμονα, φ&ίβίΐ ϋε το ϋον μένος. 

α 17. Τον δε παλλάς χαϊ τιοιχίλας περί &εών 
γεγονέναι παρά τόΐς παλαιοϊς "Ελληαι μν&οποιΐας, 
ώς αλλαι μεν παρά Μάγοις γεγάνα&ιν, αλλαι δε παρά 

ίο φρνξΐ χαϊ ηδη παρ' Αίγνπτίοις τε χαϊ Κελτοίς χαΐ 
Αίβνβι χαϊ τοις άλλοις ί&νεβι, μαρτνριον αν λάβοι 
τις χαϊ το χαρ' Όμήρω λεγόμενον νπο τον Λι6ς προς 
την Ηραν τοντον τον τρόπον 

7} ον μέμνί) οτε τ έχρεμω νψό&εν, Βχ δε «οίοΓα» 

15 αχμονας ηχα δύω. 
εοιχε γαρ ό Λοιι^ήδ μν&ον [τε] παλαιον παραψέρειν 
τοντο ααόβπαβμα, χα& ον ο Ζενς έμν&ενετο χεχρε- 
μαχίναι τε έχ τον αΐ&έρος την "Ηραν χρνδαίς άλνϋεβι 
τφ χρνΰοφανες τι ίχειν τα αβτρα χαϊ έχ τ&ν ποδών 

!ο αντης δύο αχμονας ί%ηρτηχέναι , την γην δηλονότι χαϊ 

1. 8. ώί «αϊ τν ι. 6 ίν νβ ι. € — 2. 8. πίΐί. μό*$ & — 
4. ««Ι τάβ τίχν#ί Ο». €ά. — έπηγαγεν ί& τ. β• Λ ίίϊ τ. β• ίν*" 
γεν &ε — 5. επίίποι ώ "Ρ", £χ. το Ρ — θ. το (χον Νν) αο* 
μένος Μ,Χ-ΙΝο ΗοίΆ. Ζ 407 νο τεον μένος Ρ1>' 

XVII. 9. ώε αϊΐα ΡΧ κ«1 ώς άΐΐαι 6 — 9. 10. [π«ί« 
φονξί «αϊ η9•η} Ν&ΰ — 11, ΐ&νΐβι α %ΙΧιιαι δ ο — 12. ««ο. 
[τ Λ διός — 14. μίμνβ οτί τ ΐκρ. α Μοτά. Ο 18 μίμνηα' 
οχ (ο« Β) Ιχοέμ& & — Ιδ. άνα Ηομ. άνο Ο — 16. ρν9ον 
« Ο — 16. 17. τοντο παραφάζύΐν Β — 17. νονχο] χονχο χο 
0$. 6ά. — ίμν&ΐνΐχο ΘΧ ίμν&ενοατα Μ Ιμν&ίύαατα (ΐμν&η- 
αατο Γ.) ΡΧΙ — 17. 18. κε-Λοΐμ. (κεχρεμμ. Ν Ο) [χϊ] 1>ο — 
19. εκ [ι.] ποδών V ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 27 

την δάλατταν, νφ' (αν τείνεται κάτω 6 άηρ μηδετέ- 
ρω&εν άτΐοϋχασ&ηναι δυνάμενος, ετέρου δε μν%•ον 
μέμνηχαι χον χατά την ®£τιν, ως νπ αντης ϋεβαύμέ- 
νον χον Λιός, 

οΛΛΟί/ μιν %ννδηϋαι 'Ολνμαιοι η&ελον άλλοι , ί, 

"Ηρη 'χ' ήδε Ποβειδάων χαΐ Παλλάς Ά&ήνη. 
φαίνεται $' οτι χαχ' ίδίαν εχαβχος τονχων των $εών 
έχεβονλΐνε τφ Λι,ΐ ΰννεχώς μέλλων έμποδίζειν χαντην 
την διαχάϋμηβιν, οπεο ίγένετο, εί χο νγρον ίχεχρά- 
τηϋε χαΐ έ%νδατώ&η χάντα η το ανρ χαϊ ί%εχνρώ&η ίο 
ή 6 άηρ. η δ% «ατά τρόχον δια&εΐβα χάνχα ®έτι$ 
τον εχατόγχειρα Βριάρεων αντέταξε χοΐς ΐίρημίνοις 
#εοΓ<ί> χα& ον ϊβας διανέμονται χανχαχόβε αί £κ της 
γης αναΦνμιαΰεις, ως δια πολλών χειρών της είς Χαν- 
χας χονς άρι&μονς διαιρέσεως γινομενης' ϋχέψαι δ' εί ΐί 
παρά το αίρϊΜ' την ώϋάν βοράν των τον χόΰμον με- 
ρών ώνόμαβχαι Βριάρεως. [Αιγαίων μεν γάρ ίΰτιν ο 
άεϊ χε%ηλώς χαϊ γαίων.] 

Λεΐ δε μη σνγχεΐν τους μν&ους μηδ' ιίξ ετέρου τά 
ονόματα έφ' έτερον μεταφέρειν μηδ' εί χι χροοεπλά- μ 
ΰ&η ταΐς Λαραδεδομέναις χατ αυτούς γενεαλογίαις 

1. 2. μηδ' $ΐέ$<ο$ε* αϊ> — 3. [τον] κ. τ. #. α' τον κατά 
[τ.] #, Β — 7. τοΰχων Ήκαοτος &0 — 8. μίλΧαν Μΐιιίαί. ίη μ,έΧ- 
Χοντΐς Ν μέλλοντες Β μ&ΧΧον & — 9. ίί] ΐί μη Ι — 10, η το 
πύρ] ««Ι το α. Ρ — 11, η ο άηρ νϋίοχωη [η] ο άήο Ο — 
11. &ίχι« ί*ο* πρόνοια 00 — 12. 13. τοΐς [Βίρημένοις] &ΐοίς 
οο — 18. κα&' ην 6ε — 15. άρ&μονβ] ρν&μονς Ρ — [την] ΰ — 
16^ ώς αν (ωααν (βίο) .Χ) α άαανεΐ Κϋ «ί αν ίίβ β — [των] 
*»«.»- [17. αιγαίων — 18, γαίων] 80ΗΜΙ. — 17. μεν γαρ}91 
ορ — 19. ααγχΐΐν Ο», στνγιΐν Ο, οβίβπιιιι ΤΓ !ι&ηο νοοβια οπιί- 
βϊί Ι&οπηα τθ1ι<Λ& — 20. 21. χι/ασΒπΐΙάβ&η ϋ η$οαεταχ\άϋ&τ\ 
0$. ΐά. — 21, %ατ' αντοϋί καραδ. δΰ 28 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

ναο των μη βννιένχων α αΐνίττονται, χεχρημένων ί' 
αντοΐς ώς καΙ τοις πλάϋμαϋιν, άλόγως τίΦεβ&αι. πάλιν 
τοίννν πρώτον μεν έμν&ενβαν το Χάος γενέΰ&αι, χα&- 
άπερ ό Ηϋίοδος Ιϋτορεΐ, μετά δε αντο την Ρην χαί 

5 τον Τάρταρον καΙ τον "Ερωτα, έχ δε τον Χάους το 

"Ερεβος χαί την Ννχταφνναι, έχ δε της Ννχτος τον 

Λί&έοα χαί την Ήμέραν. ίατι δε Χάος μεν το προ 

της διαχοβμηϋεως γενόμενον ΰγρον, άπο της χύβεως 

οντάς ώνομαύμένον , η το πϋρ, ο ίατιν οίονΐΐ χάος 

ίο [• χαϊ αντο δε χέχνται δια την λεπτομέρειαν\. ην δέ 
ποτδ, ω παΐ, ηνρ το πάν χαϊ γενηϋεται πάλιν εν 
περιόδφ. ΰβεα&έντος δ\ είς αέρα αύτοΰ μεταβολή 
ά&ρόα γίνεται είς νδωρ, ο δη λαμβάνει τον μεν νφ- 
ισταμένου μέρονς της ουσίας κατά πύκνωαιν, τον δε 

ΐϊ λεχτννομένου κατ 1 άραΐωϋιν. είχότως ονν ΐφαΰαν μετά 
το Χάος τήν τε Την γενέα&αι χαί τά ήερόεντα Τάρ- 
ταρα [, « δη μνχον Γης ώνόμαβεν ό προειρημένος ποιη- 
τής τψ Λ€ριειληφέναι αντην χαί χρνπτειν]. ο ϋ ε "Ερως 
6νν αντοϊς έρρη&η γεγονέναι, ^ όρ/ίή η έπί το γέν- 
ι. 2, [νκο τών — πΐάαμααι-ν] δβ — 2. ώϊ [καΙ] Οβ. βά. — 
άλόγως 2Γ, ο' άναΧάγας (άλαΐάγως οογγ. ίιι αναλόγως Χ) αΝο 
άνίν λόγου ΐ — 2. 8. τ&ΐβ&αι πάλιν, ποώτον τοίνυν 83μλ. τί• 
δΒοβ'αι. πάλιν τοίννν πρώτον [με*] Οβ. εά. τί&εβ&αι, πάλιν 

ο$ν [«β. μ.] ε — 3. ίμν&ΐνααν χάος Ν ίμν&ίνβαν το χ, 6' 
ίμυ&ΐνΰκντο χ. αϋ — 4. [ο] οϋ — μίτ' αότό ίΐ ί>ν — 6. [τηί] 
ννχτός α — Τ. Ροβί ήμέραν 6ΰ φΐ&β ίηββηιηί, 68. ηίΛβ ϊη ρΐΏβ- 
Ι&ϋοιιβ — θ. οίονύ *άος αΐ> αίονεί χάος α — 10, καΙ αΰτο 61 
(βϊ 6ή οοητ. Β) α}>•, *. «. [ϋ] ο χ. α. γαρ Οβ. «ϊ. — 18. ββίβ&έν~ 
τος 0^ αννΐβ&έντος (αννιαέντος V αννίλ&ίντος Μ) α — ᧫ι&ίν- 
τος 6* αντον ιίς άίοα μ. κ. γ. ««Ι ν9ω^ ΒϋΗηι. — 15. κατά αςαίω- 
αν Χδ<! — 16. την [τι] γην Ϊ6 — 17. 5 3ΐ Οβ. — μν%<ρ -Ββ». 
ΤΗΐοφ, 119 — 18. πιςίΐύ,Ύΐφίναι θάΐΐ π$οιιλ•ηφέν«ι Ο — αυ- 
τόν α — 19. γεγονΐναι ί</$η&η € — η έρμη [η] Χ€τϋ ΕΠΙΛΡΟΜΗ. 29 

ναν' αμα γάρ τι ίχ τίνος γίνεται καϊ παρεΐναι ττβ 

γενέΰει νομιονέον ταντην την δνναμιν χαλλίΰτην χαΐ 

άζιοδέατον ονβαν. το ίέ "Ερεβος ίχ τον Χάους £γέ- 

νετο, ο ποιών έρ£φεβ%•αι χαΐ περιλαμβάνεσαι π νψ' 

έτερον λόγος, χα&6 χαΐ τοιίτον τνχον0« ι\ Γη πάρα- 6 

χρήμα άμοιόβχημον «ντ^ τόν Ονρανον έγέννηβεν, 

ΐνα μιν περί πάντα χαλύπτοι, 

οψρ* είη μαχάρεβόι &εοϊς εδος άβφαλες αΐεί, 

τοΐς έπ' αντψ δέονβιν αβτροις μαχραίωΰιν ονοΊν άΰφα- 

λες οΐχ-ητήριον, ίγεννηΰε δε η Γη τον Ονρανον άπο των ίο 

άνα&νμιάβεων } ουρανον ννν χοινοτερον λεγομένον %αν- 

τος τον περί αντην λεπτομερούς, τον Χάονς δε &νγά- 

τηρ έβτι χαΐ η Ννξ' 6 γαρ πρώτος άρθ-^ άπο τον 

άρχεγόνον νγρον άηρ ζοφωδης χαΐ βχοτεινός ην, είτα 

λεπτννομενος είς αΐ&έρα χαΐ φως μετέβαλεν, ευλόγως « 

τονηοί» ίχ της ννχτός γεγονέναι ρ~η&έντων. η δε Γη 

τα ορη χαΐ το πέλαγος έξης λέγεται γεννηϋαι 'ατερ 

ψιλόνητος ίφιμ{ρον ,Μ η τε γαρ &άλαττα νπέμεινεν έν 

τοίς κοιλοΐς αντης μέρεοΊ χαζά μεταβολην νποϋτάβα, 

τά τε ορη περί το άνοάμαλον της «ννιξήΰεως νας ε%- 30 

1. τι] τοι Χ τ(ί (ββί £ θγ.) Ν — 4. ό ηοιων έπέφια&αι β 
όπότ' {ςΐφιβ&αι Νϋ οχότ' 1$ίφ&αι. Ν 3 0- οκοτια' ίρΐφΦκί Β — 
[κ«ϊ] κί^ίΐ. Χ — 6. ομοιόσχημον' ν&ίοίίοη — ανχφ Ο ίαντ^ 
(ςμοιΐ ί&ιηβπ & τίτίβ άο<Λϊβ ίιηρτι^ηΐΦ») Ή.ΐ&. ΓΑ. 126 αντζ 8ίτ&ν€ 

— τον ονρανον α την Ν χάννο Β τ βοίηΐΰ (? την γην ϋ — 
7. μιν] μην. Χ μη & [α.] ϋ — 7. 8. τα$1 πάντα «αίνΛτοι (οογγ. 
βχ -ί» Β) οφο' εΐη α Μ63. ΤΗ. 187 πβρί π&βαν Ιϊ^νυ ($ί$γει Χ 1 , 
-οι 6^ , -η ί. 1. βΓ. Β, ρήπίΐ ϊ βχ η οοιτ. Ν) ή9 '{η8' Ι) εΐη Χ}> 
(ίΟΓίώββ, Ιέογη ίη ίέαγαι ίάτΛβΛο, Γβοΐρΐθϋάβπι; «ί. δοΗδΕω,ηη. Β,ά 
1. Ηββ. βί Ο. ΒοίιιΐθίάβΓ. ΟαΙΙίιη. II 774) π, χάααν [ί.1 την νήν ΐΐηβ 

— 8. άβφαλες [α&Ι — 9, 10. άβφ.] θ — 9, [ο&ηνΐ Ν λ ύ ονο& ^Β 

— 11. Ιΐγβμίνον κοινότερον ΰο — 12, τ. %, [4«]ο — 15. μΐτέλα- 
βενα — 16. £κ της •*νχτθί] ί. τ, γης € — 17. ίξψ (!£. α Χ) α 
ί^ η 5 δο — γεννηακι α γίνέο&αι Μ^ 6 ο — 18. φιλοτητος α φιΐο- 
τα,χον Ν φϊλτάτον & φιΐιοτάτον € — 20. πΐ$1 το άνώμαλον Ιΰαηη. 30 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

οχάς ίλαβε. μετά δε ταντα η των λεγομένων Τιτάνων 
έβτϊ γένεβις. οντοι 8' αν εΐεν διαφοραϊ των όντων, 
ώς γαρ Εμπεδοκλής Φνΰιχοΐς ίξαρι&μεΐται 

Φνϋω τε Φ&ιμένη τε χαϊ Ενναίη χαϊ "Εγερβις 
ε Κινώ τ Άϋτεμφης τε πολνϋτέφανος τε Μεγιβτώ 
χκϊ Φορνην χαϊ 2?ιιυπ^ν τε χαϊ Όμφαίην χαϊ κολ- 
λάς αλλάς, την είρημενην χοιχιλίαν των όντων αίνίτ- 
τομενος^ όντως ν%ο των παλαιών Ίαπετος μεν ώνο- 
μάϋ&η 6 λόγος χα& ον φωνητικά ζωα έγένετο χαϊ 

ίο το όλον ψόφος άαετελέ'ό&η ? ίαφετός τις ων (Ιά γάο 
έΰτιν η φωνή)• Κοΐος δέ, χκ&' ον ποια τίνα τα. 
οντά εΰτί (τω γαρ χ πολλαχον οί "Ιωνες αντί τον π 
έχρώντο) η 6 τον χοεΐν αίτιος, τοντέβτι νοεϊν η φρο- 
νεϊν Κρίος &έ, χα&' ον τά μεν άρχει χαϊ δνναβτενει 

ιέ των αραγμάτων, τα δε νποτέταχται χαΐ 8νναβτενεται, 
έντεν&εν τάχα χαϊ τον έν τοις ποιμνίοις χριον χροΰ- 
αγορενομένον 'Ταερίων δέ, χα&' ον ναεράνω τινά 
ίτέρων χεριπορένεταί' 'ίϊκεανος δε, χα&' ον άννεται 
έν τάχει [, 05 δη χαϊ άχαλαρρεέτης χέχληται τψ ήϋνχιόν 

*° τι χαϊ βχολκΐον την ρνβιν αντοΐι ως την τον ηλίον 

Ώΐαϋοη. ι» Ηεβ. ΤΗ. άΙΙερ. ρ. 457 {&αί$^οτά 1820) π«ρά το <τ. 
Ο — 1. 2. β. γ. τιτ. β — 3, Φναιαοις Οεαηη. ψοΰικάς α [ςρ,] 
Οϋ — 5. «πέμψης τϊ 5 — 6. *«1 φο^ι^ην *«ί βθφτ]ν τϊ *«ί όμ- 
φαίην Μ *«1 φοςίην αοφην (αομφήν Γ,) τε καΐ όμφαίην XI Ρ 
[««Ι] φοςίην χαϊ οόφην *αϊ ομψαλψ ο %. φοςκη (φορή) ίίΐ) νόψη 
(βίο; 3ΐηβ 3.00. (αοφη) Ν) τε και ομ,φαίη Ο *«1 Φορνή καΐ Βία 
Σι&χή τ' Όμψαίη τι ΕηφάΙ. 28 £ά. ΛΓ«ϊί(κ& η «Ι Φο<>(7ΐ ««Ι Σόμψη 
καΐ Όμφαίη Οβαηη — 6. 7. *; Χολλάς αΙΧας Ο κ. άΙΙαι ποΧΙαϊ 0$. 
— 8. ύκο τ. ιγ.] άπο τ, ». &ε — 9. καθ'ό Χ — φ. ΐά ζώα Οί. ΐά. — 
10. το ο Ι. ψ. αΝΒο Μοΐ φ. θ οίοβ ο φ. 0«. «ά. — άπετιϋα&η 
Λβ άπετΐχ&η & — 11. [ΙίΤτιν] &ο — 13. χςώνται ε — τοντέοτι α 
τον τί {τι Νβ) δί — 14. κα&ο α — τα μΐν]τονς μϊν Μ 1 — 
17. τινά] τών δίηΜί* — 18. νχιοπορΐύιται ΥνΙοί&οη — ηα&6 α 
Τ ί 8ΐτανβ [χα&6] Ι — 19. 20. ήβνχ. τι *. ϋχ. α ηνίοχον (-οχο* ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 31 

χίνηϋιν έμφαίνειν χαΐ βα&ν$ίνης τφ βα&έως δινεΐ- 
0&αι]' Τη&νς δέ, χα&' ην έπί μιας χαταύτάαεως χρο- 
νίζει, θεία 6ε έΰτιν η της όψεως αίτια, *Ρέα 3ε η 
της φνδεως, Φοίβη δε η τον χα&αρά τίνα χαΐ λαμπρά 
εΐναι, ΰννεχδέ%εϋ&αι τούτοις χαΐ τάς των εναντίων $ 
ϋχέβεων αίτιας ί^οϊ^ο^' Μνημοϋννη δε η τον ΰννανα- 
ψέρειν τα γεγονότα" θέμις δε η τον ννντί&ΐβ&αί τι 
μετα%ν ημών χαΐ ψνλάττεΰ&αι' Κρόνος δέ Ιϋτιν ο χρο- 
ειρημένος πάντων των άαοτελεαμάτων λόγος, δεινό- 
τατος ων των παίδων όπλότατον δ' αντον γενέΰ&αι ι» 
ίφη δια το χαΐ μετά την των είρημέν&ν γένεοιν έπι- 
μένειν αντον ώΰάν ίν γενέΰει οντά, άλλα της μεν 
Ήΰιόδον (γενεαλογίας) τελειότερα χοτ αν έ%ήγηϋίς 
σοι ^ειόιτο, τα μέν τίνα, ώς οΐμαι^ χαρά των αρχαιο- 
τέρων αντον παρειληφότος, τα δε μνδιχώτερον αφ' ι$ 
αντον προδ&έντος, φ τρόπω χαϊ ηλεΐύτα της χαλαιας 
θεολογίας διεφ&άρη' ννν δε τά βεβοημένα παρά τοις 
πλείβτοις έπιΰχεπτέον. 

ο. 18. Παραδεδομένον τοίννί' ανω&εν οτ& ό Προ- 
μη&ενς ίπλαβεν έχ της γης το των άν&ρώπων γένος, 20 

ίιι 1. βΓ. θ) τ. *. ϋχολαίαν V ηοεμόν {ββ<ϊ Ιιοο ηίβί ΜΙοι βχ τρι- 
ο%ον οοπ.) τε χαΐ αχοΐαίαν Ν ηννχον τε ««Ι αχοίαίαν ς — ρ. 30, 
20. αντον Οβαηη αντον οογγ. ΐη αντον Ραήβ. 3076 αυτόν 6 ο 
«ντήν α ~ 2. Τι&νς δε [««9•* η-κ — 4. Φοί/ϊτ) ίϊ] ϊ»β — ηβ&' 
ην ΫΐΒοΐεοη ■χ.α& ον α χα&ό 0$. — 4. ρν<τεαι$ ν % Ρ ξεναιας 
Χ3ίΙ — η [τον] ««& [ή] τώ χα&. 6 — 5. καί αννεχδέχΐο&αι 
δ'ο — 6. δεόντως Ο — 10. [γενέο&αι\0$. ί(ΐ. — 12. ως αν ίνγ. ο. ί> 
ώϊ αν γΐνίαει ο. Σ άς ίν γ. ο. α'ΎΧ ώαανεϊ Ι* γενέβΐΐ οντά ο — 
νης μεν] τον μεν βοΜρβαΒ — 13. Ήαιόδον γενεαλογίας ίαη@ ήβιό- 
&ον [γεν.] Ο — ΓΐΑϊιοτΐρ'αποΧ™ (βίο) κοχ αν Σ τείειοτέοας ποτ' 
αν Λ^ τ. ονηοχ' αν ο'Ν^ &0ΜΐρβΜ$ τείειότε(>ον τότ' αν ο — ι} ί^Γίν 
ιις δο — 15, μνΟϊ-χνίτίοα 0$, ΐΛ, — 15. 16. νψ' αντον & «π* αντον 
α νπ' αντον ο — 16, τα πλείατα Οι. ΐά. — 17. όΊαβεβαημενα 
οο — 1β. ίια{ΰΐίΐα\τέον α 

XVIII. 20. ΐ* [τ.] γης ϊ>€ — Ι* γ, τ. τ. α. γ. ίπίασεν ο 32 ΚΟΡΚΟΤΤΟΪ 

νπονοητέον Προμη&έα είρήβ&αι την προμή&ειαν της 
έν τοις ολοις ψνχης, ην έκάλεβαν οί νεώτεροι, πρό- 
νοιαν' κατά γαρ ταντην τά τε άλλα έγένετο καΐ ίκ της 
γης Βφνΰαν οί άν&ρωποι, έηιτηδείως ηρος τοντο έχού- 

6 δης καταρχάς της τον χόΰμον βνβτάβεως. [λέγεται δε 
καΐ ϋννεΖναί χονβ τφ Λιΐ 6 Προμηθεύς" πολλής γαρ 
προμη&είβς πα0α μεν άρχη χαϊ προατα&ία πλειόνων, 
μάλιβτα δε η τον Άιος δεΐται.] χαϊ κλέψαι δε φαβιν 
αντον το ανρ τοις άν&ρ&ποις, ως της ημετέρας ^δη 

ίο βυνέβεως χαϊ προνοίας έπινοηΰά&ης την χρηβιν τον 
πυρός* χατενηνέχ&αι δε αντό έμν&ενΰαν έχ τον ον- 
ρανον διά το πλεονάζειν 4χεΙ ί} έχεί οί χεραννοί έχεϊ~ 
&εν χαταΟχήπτουβι δια πληγής τάν&άδε ε'ζάπτοντες, 
τάχα τι τοιοντον χαΐ διά τον νάρ&ηχος αίνιττόμενοι. 

ΐί δε&είς δε έπι τοντφ ο Προμη&ενς έχολάΰ&η τον ήπα- 
τος αντώ να* άετον καταβιβρωϋκομένον ή γαρ ημε- 
τέρα έντρέχεια, το «ροειρημένον πλεονέκτημα ΰνν τοϊς 
άλλοις ξχονοα, πειράται τινοδ παρ' ίαντην δναχρηϋτίας 
προΰδεδεμένη ταΐς κατά τον βίον ψροντίΰιν όδννηραΐς 

»» ονβαις χαΐ ωΰΧΐρ είς τά άΛλάγχνα νπο της λεπτομεριμνίας 
έχβιβρωΰχομένη. άδελψον ί' ε'ψαΰαν είναι νεώτερον 
τον Προμη&έως τον Έπιμη&έα, ενη%•έΰνερόν πως οντά 
τον τρόπον δια το «ροτερείν τ% τάξει την ζροάραβιν 

1. 2. χην ίν τ% τάν οίαν ψν%$ χνρία* ΰ — 6. ««τά αφχαβ 
& — [ίβ] 6ο •— 8. κίίψαί ίΐ] αϊ, μεν V — 8. 9. α. φαβί 6 — 
11. ίμυ&ΐνοαντο ϋ-ΰ — 14. 9κί [γοϊι] νάς&. Οί. εά. — - 16. αϊ- 
τοί Χ6ϋ — 18. δνΰίφηβΐΐίαζ ο — 20. ώσ»ΐ(?βΙ (άβ Κΐ&1 Χ) τά 
σαλάγχνα α — νχο της α έκ [τ.] δο — χλίΐΐΐομΐ$ιμ,νέας δ — 
21. έχβιβςιασΛομ,ένη (ββά -η ί, 1. 6Γ. Β) Έίο ίχβιβρωβχομένης θ 
ίχβιβρωΦ&άμενας (ίβά ος ϊ. 1. €Γ.) Ν ίμβι(Ι$ωβ#ομέι>ι) (α(ά -η ίη 
V λ 2} α — νιώτ. ΐΐναι ΥΡ [£%ν•] ναατίςον Χ. — 23. πρατί^ίΐν 
Ο π$οτ([έ%8ΐν 0$. ΰά. πςωτίνΐΐν ΟαΪ€ ΕΠΙΛΡΟΜΗ. 33 

της έχ των άαοβαινόντων παιδείας χαί έαιμηθείας 
τώ γαρ 8ντι 'φεχθεν δέ τε νήπιος εγνω.' [δια τοΰτο 
γαρ τ% ιιρώτΐβ γενομένη γνναιχΐ ϋννοιχηΰαι τοντον 
ίφαΰαν' «^ρρονείϊΤί^Οΐ' γαρ ΐΜ&ξ δη καϊ τό θήλυ είναι 
χαί έττψηθεΐϋθαι μάλλον η χρομηθεϊβθαι πεφνχός.] 5 
λέγεται δε υπό τίνων καΐ των τεχνών ενρετης γενί- 
αθαι 6 Προμηθεύς δι' ονδεν άλλο η οτι αννέαεως χαί 
προμηθείας δει προς την ενρεΰιν αυτών, ο. 19. ΟΙ 
πλείονς (^&'το^ τ-β *Λθηνα χαί τψ Ήφαέϋτω αύτά^ ανατι- 
θεαΰΐ, τ$ μεν Αθηνά, έπειδη φρόνηΰις «αϊ άγχίνοια ι« 
είναι δοχεΐ, τφ δε Ήψαίβχφ δια τό τας πλείβτας των 
τεχνών δια ΐΐνρος τα ίαντών ίργα άποδιδόναι. ό μεν 
γαρ αίθηρ χαί τό διαυγές χαϊ χαθαρόν πνρ Ζενς ίβτι, 
το δ' έν χρήβει χαϊ άερομιγες "Ηφαιΰτος, άπό τοϋ 
ηφθαι ώνομαβμένος, όθεν «αϊ έχ Λώς χαΙ'Ήρας ίφα~ " 
ϋαν αυτόν γενεΰθαι, τίνες δε μόνης της "Ηρας- αί γάρ 
φλόγες παχνμερέΰτεραί «ως ονβαι ώβαν έκ μόνον τοϋ 
άβρος διαχαιομένου την νπόύταβιν λαμβάνουβι. χωλός 
δε παραδέδοται τάχα μεν διά το χαχεΐαν την δια της 
νλης πορείαν ποιεΐβθαι τοί£ £πι6χάζουβιν ομοιαν, ϊο 
τάχα δε από τον μη δννασθαι Λροβαίνειν δίχα ξυλώ- 
δους τινός ώβαν βάχτρου' τίνες δέ^ έπεϊ την ανω 

2. ρεχ&ίν χα&α>ν (αοττ. βχ πά$ο? Ν) ίΐ τϊ ν. ε. 6 £. και 
ίταθΌ)* ίί τϊ € — 8ί 2, ΰια χοντο — 6. ΐίΐΦνιιάί ^βηηίηα. οβιι- 
Β&3.8, &« τοντο γονν ββΐ 8ΜΪΙ)βηάιιιη — 7. ο« »«ί βννέσειος (ΐπ 
V «αϊ 6ΓΕ18.) Ι 

XIX. 9. μέντοι. αΎα μεν £ μεν, Χ «ίρ Ιν ί — 13. κ. Γτο] 
δι&νγϊς α ~ [*αΙ] χν&αρόρ ίί* — 17. ουσαι Χ ΫΝΰ εΐΰίν (εΐσιν 
Ν*) άΙ,Ν^Ι' — ώϊ «ν (ώβαν Σ) «6 ώε [αν] Μ ί ΰ — 18. Χαμ• 
βάνα»!!. Ν[ -ονΰαι 2ν 2 ΐϊ — 19. παχείαν αΝε μη ταχεΐαν Β ΪΒγ 
ο«ΠΕΐ χεΐαν Ο — 20. ίπια*ιμξοναιν (-<γ«ϊι- Χ; -οιν θχ ααν Ν) 
Χ 6 ΰ — 21. ίΙ «αϊ άπο 6 ο — 22. ώοκνύ δ ο — ίπεί] 3ιά το ΰ — 34 ΚΟΡΝΟΪΤΟΪ 

χίνηϋιν τφ κάτω [αρος Οτροψην] ανιβον χαϊ ανώμαλο ν 
ποιείται, βραδντέρας ταύτης ονΰης, χώλαιναν αυτόν 
εφαβαν. ριφήναι ί' νπο τον Λώς εις γην ί$ ονρανον 
λέγεται δια το τονς πρώτους Ζβως άρ$αμενον$ χρηΰ&κι 

5 πνρΐ ίχ χεραννοβολίον χαιομένφ οώτφ περιτνχεϊν, μη- 
δεζω έπινοία των πνρίων ίπιπεΰεΐν δυναμένους, γυ- 
ναίκα δ' αντον την 'Λφροδίτην ίψαΰαν είναι χα&' οίον 
λόγον χαϊ των Χαρίτων μίαν" ώς γαρ χάριν φαμεν ίχειν 
τα τεχνικά ε"ργα, οντω χαϊ άφροδίτην τινά αντοΐς έπν- 

ιο τρέχειν λέγομεν, εί μη προς παράβταοΊν τον πολν το 
πνρώδες είναι εν ταϊς προς τάς μίξεις όρμαΐς πέπλα- 
Οται τοΰτο. δεδεχεναι δε μν&ενεται τον "Αρην μο^ίν- 
οντα την γνναΐχα [' χαϊ γαρ 6 μν&ος χαρά τψ λοι^τ0 
έβτι, παλαιότατος ων], έηειδη τ% τον πυρός δυνάμει 

ι» ό βιδηρος χαϊ ο χαλκός δαμάζεται" το δε της μοιχείας 
πλάβμα παρίϋτηβιν ο« ου πάνυ μεν «έψυχε χατάλλη- 
λον το μάχιμον χαϊ βίαιον τω ίλααώ χαϊ μειλιχίφ ονδε 
χατά τον φνβιχόν αντφ νόμον επιπλέχεται, άντιτιοιον- 
μενον δε' «ως της μί%εως αυτόν καλόν χαϊ ^ενναΓον 

ίο γέννημα, την ε'ξ άμφοϊν άρμονίαν } αποτελεί, λέγεται 

δε ό "Ηψαιβτος μαιώΰαΰ&αι τον Λία, οτε ώδινεν την 

1. τη «άτω 8ίν4&ιΐΜηά της *. Ο — ατ$οφΑ τροφην ύΰ 
τ$οπήν Ν 2 — 2. 'ποιίΐΰ&αί ο — ταύτης Ζαη@ δ' αννηί οδ 
αντης ο — 5. χεγαννοβόλον 6 Ο — αντφ Ρϊίίοίίο» οτφ Λ τούτω 6 
τούτον (ΰ,τΑ&αβά. τιαιομΐνον) ο — 6. τοίς χνφίοις δ'β τον χνρ6$ 
Ν 3 — 7. 8. χα&' ον λόγον 0«. &1. — 8. τον χαρίτων μιαν Ν 
την χάριν μ. α'Ζ — δ. όντως α — 12. 6εθω%ίναν (ω ηοη β&- 
*ϊβ ρτιτ.) Χ 6ΐβνΐίέναί 2ί~θ δίδοικίναι ο — μνΦενεται Χ μν~ 
β'ίύονται άV 3 1)^ Γρ.] Ι — 18. αυτών 6 αν ο — ΐΛΐιιέτιΧΐΐΜίχι (? 
ίπιπλΐχονται Ν^Β — 18. 19. άντιποιονμίναν ΕκΛοϋϊα άντιποι- 
ονμενον ΟαΙε — 19. αντον ΟΟργ. ίη αντον Ν αύτο Έ ανν&ν &β 
— 20. άχοχεΧεΐ (Ικιτΐλεΐ Χ; ία Ικμϊ ΎβΛο (Ιθδοϊί. Χ). λέγεται α 
άποτελΐΐν. Χεγ. 6 αποτελεί* ίίΊΰ&ίν. λέγ. € — 21. [ο] ήφ, ύ — 
21. ρ. 35, 1. τ. α. ώ#. Ο ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 35 

Ά&ηναν, χαι διελών αντον την χεφαλην έχ&ορείν 
έχείνην χοιήβαι' το γαρ Λνρ, ω χρώνται αί τέχναι, 
βννεργον «ρος την καόδει%ιν της φνβιχης των άν&ρώ- 
Λων άγχινοίας γενόμενον ωβζερ χεχρνμμένην αντην 
είς φως αροηγαγε' τους 8ε ζητονντάς τι. <ίκ προβεν- 5 
ρέβ&αι χνειν «ντο χαΐ ωδίνειν φαμέν. α 20. *Η 8ε 
^Αδηνά έϋτιν η τον Άιος ΰννεϋις, η αντη ονύα τη έν 
αντφ πρόνοια, χα&6 χαϊ Προνοίας Ά&ηνάς ιδρύονται 
ναοί. γενέβ&αι ί' έχ της τον Αιος κεφαλής λέγεται, 
τάχα μεν των αρχαίων ναολαβόντων το ηγεμονιχον της ίο 
■ψνχης ημών ένταν&' είναι , χα&άζερ χαϊ έτεροι, των 
μετά ταντα έ@ό%αοαν, τάχα ί' έζεί τον μεν αν&ρώπον 
το άνωτάτω μέρος τον βωματος η χεφαλη έβτι, τον 
8ε χόϋμον ο αΐ&ηρ, οαον το ηγεμονιχον αντον εϋχι 
χαϊ η της φρονηβεως ονβία' ^χορνφη δε &εών* χατα ΐ5 
τον Ενριχίδην Γ ό περί χ&όν" έχων φαεννος αΐ&ηρ'. 
[Άμήτωρ δέ έΰτιν η *Λ&ηνα δια το άλλοίαν είναι την 
της αρετής γένεΰιν χαϊ ονχ οϊα η των ίχ βννδναϋμον 
γενομένων έ€τ£.~\ την Μητιν ουν χαταπιων ό Ζεν$ 
εγέννηβεν αντην, έκειδη μητιέτης χαϊ βννετος ων ον• εο 
δαμό&εν αίλο&εν η έχ της χα&' αντον βονλης την 

1. καΐ θιιΐών α βΐΐλών γαρ ϊ>0 — 2. ποι-ηααι] Ιΐ^Μαι «ο*- 
7)βαι Ο- — 5, 6. ώί προαινρεα&αι Βίκά^ΆΟΜ^ %αΙ ι«ιοαει>(>έ<5®αι 
α& η«^ (βίο) πρ. Ν χ«1 προαΐνροντας Έ β£ προσενρέ&η ^ 

XX. 7. -η αντη] κα! α.Ν0*. -η αντήΒ — 8. ίίοννταιΑ. Νααοί — 
12. £$ο£αν ί>Ό — 13. άνβ>τάτα> Μ άνώτατον βχ ανώτατα V άνώτα- 
τα Ζ άνώτατον Ρ 6 άνώχίςον ο — 15. οναία α αίτια βαρκι βοτίρί;. 
γρ. οναίαΐι αίτία &Α ιπίντί. βοιίρΐο γρ. οννίαΥ αίτια Τ)ϋ — 16. χ&ον' 
ΕΜτίρϊά$8 χ&όνα (χ&ονα ΜΣ) αο %&όνης Λ", χ&όνας Ν% χ&ονος 
V Ν% — φαεννός {-ας £; ϊ ίη Ι. 6Γ., κί ΐΐ βυΐοββββ νίάββΙοΓ, Ρ) αϊ> 

~ ,„ „ , _ ,. Γ0ΟΓΓ. 1ΐΙ1ϊ2 Ϊ00ΓΤ. ίηΐί 

φαΐινοί ΰ& 2 — 1.8. οία ηΣο/ηρ οΐα= Λΐιί, οϊ« = & 

οϊα•» ^ «& 7 οία ά ΙιΝΒ — IV. [ίατι] ε — 21. «α&' αντον 
ΟάΙΐ *α&* έίο* «£(■&' όλον 0$αηη 36 ΚΟΡΝΟΧΤΟΪ 

αρχήν τον φρονεΐν £βχεν. το δε όνομα της Ά&ηνας 
δνϋετνμολόγητον δια αρχαιότητα £θτι, των μεν άπο 
τον ά&ρεϊν πάντα οίον Ά&ρηνάν αντην είκόντων εΐναι, 
των δε ίιά το χαίτίερ &ηλεικν ονΰαν ηχιΰτα ϋ•ηλντη- 

5 τοδ *(& έχλνβεως μετίχειν την 'Λ&ηναν [άλλοι δε άχο 
τον μη πεφνχέναι &ένεβ%αι χαΐ νποτάττεβ&κι την άρε- 
την'] τάχα δ' εΙ Ά&ηναία, ως οί παλαιοί την "Αφηναν 
ίλεγον, αί&εροναία ίϋτίν. η δε χαρ&ενία αυτής τον χα%- 
αρον χκΐ άμιάντον βΰμβολόν £ΰτι [' τοιούτον γάρ τι η 

ω &ρετη\. χα&ωπλιΰμένη δε πλάττεται χαΐ όντως ίότορον- 
ΰιν αντην γεγονέναι παριϋτάντες οτι αντάρχως τιρος τάς 
μεγέϋτας χαΐ δνΰφορωτάτονς πράξεις παραοχενάξεται η 
φρόνηΰις' μέγιΰται γαρ δοχονβιν αί χολεμιχαΐ είναι. δια 
ταντην δε την αΐτίαν χαΐ το Ηηανδρον χαΐ γοργνοχον 

υ αντ% ανατι&έαϋι ηολν εχειν, τοιοντόν τ& ίμφαινονΰης 
χαί τής γλανχότητος αντης' χαϊγαρ των θηρίων τα αλχι- 
μώτατα, οίον αϊ χαρδάλεις χαϊ οί λέοντες, γλανχά είβι, 
δνβαντίβλεατον ϋτίλβοντα άπο των ομμάτων £νιοι δέ 
ψα,ΟΊ τοιαντην αντην χαρειβαγεβ&αι δια το τον αί- 

£0 &έρκ γλανχον είναι, πάνν δ' είχότως ϋνμμετέχει τψ 

Αίί της αιγίδος, ονχ ίτ£ρα ονΰα τον ααρ' ο δοχεί 

1. φρ. ΐϊχΐ Ο ίβχΐ φςον. — 2. 6ιά την αρχαιότητα € — 
β. &είνίΰ9-αι (ββά οοητ. βχ δένεαδιχι^ Μ &1νίύ$•αι Ρϊο &ψ*- 
ΰ&αι ο — 6, 7. άοετήν] ϊ. 1. βϊ. Μ αρχήν (τ — 7. τάχα 6 «Ι 
Ά9ψ>α(α (-«ν Β) βις οί λ. *. α. ίΐ., αι&εοοναία ίατίν «δ τάχα 
<$' άπο τον αί&ϊροί ως χ«1 οι παλαιοί ταντην ίΐΐγον αΐ&ίρο- 
■νίίαν ΰ τάχα δ' Αρναία, ώς οί παίαιοί την Ά&ηνάν Ιλιγον, άαο 
τον αΙΦέ$ος οίο* ΑίΆιαοναία ίατίν Οβ. βά. — 9. τοιούτον α'Ύο 
τοιοντα 5£ — γάα %ι {το οογγ. ίη χι Μ) «& γάο τοι € — 
12. δναφοοωτάτονς ΜΙοο βναχΐοεβτάτονς Ρ (ίη ιπβι^. ΥΜ); 
βναψορωχάτας Ειιά. — 13. 14. ΰιά ταύτη* 8& αί> ί*ά ίε ταν- 
την β δια ταντην ονν 0$. βά. — 15. [ίτοΐΰ ¥χειν\ Οβ. ΐά. — 
19. τοιαντην αντην α'Τ'&' τοιαντην αιιτα (βίο) Ν ± χοιαντα ανζα 
{^ίτα Ν) ΙιΝΰ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 37 

διαφέρειν απάντων χαϊ περιγένεβ&αι 6 Ζενς. από- 
τομη δ' έν αντί} Γοργόνος έβτι χατά μέοΌν της &εας 
το στήθος ε%ω προβεβληχνϊα την γλωτταν ώβάν εχ- 
ψανεατάτον οντοβ έν τη των Ζλων οίχονομία τον λό- 
γον, οί δε δράκοντες χαΐ η γλανξ δια το έμψερες των 5 
ομμάτων ανατίθενται ταντ^ γλανχωπιδι ονβφ' δμερ- 
δαλέον γαρ 6 δράχων δέδορκε χαΐ ψνλαχχιχόν τι ίχει 
χαΐ αγρνπνον χαΐ ονχ εν&ηρατος είναι δοχεΐ [■ 'ον 
χρη' δε τ παννν%ιον ενδειν βονληφόρον ανδρα']. λέ- 
γεται δ' Άτρντωνη μεν ωΰανεϊ ον τρνομενη νπ' ον- ίο 
δενός πόνον ^ ώς άτρύτον τον αιθέρος οντοδ, Τριχο- 
γένεια δέ, οτι η τοις χαχοΐς ένγεννώβα το τρεΐν χαι 
τρέμειν αυτή ίατίν — ηρται γαρ πόλεμον προς την 
χαχίαν — , άλλοι δέ ψαΰι δια τούτον ααρίϋταδθαι τα 
τρία γένη των βχεμμάτων της χατά φιλοϋοψίαν 8εω- « 
ρίας, τιανονργοτέραν διόρ&ωύιν η χατα την άρχαίαν 
ολοϋχέρειαν £χοι>το£ τοντου. λαοΰΰόον δε αντην "έπ- 
ονομάξουί^ δια το ΰενειν έν ταϊς μκχαις τονς λαούς 
[, ώς ληϊτις έχλή&η αχό τ-ής λείας,] η μάλλον δια το 
βωτειραν αντην των χρωμένων αντ^ λαών είναι" χάί %> 
πόλεως γαρ χαΐ ο?κον χαϊ τον βίον παντός προΰτάτιν 
»οΐί)τ^ον την φρόνηϋιν άφ' ον δη χαϊ έρνδίπτολις χαϊ 

1. βιαφέςΐΐ ί κ-χαντων -λιΑ πε$ιγίνΐται Ν^' — 2. Ιν αντά> 
α^ι — 3. 4. [1£<ο — ϊν τ$] Ρ — 3. προβε^η*. ΥΜ χςοβεβή- 
χνΐα <%Μ. — γΐωβΰκν αΟ- γλώσαν Β — ώ$ αν Νβ-ΰ — 8. 
9. ον χγη γά$ ο (Η,ριιά ΕιιάοαίαίΆ νβΛι& ον χ$ή — άν$<>α β,ν 
Βίχαΐ) — 11. ώς άτοντον Ο άαάν α. Οί. «ϊ. ώς αν ά. Εαά. 
— 13. ηηται αΝ %ρΐ 2Γ 3 6' ηφιντκι νβΐ η$•ηται ο — 15. της] 
τάν Μα,τϋηίΐΜ — 16. διόο&<ο<ην (~<η Ρ) α Ν έιόρϋφακτι* Β ίιας- 

ίτ <οβι*ι & 3(άο&α>βιν Ν Λ οιιιη §1θ38&: ατϋα*Ια({οη€ίΐι — 18. αύν- 
ην ό αόην Οί. «ά. — 19, Ιήϊτι$ (ρποβ ι ίη 1. βΓ. 2ί) Ν& λψατίξ 
ο Ιηίτης Β — 21. ιίςαατάτην αο 38 ΚΟΡΝΟΪΤΟΧ 

πολιάς ώνόμαβται, κα%•άχερ ο Ζενς πολιενς' έπίϋχαΛοι 
γαρ αμφότεροι των πόλεων. Παλλάς δε λέγεται, δια 
την μεμν&ενμένην περί αντην νεότητα, άφ' ον χαϊ οί 
παλληχες χαΐ παλλαχαΐ προΟαγορενονταΐ' βχιρτητιχον 

ί γαρ χαΐ παλλόμενον το νέον, ΐδρννται δε αυτήν έν 
ταϊς άχροαόλεϋι μάλιΰτα , το δνβχαταγώνιβτον χαϊ δνΰ- 
χολιόρχητον έμψηναι %•έλοντες η το ανω&εν έψοραν 
τονς προβπεφευγότας αντί] η την μετεωρότητα παρ- 
ιϋτάντες τοϋ χα&' ο μέρος έβτΐ της ψνβεως η Ά&ηνα. 

ίο άλαλχομενηΐδα δε αντην χαλοϋΰιν οί αοιηταΐ χαϊ 
άγεληΐδα, το μεν άπο τον άλαλχεΐν παράγοντες — 
Ιχανη γαρ ίπαμννειν έβτΐ χαϊ προΰβοη&εΐν , έ% ον χαϊ 
Νίχη προΰαγορεΰεται — > το ί' ήτοι άπα τον αγειν 
αντην τους λαονς η άαδ τον άδάμαοτον είναι ταΐς 

υ άγελαίαις βονοΐν ομοίως, ας μάλιΰτα ΐΗίουβίΜ' αντη. 
τονς δε ανλονς ενρεΐν μεν λέγεται χα&άπερ ταλλα 
έν ταϊς τέχναις γλαφυρά, άφ' ον χαϊ έαιΰτάτις της 
ταλαδιονργίας έϋτί, ρΐ-φαι δϊ ώς εχ&ηλννοντος τ ας φν- 
χάς τον δι' αντών αποδιδόμενου μέλους χαϊ ηχιατα 

ϊο έπάνδρον χαϊ πολεμιχον ίοχοννρο^ είναι, η δ' έλαια 

δώρον αυτή διά τε το δάλλειν χαϊ δια το γλανχωπόν 

1. ώνό/ιαΰχαι (-αι ίη 1, 6γ. V) Ο α>νομάα&η Ο», ΐά. — 
καίΚάΛίρ ο ξ. αΐ> «ίσκιο 8η Ά,αϊ ο ζ. β — 4. [οί] πάλίηκες κ. 
Λ. ΰ — 5. ί&οννται 6ε Γα.] ν ι ΐδαννται βΐ [α.^ Ν %υΐ«» ίΐ 
[α.] V Εκά, ηφοαβται ίΐ [α.] β — 7. ϊψοοκν α'Ιι V- όύάν ν ι 
ίύ άφοοαν 0$. — 8. [ιι$θϋ]πΒφενγ. αΎ — •η τ. ρι,] ίΐΐα μίτεω- 
ςοτάτονς ο — 8. 9. ■παρ.] χα&Ίατάντΐΐ 6 μΐ&ιΰτάν β — 9. τον 
καφ* ο (χαΰό «) αΰ [τ.] κ«&ο ο αντης καΦο Οί. ίά. — [ή 
άφηνα] ε — 10. οί κονητκϊ «αΧονσι Χ5 [οΐ π.] «.ε — 18. το 
Α' ^τοι α ν 3 το *ϊ τι ΙΝΒ το δ' Ιτι Ο το #' έβτΐ^ Οβ. βά. το 
#& [ί.] ΰ — 14. [αντην] 0$. — Ιδ. άγείαΐκις V άγΐλείαΐξ α 
άγείίαΐϊ Ζ6ί — 16. «α*«»ίρ χ«1 τκΑΙα Ρΰ — 19. άποδϊ&ομΐ- 
νον (οογγ. ϊη ΐϊ«οί*ί. Χ Γ,) Ι&ετ — 21. $άοόν ίβτιν αυτής Ε»άθο. 
ί. αντ^ ϊβτϊ Ο», εά. — αεί &άΧΙιιν 7^ Ρ ΕΠΙΛΡΟΜΗ. 39 

τι Ιχειν' καϊ το έλαιον δε ονχ είνό&εντόν έβτι δι' 
άλλον νγροϋ, άλλ' άχέραιον άεϊ μένει ως τη παρ&ενία 
χατάλληλον είναι δοχείν. αρεια δ' εκλήθη τφ ύτρατη- 
γιχτ) είναι χαΐ διοικητική πολέμων χαϊ νπερμαχητιχη 
τον διχαίον δεινότης γαρ περί πάντα έΰτΐ χαϊ ανγ- * 
χεφαλαίωμα τταβών των αρετών [• χα\ ίππίαν καϊ 
δκμάαππον χαΐ δορκκέντορα και πολλαχώς άλλως αν- 
την προΰαγορενονοΊ, χαΧ άνιϋτααι τα τρόπαια £χ ξύ- 
λων ίλαΐνων, μάλιβτα δε χαΐ την Νίχην αντ% πάρ- 
εδρον διδόααιν, ήτις ένΐ εΐχειν, τφ αεριγινομενφ, ι» 
ΐΐοιεΐ, πτερωτή παρειααγομένη δια το δξνρροαον χάί 
δΰίίίτιί^ολοΐ' των παρατάξεων], καϊ εν τί) προς τονς 
γίγαντας δε μάχγι χαραδίδοται ηριΰτενχνΐα η 'Λ&ηνα 
χαϊ γιγαντοφόντις έπονομάξ$ται• χατά τοίοϋιον λό- 
γον. τούί γαρ πρωτονς έχ γή~ς γενομένους άν&ρώπονς ΐ5 
ίΰΑορον βίαιους χαΐ &νμιχονς κατ αλλήλων γενέα&αι 
δια το μηδέπω δνναβ&αι διαχρίνεβ&αι μηδ' Ερριττί- 
ΰ&αι τον ενόντα αντοΐς βπιν&ηρα της κοινωνίας, οί 
-9έοΪ ίε ώβπερεϊ νύττοντες χαϊ υπομιμνηβχοντες αυτούς 
των εννοιών περιγεγόνααι' χαΐ μάλιβτα τ\ χατά τον ®> 
λόγον έντρέχεια χατεπολέμηβε χαΐ νχέταξεν όντως ώς 

3. κατάΧληλον [*.] ίοχίή» 2& χ, [ε.] (ϊοκίΐ'ΰ — 5. πΐςΐ πάντα 
α ν % πΐρι πάντων ϊ& [μ$11 πάντων β — 6. παβων [τ.] άρ, Οβ. 
ίά. — χκΐ ϊιϊπίαν 5ί. Τλΐ8. ΟταΐΟ. κ. Ιππΐίαν ο 6 και ίππΐίαν &ΐ β 
— 7. 9κμάΰιππον Λ. ΝαΜ0& ϋάμνιππον Ο βοςιχίντορα 8ί. ΤΗ. (ττ. 

βορναέντορα Εηάοο. 9ορν%ίνχοραν Ρ &ορν%ΐνχΐΐρκν νΜ δορν- 
χίντΐιραν Χ6ί — 8. άνκη&βιν αντϊβ τρόπαια — 9. μάλιστα 
[3ε] κ. τ. ν. α Σ/ ν 3 — 10. πςριγςνομέ'νω δ περιγιγνομένω £ — 
14. νιγαντοφοντις Ι Ίί/ΙΒ,Ό γιγαντοφόντης Ν(ίΒ 1 Ρ γιγαντοφαν- 
τις 3Γ 2 — 17. βιϋαριναι V— 17. 18. μη9' έρριπίβ&αι Η&ηβίβτΗιι- 
ίΪΗβ μη&ϊ ρΊζώβ&αιο μη& ξιζΦβαι αΝ καϊ ρΊξάααι V μηβ' ίορι~ 
ζώβ&αι Οβ.βά. — 18. 19. οι #ίθΙ ίέ ΙΜΝΒ ώ 6 *«οί ίϊ & οι ίϊ 
β•ΐοΙ ο \οΐ\ #ίθΙ 4ϋ* — 20. 21. νατά [τ.] λόγον — χατεπολέμψΐν 
Μίε — 21. ρ. 40, 1, ώϊ ||.] ωστ( Ιξ. Οβ. ίά. 40 ΚΟΡΝΟΪΤΟΪ 

ί%εληλαχέναι χαΧ άν%ρηχέναι αυτούς ώς τοβοντονξ δο- 
χεϊν «ΑΑοϊοι γαρ αντοί % ίχ μεταβολής ίγ&νοντο καΧ 
οί γεγονότες ί% αντών βνμπολιΰ&έντες ΰηό της Ώολι- 
άδος 'Λ&ηνάς. 

ϊ ο. 21. Αλλοι δε «ερΧ τα πολεμικά άναότρέφονται 
&εοΧ μηχ&' όμοίω§ τον ενατα&ονς χαϊ τον κατά λό~ 
γον ΰτοχαζόμενοι, ταραχωδέϋτεροι όέπως, ο τε"Αρης 
χκΙ η Έννω' χαΧ τοντον^ ί' είΰηγεν είς τά πράγματα 
ο Ζευς έρε&ίβας χατ αλλήλων τά ξφα χαϊ ονχ αχρη- 

ίο στον ονδε τοΐς άν&ρώχοις έ"6&' ο»ον την δι όχλων 
διαχρίΰΐν έμβαλ&ν, ίνα τε το γενναϊον χαΧ άνδρεϊον 
αντοί [τε} έν έαντοΐς χαϊ γε έα' αλλήλους το οίχεΐον 
της είρηνης ίδ άαμενΐζ&ΰΐ. δια ταντην μεν ονν αΐτίαν 
Λώς νΐ6ς χαΧ ο Άρης «αραδέδοται [ον χατ άλλον λόγον 

υ η χαΧ δβριμοπάτρις η 'Α&ηνά]' περί δε της'Εννονς οί μίν 
άς μητρός, οί ί' ώς &νγατρός, οί ί* ώς τροφον "Αρεως 
διαφέρονται, διαφέροντος ονδεν' Έννώ γάρ έβτιν η ένι- 
εϊβα %υμδν χαΧ άλχην τοΐς μαχομένοις η χατ' ενψημιΰμον 
άχο τον ηχιΰτα ένηης χαϊ έπιειχής είναι ζώνόμαβται}. ο 

κ δ' "Αρης την όνομαΰίαν ίβχεν άπ6 τον αίρεΐν καΧ άν- 

1. 2. ώς μη τοιούτους δ. ο'ϋ ιοατε τοιούτο νς μη ίο*. ίΓ 2 — 
3. βνμχοΐιβ&έντΐς ϊΐαΐν Οί, «ά. (βνμχοδιοΟ: εΐβϊν ο) 

ΧΧϊ. 3. Ίίαϊ ουχ — 11. έμΒα\β>ν\ βΐί* άχρηϋτον δί τοντο 
ονδί τοις άν&ριάποις. ίατι γάρ οτέ την ([την] ΤΡ) δι' οπίων &. 
ίμβάλλει {-οι ΤΓ )ϋ — 11. ίνΐβαλεν ΝΛ' — ΐνα [μ] 8ΰ7ιιη. α — 
12. αντοί τε Ο — 13. εν άαμενίζωσι ΣαΆ§ ενασμενίξωοι Οί. ίά. 
ϊναομενίζιαοι αΝ ι ο' ένααμενίίονβι 2ί ενμίνίζωβι ο — [ονν - ] 
ΣΙ) ο — 14. 15. [ον *. «. Ι. — α&ηνα] ϋ — οά χαχ' &11ον λόγον 
ίαη@ [ον] κατ «ΧΧον λόγον Μν [ον\ χατ' άΙΙον τρόπον Ρ [ον] 
%α.τ αλίον ΣΝ ον «Λτ* ΐίΙΧον 2^ ον χαχά άΊΧον ίτ ου η«τ 

α 
αλίο Β Οί. (ά. — 15. όβαι,μοιιάτρις (-ις Μν% όμβοιμαχάτοις Ν χ 
Σ)1>Μν όβριμοιιατοία Ρ— 16. [ώί] μητρός Ο», ψ. — 17. δια- 
φέροντος α Ϋ ί διαφέροντες Ιϊ>€ — 19. είναι ώνό^ααται Σαηφ 
εΐναι [ω.] Ο — 20. αΐριιν Οί. εά. — άπ6 τον άρη α ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 41 

αιρείν η από της άρής, η έΰτι βλάβη, ϊ) πάλιν χατ' 
έναντίωύιν, ώβανεϊ έχμειλιΰΰομένων αντόν τών προβ- 
αγορενΰάντων' διαύτατιχος γαρ χαϊ λνμαντιχος τών 
προβηρμοβμένων [γίνεται ονν άπό τον αρΰαι, ο έβτιν 
αρμόβαι], τοιοιίτου τάχα τίνος έχομένης χαϊ της Άρ~ 5 
μονίας, ην έμν&ενβαν έξ αντον γενεβϋ-αι. είχότως δε 
χαϊ μιαιφόνςβ λέγεται χαΐ βροτολοιγός, χαΐ άλαλάξιος 
χαΐ βριήΐΐνος, μεγίστης έν ταΐς παρατά%εβιν νπό των 
μαχόμενων άφιεμένης φωνής ^ ο&εν χαΐ ονοι?§ τμ>Ϊ$ 
αντώ βφαγιάζονΰι δια τό ταραχώδες χαΐ γεγωνον της ίο 
δγχηΰεως, οί πλεΐβτοι δϊ χννας δια το δραΰν χαϊ ■ έπι~ 
δετιχον τοΰ ξωον. τιμάβΦαι ί' νπο θραχών μάλιϋτα 
χαΐ Σχν&ών καϊ των τοιούτων έ&νών λέγεται, παρ' οϊς 
η των πολεμικών αβκηΰις ενδοχιμεΐ χαΐ τό ανεηιϋτρε- 
φες της δίκης, γύπα δ' ίερόν φαΰιν αντον όρνιν είναι ΐ5 
ίίά το πλεονάζειν Ζηον ποτ αν πτώματα πολλά άρηΐ- 
φ&ορα $. 

ο. 22. Μετά δε ταντα περί τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 
ω παΐ, λεχτέον. προείρηται μεν οτι ο αντός ίϋτι τ# 
τεταγμένη χατα το νγρον δννάμει, νυν δε παραμν&η- & 
τ^ον τοΰτο. πρώτον μεν ονν φντά^οι» αντον έπωνό- 
μασαν, ίπειδη του φνεβ&αι τα Ιχ γης γενόμενα η εν 

1. ο Ιβϊΐ Λ^δ' — βΐάβης 2¥" 3 δ' — 2. αντάν ^β — 2. 3. 
ποοβαγοοενοντων ο — 4. αρααι δ — 6, άςμόααι] &ΛΑϋ β: η 
γαρ βςαβτικ'η 8νναμις ιιροΒαρμόξίι τά πράγματα — ευχόμενης 
Ν%& — 8, ήρ^Μοοί Ηοτη. Ν 521 βςιήπιος δ βοήπιος α μιόπιος 
— 8. 9, [ν«ο των μα%ομΐν(ύν\ α; Ϋ^ ίη πΐΜφηβ βηρρίβΐ — 
9. τινίς *κΙ ονονς £δ %κί τίνες δνονς ο — 10, γίγίην6ν Α. ΝανϋΚ 
γΐγωνος (γεγονό) (?) Ο — 14 7} τών πολεμικών α Τ, §τμά>ν πο- 
λχρικάν 2Ϊ7 ξτμάν ποίίμων Ν % ί> τών ηοΐϊμικών η ο — 15, 
ανχον XV κΰτοί ββίί. — 1β. πΐΐονάζίΐν] «λ. τά 5ρνί« ταντα 
β — 17. β Λ Τ^ οντά ΝΙ ααι Ν^' οντά &η(βθβΛ. ίΐη χχώμ. α 42 ΚΟΡΝΟΪΤΟΪ 

αντ% δηλονότι Ιχμας παραιτία έδτίν είτα ένοβίχ&ονα 
χαϊ ένοσίγαιον χαϊ Οειβίχ&ονα χαί τινάκτορα γαίας 
ως ον παρ' αλλην αιτίαν των σεισμών γινομένων η 
παρά την είς τάς έν τ$ γ% σήραγγας ίμπτωΰιν της τε 

ε ΰαλάτχης χαϊ των άλλων υδάτων στενοχωρονμενα γάρ 
τα έν αντϊ} πνεύματα χαί £|οίον ξητονντα χλονεΐσ&αι 
χαϊ §ήγνν0&αι αντην ποίΐϊ, αποτελουμένων έσΟ•' οτε 
χαΐ μνχημάτων χατά την ρήξιν [ευλόγως υπό τίνων 
χαΐ μνχητάς είρηται της &αλάττης τίνα τοιούτον ηχον 

ίο αποτελούσης ? άφ' ον χαί ηχήεββα χαί άγάβτονος καΐ 
πολνφλοιββος λέγεται"} έντεν&εν δε ϋδοξαν χαΐ οί 
ταύροι αντώ προσήχειν, χαί Φνονΰιν αντφ' ταύρους 
παμμίλανας δια την χροεάν τον πελάγους [χαΐ έπεϊ 
άλλως το νδωρ μέλαν είναι λεγονδιν], ευλόγως ηδη 

υ χνανοχαΐτον αντον είρημενου χαΐ έν έσ&ητι ΐίσαγομέ- 
νον τοιαύτη" τσιίτου ί' ενεχεν χαί τους ποταμούς 
χεραβφόρονς χαϊ τανρωπονς άναπλάττονδιν ? ωσάν 
βίαιόν τι της φοράς αυτών χαϊ μνχητιχον έχούσης' 
χαί γαρ 6 Σκάμανδρος παρά τφ ποιητή 

μ ηρνγεν ως οτε ταύρος. 

χατ άλλον δε τρόπον γαιηοχος λέγεται 6 Ποσειδών 
χαϊ &εμελιονχος ν%ό τίνων χαί Ονονσιν αντω Ασφα~ 
λείω Ποΰειδώνι πολλαχον ωσάν έπ' αντφ χείμένον 

XXII. 1, πα$αίτιθ( β καναΐτιοζ Εαάοαϊα — 2. γ<χίης V — 4. 
5. τ-ί)ϊ τ« &αΙάββΐ}Β α της [τ.] #. δ'ε τών &αΧάοαι\ξ Ν — β. ίν 
αν-ηί} ίν αντοΐ( α (Μ?) ίν ανχαίς Οι. — 8. $η£ιν ιύλόγως Ν 
^ήξίν {νλόγιοί. € — νπό τίνων 6ε ο — 9. μνκηχάί Ρατ, 8076 
μνκητας ΙΡΝΒ μν»ητης Μ μνκήτΐς Ο μηκοίτας μνχφίαί 
'ςρή&εχα. (?) οοάά. 1 ΥΪΙΙοΐΒΟηο ί«ί(« — 15. κνανοχαίττην κντον είςή- 
χαύι και έν Ι. ίίύάγονα τοιαύτη Ν^Ό — 17. ωοανύ ίΨ τ }>α — 
18. [αυτών] 6 — 28. 24. άαψ. [ΠοβΐΐδΛ Οί. ίά, άαφαλί<& κοβ. V 
άαφαΐάκονς [ποσ.] — 24. ώ<τ«ΜΪ ΣΫ ι 1>ί ΕΠΙΛΡΟΜΗ. 43 

τον άΰφαλως εΰτάναι τα οΐχήματα έπϊ τής γης [χαϊ 
ανχον δέοντος], τρίαινα ί' αντον ψόρημά έβτι πότβ- 
ρον έπεί χρώνται αντ-% προς την των Ιχ&νων &ήραν 
* ώ$ επιτηδείου τούτον τον όργανον προς την χίνη- 
όιν της γης δντο?, ως είρηται χαϊ 5 

αυτός δ' ίννοΰίγαιος ίχων χείρεβΰι τρίαιναν 
ηγεϊτ* ίχ δ' αρα πάντα &εμείλικ χενε &νραζε. 

\_£%εταί τίνος άποχεχρυμμένον έτνμον αύτη τε χαϊ ο 
Τρίτων χαϊ Αμφιτρίτη, εΐτονν πλεονάζοντος τον τ βτοι- 
χείον, από δε της ρΰβεως αντών όντως ώνομαβμένων, ίο 
είτε χαϊ παρ 1 αλλην αΐτίαν. ο δε Τρίτων ίφορφοί 
ων το μεν ίχει μέρος άν&ρώαου, το δε κήτους, επειδή 
χαϊ το είρημένον νγρον την μεν ώφελητιχην έχει 
δνναμιν, την δε βλαπτιχην.] καλείται δ' ενρνβτερ- 
νος ο Ποΰειδών δια τ6 πλάτος τον πελάγους, ως εί• ιβ 
ρηται χαϊ 

έπ' ενρεα νώτα δαλάοοης. 
λέγεται δε ίχ τούτου χαϊ ενρυμέδων χαϊ εύρνβίας, 
ΐππιος δε. τάχα άπό τον ταχεΐαν την δια &αλάττης 

1, 2. [κ. αντον ^ δέοντος] ΰ «. «ντφ δ. <?; μη ίοταναι (&ίβ) 
,ΖΪ^ ίη ιηΜ^ίηβ ζάάΐϊ — 2. ψό^ημον £6 ψόςιμον Υ ι — 3. αντί} 
χρώνχαί ο — αντος δ' Ηομ. Μ 28 ί' αντός Ο — 6. ίννοΰίγαιος 
Μ 3 ενοϋίγαιος — 7. &εμί&1ια Οε. — 8. ίχεταί τίνος α 6 δέχΐ- 
ται δέ τίνος ϋ §χεται δι γ. Οβ. βΑ. — αύτη τι (ίη. 1. βτ. ν)αΎ 
νίτιμεον ΙΛ> — 8. αντη τε — 11. αΜαν] οϊμαι ί* άπα τον 
τοίτωνας, ίν&εν άμψιτοίτη• ο δε τοίχων εΐτουν άπο της 
ρνβιως (§ήσΐ<ος ΤΓ) οντάς ώνόμαϋται, πλεονάβαντος τον βχοι- 
χΐίον, είτε άπο τον χςεΐν, το τοέμειν, κατά άνχίψραΰιν ο — 

9. άαφιναίτη ΜΎ % — πλεονάζοντος] Ίίλ. εν αντ% Μν^ — 

10. κπο \δε] τ. ρ. Ρ — 13. 14. <οφ. ίχα δ. τ. δ. βίκκχιχψ 

*' Γ* ω • [*•1 *• *•, *• ?*• ^ ι ω - *• *■ *• Ρ*• ζε ί1 δ ' β — 18 • *"* 

τοΐτοο Χ,Κ,ο κατά τοντον ΰ — 19. Ραπος δί Μ ν 1> — &αΙάααης Ο 44 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

φοράν είναι χα&άπερ ΐπποις ημών ταΐς νανβΐ χρα- 
μένων, έντεν$εν ηδη χαϊ έπίϋχοπον αντον είναι των 
ίππων παραδεγμένων των μετά ταντα. λέγεται δε 
χαρά τιΟι χαϊ ννμψαγέτης χαϊ χρηνονχος 6ιά τάς προ- 

5 ειρημένας αΐτίας' ννμφαι γάρ ΐΐβιν α( των ποτίμων 
νδάταν πηγαί, άπο τον αεϊ νέαι φαίνεβ&αι η άπο 
τον φαίνειν όντως ώνομαβμέναι. [τας ό*έ γαμονμέ- 
νας ννμφας χαλονβιν άπο τον ννν πρώτως ψαίνε- 
β&αι χρνπτομένας τέως.~] τον δ' αντον λόγον εχεται 

ίο «αϊ το Ποσειδώνος νΐον είναι τον ΙΊήγαϋον, άπο των 
πηγών ώνομαβμένον. δια δε την &εωρονμένην βίαν 
περί την δάλατταν χαϊ αάντας τους βιαίονς χαϊ με- 
γαλεπιβονλονς γενομένονς, ώς τον Κύκλωπα χαΐ τους 
ΑαιΟτρνγόνας χάΐ τους 'Λλωζίδας, Ποσειδώνος ίμν- 

ιϊ &ενβαν ίχγόνονς είναι. 

ο. 23. Ό δε Νηρενς η δάλαττά εΰτι, τοντον ώνο- 
μαϋμένη τον τρόπον άπο τον νεΖβδαι δι αντης. χα- 
Λοϋσ» δ£ τον Νηρέα χαϊ αλιον γέροντα δια το ωϋπερ 
πολιάν έπαν&εΐν τοις κνμαΰι τον άψρόν' χαϊ γαρ η 

ϊο Λενχο&έα τοιοΰτον τι εμφαίνει, ήτις λέγεται δνγάτηρ 
Νηρέως είναι, δηλονότι το λενχον τον άφρον. 

ο. 24. Πι&ανον δε χαϊ την Άφροδίτην μη δι' 
άλλο τι ΐίαραδεδόβ&αι γεγοννΐαν ίν τη Φαλάττη η 
ίπειδη προς το πάντα γενέβ&αι χινηβεως 8εΐ χαϊ νγρα- 

6. ποταμίων θ — 10. 11. άχο ίϊ ιών πηγ. Ν — 12, πε$1 
τ. ([γ.] Σι) δάΐαασαν α παρά την ΦάΙααβαν 6ϋ — 12. 18. μεγαΧ- 
επιβόΐονί ο ΤοαρίνΒ 5ίη«76 — 14. Άΐαείδας Οβ. άίαίδας ΪΝΒ 
άΐ#ί$α$ ϋΜ ί άί,αάδας Τ } άλιοάβαξ α' άΙβΐ8α$ Ο 

ΧΧΠΙ. 16. ΦαΧασβα Ο — 16. 17. ονομασμένος Οι. •— 17. 
ί[* αντης Βίκάΐΐηαηά $ι' αντήβ Ο — 19. ποΧιάν α Τ^ ποίιον Ιοο 

XXIV. 23. 9•αΙάσ<!•η Ο — 24. «ρό$ το τα πάντα γ. ο' Ν% ΕΠΙΔΡΟΜΗ, 45 

0ίας , απεο αμφότερα δαψιλη κατά την &άλαζζάν έοτιν. 
έύτοχάΰαντο δε τον αντον καϊ οί Διώνης αντην θυγατέρα 
είπόντες είναι- διερόν γαρ το νγρόν έβτιν. Αφροδίτη 
δέ έατιν η βυνάγονβα το άρρεν χα\ το &ηλυ δνναμις, 
τάχα δια το αφρώδη τα σπέρματα των ξφων είναι 6 
ταντην ίο'χηχυϊα την ονομαβίαν η, ως Ευριπίδης υπο- 
νοεί, δια το τονς ηττωμένους αυτής άφρονας είναι, 
χαλλίβζη δε παράγεται δια το μάλιβτα άρηρεχέναι τοΐ$ 
άν%ρώποις ζην χατα ΰνμπλοκην ηδονην ως πάντων 
των άλλων διαφέρονβαν. λέγεται δε χαΐ φιλομειδής δια. ίο 
τονϊο' οίχεΐα γαρ τα μειδιάματα χαΐ η Ιλαρόζης των 
τοιούτων βυνάδων ίΰζ£. παρέδρους δε χαΐ βνμβωμονς 
τάς Χάριτας Ιχίί χαΐ την Πει&ώ χα£ τον ( Ερμην δια το 
πα^οί αροβάγεο&αι χαΐ λόγω χαϊ χάριβι τους ερωμέ- 
νους η δια το περί τάς ΰυνονοίας αγωγόν. Κυ&έρεια ΐ5 
δ* εΐρηται δια τας εκ των μίξεων γινομένας χνηαεις 
η δια το χεύ&εβ&αι τα πολλά, τάς των αφροδιΰίων 
έπι&νμίας. ίχ τούτου δ' ηδη χαι ιερά της Αφροδίτης 
η των Κν&ήρων νήοΌς είναι δοχεΐ, τάχα δε χαϊ η 
Κύπρος, ϋννάδονϋά πως τη χρΰφει χατα τουνομα. η ίο 
δε Πάφος ίδιον αυτής οίχητήριόν έϋτι, Παφίας λεγο- 
μένης, τάχα χατ' Ιλλειφιν από τον άπαφίβχειν, ο έύτιν 
άπατάν £χει γαρ χαζά μεν τον "ΗϋΙοδον ( μειδήμαζά 
τ εξαπατάς τε', χατα δε τον "Ομηρον 

πςος την τον πάντα γ, ΝΙ/ ποος την τον κάντα γ. αΐτΐαν ΰ — 

1. δαίασααν ϋ — 7. ηχτωμένονς (3Γ?) α ηττομίνονς £ ηττημέ- 
νον$ V ηττημένους }>ο — 8. άρηοίαέναι ΛΓ 3 ¥% άοηςηκέναι Ν» 
αατηοοΜ-ίναι αΝ λ ά^αςην,έναι δ' άνηοοκέναι ο — 10. λέγεται ίί 
{*αί] Σν χ 1>€ — 13. ί^ειν α' ν } — 20. κατά τοννομα τ# κανιρει 
£&<; — 23. 1%8ΐ Ξ γαο χατα μίν V $%ΐι μεν γάα χαχά 1> 46 ΕΟΡΝΟΤΤΟΪ 

πάρφαβιν, ή τ ε'χλεψε νόον χύχκ περ φρονεόντων, 
ό δε Κεϋτος ίμας [ώς] οϊον χεχαϋ μένος έ&τϊν η διαχεχεν- 
τημόνος χαΐ άοιχίΧος, δύναμιν £χων τον ϋυνδεΖν χκϊ 
ΰυβφίγγειν. χαλεϊται δ' ουράνια τε χαΐ πάνδημος χαΐ 

5 κοντώ διά το χαΐ έν ουρανό" χαϊ ίν γη χαϊ ίν §αλάχτη 
την δνναμιν αυτής &εωρεΐΰ&αι. [άχνρονς 6ε χαϊ ούχ έμ- 
χοινίμονς τους άφροδιϋίους ο(Μ£θυ§ έψαυαν είναι, ααρ' 
οδον καν ϊ? ρ"αδία ιναραοχε&ήναι μέ&' ορχων ί%άγε- 
δ&αι όνμβέβηχε τον? πειρώντας &ς αν πειρώσι,'] χερι- 

ιο ΰτερα• δε τών όρνέων χαίρει μάλιΰτα τφ χα&άρειον 
είναι το ζωον χαϊ φιλοφρονηνιχον δια χών ώΰανεΐ 
φιλημάτων, άνάπαλιν δ' νς δια την άχα&αραίαν αλλό- 
τρια αυτής είναι δοχεΐ. των γε μην φυτών η μεν 
μυρΰίνη δια την ενωδίαν Αφροδίτης είναι διείληπται, 

18 η δε φιλύρα διά τε τοννομα [, οτι τφ φιλεϊν παρα- 
χειμένως έ%ενήνεχται ,] χαϊ έπεί αρός τας των βτεφά- 
νων Λλοκα^ είοί&αβιν αντη μάλιβτα χρήβ&αι. την δε 
πν%ον φυλάττονται τί} &εφ προΰφέρειν αφοβιονμενοί 

2. 8. η βιαχεντημίνος ο ΐ) ό δΊακΐκεντημένος Ζ Μ ν ο »ϊ- 
*Βντημένοβ Β — 3. ποικίλος α «. βι ποικίλων ταβ. οογγ. V 
ποικίλων ΙΛ>0 — 5. ί^αΧάαα^ αϊ> — β. 7. «αϊ ου* ίμποινίμανς 
α ν^ Γχ.] ονχ Ιμπ. Ιΰ [κ.] ον* έχοινίμονς ο [«.] ον και ποινί- 
μους Λ^ — 7. ίφαααν τον$ άφοο8ισ£ονί ορν,ονς είναι Ζδβ — 
9, αβ αν π. Σαηρ οΐ$ αν Λ. «6 [οϊς αν πειρωσι] ϋ οΓβ «ν πει- 
οώνται 8άίηιαβίν« — πειρώΜ] -ΰι ϊ, 1. θγ. Ρ, — 10. 11. τφ «α#ά- 
Οίιον ΐΐναι αο το «αΦαρο* ίΐναι ο — 11. το ξψον] ηοία ηι&ΐί- 
£Νΐ&1ίβ ίη Ρ: γα. οονεον, ΐη V: γύ. το οφνεον — 13. 14, την μεν- 
μνρσίνην & — 15. φ('ίιιρ« β' ^ 3 ^ 2 φΆντρα ΝΙ φίίητί/α Β φν• 

όΐνόρον 
Ιηδέρίροντοα (ϊ, β. φνίητςα) Ο- φύντοια ο — χω φιΐΐίν αΨ^α 
το φ. Ιο — 15. 16. ιια*ΐΐμίνβ>ς Ν πεοΜΐιμένας ίι — 16. ίξ- 
ΐνήνΐγκται Ν — 16. 17. [των} β«φ. 1{)ΰ — 17. μάΐιοτα %%. 
α'Ϋ 1 μ&ΧΙον κίχοηβθΌΐ Ιϊ> [μ.~\ κί%οηα&αι ο — 18. πνξον V πψ 
ξον Ν — χϊ[ &. α Υ % [τ.] &(φ ϊί> τφ &εά> ο ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 47 

πως £π αντης την πνγην. ο. 25. Ονδεν δε χαρά- 
ίο|ον δ£ τοιαυτϊ) ονϋφ αντί} ΰνντιμάται χαΐ βνμπάρ- 
εβτϊν ο'Έρως,τωνκλείβταν χαΐ Αφροδίτης νίον αντον 
«αραδεδωκόταν^ ος δη παις μέν εβτι δια το ατελή την 
γνωμην χαΐ ενε£απάτητον εχειν τονς ερώντας, πτερά- 5 
τος δέ, οτι κονφόνονς «οιεί η οτι ως όρνις αεί προβ- 
(πταται ταϊς διανοίαις άδρόως^ τοξότης δ\ έχεί πληγ% 
τινι ομοιον άπο της προβόψειος οι άλι0χόμενοι αντω 
πάβχονοΊν, οντε πληβιάααντίς ον&' άφάμενοι των χα- 
Ιων, άλλα μαχρό&εν αντονς ίδόντες [' ΐχποδίδοται δε ω 
χαΐ λάμπας αντω, χνρονν δοχονντι τάς ψνχάς], "Ερωτα 
δ' «ντον είρηβ&αι πι&ανόν άπο της έχιζητήο'εως των 
ερωμένων τάττεται γκρ έχϊ τον ξητεΐν το έρεϊν, ως 
εΐρηται το 

"Ιφιτος αν&' ΐππονς έρέων — , ΐδ 

έντεν&εν^ οίμαι, χαΐ της έρεννης ώνομαβμένης. χαΐ 
πλείονς ϋε "Ερωτες παραδίδονται δια την πολντροπίαν 
τών έρώντων \χαϊ το πολλοίς τοιοντοις ότταίοί^ χεχο- 
ρηγηβ&αι την Άφροδίτην]. καλείται. δε χαΐ "Ιμερος 
εΰτονν παρά το ΐεα&αι χαϊ φέρεα&αι επί την άπόλαν- ϊο 
Οιν τών ωραίων ώνομαΰμε'νος είτε χατα μίμηΰιν της 
ίΤϊβϊ την δϊκνοιαν έχΰτκϋεως ως μεμωρΰ)6&αι περί 

1. άπ αυτής ΒόΗπι. — ΐίνγην Οϊα«ί£Γ«ί %υγμην Ο; ίί^ ωΐ 
αφοβ. ιη ΜΕίτ^ϋΘ ΒαίρβΗ: ϊάϊρψίβ ο1>&&η)αιπ*χ& , ΐΐβι» αά κνγμην 
ίιιίβΓ Ιϊηββΐ: ρηφτοΜΆ•, Ν 3 ταβχφηϋϋ ϊΙΙλ ηοΐα (Ιβΐθΐ» ίηΐβΓ Ιϊηββ,β 
εοπρβιί. Τ€ρκάίαηΙβ8 βΐ ρν,φην,ιη ίη ρκ^ηααι κιιιίίΐνίί 

XXV. 2. 8. βνμιίάςϊβτι] ανμΛαςαγίνετ&ι β — 6. άύ α αν 
Νθ β — το χολΧοίς α'ΰ ιώ «. ϊ δ — όπαδοϊς α Υ% οιιαδον (•ο8- 
6) ί>' 6π«$6ν 2ΪΙ — 22, άς μεμωιιάα&Μΐ Χιαϊιφ καΙ μΒμ&$ϊ]- 
β&αι (με- μορ. Ρ) ο6 ως αναμίμαςςία&αι ο ώ? μΐμαφηβ&ία 0$. 48 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

ταντην Ώό&ος δ' άπο της των φιλημάτων μιμήύεως, 
ο&εν ίδχε την χληϋιν και ο πάππκς, η άπο τον πολλά 
πνν&άνεβ&αι ΐΐερί των ερωμένων τονς ερώντας [κα\ 
αυτών εκείνων, πό&εν έρχονται καϊ αον ηβαν]. 

» "Ενιοι δε «αϊ τον όλον χόβμον νομίζονβιν "Ερωτα 
είναι, καλόν τε χαϊ έπαφρόδιτον χαΐ νεαρον οντά χαϊ 
πρεΰβντατον άμα πάντων χαϊ πολλά χεχρημένον πνρι 
χαϊ ταχεΐαν ωΰπερ άπο το%είας η $ιά πτερών την χίνη- 
Οιν ποιονμενον' (ο. 26.) τοίτον ί' άλλως είναι χαι τον 

^"Ατλαντα, άταλαιπ&ρας αποδίδοντα τα χατα τονς έμ- 
περιεχομένονς έν αντώ λόγονς γινόμενα χαϊ ονχω χαΐ 
τον ονρανον βαστάζοντα, $χειν δε κίονας μακράς τάς 
των ΰτοιχείων δννάμεις, χα&' άς τά μεν άνωψερη 
έΰτι, τα δε χατωφερη' νπο τούτων γαρ διαχρατεϊΰ&αι 

ΐ5 τον ονρανον χαϊ την γήν • όλοόφ(?ονα δ' κντόι/ είρψ 
βθα» δια το περί των όλων φροντίζειν καϊ προνοεϊϋ&αι 
της πάντων [αυτόν} των μέρων ΰωτηρίας. ε» δ' αντον 
τας Πλειάδας γεγονέναι παριδταμε'νον οτι πάντα τά 
αατρα αλείονα οντά έγέννηϋεν, Άβτραίω τε χαϊ ©ανμαντι 

2. πάπας α καπαξ ζ-ονς Β -οπ- ΤΓ) εβίί. — 3. 4. χαϊ αν- 
τών ίχΐίνιον Ο καϊ αν των εκείνων 0&. καϊ περί αντ&ν ί-χ,εέ- 
νονς νβΐ καϊ Χΐςϊ αυτών ίχΐίνατν τον$ ίοωμίνονς ΥΰΙϋίΒοη. 
νίάβ ώ6 ίοίιιη» φΐοά ββί άθ Ίμέρφ βΐ Πό&φ ύοναχαα, 9Ϊί βίΰϊβη- 
άηια — 8. άπο τηι τοξίιαί οϋ 

ΧΧΥΙ. 9. τούτον αΝ ± ΰ τοιούτον 0$.^ — 9. 10. [τον] άτλαντα 
ΪΎ, &ί — 11. §ν αντω 0$. — καϊ οντω (όντως α) και β 6 καϊ οντω 
[■χαϊ] ο [κ.] ουτ. %, 0$. — 12. τον ονρανον Ο τ, ο. καϊ *))ν 
γην Ο». — 16. τον ονρ. κ. την γην ο(Υ ί [τ. ο. κ.] την γήν δίβ 
— οίοόψρονα ΣΝΟ- — 16. τον οίου &Αί». — 18. χαςιαταμέ- 
νον Ιιαηρ ηα$ιβταμίνον$ α2ίε παριοτάμινοι Μΐίά. Λαφ,ατ&βιν 

{-οι <?)ΝΛ' — 19. άοτ$αίω ν% άΰτ^ιια Μ άοτρίϋ ΡΓ,βΤΓ 
άοτοέω Σ£ κοτοίώ Ν — Ο'κνμ,κντι Ν % δαύμαντιβ (ββί κν ποιι 
ρατ.) Ο άΰ•άμ«ντι (ΐη 1. θγ. Γ) αΝο ΕΠΙΛΡΟΜΗ. 49 

ο αντός ων οντε γαρ Χϋταχαι, τό ο*ιίι>ολον ανηρέμη- 
χος νκάρχων, εί χαΐ οτι μάλιΰχα εν βεβηχέναι δοκεΐ 
χαΐ άβάλεντος είναι, &ανμα6μόν τε τοΐς έφεΰτϋίΰιν 
έιά την διάτα%ιν αντον πολνν έμποιεΐ. ο. 27. Τοντον 
είναι χαϊ τον Πάνα, επειδή τφ %ανχ\ ό αυτός ίϋτι. 6 
χαϊ χα μεν κάτω λάΰια χαϊ τραγωδη δια χ-ην χης γης 
δαβντητα ίχειν, τα ί* ανω άν&ρωζόμορφα δια το ίν 
τφ αΐ&έρι το ηγεμονιχόν είναι τον χόΰμον, £ δη λογι- 
χόν £ατι, λάγνον δε χαΐ όχενχην αυτόν χαρειΰάγεβδαι, 
δια τό αλη&ος ωναερ εΐληφε σπερματικών λόγων χαϊ ι» 
των χατα αύμμι$ιν έ% ανχων γινομένων, έν ταΐς έρψ 
μβις δε διαχρίβειν μάλιΰτα της μονότητος αντον δια 
τοντον τιαριβταμένη§' εϊς γαρ χαΐ μονογενής 6 χόβμος 
έατί. τας δϊ Ννμφας διώχειν, έπειδη χαίρει ταϊς έχ 
της γης ύγραΐς άνα&νμιάόεΰιν , ων χωρίς ονδ' οϊόν ιβ 
χ 1 έϋτϊν αντον ΰννεΰτάναΐ' τό δε βχιρτητιχόν ανχον 
χαΐ %αιχτιχόν την αεί χίνηβιν των όλων εμφαίνει, 
νεβρίδα δε η παρδαλήν «ντον £νηφ&αι διά την ίτοι- 
χίΑί'αν των αϋχρων χαϊ των άλλων χρωμάτων α &εω- 

1. 2. άνηςίμβτος Ο- ,ίν $ρΐμήϋίι ΒοΗίΆ. — ■ 3. άσάλίνχος Σι 
α'Υ$ άτίώΧΐντος ΝΥ ι άπόλεντος (τ£ 1 άπόλατος ο άχάΐντος £%Λ. 
άχίϊΐνΐΟΐ Β — δανμαβμόν τι α'Υ^ 9. β ε ββίί. — Ιφίβτωσιν 

XXVII. 4, 5. β. [τανχαν ΐΐναι — ό βντάς ίβτι καϊ] ^ — 
4. χοιον τον Οβ. βά. — 6. $ιά το νη* δ' — 7. βαθύτητα (ββά β 
ίη V ηοιι 8Λίϊβ ^βηυΐιιαιιι) α &$ασντητα ΝΒΰ τραχύτητα Ν 3 Θ 
— 9. Χαγνοτ [#£] Ν λίγίται [#ε] Ο — 14. διώιιειν Υ* όιώ*ΐι 
Ο — 14. 15. ί« τήΐ γης νγςαΐς αΤ ΐ« [τ.] γης ν, ([νν$•] Β) 
ίι& ΐ* [γ. 7•1 Χ&ν ννα&ν ε — 15. [ων %α>$1ς] Ν — ονδ' οίον 
[τι — 17, κίνηαιν] Χ,ν ι Νϋ ονδϊν [τ — 17. κίνηβιν] Ν^δ' — 
17, ΐΗΧΐιιΐΐΊΐα'ν Μ π>}κτι*όν ϊ^Ρ κηδητνκάν ΡϊϋοίϊΟίί — «&1 
ΜΥι —_ ίκψαένα ί> — 18. παςβαλήν α'Υ^ πάςδάΐιν ΙΝΒε 
πά$ϋάλι=ν (βίπθ άυΐοίο βοΓΪρί. θχϊεΛειΪ η) Ο- — 19 θί ρ. 50, 1. 
βΐιΰρ,] 0Έω$«Γ τονς 2Γ, Υ 1 50 ΚΟΡΝΟΪΤΟΤ 

ρεΐται έν αντφ. ΰνριχτην 61 είναι, τάχα μεν δια το 
νπο παντοίων άνεμων διαπνεϊβ&αι, τάχα ό*' έπεί την 
έμμέίειαν αγ^ιοψανη καΐ ανβτηράν άλλ' ον προς 
έπίδει&ν ίχει. τψ δε έν τοϊς ορεβιν αύτον χαϊ τοΐς 
β ϋπηλαίοις διαιτάβ&αι χαϊ το της πίτνος βτέμμα έπ- 
ηχολον&ηΰεν , ορειόν τι χαϊ μεγαλοπρεπές Ιχοντο? 
τοϋ φντον, ίτι δε το Πανιχάς λέγεΰ&αι ταραχας τάς 
αϊφνιδίονς χαϊ άΐόγονς' οντω γάρ πως χαϊ αϊ άγέ- 
λαι χαϊ τα αΐπόλια πτοείται ψόφου τίνος έ% ύλης η 

ίο των νπάντρων χαϊ φαραγγωδών τόπων άχονΰαντα. 
οίχείως ό*έ χαϊ των άγελαίων θρεμμάτων αντον έπί- 
ΰχοπον έποιήΰαντο, τάχα μεν διά τοϋτο χαϊ χε$ά- 
ότην αντον χαϊ δίχηλον πλάττοντες, τάχα δε το διτ- 
τον των εξεχόντων έν αντφ ώτων αίνιττόμενοι. — 

^"ΐΰως ί* <* ν ουτοί χαϊ 6 Πρίαπος είη, χα%? ον πρό- 
ειοΊν εις φως πάντα, των αρχαίων δειΰιδαιμόνως χαϊ 
άδρως διά τούτων « έφρόνονν περί της τον χόβμον 
φνβεως παριότάντων. εμφαίνει γονν το μέγε&ος των 
αιδοίων την πλεονάζονοκν ίν τψ &εφ βπερματιχην 

2ο δνναμιν , η δ ' έν τοϊς χόλποις αντον παγχαρπία την 
δαψίλειαν των εν ταΐς οίχείαις ωραις ^τόδ τοϋ χόλ- 
πον φνομένων χαϊ αναδειχννμένων χαρπων. παρειΰ- 
άγεται δε χαϊ ανζος ψύλα% των τε χήπων χαϊ των άμ~ 

1. ίν κντφ (βχ -# 60ΓΓ. Μ) α'Ν^'ν,,ΐ ίν αντ^ ΙΝ ίν^ον• 
ςανφ θίτΜίίί — ί*"*] &' ~~ *■ ^ϊ ίι * ^ι^Νΰ — , τ Ψ & & το 
δι αΝΰ — 8. οντ<»ί α — 10. ν%άντοων\ κιτςώων θ — τό- 
πων] τούτων ΣΫ ι — 14. ίν αντφ α [*.] α. δε — 16. δειβι- 
ίαιμάνωρ Οκϋοζί β' ΐΐαι δαιμόνων α — 17. άδ$6ς Ο- αδρον ΟΗβ- 

οοζί ά3οοί Έ&άοο. αοάά. — δια τοντων (δια Σ) α δια χοιοντων 
5<Αίη. δικπετής 6 αντον δι' ο — 19. την πΐΐονάξονααν ίν τφ 
&εώ α'ν ί τ, πλ. ίν τ. αΐδοίψ Ιϋ [τ. πΐ. ίν τ. &."] δ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 51 

πέλων, επειδή κατά τον γεννώντά έΰτι χαϊ το αώζειν 
β γεννφ [χκΐ τον Λιος ίντεν&εν ΰωτήρος είναι λεγο- 
μένου], χαϊ το μϊν κολύφορον χαϊ χα&αρον αί άμπελοι 
παριΰτάϋι^ μάλιβχα δε το ποιχίλον χαϊ έπιτεραες χαϊ 
ραδίαν την γένεϋιν ποιούμενον οί κήποι, τοιαντην ως 5 
έπίπαν αντον χαϊ την έβ&ήτα ^οντοί• δρέπανον δε 
εν τή δε%ια, χειρϊ προτείνει πότερον έπεϊ τοντψ χρών- 
ται προς την χά9•αρβιν των αμπέλων η έπεί χατά τον 
τηρονντά τί έΰτι χαϊ χα&ωπλέβ&αι προς άδφάλειαν 
αντον η ώς της αυτής δννάμεως μετά. το ένεγχεΐν τα ίο 
οντά έχτεμνούβης αντα χαϊ φ&ειρονβης. — Άγα&ος δε 
Λαιμών ηχϋί πάλιν 6 χόβμος έϋτι βρί&ων χαϊ αυτός 
τοις χαρποΐς τ) 6 προεβτώς αντον λόγος, χα&' ο<ϊον 
δατεΐται χαϊ διαμερίζει το επιβάλλον άγα&ος διαιρέ- 
της υπάρχων, προΰτάτης &ε χαϊ ΰωτηρ των οίχείων ΐϊ 
έϋτί τφ ϋώζειν καλώς τον ΐδιον οίκον χαϊ υπόδειγμα 
παρέχειν έαννον χαϊ τοις άλλοις, το 5^ της Άμαλ- 
&ε£ας χέρας οίκίΐον αντφ ψόρημά έΰτιν, έν ω άμα 
πάντα άλδηΰχει τα χατά νονς οίχείονς καιρούς φνο- 
μενα, άλΧ' ον περί εν τι αντφ γινόμενα, ,περϊ χολλα ϊο 
άί α&ρόως χαϊ ποικίλα, Ρ| έπεϊ έμπεριόδως άμαλδννει 

1. κ«1 κατά τον νεννώντα α' — 2. χαϊ αντον Αιος Ο». — 
ίωτήρ ΐϊναι Ιέγιται θ&τα/ιτάκί ΤίΒβ&ω — β. αντών ^£7", — 

8. 9ιακά&αο<ίΐν 0$. βά. — 9. κα&άηλιοται Ϊ€ κα&απίιται Ν — 
10. ώς της αυτής ΛίΚ, ίπΐΐ της αντης Ρ ώς της τοιαννης Ιού — 
14. δατεΐται α'Ϋχ άΐΐται (ίϊί τί .&•Β*) 2δθ — 15. νπάρχει (-» 
ί. 1. βτ. Β) Ν Λ 1)' — 17. παρέχει 2^Β — 18. φόρημα α'Τ ί φρό- 
νημα Ϊ6ΰ — 20. άΙΙ' ον πιρί ϊν τι] «αϊ άΧ Ι&ο. περί 1&ο. & 
— αντων Ι^Ιι αντον ΰ — γινόμενα (τ.ίί 3 γενόμενα Β γινόμΐνον 
ΪΝε γινομένον α'Υ^ — 21. «αϊ ποικίλα -η Ι&ηρ ■*. ποικίλα [?)] 
Ρατ. 8052 καΐ ποικίΧΙπ (ποικίλει Ν ποικίλος Μ ποικιλία «) Ο 
««1 Β0ΜΐΛ1« πάΧιυ 3«Λί». — 21. ελϊΙ ϊ. «' Υ % [Ιαίί] β. Νϊΰ «αϊ 

4* 52 ΚΟΡΪΓΟΪΤΟΤ 

και πάλιν χεραΐζει πάντα η δια την γινομένων £& αΰτοϋ 
προβ το πονεΐν «ροτροπην ώς των αγαθών μη μαλα- 
χιζομένοις ΐίοοβγινομίν&ν. 

α 28. Έξης δε περί ΛΗΜΗΤΡΟΣ κ<χϊ Έΰτίας, ώ 
ΐ παϊ, Κεχτέον εχατέρα δ' εοιχεν οιχ ετέρα της γης εί- 
ναι, ταύτην μεν γαρ δια το εβτάναι ίιά παντός 'Εβτίαν 
προϋηγόρενβαν ο£ παλαιοί [η δια το ταύτην νπδ της 
φνβΐας έβωτάτω τε&εΐβ&αι η δια το έπ' αντης ώσανεϊ 
επί Φεμελίον τον όλον εβτάναι χόϋμον], διά δε το μη- 
ιοτρος τρόαον ψύειν τε χαΐ τρέφειν πάντα Λήμητραν 
οίονεΙ γην μητέρα ονϋαν η Ληώ μητέρα τφ χαϊ αν~ 
την χαΐ τα ία αντης άφ&όνως έφεΐϋ&αι τοίς άν- 
δρωπονς δατεΐβ&αι καΐ δαίννβ&αι [η έπ' αντης δηειν 9 
ο έατιν ενρίβχειν, α έχιξητονοΊ]. παρειΰάγεταΐ τε η 
υ μεν Έβτία ϊταρΦ^νο^ δια το την άκινηΰίαν μηδενός 
είναι γεννητιχήν — καΐ τΌντου χάριν χα\ νπο παρθέ- 
νων νεα>χορεΐται — , η δε Λημητηρ ονχέτι } άλλα την 
Κόρην τετοχνΐα ο£ον την Κόρον [τ προς το τρέφεϋ&αι 

«. &' Ν^ — ρ. 51 , 21. κμιχίδννϊται, Ζ ϊ^ άμαΐάΰν^ Ρ — 1, κα! 
χάΐιν (βμ ΐίάλιν *αϊ?) *ϊ£. Ιιαηφ η κ. χ. Ο η ΓΐΗκίίΐ'] «ϊρ, 
#<ΑίΛ. — κίραϊ£ΐ(] -(ιν Ρ φ&ΐίςει χερ«ΐ£ί( θ -— [ι;] ίιά [τ.] ο 
XXVIII. 4. χε(>1 χης Δ. Οβ. βά, — 6. ό*ίά πάντων ϊ>ϋΣ V, — 
8. ίσωτάτω {ίοοτ. Μ) αΎ ί Ν' ί ίαώτατα ΙΝΊΪ μινώτατα &Ν 3 
μεααιτάτω νβΐ ίν μΐββιτάτφ Οι. — 10. δήμητρα α'Υ ± — 
12, ίφ&α&αι 8ΰΗΐΆ. — 13. δατείβ&αι. (βχ ϋαιτ. οογγ.) Μ 3αι- 
■τϊία&αι ΡΙΝ&ΰ δικιτιεα&αι Β — »κί δαίννο&αι α.Βο «. δάν- 
ννβ&αι θ [«. 9.] Ν — η τφ ίπ αντης 8Φηι. — 14. ίιιιζη- 
τοναί] εξητοϋβι Λ, — , χα$ΐΐσάγιταί δε -Ρΰ — 14. 15. τ\ α,ίν 
<*"Ρί νβϊν '&ε — !5. π. ανϋα Βΐτν/οί — καρδένων] -ον ΐ>ν ί 
ΛΓ, — 17. δημήτης μήτη$ ανβνι ονκέτι παο&ΐνας> άΙΛά ■»«£ ΐ. 
τι. τ. 81ηι,νβ — 13- οίο* την ■χ■ό^ον {τ. «οοην-ί^ΛΓ ίη οοη- 
ΐβ3Ϊιΐ! τον *ό$ον Μ ία καΛτβίηβ βΐ ΰ; ίη Ρ" -ον ηοη βαϋβ 
^βηιιίητι&ι Θ9Ϊ) η προς τα τ$έφΐσ9αι ([«ροϊ το] «ροΟΓ^ϊφΐβ^α» ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 53 

μέχρι κόρου νλη\ το δ' άείζωον ΐίνρ άτίοδεδοται τ$) 
Έΰτία δια το χαΐ αίιτο δοχεΐν είναι [οι>], τάχα ί 5 
έηεϊ τα ΐίναα ίν χόβμφ χάντα έντεΰ&εν τρεφίται καϊ 
δια ταντην υφέβτηχεν η έαεί ζείδωρος έΰτι χαΐ ζψων 
μητηρ, οϊς αίτιον τον ζην το πνρώδές έβτι. ατρογγνλη 5 
ίΐ χλάττεται χαΐ πάτα μέοΌνς ιδρύεται τους οΐχονς 
δια το χαϊ την γήν τοιαντην είναι χαΐ όντως ίδρνύ&αι 
βνμπεαιλημένην, ο&εν χατα μίμηΰιν ί| γη [τε] χαΐ χ&ών 
ΐίροβηγόρεντκι. [τάχα δε η χ&ών άηό τον χείζ6$αι 
^το^ χωρεΐν πάντα έχλή&η, ως είρηται το κ> 

ονδος ί' αμφότερους οδε χείοεται.] 
μν&ενεται δε χρώτη τε χαΐ έΰχάτη γενέβΦαι τψ εις 
ταντην άναλνεο&αι τα άχ' αντης γινόμενα χαϊ ^| αυ- 
τής βννίΰταΰ&αι, κκ&ό χάν ταΐς &νϋ(αις οι "Ελληνες 
ααεο πρώτης τε κντής ^ρχοιτο χαϊ εις έδχάτην αντην ΐ5 
χατέπαυον. ϋτέμματα ί* αντη λευκά ιιερίχεινται τω 
ϋτέφεβ&αι χαΐ χαλνχτεο&αι χανταχά&εν αντην νχο τον 
λενχοτάτον στοίχου, ή μέντοι Λημήτηρ χατα το άνα- 
δοτιχον των βχερμάτων είδοχοιουμένη πάνυ οίχείως 
είβάγεται ότάχυοΊν έβτεφανωμένη. τούτο γαρ αναγχαιό- *ο 
τατον ων χεχάριβται τοϊς άν&ρωχοις η ήμερος τροφή, 
έϋχί. ταντην δε μνδεύεται βχεΐραι δια της οικουμέ- 
νης 6 Τριπτόλεμος ό Έλενβίνιος άναβφαβάβης αντον 

Ρ) μΐχςι «ορον νλη αΝε [οίον τ. *.] την (οογγ. θχ ι0 Ο) «ροβ 
»ο το. μ. χ. νΐην {βχ νίφ &) V Ν* — 1. άποδίδοται ο'ΰ — 
.2. αυτήν 3Γ 3 β 5<&»!. — ο* τάχα δ} ανχο και ιϊ<Α>». — 3. εν 
τφ κάσμω β — δ. ηξ α,ΰ η ι5ίη*1?ί — 6. ΐϋ^νται ο — οΐιιονί αο 
ωμούς ο β&μονς Θαϊε — 7. (δονα&αι Ζομο ΐδρνεΰ&αι Ο — 8. ή γη 
[τι] κα\ %&. βΰίιιη. [ή] γη τ( καϊ χ&ών Ο — 9. τάχα 9\ ή %9ών 
απο τον χείεα&αι 5βήι», τάχα 6ε ή χ&άν άπο τον χΐΐο&αι αΎ 3 
τ, δι απο τον χεϋί&αι ή γϊ) ϊδο — 12. πρώτη τε ιιαϊ αΎ % λ@ο- 
τίςα %α\ ϊδο — 28. [ό] Τ>μιτ, α'Υ ι 54 ΚΟΡΝΟΊΤΟΤ 

έαϊ πτερωτών δρακόντων όχημα της Λήμητρος. εοικε 
γαρ πρώτος τις των παλαιών δρακεϊν κάί ύννιέναι 
#£θϋ τίνος &ι μετεωροτέραν έπίνοιαν αναβιβάβαντος 
τον μεταχειριαμόν της κρι&ής [, ον τρόπον τρύβζϊΰλ καΙ 
» διακρίνεται [δια τον εις τον αέρα άναρριπτεΐο&αι] από 
τών αχνρων]' [δι6 χαΐ κριός έπιτηδείως έχει προς την 
ϋποράν'] έντεν&εν δε την όνομαδίαν εϊληφεν^ ο τρί- 
•ψας τάς ονλάς' ονλαϊ δε λέγονται αϊ κρι&αΐ' ΈλενβΙν 
δε 5 τόπος, δκου πρώτως ενρέ%ηΰαν. [έκλή&η χαΐ η 

ίο Άημήτηρ Έλενΰινία από της αύζό&ι πρώτον έλενβεως 
γενομένης τοΐς άν$ρώποις είς άν&ρώπινον όντως βέον.] 
άρπάϋαι δ* 6 "Αιδης την Ονγατέρα της Αήμητρος ίμν- 
&εν&η δια τον γινόμενον ίπϊ χρόνο ν τίνα τών σπερ- 
μάτων κατά γης άφανισμόν. προο~επλάϋ&η δ' η κατ- 

13 ηφεια της &εον καΙ ή 6ιά τον χόΰμον ζήτηΰις. τοι- 
ούτον γάρ τι καϊ παρ' ΑΙγνπτίοις ο ζητούμενος χαϊ 
άνενριϋκόμενος νπό της "Ιΰιδος "Οΰιρις εμφαίνει χαϊ 
πάρα Φοίνιξιν 6 ανά μέρος παρ' ?| μήνας νπεο γήν 
τ ε καϊ ναό γήν γινόμενος "Αδωνις, από τον άδεΐν τοΐς 

ϊο άνϋ-ρωποις όντως ώνομαϋμένον τον Αημητριαχον καρ- 
πού, τοϋτον ίϊ %λή%ας κάπρος ανελεΐν λέγεται δια 
τό τάς νς δοκείν ληιβότειρας είναι η τον της ννεως 

2. ίρακίΐν] δραμβΐν Ιΰ — 4. χρίβιτκι — ΰιακρίνςται Σαη<} 
τριβαμένη — διακρινόμενη Ο — 6. Ροδί άχνρων &\ϊψιίά άβεβββ 
οβιΐϊεΐ; ΟΐχΙΐ — 8ια *ο:ΐ α V ο&ιν χοτί £&ο — ιιριος αΝ,^ βί , 
χαι&η ϋΝ^ϋ — 8. ΙΙίννϊς ο — 9, Ικΐ, ίϊ *. ϋ'ϋ ■— 10. ΙΙϊιϊ- 
<τίω<; αΝο ευρέοεας &' εν$. ίί 3 — 15. 16. τοιοννον γαρ τοι 
Σύΰ — 19. ά$ίίν ΝΡΒ αδιιν ϋ£Γ(?) άίίί* οογγ. ίη «9*1* £ 
αίΐΐν Σϋ — 20. ώνομααμίνον (-ος ΝΫ 1 ΰ, πηαβ Ενά. οοά.) τον 
βημητριαχον (δημητρΐΗ/αιον ΝΙ δημητριχον Μ) καρποί αΝΰ 
αίνομκαμΒνος τον ΰ. -καρπόν V — 21. τοντον $ί πληξας (-αβα Ρ) 
κάπρος άνιΐίΐν α'ϊ^ τοντον 9\ νς πίτσας «αϊ προαανΐΐΒΐν Ϊ6 
[τ.] νς (ώβ ΤΓ) #& πΐήζας ηροσκνεΐΐΐν ν — 22. [#οκί«•] ί>' ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 55 

οδόντα αίνιτζομένων αυτών, νφ' ον «ατά γης κρύπτε- 
ται το ϋπίρμα' διατεχά%%•αι 81 α>δε, παρά τι τ•β Αφρο- 
δίτη τον ίβον χρόνον μενειν τον "Αδωνιν χαϊ πάρα. 
τ% Περβεφόνβ, δι ην είπομεν αΐτϊαν. ίχάλεΰαν δε 
Περβεφόνην την της Λήμηνρος Φνγατε'ρα δια το έπί~ * 
πονον είναι χαϊ «όνων οίΰτιχην την έργαϋίαν η τφ 
έχ «όνων νκομονήν φέρεβ&αι. νηΰτενονβι ί' εις τιμήν 
της Λήμητρος ήτοι γεραίροντες αυτήν Ιδίφ τρόπω τινί 
απαρχής [η] δια τον προς μίαν ήμέραν άπέχεβϋ-αι των 
δεδομένων αντοΐς να* αντης η χατ' ενλάβειαν ένδειας ίο 
παρειβεληλν$ότος τον \ θίοΰ* επειδή δε εβπειρον, άφ$- 
ρονν απο τών ίδί&ν χρεών, χα&ο πάρα τον τον (Λτο^ου 
καιρόν την εορτήν αντης αγονΰι. περί δε το Ιαρ τ•^ 
Χλόΐβ Λήμητρι ϋνονδι μετά παιδιας καΐ χαράς, Ιδόν- 
τες. χλοάζοντα χαϊ άφ&ονίας αντοΐς ελπίδα ίητοίίΐ- *& 
χννντα. έντεν&εν δε χαϊ ο Πλοντος της Λημητρος 
νιος #ίο£εν είναι, καλώς γαρ εί'ρηται το 

2, διατίταχται δ — 3. 4. παρά τν φΐροεφόνη (βθά ρπίΛβ φ 
να. Ι. ΘΓ.) Ρ — 5, φερβίφόνην Ο — την της δημητερος ί'ϋ την 

[τ.] δημήνερος ΝΫ-,τ. [τηί] δήμ,ηνρος Ζ — 6. 7. πόνων [οίατι- 
*ην — ΐ» νάνων] ^ — β. [την] εργαοίαν ΧΤ,ί^&' — 7. νπο- 
μονην Ν%ν νπομονης αΝΰ — 8. δημητερος ν ί ΐ>ο — ήτοι γε- 
ραίροντες (Ιιοο ηοη ββ,Ιίί ριιι. ίη Τ 7 "; γέρον ΐ. 1. Ι&ίοΤι) αντην α 
η γεραίροντες αντ'ην α ήτοι γέροντες αντην Ν οι γέροντες αντης 
.ϊ^δ — 9. [τβ δια τον 5εϊίΐη. τη ίικ το Ο — προς μι&ς ημίραν 
& προ μι&ς ημέρας αΎ — 11. παρείΰεληΐυ&ότος τον &εοΰ ΪΛΓ 
παρειαεληλν&οτος της β'ΐοΰ 6' ηροαείηλν&ότος τον &εον η'ν 
καρειοεληΐν&ίας της &εαν ίί", παρά της 9ΐθν ποτέ γινομένης ^ 
— Ιλ«ι31 ίϊ ίΓ έτίειδη [δε] 1)'Μ — 12. [χρεών] 6 χρημάτων 
0$. βά. — Τοϊμιιι Ιοοαιη άεβρεΓΛΐπη» είε οοηβϊϋαίϊ 8ο!ιιά,: προα• 
εληλν&ότος τον σχόραν Ι-χειν μηδέν ακείραι, άφαιρείν άπο τάν 
Ιδίων Ί(,ρεάν% άβ μ&τον ρκι (τεοϋ οο^ίίατίί 3ΐ»ίίί»»ίηί — #ν&6 
«αϊ κερϊ ο — 13. την ίορτην της Χήρας άγουαι 5<Λ»Κ, — 14. 6η- 
μήτεοι ϋΣΝΟ- 8-ημήτηοι Β — [η«Ϊ %αρας\ 8άνηι. — 15. νΧοάΙΛ 
%1. νάντα νβΐ τον σπόρον Οί, — 16. 17. τ. ί. νιος $δοξεν είναι Μ 56 ΚΟΡΝΟΪΤΟΪ 

ϋίτον χαϊ χρφης, ω νηπιε } πΚοντος αριβτος. 
χαϊ ίναντίον πως ίβτι τφ λιμωττειν το αεριονβιάζέ- 
β&αι, εις ο χαϊ άπιδών 6 Ήβίοδός φηβιν 

'Εργάξεν, Πέρβη, δΐον γένος, οψρα αε λψοβ 
5 έχ&αίρη, ψιλέη δέ β' ένπλόκαμος Λημήτηρ. 

&νονΰι <Γ νς έγχνμονας τ# Λημητρι πάνυ οίχείως, το 
ίΤοΛιίί'ονοΐ' χαϊ ενΰνλληπτον χαϊ τελεΰφόρον Λαριβχάν- 
τες. ανατι&έαϋι δ' ανχη χαϊ τάς μήχωνας χατά λόγον 
τό τε γαρ ϋτρογγνλον καϊ περιφερές αντών παρίβτηΰΐ 

ίο το βχημα της γης ϋφαιροειδονς ονύης, η τε ανωμαλία 
τάς κοιλότητας χαϊ τάς έ%οχάς τών όρων, χά δ' έντος 
τοϊς άντρώδεβι χαϊ νχονόμοις εΌνκε, νπέρματά τε άν- 
αρί&μητα γεννώΰιν ωβπερ η γη. δια δε την άφ&ο- 
νίαν των ΰιτηρών έπαύϋαντο οΐ αν&ρωποι δνβπόριβτον 

ΐ5 χαϊ άμψιδηριτον την τροφην ίχοντες, ωοτε χαϊ βνν- 
τι&έμενοί τίνα προς άλληλονς ΛερΙ των χατά τα ηρο- 
τριωμενα μέτρων χαϊ διανεμόμενοι τα γεννώμενα δι- 
καίως ά^χηγον ίλεγον νόμων χαϊ &εβμών τηνΛήμητραν 
αντοίς γεγονέναι' ένχεν&εν &εβμο&έτιν αντην προβ- 

μ ηγόρενΰαν οίον νομο&έτιν ονΰαν, ονχ όρ&ώ§ τίνων 
&εβμόν νχολαβόντ&ν είρηβ&κι τον χαρπον άπο τον 
αντον άχοτί&εο&αι χκΐ $ηΰανρίζεα&αι. [μϋβτηρια ί' 
αγειν ηρϊμντο αυτή φιλοβοφονντες, αμα τη ενρέΰει 
των προς χον βίον χρηΰίμων χαϊ τη πανηγνρει χαί- 

τ. 6ΐΐμήη$ος'ν(&ς ΐΐναι [£#0 ^^ & τ • *■ είναι ν&>3 [£*-] * λύε- 
ται τ. ί. είναι νίος πηιιβ Ενα. οοΑ. — 3. φηβίγ (φηαί Ρ) φ^' 
V) αο ίψη 6 — 5. φύέει ΙΙίΰ — 8. τονς (ΐη*. 6' — 12. τοίς] 
τόποΐί ι5ίί"«ί>ί — 14, \οί &ν&ΐ(ΐα«οι\ £7", 6β — 16. 17. ή$οτ(>ι<ιι- 
μίνα. α Ρ^ αλλοτριωμένα Ζδο — 17. 18. και δικαίως Ιιν,}> ${,%«(&$ 
ίϊ ΐ. — 19. ίντεΰ&Βν &ιαμ. αΎ^ ϊ. = #. Ύ ι. ον &. Σ ε. ίν&ε- 
αμο&ϊχιν δ ίντ. χαϊ &ΐ<ρμ, Β ί ύ — 31. ΐτίτοΐο^ίίνϊαιν &ΐβμον Ρ 
[■θ•,] νποΐ. ΰ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 57 

ροντες ως μαρτνρίφ χρωμενοι τον πεπαΰΰ&αι μαχό- 
μενους αντονς άλλήλοις περί των αναγκαίων μνβιαν 
τε, ο έβτι κεχορήο'&αι' πι&ανον γαρ έντεν&εν ώνομάβ&αι 
τα μνβτήρια, ο&εν χαΐ μνΰία χαρά τιβιν η Λημήτηρ, 
η άπο τον μώβεως $εϊο*&αι τα δνοΊχύμβλητόν τι έχοντα.] * 

ο. 29. ίάώ, δε ταντην την αζτίκν χαϊ έχ Θέμιδος 
λέγεται 6 Ζευς γεννήοαι τας "ίΐρας, νφ' ων τα άγα&ά 
πάντα χα&' ημάς ώρενεται χαΐ φνλάττεται. χαλείται, 
<Γ αυτών ή μεν Ευνομία άπο ' της τον επιβάλλοντος 
διανεμήάεως, η δε Λίχη άπο τον δίχα χωρίζειν άπ' ίο 
αλλήλων τους διαψερομένονς, η δε Είρηνη άπο τον 
διά λόγον χαΐ ον δι' οπλών διαχρίνεϋ&αι ποιεΐν ['ίχά- 
λονν γαρ τον λόγον είρήνην]" [6 ίί πόλεμος άπο τοϋ 
ίτοΑΑούί όλλνναι οντάς ώνόμκΰται η άπο τοϋ παλά- 
μαις απενδειν περιγίνεό&αι των εναντίων]. » 

ο. 30. ΟΙχείως δ' ίδοζεν Είρηνη κατά τι καΐ ο 
Λιόννβος είναι, των ημέρων δένδρων έπίΰκοπος ων 
και δοτηρ ϋ•εό$ [, χαΐ δια ταϋτα απονδάς ποιούνται] ' 
δενδροχοποννται γαρ αϊ χώραι τοϊς πολέμοις' ίν είρήντ} 
δε χαϊ τα των εΰωχιων &άλλει, οϊς αναγκαιότατος 6 α> 
οίνος- ίατι. τυγχάνει δε ο Λιόνναος ήτοι [διόννζος 

4. δημήνηο] ί. λέγεται ΜΙ — μυαία Λαοά [τ. — 5. $νσ£νμ~~\ 
βίητόν τι £%. ^ 

XXIX. 7. ο ζενς Ιέγΐτκι ΙΙϋ — 8, *&&' ημάς (νμ, Β)Ν 2 ΐ>' 
χαβ , ' ημίν ΣιΝ •ημΐν (ΐ. 1. ©γ. Ι&Ιο ν^α'ν^ ίν %(ΐΐν ϋ — 11. τοΐ> 
διαφεψομένον 17,6 — 13. τον Ι. β.] το Ιίγην είςειν Α.Ναηϋί; 

XXX. 16. ίδοξας Ν — εΐα-ηνην V είγηνης Β% — 17. είναι τάν 
«'Τ 3 αν τάν ί&' αυτών Ν ΐ$ήο&-αι τάν ΰ ίϊναι ώς τών 83νιη. — 
18. χαϊ 8ιά τ.] Ιπ«1 &» «αϊ Θιά ταϋτα ο Ι^ΐΐ καϊ 9, τ., ίοΐο Ιιοο 
οοιηιη&ΐθ ροβί ό οίνος έοτι ροβϋο, 8αΗιη. — 20. άναγχαιότατον 
Ρϋ — 21. χνγχάνίι ίί ό ί, (8νον. Ρ) αΎ ί τ. δε καϊ 6 ί. 16 «. 
ίϊ κκΐ β.ο — 81» βΐ ρ. 58, 1. Γ^γοι ίιό»ν|ο? <»*] ν οίον βοΗιη. ήτοι 
διόννξος ων η οίο» Οβ. ητοί οιόνυξος ων η [οίο»»] ϋ ήτοι διόνναος 58 ΚΟΡΝΟΪΤΟΤ 

ων η] οίον ίιάνυβΌδ «αρά το διαίνειν ημάς ήδέως η 
ώβανεϊ διάΐνβος χεχλημένος, άφ' ης άρχης χαΐ λνβιον 
αντον χαΐ Χναΐον έπωνόμαβαν [λνονχα τας μέριμνας]• 
χινες δε ψαβίν άπο τον τον Λία περί το Ννβιον 0905 

6 φηναι πρώτον την αμπεί,ον παρεληΧν&έναι τοντο το 
όνομα είς την ΰννή&ειαν. λέγεται δε δια πνρος λο- 
χευ&ηναι, [το %•ερμον αντον καΐ «νρωτικον χών τε 
Οιχ>μάχων χαΐ των ψυχών χαριΰτάντος τον μν&ον — 
όντως γαρ οΐνός χι ΛνρΙ ΐόον μένος έχει κατά. τονς 

ίο ποιητάς — ,] ερραφ&ΐΐς δ' είς τον μηρδν τον Λιος 
έχει τελεβφορη&ηναι [δια το ιιεπαίνεΰ&αι χαΐ τελειον- 
6&αι χόν οινον, *|• εΐ γαρ μη αεφνχότα γενναΐον άπο- 
τ&εμενον, άτελη 5' ώς προς την χρήβιν βνγχομιΰ&έντα 
τάδε], έπεϊ αρώτη μεν αντον γέννηβίς έβχιν η χαχκ 

υ Λέπανβιν της οαώρας, ήτις γίνεται καυμάτων ακμαζόν- 
των, δενχέρα δ' η χατά την πάτηβιν, έχ&λφομένον 

(δνον. Ρ) (αν η οΐον α ]$τοι διον.] β>ν η οίαν Ν ηται [9ιου. 
ων η οίο» 1 ] δ' — 1. διάνναος ο' δνάνηβος α Ν διάννβός (διον. ,ΤΡ") 
τιί ο — διαίνειν] διανύΐΐν ο«ί» Ηβπ>8ΐ€τΗι*8Ϊο ΜεΜ&τ (ρ, 185 
βά. Ηθγ&οΙ. ΑΠ. Ηομι.) — 1. 2. ηδέως η ώαανεί Ιο ο ηδέως V 
χαρά ΐ6 την διάνοιαν ίπομ,βρε& καΐ χαταβρέχαν ίοχηχως την 

χροοηνορίαν άπο της νσεως η ώοανει α'ν ι — 2. κφϊίί] αδ^ α 

— Χναιον Ρ Ιΰϋειον Μ.Ύ % άΐΰβιον ίδβ — 8. λναϊον] αναίον Ο- 

— «β λνοντα τ. μ. Ν%Β — 4. [τον Μα] Ρ — πιρί το ννβιον 
Ν 3 1> τίτερνΰβιον Ν πτιρνίαιον Ι Μ περί τον χτεονίαιον Ρ εΙς το 
αίτιον (μντιον ΤΓ)ε — 5. φνναι ίί — _7. α<οτον ΧΡ^ίΓ αντό 
,ί/^δ' — 7. 8, των τΐ βωμάτναν χαί τάν 'ψνχών α Υ 3 τ. τ. <γ. 
[κ. τ. ■$.] ΙΝ τ. \τε] ναμάτων [χ. τ. ψ-] ο'ΰ — 10. τον διος Ρ — 
11. [6ια το — 14, τάδε] &λι». — 12. οϊνον] ο. τοίς μη$οϊς ό* 
δίντίρον ί ι5ΌΛ)ίί. — Η γαρ μη (ΐΐ μη νά$ ^Μ) αΝ ως γαρ μη 
Ν, Β 8εΉιη. καΙ γάρ μη Ο — γινναίον] τέΐιιον β&ιη. — 14. 
ταδΐ αΝ τήνβε Ν^Ι' [νήνδε] Βάρη. — 12. 13. 14. ίί γαρ — 
τάδί] &ιπαν&ύς γαρ χρότερον δτ» άτεΐ-ης ίϋτι προς χρήβιν, 
νοτερον ίϊ Λατη^εϊς τοΐς ποσϊ τέλειος γίνεται ο — 14. «ν- 
τ&ν ΝΙω ΕΠΙΛΡΟΜΗ. 59 

τοις ποϋϊν κντον, καϊ τοιούτον τι ίχ τον μηρον βνν- 
εχδέχεβ&αι ίεοίτοί- βρόμιος δε χαϊ Βάκχος καϊ "Ιαχ- 
χος καϊ ενϊος χαϊ βαβάχτης καϊ Ίόβακχος καλείται 
διά τό παλλάς τοιαύτας φωνκς τονς πατονντας αντον 
πρώτον, εΐτα τονς εως μέ&ης μετά ταντα χρωμένονς* 
αφιέναι. της ί' ίν τοίς αότοις παιδιας, εϊτ' έχΰτά- 
6εως βνμβολόν είΰιν οι Σάτνροι την ονομαΰίαν έβχη- 
χότες άπο τον βεβηρεναι χαϊ οι Σκιρτοϊ άπο τον βχαί- 
ρειν καϊ οΐ Σιληνοϊ άπο τον ΰιλαίνειν χαϊ οί Σενΐδαι 
άπο τον ΰενειν, ο έΰτιν όρμαν. δια τοντων ί' ίΰως•ιο 
παρίσταται το ωΰανεϊ μετ ίχλνβεως χαΐ Φηλντητος 
παράφορον των πίνονταν, τοντον δ\ ένεκεν καϊ %ηλν- 
μορφοί μεν πλάττεται, κέρατα δε έχων, ώοάν τονς μεν 
τόνους υποβαλλόντων των με&νοκομένων, βία δε χρω- 
μένων χαΐ δνΰκά&εκτόν τι καϊ όρμητικον εχόντων, καϊ ΐί 
το μεν της έβ&ήτος άν&ηρον παρίότηΰι την ποιχιλίαν 
της όπώρας, η δ' ίν τοις πλείΰτοις των πλασμάτων 
γνμνότης τον παρά τονς πότους γινόμενον άπαμφια- 
Ομον τον τρόπον, καθό δοχεΐ χαΐ τ6 'οίνο^ καϊ άλη- 
&εια' είρηβ&αι, τάχα δια τοντο και μαντεία ε"ό&' οπον μ 
τον Λιοννόον ί^οντορ. τω δε &ορνβώδει των με&ν- 
βχομένων οίχεΐόν τι £$ο%εν §χειν χαΐ 6 των φόπτρων 
ψόφος καϊ τνμπάνων, α παραλαμβάνονβιν είςτά οργιά 
αντων. χρώνχαι δε ττολλοί καϊ ανλοΐς παρά την ΰνγ- 

1. νοιονχό τι β δ — 2. [καϊ Βάχ%.] Οί. βά. — 6. της ί' ίν 
τοις ΜΟΐΟίβ χαιδι&ς 0». β&. τ. δ' ίν τ. τόποις παιόιάς α' ταίς ίν 
τοΐί χότοις παιβίαις (ρταβοβιΐβιιϋΐϋΐΐβ ηβχα) ΡαΗ$. 2860 ναίς ίν τοϊί 
τόποις παιβιαΐς (πΕί.ΤΓ) Ϊ&ΤΡ" — 10. ^ί' ?αα>ς] &' — 13. ώί «ν αΎ^ 
ά>ί ϊδε — 14. μΐ&νομένιαν ίδ μΐ&νανταον ο — 161 17, την ποιχ. 
πκοίανηβι ιη{ οχ. £δί — 18. παρά τους τόπους Ι^.ο *ί(1 
τονς τόπους ο — 20. ία&' οτί ΧΓ,δε — 22. ίχΐι*] ιίναι Οβ. 
ϊά. — §απτε<&ν Ν §όπτ<αν ο ξόμ,φνιν Ν%1>' — 24, αντων Οβ. (οι. 60 ΚΟΡΝΟΤΤΟΤ 

χομιδην τον χαρπον χαϊ άλλοις τοιούτοις ο^γάνοίς. 6 
άε δύραος εμφαίνει το μή άρχεΐβδαι τοις ίαυτών ποοΐ 
τους αολνν οίνον πίνοντας, τών δ' υχοΰτηριονντων 
αυτούς δεΐβ&αι. τίνες δε τών &ΰροβ>ν χαϊ έπιδορα- 

& τΐδας κρνπτομένας νπο τοίς φύλλοις ίχονβιν ώαάν καΐ 
οδννηψόρον τίνος £ο~& οτε χρνπτομένου τή πάρα. την 
πολνποΰίαν Ιλαρότητι εις νβρεις ίνίων χαϊ χαραχοπας 
εμπιπτόντων, αφ* ον $ν μαινόλης τε ο Λιόνυβος εκλήθη 
χαϊ Μαινάδες αϊ %ερϊ αντον γυναίκες, χλάττεται 6% 

ι^χαΐ νέος καΐ πρεαβΰτης δια το πάβί] ηλικία Χρόαψο- 
ρος είναι, τών μεν νέων λαβρότερον αντώ χρω μένων, 
τών δε πρεΰβυτέρων ηίιον. οί ίέ Σάτυροι ααρειβ- 
άγονται ταΐς ννμφαις έπιμιγνΰμενοι χαΐ τας μίν πει- 
ρώντες, τας δε μετά παιδιας βιάζόμενοι τώ την προς 

ι& το νδωρ χράΰιν τον οίνου βνν&φ&αι χρηαίμην ονΰαν. 
τας δε ααρδάλεις ντίοζευγννοναι τώ Άιοννϋω χαϊ ααρ- 
αχολον&ούβας είαάγουβιν ^το* δια το αοιχίλον της 
χροιάς, ώς χαϊ νεβρίδα αυτός τε περιηπται χαΐ αί 
Βάκχαι, η ώς χαϊ τα άγριώτατα η&η της ϋνμμέτρον 

20 οίνώΰεως ίξημεροναης. τον δε τράγον αντώ &νονΰι 
δια τό λυμαντιχον δοχεΐν τών αμπέλων χαΐ των ϋυ- 
χών είναι τοΰτο τό ζώον, »α#ό χαϊ έχδέροντες αντον 
εις τον άαχον ένάλλονται χατά τας Άττικας χω μας οί 
γεωργοί νεανίΰχοι. τάχα δε αν χαίροι τοιούτη %νματ$ 

25 ό Λιόννύος δια το οχεντιχον είναι τον τράγον, άφ' 

Χβη. ΗβΠ. 3, 12) αυτών «& αντοθ Ν 3 ΰ — ρ. 69, 24. -κάρα] πε$1 α 

— 3. νποατηνιζόντίον Οβ. βά, — 5. νπο τών ψνίΧαν ΙιΥ^Ο — 
ώβ αν α' ν 2 ώς 1&€ — 6. νποκιινπτομΐνον α'ν% — 7. 8. £χπ»- 
πτόντων Οβ. ΐά. — 8. μαινάλης τι ό ί. α' Κ 3 μ,αινόΧης (-νίίης ΐ) 
ιί καΐ ο 8. Ϊ6 ηαΐ μαιτόλης 6 #. ο — 1$. [*αΙ] τας μ£ν π. βοΑ>». 

— 15. σννάψ&αι ίαηρ αυνηφ&αι Ο — 16. νχοξϊνγννασι Οβ. «ά. 

— 18. αΰτος [τι] ο — 19. ^ ώβ [««Ι] α' — 24. χα% Ϊ6 ΕΠΜΡΟΜΗ. 61 

ον χαΧ ό ανο$ ίν ταϊς πομχαΐς αντον θαμίζει χαϊ οί 
φαλλοί αντω ανατίθενται χαΧ τα, φαλλαγώγια αγεταΐ' 
χινητιχον γαρ προς βννονϋίαν ο οϊνος % δια τοντ' ένίων 
χοινη θνόντων Λιοννβω χαϊ 'Λφροδίτη. 6 δε νάρθη% 
δια της ΰκολίόν^τοξ τών κώλων εμφαίνει το τφδε χα- ' 
χείβε περιφερόμενον των με&νόντων [αμα δε χαϊ ελα- 
φρούς χαΐ ενβαϋτάχτονς αντονς είναι]" τίνες δέ φαΟιν 
οτι χαϊ το αναρ&ρον [μεν~\ της λαλιάς αντών [ώΰανεΧ 
άρθρα Ιχον] παρίβτηϋιν. ορΐίφοιτοι δ* εΐβϊ χαί φιλέ- 
ρημοι αϊ Βάκχαι δια το μη ίν ταΐς πόλεόιν, άλΧ' £πί *" 
τών χωρίων γενναβθαι τον οίνον, διθύραμβος δ' ο 
Λιόνν$ος έχληθη πότερον ώς το δίθνρον τον ατόμα- 
τος άναφαίνων χαί ίχφερομνθεϊν τα απόρρητα ποιών 
η ώς δι' αντον χαϊ έπϊ τας θύρας άναβαινόντων των 
νέων η ίμβαινόντων είς αυτάς, ο έβτιν εμπιπτόντων ι» 
χαϊ διαΟαλενάντων τα χλεΐ0•ρα. χαθαιρετιχός δε παν- 
τός οντινοδονν υπάρχων ίδο^ε καϊ χολεμιβτης είναι 
χαι πρώτος χαταδεδειχέναι τον έν ταΐς πολεμιχαΐς νί- 
χαις άγόμενον θρίαμβον. 6 δε θρίαμβος άπο τον 
θροεΐν χαϊ ίαμβίξειν την χληΰιν ελαχεν, όθεν χαί έν 20 
τοις χατά τών πολεμίων θρίαμβοις οί ΛολΑοΐ αναπαί- 
ϋτοι§ ϋχωπτοντες χρώνται. χαί την χίχτκν δε ώς λάλον 

2. φαΙΙαγώγια Μ 3 Β <ραΙαγιάγια Ο ΰφαλκγα>•/ια € φαΙΙαΰ- 
7<οϊΜΐί ΪΡ φαλίαγγάγια Νν* φαΙΧαγωδια Μ. 1 — 8. ίιά τοντο 
— 3. 4. ίνιοι ν,. %νονβι ίί^Βΰ^ ίυίαν *. μί&νόντων ο — 6, 
παγαφΐρόμΐνον α'ν^ — 7. ΐνβαβτάκτας Ν £κβαβτά*τας ϊ — 
[ανΕούί] 08. €ά. — 8. &νβο&ο.ον] $νας&ρον $<&>». — 9. α. μ,ή 
ϊχον £% ΐίρ&οα ίχων β £/<Λϊ», — 11. χάρων & — ϋι^ύςαμβος 
[ί'] β — 12. η$ύτε$ον α — 13, άνκφα ίνιαν Β^ ανάβαιναν Ο 

— 14. 6ι' αύτον *«ί ίπϊ τάς ■&•.] έπ' αντον «αϊ οΥά [τ.] 9. 8ΰΗΐΗ. 

— 16. βιαναΧενόντων χ. ■&%. %αϊ εμπιπτόντων ΒΰΤι&ι. — 18. ίν 
ταΐς αοΧιμιχαίς νίχαις .ΡΤ^ ίν ταΐ$ χολίμικαίε (οΟΜί, ΐιι ίν τοίς 
κοίΐμικοίς ΜΫ) [ν.] ΜΙΙια ίν τ. πολιμικαΐς πομπαίς θαϊΐ — 21. 
οΓ «οΐΐοΐ Α. Να«ΰ& αοΐλοΐς Ο — 22. κίτταν} νίτταν ΧΤ^ 62 ΚΟΡΝΟΧΤΟΤ 

ορνεον χα&ιερονΰιν αντω χαϊ βαβίαρέα χαλονδιν από 
τον βάξειν χαϊ είραφιώνην άπο τον $ριν άφιέναί. τω 
χίττω ίέ ατέφεται δια την χρος την αμπελον έμφέ- 
ρειαν αντον χαϊ την προς τούϊ βότρνς ομοιότητα των 
5 χορνμβων [" αέψνχε 8% χαϊ βφάλλειν τά δένδρα, άνερ- 
πων $ί αυτών χαϊ χεριπλεκόμενος βιαιότερον τοις 
πρέμνοις], τά 6ε &νμελικά άχροάματα τον Λιόννοον 
&εραπενει δια την χοός τάς δαλίας οίχειότητα αντων, 
οίον ωδής χαϊ χι&άρας' 'τά γάρ τ' άνα&ήματκ ##(- 

ιο τός'. μν&ολογεΐται ί' ότι διαβχαβ&εϊς νχο των Τιτά- 
νων ΰννετέ&η πάλιν ναό της 'Ρέβς, αίνιττομένων των 
παραδόντ&ν τον μν%•ον ότι οί γεωργοί, θρέμματα γης 
οντες, βννέχεαν τούί βότρνς χαϊ τοΰ ίν ανχοΐς Διονύσου 
τά μέρη έχωριύαν άπ αλλήλων^ κ 6η πάλιν η είς ταντό 

ΐ5 ύνρρνοΊς τον γλενχονς δννήγαγε χαϊ $ν δώμα ί| αντών 
απετέλεσε, καΐ 6 πάρα. τψ ποιητή δε μν&ος, ώς φεν- 
γων χοτε την Λνχονργον έπιβονλην ό -Θέο;; £δν χατα 
&αλόττης, εΐ&' η Θέτις αντον διέΰωΰεν, εμφανή την 
διάνοιαν έχει. τι&ήναι μεν γάρ εΐΰι τον Λιοννΰον 

30 αί αμΐί(λοι' ταύτας δ' 6 Λνχονργος τρνγητης ων έΰχν- 
λενδε χαϊ άχεχόΰμηΰεν, είθ' 6 οίνος &κλάτνη μιγεϊς 
άβφαλώς άχετέ&η. χαϊ χερί μεν Άιοννΰον τοβαντα. 
ο, 31. Ήραχλης ί' ίατϊν ό έν τοϊς ολοις λόγος 

1, βκβαρία Ο — 2. είςαφιάτην α — ρ. 61, 16 — ρ. 62, 2. 
κλιί&$α. 6 ίΐ ΰςίαμβος ά«6 τον — άφιίναι. %α&αι$ΐτικος 6' 
— άγόμινον &$ίαμβον Ο — 2. 3. τα 6ε κιττφ β — 10. 11. τι- 
τάνων [σννΐτέ&η — 12. Λαςαδάντιον] Ν^ — 12. καοαδιδόντων 
Ν % — 13. βότφνας ο' — τον ίν αντφ Ιιν ι Ν ι ΰ τονς Έναντι θ 
τον Ινόντος &αΪ6 — 14. η {[ή] Ρ) εις ταύτα α'Υ^ Τ) Βίς' αντά 
11)0 — 15. σνρςίναις Ο — 17, Ινκουργων Σν Ύ Ν Ύ — [ο\ 9 , ΒθςίΥ 1 
06 — ίβυ κατά] (1( το κατά ΣιΥ 1 ο ΐίς τά ««ττα — 19. {Ινι τ. 
ί.] τ. ί, εΐαίν ο' — 20. ταύτας βφηι. ταύτης Ο — 21. ΦαΧάνοΐΐ Ο ΕΠΙΔΡΟΜΗ, 63 

χα&' ον η φνϋις ίϋχυρά χαΐ κραταιά έϋτιν [χαΐ άιιερι- 
γένψος ουαά] , μεταδοτικός Ιβχνος χάί τοις κατά μέρος 
χαϊ άλχης νπάρχων. ώμόμαΰται δε τάχα άαο τον δια- 
τείνειν είς τονς ήρωας, ώς αντον οντο^ τον χλεΐζεβ&αι 
τονς γενναίονς ποιοϋντος' ήρωας γαρ έχάλονν οί πα- 5 
λαιοί τονς αδρούς τοΐς βωμαβι χαΐ ταΐς ψυχαΐς χαΐ 
χατά τοντο τον %•είον γένονς μετέχειν δοχονντας. ον 
δει δε νπο της νεωτέρας Ιοτορίας έπιταράττεβ&αι' δια 
γαρ άρεχην ήξιώ&η της αυτής τψ &εφ προσηγορίας ό 
Άλχμήνης χαΐ Αμφιτρύωνας νίός, ιΐκτε δνβδιάχριτα ίο 
γεγονέναι τα τον Φεον ίδια άπο των περί τον ηρ&ος 
Ιβτορονμένων. τάχα $* αν η λεοντή χαΐ το ρ~όπαλον 
έχ της παλαιάς δεολογίας έαϊ τοϋτον μετενηνεγμένκ 
είη. [ΰτρατηγον γαρ αντοι» άγα&ον γενάμενον καΐ 
πολλά μέρη της γης μετά δννάμεας έπελ&όντα ονχ *5 
ο Ιό ν τε γνμνον εδοξε περιεληλν&έναι, £νλω μόνον 
ώπλιΰμένον, αλλά τοΙς ίπιαήμοις τον &εον μετά τον 
άπα&ανατιο'μον νπερ των ευεργετούμενων Χΐκοαμήβ&αι.] 
£ίίίμ/ϊολον δ' αν ίχάτερον είη ρώμης χαΐ γενναιότητας" 
6 μεν γάρ λέων το άλχιμωχατον των δηρίων εβτί, χο βο 
ίέ ρ"όηαλον το χαρτερώτατον των οπλών, χαΐ τοξότη 
ί' άν 6 &εος παρειΰάγοιτο χατά τε το πανταχού δι- 

XXXI. 1. ■καηταια. {κςατΞαιά Ιί) ίΰτιν «αϊ απίριγέννητος 
(Όζος Ρ) ουβ« μϊτ«ίοτι«θΕ (-ή ϊ) α κραταιά ίβχιν ανίκητος 
ίββ<3 Ιιοο νοο. ίιι 1. βι. 2Γ) καί άιαριγένητοβ οναα μίτ. δί «ρ. 
ίατιν άνίχηνος «αϊ άπΐριγένητος ων, μεταδοτ. 8&1Ά. — 2. 3. κ. 
τ. *. μ. [και] κΙκί)ΐ Χι κ. της •&ατά μέρος «Χκήϊ ο' καΐ αΧχης 
Η&1 τοίς χατα μίρας βί&ίΒ. — 7. 8. ο^ [ίίϊ] ίΐ Ιύο — 8. Ι»(- 
ταρΛ *. βεί 2^,6' — νχο [της] ο — 9. 10. ό ΆΧ*μ. ΒόΙνιη. [ο] 
α. Ο — 10. α>βΐΐ ΒοΙιηι. αν τό&ε — 14. [στοατηγ. γαρ — 18. 
Ηίκοσμήο&αι] 5<Λί». — γίνομ. άγα&ον ο — 16, £#οξαν αΎο — 
&όλφ] £{φΐι 5ίΑί», — 18. χΐκοβμήο&αι] Κΐιιομηΰ&αί Ν *ΐκο- 
μ,ίΰ&αι (ίη ηι»Γ£. Εΐάιΐϋο %ι%ομη) Β αίχοαμήκαΰι. 5ΐΛί». 64 ΚΟΡΕΓΟΤΤΟΤ 

ίκνεϊβ&αι χαΐ κατά το Βντονόν τι έχειν χαϊ την των 
βδλών φοράν [• βτρατηλάτην δ' ούχ αλο^ον τοιούτος 
νπλοις «εχοι&ότα εις τα$ παρατάί-εις άααντάν]. οίχείως 
δ\ ηαρέδοΰαν αντον Κψοι τ$ "Ηβη ΰννοιχονντα ώς 
6 ολοΰχερέΰτερον [αντον] την διάνοιαν οντά, ώς €Ϊρηται 

νέων τ* δρκν μεν εντονωτεραι χέρες, 
ψνχαΐ $' άμείνονς τών γεραιτέρων χολν. 

νΐίονοώ δε χαΐ την χαρ' Όμψάλη λατρείαν έχείνω πι- 
&ανωτέραν είναι προαήχειν, ίμψαινόντων -πάλιν δια 

ίο τούτοι* των τίαλαιών οχι χαϊ τονς Ιΰχνροτάχονς νχο- 
τάττειν δεΐ εαντονς τφ λόγω χαϊ τά νηο τοιίτου «ροβ- 
ταττόμενα τιοιεΐν, εί χαϊ &ηλντερόν χι «ατά την &εω- 
ρίαν χαϊ την λογικών βχέψιν χροΰχίατει τή ομφ§, ην 
ονχ άτόχως αν δόξαιεν Όμφάλην «ροϋηγορενχέναι. 

16 τονς δε δάδεχα α&λονς ενδέχεται μεν άναγαγεΐν ονχ 
αλλότριας έιά τον ϋ-εόν, ώς χαϊ Κλεάνθης έηοίηΰεν 
ου δεΐν δε δοχεΐ χανταχον ενρεΰίλογον πρεΰβενειν. 

1. 2. [καΙ] την τών β. φ. ΒΰΗκι. — 2. [καΙ] ατρατ-ηΐάτην ί' Ο 
και ατοατ-ηΧάτην [ί'] 8ΰΗ/ηι. — ίίΐογον 0$. ενλογον Ο '■— τβΐ- 
οντοιι ά ν% τούτοις ΙΝ τούτοις τοΐς Λ^δ — 4. 6. [φ$\ οί. ϊδΰ 

— 6. [αν το ν\ ε Α. ΝαιιοΙο — Ιλοαχίρίέστίρον — 6, ^ντον^ώχε- 
οαι Ο — « ώί είςηται Σαηβ ώς γάς Ο όντως γάο (οντά, φιοά 
αηΐεοϋάΐΐ, οιηϊβ3θ) Λ. Να,ΜΪι — 6, νέον τοι β 2^ — 6. 7. αϊ χεΐ- 
ρ«ί ουτ<α •ψνχας άμ. ε — 8. [καΙ] την «αρ' όμψ. ΐδο — 8. 9. 
χι&ανώτεςον ν ί — 9. *αί παοαηκειν Β — 10. χαϊ τ. ίαχ, (\α V 
χαϊ ροβίπιοΛιιιη ίηβθΓίΐΗ» νίάβίιΐΓ) Ιο — 11. 12, προαταττομβνα 
α'Ν 3 1)' χααττόμενα ΙΝΰ — 13. τ% όμφ% δεΛί». τη όμφής Ρ της 
έμφης αΙΙ. — 14. ον» «ΐό»(οβ αν ϊόξαι,εν'] ονχ ετέοαν αν 8ο- 
ξαιμεν φόξαην Εν,ά.) ε — ομφάΧον αΝ^ — 15. αγαγεΐν Ρΰ 

— 16. αΙΙοτςίως ίδ -ίους ο αλίότςιον Μ άΐλόχοια Ρ — 17. ον 
ίΐϊ» #ϊ #οκ*ί Β Ο», ον ί«ί 4ΐ δο*είν Ν^Θρ ου δεΐν δ\ι ίοκίί* 
α^ί" — πανταχού Ιδο ηάνττην α — ιίρΐββΐνειν] εν Ιΐίίβτίνβ ηοη 
Β»ϋβ ββη«ΐΰαβ ίη Τί χοεσβντην — το ενςεαϋ,ογον Β; βιβρβ- 
οίββ τον ενοεσίλογον ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 65 

ο. 32. Έχομένως τοίννν, ω τέχνον, ΑΠΟΛΛΆΝ ο 
ηλιός έβτιν, "Αρτεμις 81 η βεληνη' δια το ντο γαρ χαϊ 
το%ότα$ αυτούς αμφότερους «αρηγαγον, την ώϋανεΐ αφε- 
βι/ν πόρρω των αχτίνων αίνιττόμενοι. καλούνται 8ε δ 
μεν {ήλιος] εχατος [δια τοΐτο] > η δε εχάτη τφ εχα#εν 5 
βενρο άψιέν.αι καϊ άαοβτέλλειν το φώς, ωΰτε ααρα- 
χειμένως -χαϊ εχατηβόλονς αντονς αροβηγορενχαΰιν. 
ίνιοι δε τον "Εχατον χαϊ την 'Εχάτην άλλως έτνμολο- 
γονβιν, ως των τε&ειμένων αννοΐς χα ονόματα ταντα 
έχας αντονς είναι ευχόμενων χαϊ την έ% κυτών βλά- ίο 
βην μη «ροβπελάζειν αντοΐς' δοχονΰι γαρ χαϊ φ&είρειν 
εΊ/ΰ' οτε τον αέρα χα\ των λοιμ^ών χαταϋτάβεων αί- 
τιοι γ(νεϋ&αι' διό χαϊ νονς ό%εΐς &ανάτονς αντοΐς 
ανετί&εβαν οί πάλαι, χαϊ ο ποιητής ώς εμφανές τι έν 
τφ λοιμφ ιιαρειβάγει τον Αχιλλέα λί^οντα οχι ξ•ητη- « 
τέος μάντις, 

ο$ «' ίϋτοί οτι τόϋΰον έχάβατο Φοίβος 'Αχόλλων. 
τούτον δ'¥νεχεν οίονται χατ' ενφημιΰμόν την μεν"Αρτε- 
μιν άΐίο τον άρτεμεΐς αοιεΐν, ο έΰτιν νγιεΐς, ωνομάΰϋ-αι, 
τον δ' Απόλλωνα ώς άχολνον&' ήμας των νόΰων «ο 
η άπελαννοντα άφ' ημών αντάς [η άπολλνντα] ταύτης 

XXXII. 1. ω τέκνον] ανντίχνφ ΟαΙβ — 6. [ίίά τοΐτο] ΒοΆιη. 

— 9. τΐ&ΐΐμ,έν<ύν αΎ^ τΐ&ΐΐχ.ότ<αν ϊδο — 10. αάτονς αν^ αντά 
Ιδΰ — 13. γίνΐα&αι αο γννεβ&αι Ν γενέΰ&αι δ' — 14. ««Ι ό «οι- 
■ητηί (κκΐ ΐ. 1. Ι&ΐο βΓ. Β) α'Τ^,Β χαϊ ώς 6 λ. Ϊ-Ν" ώ« ό ποιητής 
Ν^ Θ- — 15. 16. ζητητέος μάντις ΰί ξητητίον μάντςις ταχΑ. να. ξη- 
ττιτέος μάντις V ξντητέον μάντεις χ&ζνκα, αινώ. ίη ξητητέον μάν- 
την Ν ξηχηνίον μκρην (--ψ (?) δ'ΣιΟ — 18. ενίκα δ' — 19. [ΐΐοι- 
ΐΐν] V — 20. άνοΙΙνον&' Ν" Ζ — 21. άτιάΚΧΰντα Μ 3 α απάλ- 
λανζα (έκοίΧάνΐα Ν; ίη Τ Ρ ΙϊΟΰ πϋατ^ίη^ΐθ: ίν τινι άχΐ&λαντα) 

αΝ άπόΙΧοντα θ αΛοΙλόντα Ν^ άκολλόν Β άχολονοντ» νΐΠοΐΒ. 

— ναντ-ης α Ν ταύτας Ν 3 ταντας ναντης δ'ΰ — τίτίνχΒ (-τευ- ΐ. 1. 

ϋΟΕΙΠΙΤ'ΙΓβ, β(1. 1ιΧΆ%. 5 66 ΚΟΡΝΟΐΤΟΪ 

τετενχέναι της προϋτιγορίας, χα&' ην ίννοιαν χαϊ παι• 
ηων εκλήθη χαϊ ί«τρο? £δο$εν είναι, τινϊς 6% αντό&εν 
Άιιόλλανα αντον άχο τον άπολλνναι φααΐν είρηβ&αι' 
χαϊ γαρ τόν όπολλύντα ταντην την διαχόβμηΰΐν τοΐ- 

* τον είναι δια τοΰ δαχτμίζειν αδιαλείπτως πκντο&εν 
αντης το νγρον χαΐ τω αΐ&ερι Λροβχατατάττειν' τάχα 
δ' αν χαϊ άπο τον απλούν χαϊ λνειν τό ΰννΒ&νος της 
ονβέας η χαϊ τό σ"χότο§ ώΰαν απλών είρημένος εΐη. 
οίχείως 8ε χα£ αδελφούς αντονς παρειϋήγαγον έμφε- 

ιο ρεΐς άλληλοις οντάς χαΐ ομοειδή χίνηβιν χινονμενονς 
χαϊ δνναμιν Λαρααληϋίαν έν τοϊς ολοις έχοντας χαΐ 
τρέφοντας ομοίως τα επί γης. εΐδ•* 6 μεν 'Λπόλλων 
αρρην άνεχλάβ&η, Φερμότερον ων πνρ χαϊ ίραίτ^ώ- 
τερον, η ί' "Λρτεμις Φήλεια, άμβλντέραν χαϊ άα&ενή" 

ι» την δνναμιν Ιχονόα. βοντταιδος ί' ηλιχίαν 6 'Λιιόλ- 
λων $%ει, κα&' ην χαϊ οί ανδρωποι ενειδέοτατοι εαν~ 
τών φαίνονται" χάλλιβτος γαρ όφ&ηναι χαϊ νεαρώτατός 
^ίτιν 6 ^λ^05. μετ« σ*έ τανΐα Φοίβος μεν λέγεται δια 
τό χα&αρος είναι χαϊ λαμπρός \_•έπβέτοις άλλοις εις 

ϊο αντον χρώνταΐ) χρνΰοχόμαν χαϊ άχειρεχόμαν προΰαγο- 

6Γ. Έ)}> τετνρμ&ναι € — 1. 2. χαΛΚ — εϊναι] Ύΐάβ ιιβ η&βο 
8ριαπ& ώ»£. — 2. 3. αντά&εν άπόλλιονα αντον Ζτδ αΰτό- 
&εν άπόΧΧιανα [αντον] ο \κντό%6ν] ατίοΧΧωνα (8βά τι ηοη 
βαΐίβ ρητ. ίη V) αντον α V άντίον ΆχόΙΧίονα [αντον] 5ίΑί». 
άπολίνναι] α. αντον (οοιχ. ίη αντον Β; ίη ϊιοο ΐοΐιυβ 1ο- 
ουβ % Ίνναι αεφίθ &<1 ίΐοή- βτ.) δο — 4. 6. τοιοντον ΙΝ χ Έο — 
6. αντήί -ίίοδ' αντί} αΝο £ν αντ$ 8<3ιιη. — 7. αννεατώς αοθ ί 
— 8. ως αν Ο — απλώς 2ί 3 ΰ' — 18. άοοην (αρην Β) 1>' Ν% 

Τ 3 αροης αρ ης Σ) Ν£ α^ης. Ύα άνχ'ο α — Φερμότΐςον γα(> 
τό πνο ο — 14. άμ,βλντέοαν {-ι- Ν)αΝ£ ί άμαλωτεραν & άμ- 
βίνωτί^αν ο άμβίυοτέραν 0$. (Λ. — 16, ζνϊΐϊΐΐατατοι Λ. Ναΐ4ΰ& 
Βνει&ίοτεςοι (ενΐΐ~ ί. 1. βϊ. V ενιδ. Ν) Ϊ6 ενηδέσϊεροι α Ειίά. 
οοάά. ενηδεατέςαν ς — 19. καΐ επι&έτοις 8ΰΙαΐΆ. [κ.] ίτά το τοΐς 
α [*.] ίπΐ δε τοΐς 6 ο [*.] ?ΐί ί£ τοις ΥϊΒ,Οίί. — 20. χςώνται 6<ί ΒΠΙΛΡΟΜΗ. 67 

ίενοντες, επειδή χρνβωπός έΰτι καΐ εζα πέν&ους χα%•- 
\ΰτώς δια την αγνότητα]- Λήλιον δε αντον ώνόμαβαν 

ΕΙ Φαναΐον άπο τοϋ δηλονβ&αι δι' αντον τα οντά 
Ι φωτ£ζεΰϋ•αι τον χόύμον, ώς χαΐ , Αναψαίου Άπόλλω- 
3 Ιερόν Ιδρνβαντο^ τον αναψκίνοντος πάντα' τοντφ 5 
ί' -^κολον&ηββ χαΐ το την Λήλον χαϊ Άνάφην ιεράς αν- 
\ον νομιο&ηναι. δια δε τον είρημένον βαφηνιϋμόν των 
αραγμάτων χαϊ την μαντιχήν αντφ προΰήψαν χαϊ εΰρε- 
ρ&»τοα τοΰ ίν Λελφοΐς μαντείου τον Απόλλωνα προϋ- 
\>νόμαβαν Πν&ιον αχό τον δενρο ερχόμενους τους αν- κ» 
'ψρώπονς πνν&άνεβ&αι τα χα&' εαυτούς" έλ£χ&ή 6% χαϊ 
\ τόπος ομφαλός της γης οϋχ ως μεΰαίτατος ων αυτής, 
$11* από της αναδιδομένης ίν αντφ όμφής, ήτις έοτΐ 
ψεία φωνή. λο%ων δε χαΐ περιβχελών όντων των χρη- 
βμών, ονς δίδωβι, λοξίας ώνόμαΰται [' ί) άπο της λο%ότη- ΐ5 
το 5 της πορείας, ην ποιείται δια τον ζωδιακού χΰκλον\. 
μονβιχός δε χαΐ χι&αριότης παρειβηχται τψ χρονειν 
έναρμονίως πάν με'ρος τον χόΰμον χαΐ βννψδον αντί) 
πάϋι τοϊς άλλοις μέρεϋι ποιεΐν, μηδεμι&ς [αντών~\ έχ- 
μελείας ίν τοις ονβι &εωρονμε'νης, άλλα χαΐ την των 20 
χρόνων προς αλλήλους ϋνμμετρίαν $%' άκρον ώς 4ν 
ρ"υ#μοΐς τηροΰντος αντον χαΐ τας των ζώων φωνας 

χοηύ&αια — ^ςναοχόμιχν (χύναΐχ. ΝΤΓ) ϊδο χοναοκόμην α — 
αχειςοκόμαν δ «κβίρΐκόμη* α — 6. ΟηΧον] ίί)1ί]ν ^ϊ δηοον 
θ — 6. 7. αντφ ο — 8. 9, εναε&έντας τον Ιν Δ. μαντεέον τον 
ΛποΙ%<ανα δΐ&ηι, εναΐ&ΐν το ϊ. Δ. μαντίϊον τφ ΆπόΙΙαινι Ο — 
9. 10. τίφοβίονόμαβΐ Ι ■αςοοανομαατιχι. Ρ — 12. μεααίτατον Ρ — 
13. άπο [της] άναβιϋομένης (-5ϊί- Τ 7 ,) α — 14. [όντων] Ν — 
18, βννφδαν Οβ. ίίϊ. σννοδόν Ρ σννοίον εείί. — κντο ΒοΗτη,, 
αντον Ο — 19. [«ντών] ΒοΗ/ιη, αντον Νβ αντον 1Γ 3 «ντον ϊ>' 

— 21. ΐπ' ϋχραν θ8. £η' άκρου β άπ' ακα^αν ΙΝ άα' ««ρων α' Υ^' 

— 22. - ρ, 68, 3, καΐ ικβ τ&ν ζαχον φ<ανάς ων αντος τών αΙΧαιν 
βωμάταιιι ψόφοιίΕ οΐ (η 2ί"; οι Ρ) Θκκ το ξηραίνεα&αι χςησέμως 

6* 68 ΚΟΡΝΟΤΤΟΪ 

και ώζαντιας τοίκ των άλλων βωμάτων ψόφονς, οϊ δά 
το ζηραίνεβ&αι χρηβίμως ναό τον αέρα α&οδίδονταί 
δαιμόνιος ήρμόβ&αι αρ6ς τάς άχοάς αοιονντος. &«\ 
ταύτης δε της αρχής χαϊ Μονβηγε'της έχλή&η χαϊ έιίί, 

5 σκοπΌί χαϊ αντός χαίζειν μετά των Μονβών ένομί(!&η\ 
έχ γάρ τοι Μοναέων χαϊ εχηβόλον Απόλλωνος 
άνδρες άοιδοϊ εα0ιν έκΐ χ&ονί χαϊ βαβιλήες — 
φησίν 6 Ήϋίοδος. δια τοντο γαρ χαϊ ίερος αντον & 
χνχνος τφ μονοΊχωτατον χαϊ λενχότατον αμα είναι τών\ 

ίο δρνέων, ό ίέ χόαα% αλλότριος διά τε το μικρός ειναϊ 
καϊ δια την χροιάν. η δε δάφνη χαίτίερ δαφοινη τις ον6(% 
ϋτέμμα αντον έύτιν, επειδή ενερνές τε κκΐ άει&αλε^ 
ψντόν έατί' τυγχάνει δε χαϊ ενέχχανβτος ονΰα χαϊ χρο^ 
τάς χα&άρΰεις οίχεΐόν τι ίχονϋα^ ωΰτε μη άλλοτρίω 

ΐί άναχεΐαϋ'αι τφ χαΰ•αρωτάτω χαϊ χανϋτιχωτάτω &εφ, 
τάχα δε χαϊ το όνομα αντής, «ροΰτρίχον αως τω δια 
φαίνειν, έαιτηδείαν αυτήν έχοίηϋΐ προς τας μαντείας 

υπό τον άέοα άκοίϊίδονται δαιμονίαν αΝ «, τ. τ. £. $ε φωνας ων 
αντός τών αΧΧ. βώμ. ψόφος Ιδία το %ηααίνεβ$Μ \χο. νπ. τ. α. α. 
δ.~\ ΰ κοίϊ τονς (τας ,ΓΓ,) τ. ξ. ψωνάς »αΙ τους (τάς -Ν";, -Β) τ&ν 
αλΧων ΰωμ. <ψόφονς δια τ. |. %. νπο ([ίπο]^ Ο) τ, α. αποδίδον- 
τος καΐ δαιμονίων Ν^' — 1. ώβαντως τονς <1β ηοΒίτ» ΟΟηίβ- 
οίϋΓβι Βθπρ3ΐιηιΐ3 — 2, ξηααίνεα&αί} χ((ΐ(δαίνΐαΰ•αι? — 3. ποι- 
ονντος] ποιζΐ ο — 4. 5. καΐ Μουΰών ίπίσχοχος Βΰϊίηί. — 5. καΙ 

[αντος] ΰ — παίξειν δε παιδείας ά V, ?ιαιθ\ Ι — 6. Ι* γάο 
τοι Μονοίων Οί. ί% γάο τοι μονσάων αδ έχ γάρ μονϋάων ε Μΐ8. 
ΤΗ. 94 (βθ<1 ο£. ΒοΪ880ιιε3ϊιιιιι β,Λ θππι 1.) — 7. ΐααιν ίαϊ χδονΙα'ν % 
ίαβιν επί χ&όνα Ν 3 Η&. ΤΗβο<). 95, ιιΙ)ί βιιίβίιΐ3 βΐ ΗβΜϋ. χ&ονί 
Ιβ^βϋάιαπ» 0θπ8ΐαβΓβ, £«βί καταχθόνιοι ϊΒε — βαβιλήες^ «ίϊϊαρι- 
αταί• ί* ίί Δια$ βααιληςς Η«$. — 8. αυτών ίν ί Ν αυτφ Ν^ΐ'ΰ 
— 9. το μονοιχώτατον — {είναι} α'Ρ" 3 — 11. χαοάν α'Υ, χοείαν 
ΪΝ— 12. άει&<χί,ες~\ άει&εςΐ — 18. ϊνΐκκανστος «ί 0$. $Λ. — 16. 
πααβταέ<μ>ν ^βά σ ρΟΒίτηοάππα ΐπίτηβ.) "Β Λζοτρέχονθίν^ Μ »ρο- 
τςέχων ΝΡν^ — πωβ τφ] π$ος το Ο — 16. 17. δκχβκίναν α^ ϋ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 69 

είναι δοχεΐν. ο δε τρίχους δια τελειότητα τον των 
τριών άρι&μον δέδοται αύτω' δνναχαι δε χαϊ άπό των 
τριών παράλληλων κύκλων, ων $να μεν τέμνει κινού- 
μενος την ένιαΰΰιον χίνηϋιν 6 ήλιος , δνοΐν δ' ίφάατε- 
ται. έαεί δ' έν τοΐς λοιμοΐς ως έχίχαν δοχεΐ τα &ρέμ- & 
ματα πημαΐνεϋ&αι πρώτον χαϊ ϋννεχίβτερον ή κα&' 
αντα φ&είρεβ&αι [λοιμιχώς], χατα τοϋτο χαΐ την των 
ποιμνίων έπιμέλειαν άνέ&ηχαν αΰτφ } νό^ιον χαϊ λν- 
χιον χαϊ λνχοχτόνον προΰαγορενοντες. άγυιευς δ' 
έχλη&η δεόντως ίδρν&είς έν χαΐς άγνιαϊς' καταυγάζει ίο 
γαρ ταύτας χαϊ πληροί φωτός ανατέλλων^ ώ$ ίχ των 
ίναντίων εΐρηται το 

δνβετο τ' ι^λκ>3 ϋχιόωντό τε τίαΰαι αγνιαί. 
χαϊ λεΰχηνόριον δ' αυτόν προβηγό$εν0αν δια το τάς 
•ημέρας ταΐς λέδχαις χαϊ τω όμιλεϊν άλλήλοις ΰννέχε- ιβ 
β&αι τονς άν&ρώπονς, τας δε νύχτας χα&' εαυτούς 
άναπαύεΰ&αι. παιάνα ί' αυτόν έχάλεΰαν είτονν χατ 
αντΙψραοΊν χαϊ έζιλκοτιχώς, ίνα μη νόβους αντοίς 
£π\χέμπ% μηδέ φ&είρΐ} τον αναπνεάμενον νπ αυτών 
αέρα, είτε χαϊ ως τω οντι χοϋ αντοΰ ΰγιείας τώ ΰώ- ϊο 

β. πημαίνεβ&Μ Νχ&Βχ ιτοψαίνεται α«Η. — [ποώτον — 
7. φ&είαεΰ&αι] &! — 6. βννεχέβτερον ί} Ζαηα αυνεχίβτεοαν [η] 
Ο αννεχες Έτεαον &&»». — 6. 7, κ «β 1 * αντά ΣΝ^υΌ καθ* αϋτα 
ν ί κατ κντα α'ν\ — 7. φ&είρεσ&αι ΚΝ^ φ&είρεται αα — λοι- 
ρ«ώϊ] &ξ Χν«φ ΒοΊνηι. Ιοιμί&αξ θ- — 10. 8»όντα>ς] πρΐπόνταις 
ΒοΗμι. — Ιδ$υν&εΙ$ Κ 3 ΰ — 11. 12. ε λ τον εναντίον — 13. 
βνβετο τ' ήέΐιος Καηι, β 388 8νΰατο &' ηέλιος ΤΡ" βύναντος τ' 
ηεΐίοιο οίίί. — σκιό&νιο (-ΜΓΟ Ρ) αο σκιόαντας Ν ακιόωνται Β 
σχιοανται Ο — 14. Ιηαχψ'όοιον α αΤ 2 ο Ι. δη Ι Ιεαχηνάαιον 6' 
6 — 16. [τώ] ομιίείν Ν^1>' — 17. $%άΙεααν 3$ιμΙ.\ χαλέβαντες Ο 
— 18. [κ«ί] Ιξιΐκβτιιιάς Νΰ [«.] ίξιίαϋτικόν (ίξεί, θ) 2ζ, &' — 
ίχιπέμ/πΐ) 8ίΉ-άβηΐηηά άναιίεμ^ Ο — 20. είτε κκΐ ώβ α Ν<ε εΐτε 
««1 [ώ(] δ' εΐτε Γ«.] ώβ 0$. — τφ οντι (ιαντι Ρ) α' αντφ όντι 
ΪΝο Ιν αότοό τφ οντι 6' — νγιείας ίοΓίαβΒθ Μ ί νγείας ϋίΐί. 70 ΚΟΡΝΟΧΤΟΓ 

μάτι αίτίον γινομένου δια της τον Λ£ρ^οντο£ ενχρα• 
βίας. ο. 33. Κατ άχόλον&ον ηάλιν τον Άβχληπιον 
νίον αντον έ*φαϋκν γενέβ&αι, τον δοχονντα το?8 «ν- 
&ρωποις νααδεδειχέναι την ίατριχην' έχρην γαρ και 

6 τούτω τω τόχω &εΐόν τι έπιϋτηβαι. ώνομάβ&η δε ό 
ΆΰκΧψιιος άπο τον ήπίακ ιαα&αι χαΐ άναβάλλεβ&αι 
την κατά τον Φάνατον γινομένην άχόοχληοΊν. δια 
τοΐίτο γαρ δράκοντα αντφ τίαριΰταΰιν ? έμφαίνοντες 
οτι ομοιόν τι τοντο πάαχονΰιν οί χρώμενοι τφ ιατρική 

ίο χατά το οίονει άνανεάζειν ίχ των νο6ων χαΐ έχδύεΰ&αι 
το γήρας, αμα $' έχεί ίτροδοχ^ί 6 δράκων ΰημεΐον, 
ης αολλης δεΐ προς τ«5 Φεραχείας. και το βάχτρον δε 
τοιούτον τίνος &ιχεν είναι (ϊΐ/μβολον ΛαρίΛταται γάρ 
δι αντον οτι, ει μη ταύταις ταϊς έπινοίαις έχεατηρι- 

!6 ξόμε&α οοΌν έιά το ϋννεχώς εις άρρωβτίαν έμπίπτειν, 
χαν 'θ'ατΓον τον ίεοντο; ο"ψαλλ6μενοι χατεχίπτομεν. 
λέγεται δε ο Χείρον τετροφέναι τον 'Λβχλψιιον καν 
τοΓ? της ιατρικής Φεωρημαβιν ηϋκηχέναι, την δια των 

1. 2. άχρασίας ΡΖτΤ^δ 

XXXII. 2. Υ.αν' ά%όλαυ&•ον ΛΠ&'ί ν.ατα'&άλαν&αν Ν χατά τον 
ά%όΊ.ον9ον -Ρ — 5. τοντφ τφ τόπφ, ο τούτον τφ τάπφ αΝ τον- 
τον τφ πό&φ θ τοντφ τφ πό&φ Έν^ — 6. ηιίίιας ίαο&αι Ιιαηβ 
ίτώο&αι αΝο (ΝΊ ά&ΐβϊναη τοίυιί ίτ.) ίσχΙήσ&αιΐΐΝζ — 8. ««ρ- 
ιντώΰίν Ο — [ίμφαίνοντες] £ ϊ^ δο — 10. άναν,] άναγκάξειν α' 
— 14. οτι] δνκ ϊ — 14. 16. ίκΐον, οαον ίιά τφ αννεχώς εΙς 
άρρωατίαν εμτί. κ. θ\ τ. 6. «φ. χ,ατεπέπτομεν (χαταπίχτναμιν Ν 
χατεπίχτωμεν ί)αΝ επεστ, βυνεχ, (τφ α. ^Ν Λ ) ΐΐς άρρ. ί. κ. #. 
χ. ί. αφ. ηατεπίπτιαμίν (ίΐίικί * ΐ. Ι. «γ., οπΐ Ητιΐοθκΐ α Β; ικατκνι- 

χτομίν Ο καταιΐιχτωμεν ί^) .Β^ V ίτίμπηριζόμΦα ίπϊ το ανν- 
εχες αν είς &ρρωΰτον Φαττον τον δέοντος βφαλλόμ. τυχτεπίπτο- 
μεν ο — 17. - 72, 2. τετροφέναι τήν [τον ααύΐ'φΐιον — βου- 
λομ,.] Ν χ — 18, [της] Ιατρικής Ν% [τ.] ίιχτριιιοΐς θ τ. Ιατριχης 
1&Οιιη& Μ — ηα*.ιρΐίίναι την άιά («ατα ΜΥ^) τών χειρών ενέρ- ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 71 

-χειρών ίνεργειαν της τέχνης έμφαίνειν αντών βον- 
λομένων, χαραδέδοται δε χαϊ γννή τον 'Λβχληπιον, 
Ήΐίΐόνη, τον ονόματος ούκ άργώς είς τον μν&ον παρ- 
ειλημμένον, δηλούντος δε το ιΐρανντιχον των οχλήσεων 
δια της ψίΐον φαρμακείας, ο. 34. "Η δ' "Αρτεμιςζ 
φωβφόρος μεν έκανομάο'&η δια τ6 χαϊ αντή βίλας 
βάλλειν χαϊ φωτίζειν Λοβώς το περιέχον, οπόταν μά- 
λιβτα «ανβέληνος η, δίκτυννα 5' άαο τον βάλλειν 
ζκς αχτίνας — δίχειν γαρ το βάλλειν — η άηο τον 
διιχνεΐα&αι την δνναμιν αντής εις πάντα τα έχΐ γης ι» 
ώς διιχτύννης αντής οναης. χννηγέτιν ί' αυτήν χαϊ 
&ηροχτόνον χαϊ έλαφηβόλον χκΐ όρεΰίφοιτον παρειο"- 
ηγαγον ί/ΤΌ^ τρέχειν είς τά άγρια βονλόμενοι την έ% 
αντής βλάβην η επειδή μάλιβτα ννχτος καταφαίνεται, 
πολλή δ έν τΐβ ννχτϊ ηβνχία πανταχον χα&άπερ έν ιε 
ταΐς νλαις χαϊ ταΐς έρήμοις ίύτίν, ωβτε έν τοιοντοις 
τιΰΐ χωρέοις αυτήν 3ΐΐάζεο"%•αι δοκεΐν, ί£ω&εν ήδη 
τοντφ αροόπεπλαβμένον τον χννηγετεϊν αντήν τοξό- 
τη ονβαν. βννφδον δε τοντφ χαϊ τα τονς χννας 
Ιερονς αντής νομιβ&ήναι ΐίρός χε τας &ηρας ίχοντας ϊο 

γΐίαν της τ. £. αντην φονΧοα,ενΦν αΎ ί η, την [$. τ. χ. — βονΐ.1 
ΙΰΝ 3 [η. — $.] α [ιΐ«*.] την 3ιά τ. %. ϊ, τ. τ.ίμφ. «ντον ([«.] 
β<Α»Λ.) β. Οε. αόΐιιη. — 1. [παςαί. ίε χαϊ γννη] ϊδβ — 3. ηπι- 
όνη α ΤΚ -ηπιόνη ΙΝ ηαιόνην (ηπιόναν IV) Ν^ί)'ΰ — 6, ήπίον 
(-ΐίον Ρ) αΝ~€ 

ΧΧΧΐΥ. 6. χ. Ιν αντξ Λ 1ιν ι κ. αντην ΰ — 7. οπόταν Ψ^ϋ 

ν 
οπότε €$Η. — 8. δίχχνννα ϊ&Κίία Οε. δίχτιννα (δίκτινα Ο) ΜΙ ο 
ΰΐν,τινναν Ρ 6ιχτΐνα € — $' άκο α'ν„ &' αντη Ιίνΐται από Ιο 
ί' αντην λΐγανβιν άπα ο — 9. $ιχΐΐν 8ΰ1ι&1. — 10. ίιά της γης ΐ>' 

— 11. δινχ,τνννης Σ<αη@ διν,τίννης αδ διν,τίνης β — [5*] αντην V 

— 15. πολΧήν ΙΜ 1 — ησνχίαν Ι — 16. καΐ τ. ΐ. α'Κ «αϊ εν τ. 
ί. (ίςημαις ο) δο [«.] ίν τ. ί. ί — ί"7.χώ$αις (χωοαΐς ΐί) ϋΚί> — 
19. χαϊ το τονς η. 0$. χκΐ [το] τονς ν,. Ο — 20. αντη Αΐ^Ε» 

— '&'ίίραϊ] 9νοκς Ρ 72 ΚΟΡΝΟΤΤΟΪ 

εαιτηδείως χαϊ άγρνπνεϊν έν ταϊς νυ%ϊ χαϊ υΧαχτεϊν 
«εψυχότας. χυνηγία ί' Μοιχέ χαϊ το μη δικλείπειν αύ• 
την ότε μϊν διώχουβαν τον ηλιον οτε #£ φεΰγουβαν, 
είτα ίν τω ζφαι&χώ μετερχομέντ)ν ζώδια χαϊ ταχέως 

! βυνιονβαν οίκεΖον γαρ χννηγία «α^ το τάχος γπροβ~ 
γειότατόν τβ των ουρανίων ονΰαν αντην περί τας 
χορυφας των ορών ίφαααν άναβτρέψΐΰρ•αϊ\. ονχ έτερα 
ό' ουΰα αυτής η Εκάτη τρίμορψος είβήχται 6ια το 
τρία ϋχήματα γενικότατα άποτβίβΐν την ΰείήνην, μηνο- 

ιο είδη γινομένην χαΐ «ανβέληνον χαϊ τρίτον τι άλλο 
Οχημα [χλάττονβιν] άναλαμβάνουΰαν, χα&' ο πεαλη- 
ρωται μεν αυτής 6 μηνίβχος, ου χεπληρωχαι 5* δ χν- 
χλος. έντεϋ&εν η$η χαϊ τριοδΐτις έπεχλη%•η χαϊ των 
τριάδων επόπτης ένομία&η δια το τριχώς μεταβάλΧειν 

μ οδενουϋα διά των ζφων, τον δ' ηλίου δια της ημέρας 
μόνον φαινομένου, αυτήν χαϊ νυχτος χαϊ ϋχότονς ορω- 
μένην χαϊ μεταβάλλονΰαν νυχίαν τ ε χαϊ νυχτιπόλον χαϊ 
%%ονίαν έχάλεΰαν χαϊ τοις χαταχ&ονίοις &εοΖ§ ^ρξαντο 
ΰνντιμαν, δείπνα έμφέροντες αυτψ χροβανεχλάβ&η όε 

μ τούτω χαϊ το μιαίνέιν την την ταΰτην \χαϊ μιαίνειν] 

2, κννηγία Υγ κννηγΐα {γυνηγία Ιί^) αδ κννηγεΐΐχή β χννη- 
γεαία ΘαΙε Βΰ&ιη. — τό μ.•η] τω μη 0&. — 4. τα £ώίι« 0$. — 5. οΐ- 
ν,ίΐο'ν α οίκΐϊ Νΰ ίοίΚΒ ί? 2 δ — χννηγία ψϊ&ε — 6. 6. πφοσ- 
γειότατον Ιο κςοΰγίιοτάτηνΰ ιτροΰγιιότητα αν* — 9. 10, μονοειδη 
ΟΡ — 10. γινομ. 8(Αί». γενομ. Ο — 11. αναΐαμβάνονΰαν Ρ 
'&νοναιν ν 2 άνΐα&αι αβϋ. — 13. ίντίν&ΐν δ' ηδη ϋ — τ$ιοδ£- 
τις Ύ % -ίτις Μ -ίτης ΰβΐί. — 14. ϊπόπτις ν ΐ β — 16. ζάαν α$Γο 
ζωδίων V — 16. δια τ«£ ημέςας ΝΤ,6γ — 16. [«α»] ν•ο*τοξ 
Οι. ΐά. — 17. ΓκοΛ μεταβάλίανααν] νβΐ μΐταβαλόντίς ΒόΗικ. — 
20. μιαίναν δ<Αί». μιαίνίο&αι (μαίνεα&αι Μ μένίβ&αι ΐΓ) Ο 
— την γην ταντην ίαηα τ. γην αυτή» ΒόΗ,ιη. τμ* ΐνανα-ντη» 
ιηιιί, ΐπ τηρ ίναταντην τι την ίνα ταντην »Β 1 την ΐναν ταύ- 
τη* θ την ιναγωγον ναντην Β 3 την δι& -ταΰτην Ρατ. 3076 γήν ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 73 

ωβχερ τονς χατοιχομένονς χαΐ το ταΐς φαρμαχίβι ΰνν- 
εργεΐν χαϊ ίαάγεϋ&αι ταΐς οΙ%ίαι$ } είχα τελεντκΐον το 
Χίν&εβι χαϊ φάνω χαίρειν, ί% ου τίνες χροήχ&ηόΊχν έΐΐϊ 
το χαϊ %υβίαις αντην άτόχοις χαϊ βφαγιαβμοΐς άν&ρώ- 
χων Ιλάβχεβ&αι δέλειν. χα%ιερωβαν δε χαϊ την τρίγλαν β 
αντί) δια τοννομα. Ινοδία 5δ έϋτιν ου δι* άλλο τι η 5ιο 
χαϊ Απόλλων άγνιεύς. δοχεΐ δε τοις χλείατοις η αντη 
είναι χαϊ ΕΙλεί&νια, άπανϋτως είλονμένη καΐ %-έονϋα 
περί την νην, ην εύχονται έλ&εΐν ανταΐς ηπίαν χαϊ λνΰ(~ 
ξωνον αϊ ώδίνονΰαι, λνονβαν το έβψιγμένον των χόλ- ίο 
%ων Λρος το ρφον καΐ άπονώτερον έχαεβεΐν το χνι- 
βχόμενον, λεγομένης αύτης χαϊ Έλεν&ονς. πλείονς δ* 
ΕΙλεί&νιαι παραδίδονται χα& 7 ον λόγον πλείονς "Ερω- 
τες• πολντροϊΚΗ Υ α 9 κκ ^ °^ τοκετοί των γυναικών ως 
αί των έρώντων ίπι&υμίαι, φανερώς 8* η βεληνη ιβ 
τελεΰφορεΐβ&αι τα ΰυλλαμβανόμενα ποιεί χαϊ ταύτης 
ίαχϊ τό τε αν%ειν αντα χαϊ χο άπολύειν την φερονΰών 
πεπαν&έντα. ου δαυμαβτον δ' ει χατ' αλλην μεν Ιμ- 
φαΰιν παρ%•ίνον ναενόηβαν την"Λρτεμιν αχραντον χαϊ 
αγνην ον(ϊ«ν ομοίως τψ ηλίψ, χατ αλλην δε ίαίχον-ία 

Λα ταντην 0$. — [καΐ μιαίνιιν) 8ΰΉιη. *«ί μ. (βθ<1 ΐιν ί. 1. βΓ. 
ΥΙΡ) Ο — 1, φαρμοχκΓαι ΤΓ φαρμακείκις δ' — 2. ναϊς ο£*ι«ί$] 
ίαψϋαΐς &αΐ€. 5<Αί». — το χίν&ειϊι *. φ.] τοΓς ». χ. τψ ψ. Ρ 
το ταΐί ν. *«1 τψ φ. Οβ. — 3. ιιαο#ηχ&ηβαν Ρ — 6, ίιο α'Τ„ 
3ώς ΙΝο δ(ό« 2ί 2 1>' — 1. άπόΧΧιανα Ν^ο — 8ο%(ΐ δι *αι 
χΧ. ο ί. #ε χ. τοΐς•πΧ, Οβ, — ( 8. *«1 {11.} τϋ ΐΙΧΐι&νίφ ο' 

— ιΐΧονμίνη νβ — &έοναα α'δ' 9νοναα ΙΝϋ — 9. [ΪΧ- 
•β-ΐίν] δ — ανταΐς Β αντ% Ι ανταΐς θί(ΐ. — ήπιαν Ο- ψιίαν 0(Μ. 

— 11. Ηπεαΐν α'Τ^ ΐίΐαιΐν ϊδ κοιονααν κιβίίν ο — 12. [χ.] 
έλεν&ννς α' — 18. 14. »«» «1. 1$. Οβ. — 14. \καϊ\ οί τακτοί ϋ ~~ 
16. »ο»ίί χά ν. Σ1?ο — 16. 17. τκννηί ϊατϊ τό τί αΎ 3 τ. [β.] 
τότε Ο χαννης [ε.] ποτέ Ν ταντης [ΐ.] χφι Χ, (Τ, άίριΟΕΟί ηβ- 
ςιιϋ) ταντη£ αν&ι «οιί (βίο) ο — 17, φι^ονιαν} φανεςον- 
αών ΚίΙ,ν ι 74 ΚΟΡΝΟΤΤΟΧ 

ρον των τιχτονβών, ίπ αντ-β χειμένον τον εντοχεΖβ&αι 
τα τιχτόμενα, χατα τρίτην δε φρικώδες τι χαΧ χαλε- 
πόν ίχονβαν, οΐαν ίφαμεν περί της 'Εχάτης νπό~ 
νοιαν είναι. 

ε ο. 35, Τελενχαΐον δε τον δεχόμενον τας ψνχας 
αέρα Λιδην, ως £φην, δι« το άειδες προΰηγόρενΰαν. 
μη φαινομένων δ' ημΐν των νπό γην, ίκεΐΰε χωρεΐν 
τονς διαλλάττοντας διεβόηβαν. 

Κλνμενος ό "Αιδης λέγεται τφ «ίτ«>§ είναι τον 

^χλνειν άηρ γαρ πεπληγμένος η φωνή. £Ϊ^οα>λθί> 
ίί καϊ ενβονλέα χατα άποδνϋπέτηύιν ώνόμαΟαν αυ- 
τόν ως καλώς περί των άν&ρώπων βονλενόμενον δια 
τον πανειν αντονς ποτέ των «όνων χαΐ των φροντί- 
δων, επονομάζεται δε έπι&ετιχώς χαΐ πολνδέχτης καϊ 

ι* πολνδέγμων χαΐ πολναρχος «ολλονδ νε δεχόμενος χαΐ 
των λεγομένων πλειόνων η πολλών άρχων, πνλαρτην 
δε αντόν ο ποιητής προαηγόρενΰεν ως ακριβώς ηρμο- 
Ομένας τά$ πνλας έχοντα χαϊ μηδένα άνιέντα. ό #£ 
Χάρων (ΰως μεν χατ αντίφραΰιν Ιχ της χαράς ωνο~ 

ϊ* μάα&η' δύναται δε χαΐ από του χωρεϊν [η τον χαν- 
δάνω] το ίτνμον ίχειν [η άζό τον χεχηνέναι]. ό #£ 
'Λχέρων από των γινομένων ίπΐ τοΐς' τετελεντηχόβιν 
αχών παρήχ&η [χαΐ η Άχερονβία λίμνη], φανερόν δε 
χό&εν χαΐ ό Κωχντός χαΧ ό Πνριφλεγέ&ων την χλη- 3. οίον € 

XXXV. 6 
τάνχων ΜΥ Β — 8. ϋιεβόηααν XXXV, 6. τάβ ψνχάς ΙΟΰ ι. ψ. ίχ3αν Ρν 3 τ. ψ. των τΐΐίν- 

:ων Μν Β — 8. όΊεβόηααν α' V ίφόηβαν £ύϋ — 9. [ο] $$ης 

VI) — 11. ίνβουΧέκ (ΐνζολ. ΤΓ) &'<; ΐνβονίαία ΝΙ ενβονίαίαν αΎ^ — 16. πλείονας .ΖΟ" — 20. τοΐί ^ωοείν £α«# της χωράς Ο 
τον χαρώ (χα$έω Οβ.) Οί. 8<ίιηι. — η τον] ΐ)τοι Οι. — 20. 81. 
χανδάνω αϋ χ&νδάχα Ν χαν&ά*ον Ιί,δ' — 21. κε]φχέ««ι 08. 
«ϊ. — 23. χα$ήχ&η Σαη</ προοήχ&η Ζι&Ο ποοήχ&η αΥ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 75 

ΰιν ϋβχον, πάλαι, χαιόντων νονς νεκρούς χαϊ κωχντον 
έγειρόντων τών Ελλήνων [, #»ά τοΰτο «αϊ δαίμονας 
αντονς άίτο τον κεχανβ&κι καλούντων], η δ' κόρνο 5 
λίμνη φνβιχώτερον ΐβως ά%ο νον αέρος προΰηγορεν&η' 
καίτοι- χαϊ τον βκότον 1*9•* οτε «αϊ την όμίχλην αέρα β 
οί χαλαιοί έκάλονν, εΐ μη νη Λία οΰτω? άχεχρήβαντο 
ΤΫΙ τον αέρος γ\αυκ.ύτητί ως καϊ ιών λεγομένων ψαϋ- 
γανίων ο\ζ οτέφονβι, τον Πλούτωνα, ΰτέφουΰι δε 
αυτόν χαϊ άδιάντω προς νχόμνηόιν τον αναίνεβ&αι 
τοί»8 τελευτώντας χαϊ μηχέτι τό διερον ΐΰχειν, βτέρε- ίο 
β&αι 8% της παραιτίας τον διαίίνεϊβ&αι καϊ $άλλειν 
ίχμάδος. [έντεν&εν νχονοητέον χαϊ τοί»5 άλίβαντας 
μεμν&ενό&αι• ίν "Αιδον εΐΰϊ δια την της λφάδος 
άμε$ε%ίαν των νεκρών], οίχείως δ% τοΖς χατοιχομένοις 
χαϊ ο νάρχιϋΰος ίχειν £δο$ε καϊ τών Έρινννιαν έψαυαν ΐ5 
αντον ατεφάνωμα είναι,, ηροΰεδρεύϋανχες ττ) πκρα&έΰει 
της νάρχης χαϊ τώ οίον διαναρκαν τοί>£ άκο&νήΰχοντας. 

Οντω $' αν ηδη «αϊ ταλλα των μν&ιχώς^ ΐίαρα- 

2. 3. \βια — καΧονντων] 8όΗικ, — 8.-17. [ΐ) 5 χορνος — της 
νάρκης] ο — 7. γ%ανχότι/)τι 3ΐΑ#ί. έγγνττιτι Ο ταχντητι νβΐ νγ$ό- 
τητι Οί. — 7. 8. φααγιχνων Ρ βπαογ&νίαν νβΐ αχ&ογανα>ν 6ί)ΥαΙάνβ 

— 8. οΐΐ στέφ. #<&»ί. [οϊί] στ. Ο — 9. *«ί άδιάνχφ αΤ, τφ ά8ι- 
άντψ Ιδ — αναίνεβ&αι] αναι ΙΜθΓ&β ί. 1. βΓ. ίη V άναίνεσ&αι Ο- 

— 10. το ίίίρο» 3<&ι». [το] 8. Ο — 11. 8ιαπνιί6&αι β* Τ, άνκ- 
■χαινίζεσ&ΰ<ι Ι6' άνα*αινίύ&αι Ν — &άΧΧεβιν Ν — 12. [νπονοη- 
τέαν] ϊ& — ([*ο*] V) τον άλφαντχ 5 — 13. εν κ#ον είαΐ (εϊναι 
Μ) ίιά την τ. Ι. αν ± «αϊ [«. αί, ΐ, δια] την τ. Χ. ΝΙ [κκϊ β. 
«. εΐβΐ] Λά ([9ια] Ν%) την τ. ί. ίΓοδ' — 15. τών ίριννόιον 0«. 
την έοιννννί α Ν την ίρινννν β [τ.] ίρινννν & — 16. αντψ &Ό 

— οτεφαν. είναι] <3τεφαν<ο&ΐ]ναι (ΕΐιιΐβϋβίβηΐϊΙιαβ την ίςινννν 
αντφ) Οαάί — ηςοαΐ9ράαοιντες α^ — 17. καϊ τα οΓο» Ρ χοτΐ [τΛ 
οίον ο — 18. η$η α ϊβϊί) ,?Γ εΙ$ένα>, Ν 3 θ' [η.^ β — μν&ι*ώ$ Μΐ> 
ν% μν&νκών Ρ£ μν&ικών ώς νΝ (ϊΐιβ'ίχάί ως ^ μν^ιαών «κΐ ΰ 
μν&ιχών καϊ βν&ικώς ΥϋΙοϊΒοη 76 ΚΟΡΪΓΟΤΤΟΪ 1 ΕΠΙΔΡΟΜΗ. 

όεδάύ&αί αερϊ &εων δοχοννχαν άναγαγεΐν εηϊ χα πάρα- 
δεδειγμένα βχοι,χεία, ω Και, δνναιο, αειβ&είς οτι ονχ 
οί χνχόντες Ιγενοντα οί χαλαιοί, αλλά χαϊ βννιέναι την 
τον χόΰμον φνβιν ίχανοϊ χαϊ προς το $ια βνμβόλων 

5 χαϊ αινιγμάτων ψιλοβοψηβαι «ερϊ αυτής ευεπίφοροι, 
6ια πλειόνων δε χαΐ έ^εργαβτιχώτερον εΐρηται τοις 
χρεΰβντέροις φιλοβόφοις, έμον ννν έχιχετμημένως ανχα 
παραδονναί βοι βονλη&έντος* χρηβίμη γαρ αντών καΐ 
■η έαί τοίοΰτοι» προχειρότης έϋτ£. Λερϊ $1 εκείνων χαϊ 

ίο ΛερΙ της %•ερααείας των &εκιν χαϊ των οίχείως είς τιμήν 
αντών γινομένων χαϊ τα πάτρια χαϊ χον εντελή λήψη 
λόγον ονχω μόνον ώς είς το ενβεβεΐν άλλα μη είς 
το δειοΊδαιμονεΐν είΰαγομένων των νέων χαϊ &νειν τε 
χαϊ ενχεβ&αι χαϊ χροΰχννείν χαϊ δμννειν χατά χρόπον 

ΐ5 χαϊ έν τοΐς έμβάλλονόι χαιροΐς χα&' ην αρμότχει ονμ- 
μετρίαν διδαΰχομένων. 

1. 2. παςαίΪΒδΒίγμ,ένβ αΎ 3 ιιαααδίθεγμίνκ ΙΝΰ πκςαδΐδο• 
μάνα Ν*1>' — 2. [(ΤΓΟίχίΛί] ί/, — 3. 4. [την τον κόαμον φνβιν 
ικανοί] Ν ί — 4. [«ρ,έβ το ίκχΊ ^ — β. [χαϊ] ££«67• ϊ *■ ^ϊ*9* 
γαστιχώτιρα ^ -αν Ν 3 — 1. ίπιτΐτμημένως θ Ινιτΐτμηκάς ζ•ώς 
Ι) ΝΙιΰ ίτιιτομηιώβ α'Τ Ιτατινμιν,ως Β — 10. οΐχΐύαν δ — 
12. αντωβ μόνον α — 13. ΰναιδαιμανεΐν Νο — &ναν [«] δ' — 
14. κατά τρόπον] *οι1 αν τ$6κον 8ό&ίη. — 16. ίν τοΐς] έν οί^ 
5<ΑίΒ. — *«£■' ην] «οί» κ. ην 8οΗηι. χα&' ονς — άςμόττΐΐ σ. ό\] 

αςμόττΒ σνμμίτρίαν (α 2 βχ ας οογγ.) ί»ί. (ΐη. 1. βΓ. α 2) Ν 
άμοοβΗάτκτον ίΰτίν ο Ιηάβχ "νβΓβοηπη. *) άγα&ά (τα-) 57, 7. 

άγκ&ός 51, 14, -όν 63, 14, 

άγα9οί (οι-) 16, 8. -&» 17, 

13. 52, 2. 
'Αγαδοί Λαιμών 51, 11, 12. 
«7<£(τηΜΌ£ 42, 10. 
άγγελος 22, 1. 22, 6, 7. -ο» 

22, 18. 
ό^ιι* 38, 13. 56, 28. ^οντες 

17, 8. -ονβι 56, 13. Άγεται 

61, 2. -όμΜον 61, 10. 
άγίλαι, 50, 8, 9. 
«7«Χ«ώ»β 38, 16. -ιον 60, 11. 
άγεΧφα 38, 11. 
ιίνχνϊομφηιΐ' 8, .7. 
αγκύλων 8, 7. 
^γΐαία 20, 10. 
άγνην 73, 20. 
αγνάχψα 67, 2. 
άγιτ6ναϊ\ «£<" 13, 1. 
α^νίοβτοϊ 12, 14. 
άγονος 23, 21. 
αγοςα; 25, 4. 
αγοράζοντας 25, 4. 
«νο^κίοβ 25, 2. 
αγορευόντων 25, 3. 
αγριοφανη 50, 3. 
άγοΜΒχάν 6, 3. 
ί<7$ίίόΐ«το£ 60, 19. 
ά^ν****** 72, 1. 
&γψοανον 37, 8. 
άγνιαί 69, 13. «^νίΟίΐί 69, 10. άγνιενί 69, 9. 78, 7. 

ά^ϊ^ο'^ 33, 10. -νοίκς 35, 4. 

«ραφόν 46, 16. αγωγούς 16, 3. 

κί«(»«στθ»' 38, 14. 

αδελφή 3, 15. 

άίίλφοί 4, 16. -όν 32, 21. -ον$ 

66, 9. 
ά#ηί«τί)ί (τ. 1. άδηΐία) 12, 16. 
ά#(«ί«β 12, 3. 
"Αι&ης 4, 16. 6, 2. 64, 12. 74, 9. 

-ι\ν 74, 6. -<μι 11, 16, Γ5, 13. 
αδικζενκ,τονς 15, 15. 
άίιαλΐίπτας 2, 19. 66, 5. 
ά^αΧΙά*νο>ί 12, 3, 4. 
άδιάντφ 75, 9. 
κίκϋίτΐΜΈω; ν, 1, 2, 19. 
ά4ι»ϊΓν 10, 2, 
Ά&ράατεια 13, 12. 
άδςονς 63, 6. 
άδράί 50, 17. 
"Αίωνις 64, 19. -»ν 56, 3. 
αεί 2, 13. 2, 16. 12, 16. 13, 14. 

27, 18. 39, 2. 44, 6. 47, 6. 

49 17. 
άΐί^ί 74, 6. 
άειίράβτεια 13, 14, 15. 
άΐίζωον 18, 12. 53, 1. 
άει&αΧίς 10, 19. 68, 12. 
άελίόιιοδα 22, 6. 
άερο}ίΐγες 33, 14. 
άίτόκ 10, 17. •οϋ 32, 16. 
άήρ 3, 16. 4, 18. 6, 14. 27, 

1. 27, 11. 29, 14. 74, 10. 

-ΐοα 3, 20. 4, 6. 23, 12. 64, *) Τ^ροκί&ρίαϊοίΐ, <μΐ£ΐβ άίοηπέ, 1ίΐ>β11ί ηοβΐή ιηβηιϋα Ιιαο 
ίηάίοβ ΒΜβΐιιΙιιηιι». 78 ΙΝΒΕΧ ΤΕΕΒΟΕϋΜ. 5, 65, 12. 68, 2. 69, 20. 74, 

6. 75, 5. -έοος 2, 20. 22, 4. 
33, 18. 75, 4. 76, 7. 

Ά&ηνόί 35, 7, 35, 17. 39, 13. 

40, 15. — ά 33, 9. 33, 10. 38, 

9. — αν 35, 1. 36, 5. 36, 7. 

•&ς 36, 1. 40, 4. 
Ά&ηναία 36, 7, 
Ά&ηνη 27, 6. 
««Ίοι>£ 64, 15. 
«*<>«> 36, 3. 
Ά&φηνάν 56, 3. 
ά^ο« 28, 13. 
ά#ρά<»9 47, 7. 51, 21. 
Μγαίων 27, 17. 
«ίχίία 9, 6. -Οί 36, 21. -ας 

9, 10. 
αίγίοχος 9, 11. 
Λΐ^Τί*• 20, 12. 
Αίγυιττίοις 26, 10. 54, 16. 
Ά£$ην (£. 1θ£. 'Λ«α) 5, 3. 
αΐβοία {τά-) 23, 17. -οΛο» 50, 

19. 
αΐδοίοιΰιν 17, ΙΟ. 
αέεΐ 29, 8. 
αΐ&ιροναία 36, 8. 
«ίβ-ΐαθ-φ» 2, 13. 
αΙ&ή$ 2, 12. 33, 13. 36, 14. 

35, 16. -£ρ« 4, 6. 29, 15. 36, 

19, 20. -ίρι 49, 8. 66, 6, 

-ίρος 26, 18. 37, 11. 
Αΐ»έρ« 28, 7. 
αίχίας 11, 17. 
αΐνιγμάηΒΐ' 76, 5. 
αΐνίττονται 1, 21. 28, 1, -όμ,ε- 

νος 30, 7, 8. 50, 14. -όρθροι 

2, 8. 32, 14. 66, 4. -ομένων 

56, ( 1. 62, 11. 
αιποΐια 50, 9. 
αίρίΐν 27, 16. αίρομένη 3, 17. 

«ρβ•£4 29, 13- »)?«"■ 37, 13. 
αίοίϊν 40, 20. 
«Εί}ϊ«ν 6, 14. 
ΑΪαα 12, 14. 
άίαβειν 9, 11. «ιστός 12, 14. 

βϊ« 18, 4. 

α/τώ 3, 6. 6, 7. 12, 14. 31, 3. 

-αν 4, 8. 6, 11. 9, 3. 17, 9. 

17, 16. 36, 14. 40,13. 42, 3. 

43, 11. 55, 4. 67, 6. -«ί 9, 

12. 31, 6. 44, 5. 
αίτιος 9, 19. 25, 8. 30, 13. 

74, 9. -ον 53, 5. -ίου 70, 1. 

αίτιοι 66, 12. -{ονς 2, 19. 
αίφνιδίονς 50, 8. 
άκα&αρβίαν 46, 12. 
άκάκητα 21, 8. 
άχαΧαρρείζης 30, 19. 
αχαταιταύστιος 19, 21. 
αιαιρεχόμαν 66, 20. 
ακέραιου 39, 2. 
άκινησίαν 62, 16. 
κίΐίΗ(£οί'τ<ι»' 68, 15, 16. 
αχμητον 2,. 7. 
άκμονας 26, 15. 26, 20. 
Ακμονας 2, 6. 
«κοαΓί 22, 1. -«668, 3. 
άν,όΧονΆεϊν] ■ητιοΧον^Ύμιε 67, 6. 
ν.ατ' άκόΐον&ον 70, 2, 
άχοΧον&ως 11, 18. 
κχοιίοκντί! 50, 10. 
ακριβώς 74, 16. 
άκ^οάματκ 62, 7. 
α*90* (!«'-) 67, 21. 
άκραπόΧίαι 38, 6. 
Λ«τήΌί5 71, 9. -ή"©!» 66, 4. 
άκνρονς 46, 6. 
α1ίίί«|(θϊ 41, 7. 
αλαΧιΐΐϊν 38, 11. 
«λοΛ>ι<φϊί'ίί£&ϊ 38, 10. 
αλαατηααι 11, 2. 
άΐώιωρ 10, 21. -οράς 10, 22. 
άλ&ησχέι 51, 19. 
«Ζι}»«« 63, 19, 20. -αν 26, 16. 
άΧτ^ιν&ν 25, 8. 
Αληκτα 11, 6. 
κίί)Χτ*ιί 11, 8. 
άΐί^ανταβ 75, 12. 
αΧιον 44, 13. ΙΝϋΒΣ ΤΕΚΒΟΕΌΜ. 79 άίιβιιόμινοι 47, 8, 
βίκην ^40, 18. -ήί 63, 3. 
άίχιμωτατον 63, 20. -τατα 36, 

16, 17. 
Αλκμήνης 63, 10. 

«Ηά 2, 16. 20, 17. 20, 23. 21, 
10. 31, 12. 39, 2. 47, 10. 50, 
3. 61, 20. 52, 17. 61, 10. 63, 

17. 67, 13. 67, 20. 76, 3. 
76, 12. 

άΐλήίαις 15, 14. -οκ 57, 2. 
66, 10. 69, 15. -ανς 10, 2. 
40, 12. 66, 16. 67, 21. -ων 39, 

16. 40, 9. 57, 11, 62, 14. 
άΧΙο&εν 85, 21. 

αλίοίχν 35, 17. •οΐοι 40, 2. 

κ/βοβ] -Τ) 13, 8. -ην 19, 10. 
42, 3. 43, 11. 73, 18. 73, 20. 
-ο -18, 2. 24, 17. 33, 7. 44, 
23. 72, 10. 73, 6. -ον 8, 10. 
13, 3. 40, 14. 42,20. -ου 39, 
2. -α 32, 3. ταλία 20, 21. 
38, 16. 75, 18. αλλαι 26, 9 
Μβ. -ας 30, 7. -οι 2, 3. 1&, 

8. 27, 5. 36, 5. 37, 14. 70, 5. 
-ο« 13, 6. 26, 11. 32, 18. &1, 

17. 60, 1. 66,19. 67,19. -ον$ 
6, 8. -<αν 2, 11. 10, 6, 12, 
13. 18, 6. 17, 3. 42, 6. 45, 9. 
49^ 19. 68, 1. 

άλλάΐςιος 68, 10. άΧ%οτ$£α 46, 

12, 13. 
άίΙοτ$£<ας 64, 16. 68, 14. 
«Μκ>ί 7, 10. 7, 15. 9, 1. 9, 8. 

9, 13. 15, 19. 23, 3. 39, 7. 
42, 14. 48, 9. 65, 8. 

&%ογον 64, 2. -όγονς 50, 8. 

ά%6γω$ 28, 2. 

άλΰϋεαι 26, 18. 

ΑΧ<αε{$ας 44, 14. 

αμα. 17, 10, (— . . . κκΐ) 29, 

1. 48, 7. 51, 18. 66, 23. 61, 

6. 68, 9, 70, 11. 
άμαΙ$ύνει 61, 21. 
'Λμαλ&ΐίας 51, 17, 18. άμαςνάνΐΐν 11, 1. -όνζαν 11, 15. 
άμΡΧντίοαν 66, 14. 
άμί&εξίαν 75, 14. 
άμίίβίβ&αι 19, 19. 
α(ΐΐίνονς 64, 7. 
άμιΧονντι 26, 4. 
άμήτ^ 36, 17. 
άρβνιου 36, 9. 
αα,ιν,τον 8, 17. 
αμματι 23, 2. 
άμοι^ί 19, 20. 20, 3. 
κμιίΒλον 68, 6. 62, 3. αμπ(Χοι 

61, 8. 62, 20. άμνίΧων 50, 

23. 51 ; 1. 61, 8. 60, 21. 
άμφιδή$ιτον 66, 15. 
Άμψιτ^ίνη 43, 9. 
Αμψιτςνωνος 63, 10. 
άμφοΐν 34, 20. 
«μφόΐϊ^οι 38, 2. -α 45, 1. 

-ϊ'ροιις 53, 11, 65, 3. 
αν 3, 1. 8, 7. 4, 6. 7, 2, 7, 15. 

8, 16. 11, 15. 13, 2. 13, 11. 

17, 9. 23, 21. 26, 4. 26, 11. 

30, 2. 31, 13. 41, 16. 46, 9. 

50, 15. 60, 24. 63, 12. 68, 19. 

^63, 22. 64, 14. 66, 7. 75, 18. 
αν = ίάν νίώβ %αν. 
ανά 15, 19. 54, 18. 
αναβαινόνταν 61, 14. 
άναβάίΧεα&αι 70, 6. 
άναβιΜααντος 54, 3. άναβι- 

ρααασης 63, 23. 
ανάγειν\ -άγοντος 24, 3. άνα- 

γαγείν 64, 15. 76, 1. 
αναγκαίων 57, 2. 
αναγκαιότατος 57, 20. -ο* 1 53, 
5 20 ; 21. -α 14, 6. 
Ανάγκη 13, 1. 
«»'£ί7'»ί)*' 12, 9. 
αναγιογην 13, 3. 

αναδεΐΜνν(ΐέν«>ν 50, 22. 
άναΰίδαται ΰοάά. 47, 10. -ο^ίί- 

ι^)£ 67, 13, 

άναδοτιχάν 63, 18, 19. 

άνα&ηματα 62, 9. 80 ΙΝΟΕΧ νΕΚΒΟΚϋΜ. άνα&ν μιάνεις %, 3. 27, 14. -εβιν 

49, 15. -ι»ν 29, 11. 
άναιι>8ΐν 40, 20. 41, 1. άνιΐφΐ}- 

■κένκι 40, 1. άνεΐΐΐν 54, 21. 
αναιίΐίιι&αι 68, 15. 
ιί*ίΐΛίΐιμβ££*'ί(ΐ#α[ 14, 6. άνα- 

Χαμβάνονααν 72, 11. 
άναλνΒΟ&αι 53, 13. 
#*«»'ίά£ΐΜ' 70, 10. 
άνκχαίσταις 61, 21, 22. 
άνάχαλιν 46, 12. 
αΐ'ίΐ5Γ«ΰΐΒθ'αι 69, 17. 
άνκκίάττονβιν 42, 17. «νβπΐά- 

<τ#η 66, 13, 
(ίταΛίίίόίιϊ'μο» 69, 19. 
άνακό9$<χαταί 13, 13. 
κναφβ'φαν 61, 8. 
άναςί&ΐιητα 56, 12, 13. 
αναβφίπτείβ&αι 54, 5. 
άνασϊρέφΜίΟ'κι 72 , 7. άνα- 

«τ^Εφονται 40, 5. -αμένανς 

16, 6. 
ανάτελλαν 69, 11. 
«ν«ϊΐθ•ΐΐΗΒ 6, 7. 9, 6. 33, 9, 

10. 36, 15. 56, 8. -έντα 5, 

11, 12. -ετί&ΐΰαν 65, 14. 
άναχί&ενναι 37, 6. 61, 2. κνέ- 
*ΐ)««ρ 69, 8. 

άνατοίφειν, άνετςάφη 7, 12. 

Άνκφφίον 67, 4. 

αίΌίφοίΛ'ων 61, 13. -οντάς 67, 5. 

'^Λφην 67, 6. . 

άναχαςείν 17, 18. 

«ν&άναν 5, 4, 5. άνδάνοντος 

5, 6. άίίΓν 54, 19. 
άνϋφΐΖον 40, 11. 
«ράιβ'ντκ (ν. 1. άνί-χ,πίντα) 

Χί, 3. 
άνί-*ψεν%τοί 13, 13. 
ανέμων 50, 2. 
ανΐμποίΐβτωΐ 19, 16. 
«νίΚΜΓτρϊφίί 41, 14, 15. 
άνέοπων 62, 5, 6. άνήο] ανθ$κ 37, 9. άνίρόβ 10, 
7. αι^ίί β8 ι Τ• «»***» 22, 11. 
άν^μΊ^οί 49, 12. 
αν&ηςόν 59, 16. 
αν^ρωπινορ 54, 11. 
άν&ρωαόμορφα 49, 7. 
αν&φα>7ΐον 20, 20. -ώ»ο« 35, 

12. 43, 12. ένβφωΐΗΚ 19, 7. 
33, 4. 56, 14. 66, 16. -άποις 

13, 20. 21, 19, 20. 24, 6. 
25, 8. 25, 16. 32, 9. 40, 10. 
45, 9. 52, 12, 13. 53, 21. 54, 
11. 54, 20. 70, 3, 4. -αοος 
11, 10. 39, 15. 67, 10, 11.69, 
16. -καν 9, 2. 10, 1. 31, 20. 
36, 3, 4. 73, 4, 6. 74, 12. 

άν&νκονςγονντα 20, 4. 
άνιΐντα 74, 18. 
ανιβον 34, 1. 
ανκ>τ&βι 39, 8. 
άνχ{ 7, 7. 11, 15. 30, 12. 
άνχίΛΟΐονμενον 34, 18, 19. 
άντιτάτχειν] άντίτα%ί 27, 12. 
ν,ατ' άνχίφςασιν 6, 4. 69, 17, 

18. 74, 19. 
άντξάδεαι. 56, 12. 
άννπν 23, 15. -νεται 30, 13. 
ανω 1, 4. 2, 4. 9, 6. 33, 22. 

49, 7. 
&»<*>&<■* 6, 16. 31, 19. 38, 7. 
κνβψαίήκ 56, 10. 
άνώμαΧον 29, 20. 34, 1. 
ανώτατα 36, 13, 
άνωψίοη 48, 13. 
«&« 14, 2. -«ι 21, 17. -ώίβ 

11, 18. 20, 17. 
άξιο&ίατον 29, 3. 
άΐιονσιν 24, 10. ηξιώ&η 63, 9. 
κ^ΐΐ^ 13, 16. 
αοιδοί 68, 7. 
άό^κχος 5, 3. 
κοινοί 75, 3. 
άκαγοςεντιχός 25, 20. 
άχα&ανατιαμάν 63, 18. 
«πκίίφιαβίΐον 59, 18, 19. ΙΝϋΕΧ ΥΕΒΒΟΚϋΜ. 81 άηαντ&ν 64, 3. 
άααργΐίί 55, 9. 
ο?Λ«ίΐ απάντων 37, 1. 
άπκταν 45, 22. 
κΛκιίβτωί 11, 8. 73, 8. 
βΛοφ/σιιίΐ.ΐ' 46, 22. 
(ίΛΐΙκιίϊΌΜΐκ 65, 20, 21. 
άκΐμφαινόντνν 25, 12. 

άκ«φ7««»Ηΐί 4, 11, 

Είΐίρι^ 8)^05 63, 1, 2. 

απ£9ί£ι}πιωΐ' 9, 17. 

«πΐΐίσ&Λΐ 6, 13. 55, 9. 

απίοϋν 66, 7. ««ίων 66, 8. 

άπό 2, 1. 2, 2. 2, 4. 2, 5. 2, 
13 Ιμβ. 2, 17. 3, 10. 3, 12. 3, 
17. 4, 12. 7, 22. 9, 10. 10, 6. 
11, 1. 11, 2. 13, 5. 13, 8. 13, 
17. 13, 18. 13, 20. 14, 7. 14, 
13. 15, 5. 15, 20. 16, 2. 16, 

6. 16, 11. 16, 16. 18, 10. 20, 

7. 20, 22. 20, 28. 21, 1. 21, 
2. 21, 5. 81, 12. 22, 7. 25, 4. 
28, 8. 29, 10. 29, 13. 31, 15. 
33, 14. 33, %ί. 36, 2. 36, 5. 
36, 18. 37, 19. 37, 22. 38, 3. 
38, 11. 38, 13. 38, 14. 38, 17. 
40, 19. 40, 20. 41, 4. 42, 10. 
43, 10. 43, 19, 44, 6 Κβ. 44, 

8. 44, 10. 44, 17. 45, 22. 47, 
8. 47, 12. 48, 1. 48, 2, 48, 8. 

53, 9. 53, 13. 53, 15. 54, 5. 

54, 10. 54, 19. 55, 12. 56, 21. 
57, 5. 67, 9. 57, 10 Ιιϊβ. 57, 
1ΐ: 57, 13. 67, 14. 58, 2. 58, 
4. 59, 7. 59, 8, 69, 9. 60, 8. 
60, 25. 61, 19. 62, 1. 62, 2. 
62, 14. 63, 3. 63, 11. 66, 19. 
65, 21. 71, 8. 71, 9. 74, 20. 
7ί, 21. 74, 22. 75, 3. 75, 4. 

αποβαινόντην 33, 1. 
άποβαΙΙόντων 59, 14, 
άαόβΐιξιν 35, 3. 
«Λθ&ϊλ<ήί»'τθί 13, 16. 
άποδιδόναι 33, 12. -δώάνχα 48, 
10. άχοοίδοται 47, 10. -θί- 
ΟοΕυνπΓΒ, 6(1. Ιιβηβ. 4ο»μμ 17, 11. 68, 2. -ομένον 

88, 19. -όμ,ΐνα 13, 9. -ίΐ- 

δοιαί 53, 1. 

άτίθ$ναιύτ•ηαιν (μανά-) 74, 11. 

άπο&ντίσχονταί 75, 17. 

άχοκοομείν] άπεΗόομηβΐν 62, 

21. 
αποκρίνεο&αι 16, 18. 
άχο*ςΰπτιιν\ άΛΟΛΐ^ρνμμίνον 

43, 8. 
άπόλανβι* 47, 20, 21. 
ΆχόΙΛων 17, 14. 65, 1, 65, 17. 

66, 12. 66, 15, 16. 73, 7. -α. 

65, 20. 66, 3. 67, 9. -ος 67, 

4, 5. 68, 6. 
άπολλνναι 66, 3. -νντα 65, 1, 

2. 66,. 4. 
άποΧναν 73, 17. άπολνοννα 

65, 20. 
άπονεαομένον 9, 10. 
άπονωτΐ$ον 78, 11. 
άκοηΙη(>ονντΐ$ 22, 19. 
άπόςρητα 61, 13. 
άχόακίηοιν 70, 7. 
αποβπα<38"ηναι 27, 2, 
άπόβχααμα 26, 17. 
άποατίϊΧΐΐν 65, 6. απέστειλαν 

%0, 19. 
άκοκίλΐΖν 4, 7, 11, 3. 14, 11. 

72, 9. -ίί 34, 20. -αΰβη$ 

42,10. -ΕΪΐΦίΜ 4, 4, -ονμίναν 

42, 7. -ετίλΐαι 62, 16. -ϊτϊ- 

Ιέν&η 30,^ 10. 
άποτείεομάτων 31, 9. 
άιιοχί&ΐσ&αι, 66, 22. -τι&έμΐ- 

νον 58, 12, 13. -ΐτέ9τ) 62, 22. 
αττοτίνωαι 11, 15, 
«««75 23, 11, 23, 13. 
άτεΐχ^ήβαντο 75, 6. 
αχςοοςατον 11, 17. 
απτίιν] ά-φάμεναι, 47, 9. ηφΐΝϊΐ 

33, 15. 
άτίτάτω$ 10, 11, 12. 
άςα 43, 7, 
άςαίααιν 28, 15. 
6 82 ΙΪΠ)ΕΧ ΥΕΕΒΟΒϋΜ. άραρίβχΐιν] αροαι 41, 4, 
άργΐφάντηί 21, 12. 
«ργηφόνττκ 21, 11. 
άργάν 21, 13. 21, 15. 
άργως 71, 8. 
άρτία $9, 8. 

άρίοχ,ΐΐν] άρηρεκέναι 45, 8. 
«««τη 16., 20. 36, 10. ίίρίΓΐί* 

1β, 5. 3β, 6, 7. 63, 9. άρπηβ 

35, 18. -«5 15, 10. 15, 14. 

-ώ»- 39, 6. 
«$ί)β 41, 1, 

κρηίφ&αρα 41, 16, 17. 
^ί?β 40, 7. 40, 14. 40, 20. 

-ΐω£ 40, 16. -ϊρ> 34, 12. 
αρ&ρκ %1, 9. 
άριφμόβ 14, 12. -όν 14, 14, 

-ον 69, 2. -οΰβ 8, 9. 27, 15. 
άριβνίνΐΐν] ήριατινκνΐα 39, 13. 
άριστος 19, 14. 56, 1. 
άρκεΐΰ&αι 60, 2. 
αρμονίαν ζΛρμ.) 34, 20. 41, 

5, β. 
«ρμοττβι 76, 15. -όβαι 41, 5. 

ήρμο'ο•&ίϊΐ 63, 3. ηρμοβται 

17, 12. -ηρμοβμένην 25, 10, 

11. ηρμααμένας 74, 17, 
«ροτ^ίοίϊ 1 ] ηροτριωμίνα 56, 

16, 17. 
«ρπάΜ» 54, 12. 
άρρωβιώκν 70, 15, 
άρρην 66, 13. ~ιν 45, 4. 
ά<?τίμί£; 65, 19. 
"Λςτΐμις 65, 2. 66, 14. 71, 5. 

~ιν 65, 18, 19. 73, 19. 
άρχαίαν 37, 16. 
αρχαίοι (οι — ) 2, 18. 4, 9. 23, 

16. -κήο*> 35, 10. 60, 16. 
αρχαιότατον 18, 8. 
αρχαιοτέρων 31, 14, 15. 
αρχαιότητα 36, 2. 
αρχέγονου 8, 11. -ό*ο« 29, 14. 
αρχή 30, 14. άρχων 74, 16. 

«^|«μΐ*^5 4, 18. 6, 1. άρ%α- μένονί 34, 4. ηρχοντο 63, 15 

ηρ£αντο 56, 83. 72, 18. 
άρχΐτνχον 6, 6. 
κρίη 32, 7. -^* 86, 1. -ήί 

68, 2. 68, 4. -αί 10, 4. 
«ΡΖΐνόϊ 6, 5, 6. -ο ν 56, 18. 

ν.1. 8, 11. 
άβάλΐντος 49, 3. 
άβαφίι' (ε* — ) 11, 16. 
άΜ^Εΐί 11, 13. 
άβ&ΐνΐίας 12, 8, 
άΰ&βνή 66, 14. 
««κ«£ρ] ΐ](Γχφι&'<» 70, 18. 
αβχηοις 41, 14. 
Άβχίηπιάς 70, 6. '^άώΐιρηο'ν 

70, 2. 70, 17. -ιοί 71, 2. 
αίκό* 60, 28. 
κίΓμί*^αΜΓ( 40, 18. 
αατατα 2, 16. 
Άβτέμφης 30, 5. 
^βτ^Μΐίίβ) 48, 19. 
αντ^ακκίος 9, 13. 
"«(ΡϊρΐίΛίβ»» 5, 13. 
νοτρον] -« 2, 16. 26, 19. 48, 

19. -Οΐί 29, 9. -ων 2, 11. 

49, 19. 
άαφάλίίαν 51, 9. 
ΆαφαΐΒίφ 42, 22, 23. 
άβφαίές 23, 13. 29, 8. 29, 9, 10, 
άσφαΙ&βΙΟ, 12. 43, 1. 62, 22, 
άταΧαι-κήρως 48, 10. 
Αταργάτις 6, 11, 12. 
άϊίΐ^ί 23, 22. -η 47, 4. 58, 13. 
"Ατλαντα 48, 10. 
ατερ 89, 17. 
άτόττοις 73, 4. 
άτ&κας 64, 14. 
άτςέπτως 13, 10. 
"^τροποί 13, 9. 
άτ^ντον 37, 11. 
^ίΐρυ»*»»^ 37, 10. 
Άττιιιάς 60, 23. 
αΰαένεα&αι 75, 9. 
«νΐοϊί 59, 24. -<κίβ 38, 16. 
αν&ιν 73, 17, 1ΝΒΒΧ ΤΕΚΒΟΕϋΜ. 83 ανατηραν 50, 3. 
αντάρνιαζ 3β, 11. 
αν*ΐ 22, 13. 47, 15. 

αντίκα 18, 3. 

κντό&εν 66, 2. 

αντόΦι 64, 10. 

Λ-ιϊτόί (καΐ— ) 4,18. 14, δ. 17, 
12. 48, 6. 50, 23. 51, 12. 60, 
18; 68, 5. αντοί (*«» — } 16, 
9. 20, 21. 40, 2. 40, 12. -όν 
2, 3. 2, 6, 7. 2, 14. 3, 4. 3, 

8. 9. 8, 9. 6, 4. 5, 0. 7, 12. 
7, 20. 9, 4. 9, 17. 10, 7. 10, 
12. 10, 16. 21, 8. 21, 19. 24, 

6. 24, 16. 26, 13. 26, 22. 26, 

1. 81, 10. 31, 12 33, 16. 41, 

2. 44, 2. 47, 3. 47, 12. 48, 
15. 49, 16. 49, 18. 50, 4. 50, 

11. 50, 13. 53, 23. 56, 22. 58, 

3. 59, 4. 60, 9. 60, 22. 61, 14. 
62, 18. 63, 14. 64, 4. 64, 5. 

66, 3. 66, 20. 67, 2. 69, 14. 
69, 17. 74, 11, 12. 74, 17. 75, 

9. 75,16. «0*028,4. (*αΙ— ) 
28, 10. 32, 11. 85,6. {και— ) 
68, 2, 67, 18. αντά 51, 11. 
73, 17. 75, 8. 76, 7. •ον 2, 

7. 2, 10. 8, 16. 4, 16. 5, 9. 
7, β. 7, 9. 7, 13. 9, 18. 10, 

10. 10,17. 10,18, 21, 16. 22, 
9. 22, 21. 23, 14. 24, 2. 24, 

4. 25, 12. 28, 12. 30, 20. 81, 

15. 82, 9. 34, 2. 34, 7. 34, 
19. 86, 14. 41, 6. 41, 16. 41, 

21. 42, 15. 43, 2 Ίαίβ. 48, 17 
Ιμβ. 49, 4. 49, β. 49, 12, 49, 

16. 60, 20. 51, 6. 51, 10. 51, 

18. 62, 1. 58, 7. 58, 14. 69, 
1. 61, 1. 62, 4. 63, 4. 67, 3. 

67, 6, 7. 67, 22. 68, 8. 68, 

12. 70, 3. 70, 14. -ώ 7, 1. 
7, 5. 8, 6 (ίρϋί). 9, 5. 'ΐΟ, 9. 

19, 1. 21, 4. 21, 6. 21, 11. 

22, 10. 23, 16. 24, 1. 24, 

17. 29, 9. 32, 16. 34, 6. 34, 18. 36, «. 41, 10. 42, 12 Ιπβ. 
42, 22. 42, 23. 47, β. 47, 11. 
48, 11. 60, 1. 50, 14. 91, 18. 
51, 20. 60, 11. 60, 20. 61, 2. 

62, 1. 67, 8. 67, 13. 69, 2. 
69, 8. 70, 8. κννή 43, 8. 
(«*ί — ) 71, 6. -# 8, 18. 5, 12. 
δ, 18. 6, 7. 7, 6. 7, 6. 29, 6. 
86, 15. 37, 2. 87, 20. 38, 8. 
38, 16. 38, 21. 39, 9; 41, 22. 
42, 1. 42, β. 48, 3. 47,2. 63, 
16. 56, 8. 86, 28. 72, 19. 73, 
6. 74, 1. -ην 6, 19. 13, 7. 
13, 10. 28, 18. 29, 12. 35, 
4. 36, 20. 36, 3. 36, 11. 36, 

19. 37, 17. 87, 20. 38, 3. 
38, 5. 38, 10. 38, 14. 89, 7, 
«. 42, 7. 45, 2. 52, 11, 12. 

63, 16, 58, 17. 56, 8. 66, 19. 
68, 17. 71, 11. 71, 17. 71, 

18. 72, 2, 3. 72, 6. 72, 16. 
78, 4. -ής 3, 12. 6, 2. 6, 9. 
6, 10, 11. 26, 20. 27, 3. 29, 

19. 36, 8. 86, 16. 46, 7. 45, 
21. 46, 6. 46, 13. 46, 17. 47, 

1. 52, 8. 52, 12. 52, 13. 63, 
13. 53, 13, 14. 63, 16. 66, 10. 
66, 13. 66, 6. 67, 12. 68, 16. 
71, 10. 71. 11. 71, 14. 71, 

20. 72, 7. 72, 12. 73, 12. 76, 
6. «ντοίς 4, 17. 10, 1. 16, 
12. 16, 16. 23, 1. 24, 13. 28, 

2. 28, 19. 34, 9. 39, 18. 65, 

10. 65, 16. 56, 19. 62, 13. 
65, 9. 65, 11. 65, 13. 69, 18. 
ανταίς 14, 11. 17, 11. 17, 14. 
19, 8. 21, 18. άώτιονβ 2, 19. 
12, 4. 16, 2. 16, 4. 16, 10. 

17, 8. 23, 1. 27, 21. 39, 19. 
40, 1. 47, 10, 60, 4. 61, 7. 
65, 3. 65, 7. 66, 10. 66, 9. 
74, 13. 76, 3. αντάς 18, 1. 

18, 7. 38, 9. 57, 2. 61, 15. 
65, 21. αΜν 4, 1. 4, 16. 

11, 8. 18, 6. 16, 2. 16, 4. 19, 

6* 84 ΙϊίϋΕΧ ΥΕΚΒΟΕϋΜ. 16. 19, 32. 20, 12. 20, 15. 
88, 8. 88, 19. 40, 8. 42, 18. 
43, 10. 48, 4. 49, 11. 55, 1. 
56, 9. 67, 9. 61, 8. 62, 6. 62, 

8. 62, 15. 65, 10. 67, 19. 69, 
19. 71, 1. 76, 8. 76,' 11. 

6 αυτός 41, 19. 49, 1. 49, 5. 
η αντή 13, 11, 35, 7. 73, 7. 
ταντό 19, 6. 62, 14. της αυ- 
τής 51, 10. 63, 9. τον αντόν 
7, 8. 24, 6. τοΰ αντοΰ 44, 

9. 45, 2. 69, 19. τα αυτά 
3, 19. 

αντφ 5, 1. ανχήν 13, 14. αυ- 
τής 44, 17. αννον 20, 4, 6. 
24, 14. 36, 21. αντύν 31, 16. 
αυτά 69, 6. ανταΐς 73, 9. 
αυτών 15, 15. 16, 9. 59, 24. 

αφαιρΐίν] άφορου» 55, 11, 12. 

αφανίζεται 7, 4. 

αψανιϋμον 54, 14. 

αψΐβιν 65, 3, 4. 

αφ&αςτος 2, 8. 

άφ&ονίκν 66, 18, 14. -«ί 66, 15. 

άφ&όνως 52, 12. 

άφίβ$νμχ 24, 18. 

άψίναι,^, 6. 62, 2. 65, 6. 
αφίΐμενης 41, 9. 

(ίφΟφαν 15, 17. άηιδάν 56, 3. 

αφοοιούμενοι 46, 18. 

«φ§οί<σ(θΐ>6 46, 7. -ώο* 1 45, 17. 

Άφςοδίχτι 45, 3. -# 55, 2, 3. 
61, 4. -ην 34, 7. 44, 22. 47, 
19. -ϊΐ6 45, 18. 46, 14. 47, 3. 

αψ^αδίτην 34, 9. 

άφςονέατεςον 33, 4. 

άφςόν 44, 19. -ον 44, 21. 

«<ρρώ#»ϊ 45, 6. 

όίφ(ΜΜ>] άφρονα ? 45, 7. 

κχαρκη^βΐ^ 20, 17. 

έ](«ϊ 23, 11. 23, 13. 

άΑχΐςονβία (-ΧΙμνη) 74, 23. 

Άχίςαιν 74, 22. 

'ΔχιΧΧέα 65, 15. 

^Ζ°ε] αχ&ν 74, 23. αχραΐ'τοΐ' 73, 19. 
&%ατ\βτου 40, 9, 10. 
άχνρατν 54, 6. 
«Ζ<ο^ώΐθτ)£ 15, 14, 15. 
άώςοίί 23, 21. 

Β. 

βκβάχτης 69, 3. 

βά£ϊΜ> 62, 2. 

βα$ΐ'ωε 31, 1. 

βα&υΜνης 31, 1. 

(ϊίκίΐΈί*•] βεβηκέναι 49, 2. 

(}άκτρο*> 70, 12, βά%τψ>υ 33, 

22. (ϊάκιτροΐί 10, 12. 
Βάκ^οΓ» 60, 19. 61, 10. 
.Βακχοί 69, 2. 

ΡκΙΙϊμ- 71, 7. 71, 8. 71, 9. 
βαοιΧιίας 7, 20. 
^Λαιίίΰίΐ* 1 3, 6, 7. 3, 8. βα- 

όιλενϋαι 7, 9. 
βαβιΧιναιν 17, 10. -ηες 68, 7. 
βααώικόν 10, 11. 
βιίσίΐε 23, 14. 
βασααςέκ 62, 1. 
βαστάζοντα 48, 12. 
βΐΐοί 10, 18. -ώ* 64, 2. 
β/α 17, 8. 59, 14. βίαν 44, 11. 
βιαζόμενοι 60, 14. 
βώαον 34, 17. 42, 18. βιαίονζ 

39, 16. 44, 12. 
βΗΧίόΐερον 62, 6. 
βίος 17, 13. 0ή>κ 16, 4. 26, 

4. 32, 19. 54, 11. 56, 24. 

βίου 15, 18. 16, 11. 37, 21. 
βΐάβ-η 41, 1. -7)ν 66, 10, 11. 

71, 14. 
βΐάχτην 21, 9. 
βλαπτική* 43, 14. 
τά βΐβοημένα 31, 17. 
βορά* 27, 16. 
βό^νβ 62, 4. 62, 13. 
βονΧαίον 9, 16. 
βονλϊται 22, 17. -όμΐνοι 71 

13. -ομέναν 71, 1, 2. βσν• 

Ιηθίντοί 76, 8. ΙΝΟΕΧ ΤΕΒΒΟΕϋΜ. 85 βονίευύμενον 74, 12. 

ΡναΧης 35, 21. -λΓϊ 24, 3. 

ρονίημα 22, 2. 

βονίηφόαοψ 37, 9. 

βοώιαιβοβ 66, 15. 

βοκυιν 38, 15. 

βςαδντέρας 34, 2. 

βραβμόν 4, 3, 

Ρίϊ'ςρΐϊ 23, 11. 

Βρίίίρΐίοε 27, 17. Ερκκρΐων 

27 5 12. 
βρ»ίκνοβ 41, 8. 
βς&α* 51, 12. 
Ρβόμιοί 59, 2. 

βροντάί 9, 7. βροντών 5, 12, 
βροιοΑοι^όί 41, 7. 
βωμόν 25, 13, 14. βωμοί 12, 6. )Ό(ίϊί 42, 2. 
^«ι^βΖΟί ^2, 21. 
γαΙων 27, 18. 
γάίΐων β, 16. 
γαμονμένας 44, 7, δ. 
7«ρ 2, 9. 2, 18. 3, 17. 3, 19. 
6, 5. 6, 20. 7, 5. 7, 11. 7, 16. 

8, 11. 8, 15. 9, 21. 10, 3. 10, 

16. 11, 10. 11, 81. 12, 4. 13, 
13. 13, 18. 14, 12. 16, 8. 17, 
δ. 17, 15. 19, 7. 20, 17. 21, 

9. 21, 13. 21, 16. 23, 2. 25, 
3. 25, 14. 26, 2. 26, 16. 27, 

17. 29, 1. 29, 13. 29, 18. 30, 
3. [30, 10. 30, 12. 32, 3. 32, 
6. 32, 16. 33, 2. 33, 3. 33, 4. 
33, 18. 33, 16. 34, 8. 35, 2. 
36, 9, 36, 13. 37, 7. 37, 13. 

88, 2. 38, 5. 88, 12. 39, 5. 

89, 16. 40, 2. 40, 17. 41, 3. 
42, 5. 44, 5. 45, 11. 45, 23. 
47, 13. 48, 14. 49, 1. 49, 13. 
50, 8. 52, 6. 53, 20. 54, 2. 
54, 16. 55, 17. 56, 9. 57, 3. 
57, 18. 57, 19. 58, 9. 68, 12. 61, 3. 62, 9. 62, 19. 63, 5. 

63, 9. 63, 4. 63, 20. 66, 2. 

65, 11, 66, 17. 63, 6. 68, 8. 

69, 11. 70, 4. 70, 8. 70, 13, 

71, 9. 72, 5. 73, 14. 74, 10. 

76, 8. 
γι 40, 12. 46, 13. 
γεγωνόν 41, 10. -ον .21, 20. 
γενεαίογίαις 27,21, -ίας 31, 13. 
γενειωντας 23, 17. 
γίνεσις 30, 2. 58,14. γΐνέαεαις 

1, 12. 7, 22. -έαει 29, 2. 31, 

12. γένεαιν 31, 11. 35, 18. 

51, 5 (Ιιοο 1. ίΟΓΐ. γέννηβιν 

1β Ε .). 

γενική 3, 12. 

γενικάτατα 72, 9. 

γενναΐον 34, 19. 40, 11. 58, 

12. -αέονς 63, 5, 
γενναιότατα 5, 19. 
γενναιότητας 63, 19. 
γινναν 28, 19. 29, 1. γεννψ 

51, 2. γεννώαι{ν) 9, 4. 66, 

13. γεννίάντα 51, 1. γεννά- 
σθα» 61, 11. γεννημένου 7, 6. 
-ύμενα 56, 17. γιννήναι 14, 

3. 17,21. 29,17. 57,7. ίγέν- 
νηαε{ν) 29, 6. 29, 10. 35, 20. 
48, 19. γεγεννήοΦαι 23, 7. 

γέννημα 23, 8. 34, 20. 
γίννηαις 58, 14. υΗ. γ&νεβις. 
γενιτητίΜ-ήν 52, 16. 
γένος 31, 20. 66, 4. -ονς 63, 

7. -η 15, 4. 37, 15. 
γεοαίροντες 66, 8. 
γεοαιτέρων 64, 7. 
γέροντα 44, 18. 
γΐωογεΐσ&αι 23, 5. 
γεωργοί 60, 24. 62, 12. 
γη 53, 8. 56, 18. η *, 1*• 

42, 4. 46, 5. γην 1, 2. 3, 11. 

4, 12. 7, 14. 8, 2. 9, 9. 26, 
20. 34, 3. 48, 16. 52, 11. 53, 
7. 64, 18. 54, 19. 72, 20. 73, 
9. 74, 7. γης 1, 2. 3, 17. 86 ΙϊωΕΧ ΤΕΚΒΟΕΌΜ. 10, 5. 27, 14. 31, 20. 32, 4. 
39, 15. 41, 22. 43, 1. 43, 5. 
49, 6. 49, 15. 62, 5. 54, 14. 
55, 1. 56, 10. 62, 12, 63, 15. 
66, 12. 67, 12. 71, 10. 

Γ$ 7, 19. 29, 5. 29, 16. Γην 
28, 4. 28, 16. Γης 18, 7. 
28, 7. 

γηοας 70, 11. 

γήτβντβΐ 39, 13. 

γίφανΐοφβρη; 89, 14. 

γίνίβ#αι 5, 13. 65, 13. γίνβ- 
ται 3, 9. 4, 10, 4, 18. 5, 9. 

20, 18. 28, 13. 29, 1. 58, 15. 
γίνηται 7, 2. 19, 21. γινό- 
μενος 54, 19. γινομένην 8, 
1. 62, 1. 70, 7. -ηβ 27, 15. 
γινόμενο* 54, 18. 69, 18. ^ι- 
νομενον 70, 1. γινόμενα 7, 

I. 7, 5. 12, 19. 13, 6. 48, 11. 
53, 13. -ένκς 45, 16. -ένονς 

11, 7. -μίμ- 8, 2. β, 1. 7, 
16. 10, 5, 6. 12, 1. 12, 15. 
42, 3. 49, 11. 74, 22. 76, 11. 
γίνία&αι 4, 2, 3. 14, 1$. 28, 

3. 28, 16. 31, 10. 33, 6, 7. 
33, 16. 35, 9. 39, 16. 41, 6. 
44, 24. 53, 12. 70, 3. ίγέ- 
νεχο 6, 8. 8, 12. 14, 6. 27, 
9. 29, 3, 4, 30, 9. 32, 3. ίγέ• 
νοντο 40, 2. 76, 3. γένηται 
13, 2. γένοιτο 31, 14. γε- 
νομένη 33, 3. γενομένη! 64, 

II. γενόμενον 28, 8, 35, 4. 
63, 14. γενόμενα 41, 22. γε- 
νομένους 39, 15. 44, 13. γι- 
νομένων 35, 19. γενηαεται 
28, 11. γεγονέναι 9, 3. 26, 
8. 28, 19. 29, 16. 36, 11. 48, 
18. 56, 19. 63, 11. γέγονεν 

21, 10. γ&γόνααιν 3, 18. 11, 

4, 5. γεγονότα 31, 6. γεγο- 
νότος 6, 11. γεγοννΐαν 44, 
28. γεγονότες 40, 3. γεγο- νότας 16, 9. γεγοννίας 19, 

1, 2.. ' 

γινωαχομεν 22, 2. Ι)*ίο 33, 2. 
γΐανκόν 36, 20. -ά 36, 17. 
γΐανκότητι 75, 7. 

-οί 10, 20. 36, 16. 
γΐανχάπιδι 37, 6. 
ϊΐανχβοτό* 33, 21. 
γίκνζ 37, 5. 
ΐΊαορορά 38, 17. 
γΧίνκονί 62, 15. 
γίνκνηαηπον 18, 13. 
γλνκείας 16; 17. 
γΐώΐτκΐ' 37, 3, )Ίώττ«ί 21, 4. 
γνάμην 47, 5. 
γόνιμος 23, 19. 
νοϊ^Λίτοΐνιαί 12, 7. 
Γοογόνος 37, 2. 
70?7°" Γ< >*' 36, 14. 
γονν 7, 21. 18, 2. 22, 9. 26, 

21. 50, 18. 
γοάμματα 18, 10. 
γυμνηχείας 19, 15. 
γνμνον 63, 16. -α* 19, 10. 
γνμν&νης 59, 18. 
νν*^ 3, 15. 71, 2. -«Γκλ 8, 

12. 34, β, 7. -α«ι/ 33, 3. 

-αϋΐ£ϊ 60, 9. -κίκοϊ 23, 9. 

-«ικώρ 73, 14. 
γνχα 41, 15. βαιμόνιε 26, 6. 

βιιψονίως 68, 3. 

8αίμ»ν ο£. '^αΦόί ί. -ον«; 

75, 2. 
&ϊήΊ!<ϊ#Λί 52, 13, 
θ'αιτός 62, 9, 10. 
δαμάζεται 34, 16. 
Ακ^κίκίΛπον 39, 7. 
δαχανάται 7, 5. 
ίκοΰτητα 49, 7. ΙΪΦΕΧ ΥΕΚΒΟΕΟΜ. 87 δατβΐϋ&ίχι 52 , 13. δατζΐτβι 

51, 11. 
δάφνη 68, 11. 
8(κφ^ψή, 68, 11. 
δαφήίβ^ν 50, 31. 
ίαψίΐίϊ 45, 1. 
94 ρΛΒβϊπι. 
ίί?ν 19, 16. 64, Τ. *«? 18, 1. 

19, 19. 20, 16. 24, 5. 27, 19. 
33, 8. 44, 24. 63, 8. 64, 11. 
70, 12. δέοντος 12, 3. 18, 8, 
9. 19, 13. 20, 5. 24, 1. 26, 6. 
26, 2. 31, 6. 43, 21 59, 2. 70, 
16. δέονβαν 24, 8. ΐά δέοντα 
15, 6. 

δνδβκέναι 34, 12. &$«& 82, 

#«ινο'Γαι*>β 31, 9, 10. 

ΰεινόΐης 39, 6. 

διΐπνα 72, 19. 

δΐία&αι. 57, 5. 60, 4. &Γτα« 

23, 15. 32, 18. 
δίιβιδαιρονβΐν 76, 13. 
δααίδαιμόναις 50, 16. 
ζίίΙφοΓί 67, 9. 
Φενίςοκοποΰνιαι 67, 19. 
#«ν#ρ« 62, 5. δένδρων 57, 17. 
δΐόντας 69, 10, 

ίφ£ 10, 13. 61, 7. 
ίΕρχίίΦοίι] ίίίορκί 37, 7. ί$«- 
«ϊί* 54, 2. 
Αΐΐίΐΐν 3, 10. 
ίίϋ$ο 65, 6, 67, 10. 
Λίΰς 3, 10. ^/*ος 3, 12, 
βεντέτα 58, 16. 
#βχόμΐν<>β 74, 15. δΒχόμΐνον 

20, 2. 74, 5. 

Η 8, 4. 9, 10. 16, 19. 23, 20. 

24, 8. 28, 13, 28, 17. 30, 19. 
33, 4. 37, 22. 47, 4, 49, 8. 
60, 8. 62, 14. 

δηειν 62, 13. 
Δύ\1λμ> 67, 2. 
δηλον 2, 11. 
Ληίον 67, 6. ίι^Μ-ίτι 22, 12. 26, 20. 42, 1. 

44,21. 
δηίονρτα 6, 13, 14. ~ανντο$ 

71, 4, -ονϋ9αι. 67, 3. 
4ημ.•ηγη$ 52, 17. 53, 18. 64, 

10. 56, 6. 57, 4. Λήμ,ψοαν 

52, 10. 66, 18. Λήμ,ητοι 55, 

14, 56, 6. ^ημφτροΐ 52, 4. 
54, 1. 64, 12. 55, 5. 

Ληρητρι&κον 54, 20. 

βτηησνογ^ 13, 20. 

8η»οι$ 17, 7. 

^™ 52, 11. 

ίίκ ο. £Μΐο. 1, 3. 3, 6. 3, 9. 

4, 2. 4, 3. 4, 5. 4, 7. 5, 7. 
6, 4. 6, 15. θ, 2, 9, 10. 9, 11. 

10, 9. 10, 17. 10, 18. 10, 19. 

11, 16. 12, 4. 12, 6. 12, 13. 
13, 10. 14, 10. 16, 3. 16, 4, 
16, 8. 16, 3. 16, 4. 16, 10. 

16, 11. 17, 9. 17, 14. 17, 16. 
18, 2. 18, 10. 18, 12. 20, 11. 
20, 13. 22, 6. 22, 9. 23, 2. 
24, 6. 25, 21. 28, 10. 31, 11. 

32, 12. 32, 23. 33, 2. 33, 7. 

33, 11. 83, 19. 34, 4. 35, 17. 

86, 2. 36, 4. 36, 13. 36, 19. 

87, 5. 37, 14. 37, 18. 37, 19. 
38, 2. 88, 21 ΐ)ίε. 89, 11. 89, 

17, 40, 13. 41, 10. 41, 16. 
42, 13. 43, 15. 44, 4. 44, 11. 

44, 18. 44, 22. 46, 5. 45, 7. 

45, 8. 45, 10. 45, 18. 45, 16. 

45, 16. 45, 17. 46, 6. 46, 12. 

46, 14. 46, 15. 47, 4. 47, 14. 

48, 16. 49, 6. 49, 7. 49, 10. 

49, 18. 50, 1. 50, 12. 62, 1. 
52, β. 52, 7. 52, 8. 62, 9. 52, 

15. 68, 2. 53, 4. 53, 7. 63, 
22. 54, 13. 54, 21. 55, 4. 55, 

5. 56, 13. 57, 6. 57, 18. 58, 
11. 69, 4. 59, 20. 60, 10. 60, 
17. 60, 21. 60, 25. 61, 3. 61, 
10. 61, 14. 62, 3. 62, 8. 68, 
8. 65, 2. 66, 6, 66, 3. 67, 2. 88 ΙΝϋΕΧ ΥΕΒΒΟΕϋΜ. 67, 7, 68, 1. 68, 8. 68, 10. 

68, 11. 69, 1. 69, 14. 70, 7. 
71, 6. 72, 8. 72, 14. 73, 6 
Μβ. 74, 6. 76, 2. 75, 13. 

δια ο. β. 2, 9. 8, 5. 6, 10. 6, 
12, 7, 21. 11, 21. 14, 6. 15, 
4, 17, 7. 19, 16. 21, 20. 22, 
17. 23, 8. 24, 14. 26, 12. 27, 
14. 32, 13. 32, 14. 38, 12. 
33, 19. 38, 19. 39, 1. 40, 10. 
43, 19. 44, 17. 46, 11. 48, 8. 
49, 12. 60, 17. 64, 5. 54, 16. 

66, 9. 67, 12 ΐί8. 68, β. 69, 
10. 61, 6. 62, 6. 64, 9. 66, 5. 

67, 3. 67, 16. 70, 1. 70, 14, 
70, 18. 71, 5. 72, 16 Μβ. 74, 
12. 76, 4. 76, 6. 

διαβεβηχόΐων 19, 2, 

διερόησαν 74, 8. 

διαγγέΙΙΐΐν 21, 19. 

διάγειν 21, 2. 

ίίιά&ίΰιν 26, 11, 

διαίνειν 58, 1. 

διαιρεί 13, 13. -οννης 6, 3. 

'ΐλάν 35, 1. 
διαιρέσεως 27, 15. 
διαιρέτης 61, 14, 15. 
διαιτκβ&αι 60, 5. 
διαχαιομενον 33, 18. 
διαχεκεντημένος 46, 2, 3. 
δια-ποιοΰμ-ηα&αι 2, 5, 6, 
διακοσμητής 28, 8. -χόβμηβιν 

27, 9. *6, 4. 
δια«ρατ{.ψ , αι 48, 14. 
διακρίνισ&αι 39, 17. 57, 12. 

-ίται 64, 6. 
διάκριβιν 4, 4. 40, 11. 
ίιάκτσςο; 21, 1. 
διαΧαμβάνειν}διε{Κηκται 46,14. 
διαλείπει* 72, 2. 
διαλεχτιν,άιν 16, 19. 
διαΙΙάττοντας 74, 8. 
διάΧνοος 58, 2. 
διαμελίζει 51, 14. 
διαναρη&ν 76, 17. διανέμονται 27, 13. -όμϊροι 

56, 17. ( ' 

διανέμηαις 12, 12. -^αΐίβ£ 57, 9. 
διάνοιαν 47, 22. 62, 10. 64, 6. 

-νοίας 22, 12. -νοίαις 47, 7. 
ίίάννβοβ 58, 1. 
ΒιαπνιΙσ&αι 60, 2. 75, 11, 
διαοαΧενόνταν 61, 16. 
διααιζαα&είς 62, 10. 
ί(««ΐ«Γ™05 41, 3. 
διασ&ζειν] διέαωβεν 62, 18. 
διάταξιν 49, 4, 
4ιαηΐχτ««ν] ίίοττϊΐακΓαί 11, 11. 

-τεταγμένα 13, 10. -τιτάχθαι 

55, 2. 
διατηίνειρ 63, 3, 4. ί(ΛΤίίΊ»ίΐ 

26, 4. διατέταχεν 9, 18. 
ίιοΐΜβ'ίνκί] δια&είβα 27, 11. 
διατμίζειν 66, 6. 
ίκϊΓΟροί 21, 2. 
#ιατ(ΐβ$η> 49, 12, 
διαχντιονβι 13, 7, 8. 
διανγές 33, 13. 
διαφαίνειν 68, 16, 17. 
ίκ^ρίρΕΜ» 37, 1. διαφέροντος 

40, 17. #ίΛφΐρ<ΗΜΓίϊ»> 45, 10. 

διαψέρονται 40, 17. ίίαφϊ- 

ρομένονς 57, 11. 
Λκφί'ΐίρείϊ'] ίίΐφθκρη 31, 17. 
διαφοραί 30, 2. 
διαφόιιονς 9, 14. 
ΛίασΗΟμ^νοΜ' 76, 16. 
$ιδόναι 4, 13. ΰ/Λ»<κ 67, 16. 

διδόαβιν 19, 8. 39, 10. 'δονς 

8, 6. διδόβ&αι 19, 8. *ίίβ- 

ΐ«( 69, 2. ίί^ορώΊ»» 65, 10. 
διεξαγωγην 8, 6. 
ίΐίρόί- 46, 3. 76, 10. 
£»]χοτι<ιαν 11, 21. 
διθύραμβος 61, 11. 
δ&νρον 61, 12. 
ίίίκνϊϊ^Οί 63, 22,64,1. 71,10 
^κχτνννΐ)£ 71, 11. 
διχαίον 39, 5. 
&χ«ήσ? 56, 17, 18. ΙΝϋΒΧ ΤΒΚΒΟΕϋΜ. 89 δίηννν 71, 9. 
ίί*(|ί 41, 15. 

Μκη 57, 10. Λ&ης 9, 20. 
δίχτνννα 71, 8. 
βίμρςφος 43, 11. 
#Μ>ΐΓ<ί8•ί« 31, 1, 2. 
ίιό 84, 6 ; βδ, 13. 7», β. 
διοικητική 89, 4. 
ίιοικσϋβα 7, 12. -ονμΐ&α 3,3, 
ίΓοκ 56, 4. 
#»<ί»Ίΐξοϊ 57, 21. 
Λιόννσο$ 57, 17. 57, 21. 60, 
8. 60, 26. 61, 13. -όνναον 

62, 7. -ρ«ί<κ>ιτ 69, 21. 62, 13. 
82, 19. 62, 22. -ναφ 60, 16. 
11,4. 

βιο^ιαϋΐν 37, 16. 

διττόν 50, 13, 14. 

#^α 33, 21. 67, 10. 

βίχτίΐον 60, 13. 

$ι<όηιιν 49, 14. $ιάκονααν 72, 

3. -α* 11, 13. 
Διώνης 45, 2, 
#ο«ίί> 18, 10. 39, 3. 40, 1, 2. 

53,2. 54,22. 60,21. 69,1. 71,17. 

9οκιϊ 23, 2. 83, 11. 36, 21. 

87, 8. 45, 19. 46, 13. 49, 2. 

69, 19. 64, 17. 69, 5. 73, 7. 

9οκονβι(ν) 5, 6. 36, 13. 66, 11. 

βοκονντα 14, 14. 70, 3. 8ο- 

πονντι 47, 11. δοκονντος 38, 

20. -ας 63, 7. βοχοΰντων 76, 1. 

ίό£αί 13, 11. δόξαίίν 64, 14. 

ί$ο&(ν) 22, 16. 25, 6. 66, 

17. 57, 16. 69, 22. 61, 17. 

63, 16. 66, 2. 75, 15. ίίοξαν 
42, 11. 

ΔοΙίον 25, 13, 
δόμων 19, 2. 
ί$ό£α«αν 36, 12. 
8θ(>ιχ.έντα$α 39, 7. 
ίοι^'ρ 57, 18. 9ρ«κβ)* 37, 7. 70, 11. ί^κκοτίβ 

70,8. ίράιιονΜϊ 22, 20. 37,6. 

•χόφΐων 64, 1. 
ίράν 13 % 14, 64, 6. 
δραατιχώτΐρον 66, 13, 14. 
ίρ^πανον 51, 6. 
8ΌΒβ&αι] !!&ν 62, 17. βνβετο 

69, 18. 
δΐναμις 4, 12. 18, 11. 45, 4. 

-άμίι 26, 8. 34, 4. 41, 20. 

•«μίας 16, 18. 51, 10. 63, 15. 

δνναμιν 9, 19. 11, 21, 12, 1. 

26, 12. 29, 2. 43, 14. 46, 8. 

46, 6. 50, 20. 66, 11. 66, 15. 

71, 10. -αμίιί 48, 13. 
δννβσ&νι 33, 21 ; 39, 17. 6ν- 

ναιο 76, 2. βννατκι 10, 16. 

69, 2. 74, 20. -άμενος 27, 2. 

~μϊνονς 84, 6. -μένων 19, 12. 
δνναβτείας 10^ 10. 
δυναστεύει 30, 14. -ενΐται 30. 

15. 
ίίυνανός 22, 16. 
#ύο 15, 1. 16, 5. 19, 17. 19, 

18. 26, 20. -δνοϊν 69, 4. ίν<>ί 

15, 1 % 8ν<ο 26, 15. 
βυοανάΒκτον 18, 13. 
ίυβκϊτίβΙίπΓΟί' 36, 18. 
δναϋίάιΐζΐ,τα 63, 10. 
ΐννεττιμοΐόγητον 36, 2. 
&>0κβ'9'£Ητ0*' 59, 15. 
δνβκαταγιόνιατον 38, 6. 

&)β£ιίμβΙ'>?τον 57, 5. 
ίΐΚΓΛΛ^Λ'ΚΟλου'θψτίΟί' 8, 8. 

δνα-χολιόρκητοι/ 38, 6, 7. 
#ν(Γ«<ί£ΐ0το*> 66, 14. 
ίυσφορωιάτονί 36,, 12. 
δναχςηβτίας 82, 18. 
6ώ$Β*α 64, 16. 
$α>ρΐαε 19, 3. 
δωρον 88, 21. 90 ΙΝϋΕΧ ν3#Β0ΕΐυΜ. Κ 

ίαο 66, 13. 

ίαυτόν {«««■' — ) 5, 3. (ΐφ* — ) 
14, 13. 51, 17, -ην 32, 18. -φ 
17, 12. -βίί 40, 18. -ο«ί 64, 

11. 67, 11. 69, 16. -ων 33, 

12. 60, 2. 66, 16, 17. 
ίγγενψώβα 37, 12. 

ίγ^ί^ί. 22, 13. -άντι^ν 75, 2. 

"^?ο*ί 30, 4, 

έγκαζβστηιιίχβη 7, 14, 15. 

Ι^κύ/ίΜΌίς 56, 6. 

ίΥφιςίζονβ,ι 22., 10. 

ΐ)Ή ϊμον 76, 7. 

ίίοί 29, β. 

Ι#β<»>ν 23, 13. 

ί9ςα>4τητοε 15, 12. 

ί&βΥ12 Τ. 1. 29, 7. 

ι*•*!); 22, 13. 

Ι&ΐ'ϊβί 26, 11. &•*<£« 41, 13. 

ί( (ί— βνϋκβ)}) 12, 19. 

*1 7, 15. 8, 18. 24, 17. 27, 

9. («τκίψα*— ) 27, 15. 27, 20. 

34, 10. (τάχα ί* ίί) 36, 7. 

47, 2. (—*«?) 49, 2. 58, 12. 

64, 12. 70, 14. 73, 18. 75, 6. 
Μέναι] *ΐ<™ 17, 16. ΐΐδόταν 

25, 18. 
ϊΐδοποιονμένη 53, 19. ίίίο- 

ποιούμενης 6, 10, 11. 
ίίίοί 16, 17. 

*ί*Β 2 <>> 17• 

ίΐ%ίιν 39, 10. 

είκότκΐϊ 5, 11. 7, 2. 8, 6, 7. 

25, 2, 3. 28, 15. 36, 20. 41, 6. 
ΕΟΐίβνια 73, 8. -*ι 73, 13. 
ΐίΐονμένη 78, 8. 
ΕΙμαςμένη 12, 17. 
ίΐναι ρΛίβίιπ. ίαοιν 68, 7. Ιστί 

ρ&ββϊιιι. &«(*) 5, 18. 8, 13. 

11, 1. 13, 2. 28, 7. εΐοίν 3, 

15. 11, 10. 12, 6. 14, 10. 

22, 20. 62, 19. 76, 13. ν 19* 

13. 41, 17. 71, 8. ωβι 19, 9, ΐΐη 29, 8. 50, 15. 63, 14. 63, 
19. 66, 8. *&* 3, 1. 30, 2. 
ην 8, 16. 28, 10. 29, 14, ηααν 

48, 4. ων 1, 4, 20, 19. 24, 

9. 25, 8. 25, 29. 30, 10. 31, 

10. 34, 14. 86, 20. 43, 12. 

49, 1. 57, 17. 58, 1. 62, 20. 
66,13. 67,12. 0*53,2. &ντα[Β.) 
12, 3. 82, 22. 48, 6. 64, 6. 
όντοί 24, 2. 37, 4. 37, 11. 
43, 5. 68, 4. ούβα 3, 6. 12, 
16. 13, 15. 35, 7. 36. 21. 68, 

2. 63, 11. 68, 13. ονκνν 29, 
8, 36,4. 56, 20. 60, 16. 71,, 
19. 72, 6. 73, 20. ονα Ώ 37/ 

6. 47, 2. ονβηε 16, 7. 34, % 

56, 10. 71, 11. οντες 62, 13. 
δντα^Ι.) 14,7. 31,^12. 48, 
19, οντάς ββί 10. ονχμιν 6, 
8. 8, 8. 16, 19. 67, 14. ονβιν 
29, 9. ονααι 11, δ. 33, 17. 
ονβαις 32, 20. ονϋας 12, 6. 
οΰαών 9, 18. χα ο*τα 2, 1. 4, 

7. 6, 1. 7, 15. 8, 16. 30, 11, 
12. 51, 10, 11. 67, 3, των 
όντων 6,. 10. 30, 2. 30, 7. 
τιοίς, οναι 67, 20. 

ΐΐςαφιώτην. 62, 8, 

ΐίβ-ήνβ 57, 19. είςήνφ 23, 4. 

57, 13. -ης 40, 13. 
Είκήνη 57 ; 11. 67, 16. 
βιρήρ/οποιον 23, 2. 
ϊίωιρ 13, 1. 

ε& 3, 18. 3, 19. 4, 4. 6, 5. 
5, 8. 7, 13. 9, 19. δ, 21. 11. 

10. 17, 17. 19, 6. 21, 3. 23, 

11. 24, 8. 24, 16. 25, 4, 26, 

4. 27, 14. 28, 12. 28, 13. 29, 
15. 82, 20. 34, 3. 35, 5. 40, 

8. 60, 16. 63, 12. 63, 15. 54, 

5. 54, 11. 66, 7. 66, 3. 58, 

6. 58, 10. 59, 23. 60, 7. 60, 
23. 61, 15. 62, 14. 63, 4. 64, 

3. 66, 19. 70, 15. 71, 3. 71, 
10. 76, 10. 76, 12 1)Ϊβ. ΙΝΙΪΕΧ ΤΕΚΒΟΕϋΜ. 91 *Γ β 49, 13. £ν 51, 20. 62, 15. 
Ιφ 2-4, η, 68, 3. ίνί 89, 10. 
ίνός 16, 13. μία 8, 11. 13, 
6. 16, 19. μίατ. 20, 1. 20, 

13. 34, 8. 55, 9. μίας 31, 2. 
ίΐβάγονοιν 60, 17. ίίαήγΒν 40, 

8, -άγεται 63^ 20. -αγομίναν 

42, 16, 16. -μίνων 76, 13. 
-η-χ^Μ, 72, 8, 

*Γτα 7, 6. 20, 9. 21, 4. 29, 

14. 42, 1. 59, 6. 59, 6. 62, 
18. 62,21. 66,12. 72,4. 73, 2. 

ΐΐτονν — *Γΐϊ — είτΐ 4, 12, 13, 
14. τϋβ %τοι. ίΐχονν — ΐίτε 

43, 9. 47, 20, 21, 69, 17, 20. 
εΙή&ιΧΜ 46, 17. 

£* (££) 2, 11 Ι»*. 3, 18. 4, 6. 
4, 10. 7, 1. 8, 15. 12, 3. 14, 
3. 15, 11. 15, 12. 19, 1. 19, 
2. 19, 3. 19, 6. 20, 19. 21, 

16. 22, 2. 23, 6, 23, 10. 25, 
1. 36, 14. 26, 18. 26, 19. 
27, 13. 27, 19. 28, 5. 28, 6. 
29, 1. 29, 16. 31, 20, 32, 3. 
32, 11. 33, 15. 34, 3. 34, 5. 
84, 20. 35, 9. 35, 18. 85, 21. 
38, 12. 89, 8. 39, 15. 40, 2. 
40, 3. 41, 6. 41, 22. 42, 4. 
43, 13. 45, 16. 46, 18. 48, 

17. 49, 11. 49, 14. 60, 9. 52, 
1. 63, 13. 55, 7. 57, 6. 59, 1. 
62, 15. 63, 13. 64, 13, 65, 
10. 68, 6. 69, 11. 70, 10. 71, 
13. 73, 3, 74, 19. 

ί*α&ΐν 66, 5. 

ί%άς 66, 10. 

Κχαατοί 27, 7. -άβτον 17, 12. 

24, 12. 24, 14. -άστη 12, 12. 

13, 9. 13, 18. 
Ικανέφα 52, 5, -άτεςον 63, 19, 
Ί$%άτ$ τ. ί•Άατος. 
ίχατηβόΐονΐ 65, 7. 
ΐΗκτογχίιςα 27, 12. 
&ια»05 65, 5. *Ε*<χτον 65, 8. {■αάτη 65, 5. 'Ε*άτη 72, 8. 

'Εκάτίΐν 65, 8. 
ί*βαΙώι> 7, 20, 
ίκβιβςωΰχομένη 32, 21. 
4κγοι>ονς 44, 15. 
ίχδ έχοντες 60, 22. 
Ικδψάτεςον 24, 17, 18. 
ίΗ$νΐΰ&αι 70, 10. 
ΙκβΓ 3, 13. 32, 12. 58, 11. 
|*<ίϊ#ίί; 9, 7. 32, 12, 13. 
ί*8ϊνον 7, 8. ίκαίνην 36, 2, 

-ε&ον 3, 18. -είνω 64, 8. 

-ΐίνιαν 21, 19. 48, 4. 76, 9, 
ίαΐΐαε 61, 5, 6. 74, 7. 
ί*-ηβάΙου 33, 6. 
4ι&ηΧννοντος 38, 18. 
1«&Χιβομένον 58, 16. 
Ικ-Ρ-ορίίν 36, 1. 
ϊκίναωί 36, 6. 69, 11. 
ίχμειλισβομένων 41, 2 . 
ίκμάιίαί 67, 19, 20. 
ίκπίβεϊν 73, 11. 
Ϊ1αίν^ονν] έΐ8πν$ω&η 27, 10, 
ίχστάσΐας 47, 22. 59, 6, 7. 
ίχτΐμνονσης 51, 11. Ιγ.τ*μΐΐν 

7, 19. 
Ικτςμτα 6, 18. 
ίκφανΐίΐίίιον 37, 3, 4. 
ίχφΐρϊίρ] ί|ί»Ί>ίί'εχι<» 46, 16• 
£χφΐ$ομνϋ?ΐν 61, 13. 
Ι»-ϊί•5ΐ (ίιηβΒ.) 43, 7. 
Ιλαώ 38, 20. Ιΐαέγ, 10, 18. 
ϋαΐναν 39, 9. 
&αιον 39, 1. 
ϋαφηβο'Λΰν 71, 12. 
ΐ1«Φ$ουΈ 61, 6, 7. 
ΑειΦΐρίον 9, 16, 17. 
ΈίειΦοΰβ 73, 12. 
Έΐίββώ» 54, 8. 

'ΕΙίναίνι,οί 63, 23. -νία 54, 10. 
Ιίευιτεω; 54, 10. 
ίΐΐΐιψιν («αϊ* — ) 45, 22. 
"ΕΙΙηνίς 53, 14. -ιίίΊΟΡ 75, 2. 

-ηαι 6, 18. 26, 8. 
ίΙΙιπίς 10, 8. 92 ΙΝϋΕΧ ΥΕΕΒΟΕϋΜ. 1%πίδα!>6, 16, 

Ιμβαινόντων 61, 16. 

ίμβάϊλονσι 76, 15. ίμβαΐύν 
40, 11. 

ίμμελΐίαν 50, 3. 

'ΕμαΐδσκΙτϊβ 30, 3. 

ίμπεριεχαμένον£ 48, 10, 11. 

Ιμχε$ιο9ως 51, 21. 

ίμκίπτειν 70, 15. ίμπιπτόντων 
«Ο, 8. 61, 15. 

ίμηο&ί&ιν 27, 8. 

ίμτιοιίί 49, 4. 

έμπσΐϊΊμσι>£ 46, 6, 7. 

Ιμπολαΐος 25, 7. 

έμποριάίρ 25, β. 

Ιμπτνοϋιν 42, 4. 

ίμφαίνην 31, 1. 71, 1. εμφαί- 
νει 10, 8. 44, 20. 49, 17. 
50, 18. 54, 17. 60, 2. 61, δ. 
-ο*κ>£ 17, 11. -ονβα 6, 17. 
•ούσης 19, 22. 36, 15. -οντις 
20, 16. 24, 9. 70, 8. -όντων 
64,8. ίμψην<κιΒΒ,Β. -φαίνεται 
12, 15. 

ίμφανή 62, 18. -ϊ'$ 65, 14. 

ίμφααιν 19, 10. 73, 18, 19. 

Ιμφίρειαν 10, 19, 20. 62, 3, 4. 

ίμφέςοντΐς 72, 19. 

ϊμφερές 37, 5. -ϊϊε 66, 9, 10. 

ίν 1, 2. 3, 7. 3, 13. 4, 2. 4, 

11. 5, 1. 6, 1. 7, 4, 7, 5. 
7, 12. 10, 13. 11, 15. 12, 
18. 16, 13. 17, 16. 18, 1. 
23, 1. 23, 19. 23, 22. 24, 6 
Ιίβ. 24, 7. 25, 20. 28, 11. 29, 
18. 80, 19. 31, 12. 32, 2. 33, 
14. 34, 11. 35, 7. 37, 2. 37, 
4. 38, 6. 38, 17. 39, 12. 40, 

12. 41, 22. 42, 4. 42, 6. 44, 
23. 46, 6 ΐβτ. 48, 11. 49, 7. 

49, 11. 50, 1. 50, 4. 50, 14. 

50, 19. 50, 20. 50, 21. 51, 7. 

51, 18. 53, 3. 58, 14. 67, 19. 
59, 6. 59, 17. 61, 10. 61, 
18. 61, 20. 62, 13. 62, 23. 65, 14. 66, 11. 67, 13. 67, 
20. 67, 21. 69, 5. 69, 10. 
71, 15 1>ίβ. 71, 16. 72, 1. 72, 

4. 75, 13. 76, 15. 
ΙνάΙΧονται 60, 23. 
ίνκντίαν 56, 2. ίναντίβηι 31, 

5. 57, 15. Ι» τών εναντίων 
69, 12. 

Ιναντίωβιν (χατ' — ) 41, 2. 
ίνάκτειν] ΙνήφθΊίΐ 49, 18, 
ίναρμονάος 67, 18. 
ένόιίας 55, 10. 
ΙνΜομένων 22, 3. 
ίνβέχΐχαι, 64, 16. 
ένδομει/ΐίας 15, 12. 
ίναμΐ] 4νόντα 39, 18. 
%νεΐίεν 6, 5. 17, 20. 42, 16. 

69, 12. 65, 18. 
ίνί$γεια.ν 71, 1. -ηων ν. 1. 

22, 3. 
ΙντΜΐ 40, 19. ^ 

ΐν&ένβΐ 21, 1. 

ϊν&νμητέον 18, 4. 

ίνιανβιον 69, 4. 

ίνιεΐοα. 40, 17, 18. 

ίνιοι 2, 1. 25, 14. 36, 19. 48, 

6. 66, 8. -{αν 20, 11. 60, 7. 

61, 3. 
ίννέα 14, 10. 14, 12. 17, 20. 
ίννοιαν 66, 1. -ων 22, 3. 

39, 20. 
ίννοαέγαι,ος 43, 6. 
ίνόδιος 23, 22. 24, 9. -ίώί 73, 6. 
ίνοαίγαιον 42, 2. 
ϊνοβίχ&ονα 42, 1. 
ένταν&α 7, 10. 36, 11. 
ίντίλή 76, 11. 
ίντεν&εν 7, 17. 10, 3. 12, 13. 

22, 15, 16. 23, 9, 10. 24, 10. 

25, 6. 80, 16. 42, 11. 44, 2. 

47, 16. 51, 2. 53, 3. 64, 7. 

55, 16. 66, 19. 57, 8. 72, 13. 

» 76 • 12 * 
εντονον 64, 1. ΙΝϋΕΧ ΥΕΕΒΟΕϋΜ. 93 εντός 50, 21. 56, 11. 

ίντρίχπα 82, 17. 39, 81. 

ΈίΜ>ω40,8. 40, 17. -ο*ί40,16. 

£| 54, 18. 

ί^ατίάταί 45, 24. 

Ιξάχτονίΐς 32, 13. 

Ιξαςι&μΐΐχαι 30, 3. 

ΙξΛ^ιάν] ||ϊϊρϊη*ϊ»<ϊ( 26, 20. 

έ£«ίΐ]1«χβραι 40, 1. 

ίξελίττην 8, 9. 

Ιξϊργαιηιχίοτϊρο» 76, 6. 

Ιζΐνρώκΐται 17, 19. 18, 6. 

ί!•εχόντ<ον 50, 14. 

εξη^βίί 31, 13. 

έ|τ)μ£ρον<τι;ς 60, 20. 

Ιίίβ 29, 17. 52, 4. 

ΙξίΛαστικώϊ 69, 18. 

||ο#οι> 42, 6. 

ί\αχάς 29, 20. 30, 1. 56, 11. 

εξόχως 6, 16. 

έ|οχ<άταιοΦ 20, 21. 

Ιξν9αχώδη 27, 10. 

Ι|ω 37, 3. 67, 1. 

ίβω»βν 71, 17. 

Β&ατάτβι 2, 12. 

£οΜί(ρ) 6, 11. 13, 6. 26, 16. 

52, 5. 54, 1. 56, 12. 70, 13. 
ΐορχην 55, 13. 

έχάχεα&αι 46, 8, 9. 73, 2. 
έπηγαγεν 26, 4. 

60, 5^ 6. 
έπακον» 11, 20. 

ίβαμνναν 38, 12. 
£*«>>ίρθϊ36 1 14, -κ»ί^«ι38,20. 
ίχαν&ΐίν 44, 19. 
ΙκαρόοβΌχκι 25, 19. 
έηαφ$ό8ιτον 48, 6. 
Ι**ί 3, 13. 5, 15. 6, 2. 6, δ. 

10, 8. 16, 14. 22, 2. 23, 14. 

24, 4. 32, 12. 33, 22. 35, 12. 

42, 13. 43, 3. 46, 16. 47, 7. 

50, 2. 51, 7. 51, 8. 51, 21. 

53, 8. 63, 4. 58, 14. 69, 5. 
70, 11. Ι«β*#ί) 7, 2. 9, 18. 14, 4. 15, 

17. 17, 17. 19, 18. 19, 19. 

21, 20. 33, 10. 84, 14. 35, 

20. 41, 21. 43, 12. 44, 24. 

49, 6. 49, 14. 51, 1. 55, 11. 

67, 1. 68, 12. 71, 14. 
ί-χΐξήγηβιν 10, 14. 
έπεοχόμενοι 5, 16, 17. ίίίΐλ- 

Φόντκ 63, 16. 
Ιπίαχΐ 8, 5. 
Ιπη 22, 6. 
επί ο. αοο, (ώς — ίο ιϊοΐΐί) 4, 7. 

5, 12. 8, 2. 13, 2. 14, 13. 

17, 8. 17, 20. 25, 22. 27, 20. 
28, 19. 40, 12. 43, 17. 47, 
20. 49, 4. 54, 3. 54, 13. 61, 
14. 63, 13. 64, 16. 67, 21. 
70, 15. 73, 3. 76, 1. 76, 9. 

ίπί ο. άϋΐ. 3, 20. 7, 18. 10, 
12. 11, 1. 12, 7. 26, 19. 29, 

9. 32, 16. 42, 23. 68, 7. 74, 
1. 74, 22. 

ίπί α. β βη. 1, 2. 7, 16. 8, 14. 

10, 5, 20, 20. 81, 2. 43, 1. 
47, 1. 47, 13. 62, 8. 52, 9. 
52, 12. 62, 13. 54, 1, 61, 10. 
66, 12. 71, 10. 

Ιχιβαίνΐΐν) ίπιβίβηκότοί 3, 18. 

ίπιβάΙΙαν 15, 6. -οντος 18, 

14. 25, 11. το_ίπ,ι$άΙΙον 18, 

18. 61, 14. τον ιχιβάΙΙοντος 
67,9. ΐώ* Ιηι8α11όνταιν1% 12. 

ίπιβονίενειν] ΙπεβονΙενε 27, 8. 
επιβονίήν 62, 17. 
έχίάειζιν 60, 4. 
ϊπι&ε£ίως 16, 5. 
Ιχώοοα,τΙ&ας 60, 4, 5. 
ίαιιικης 40, 19. 
Ιπιζητοναι, 52, 14, 
Ιπιβητηβΐως 47, 12. 
ίκ&ϊτιιιόν 41, 11, 12. 
$πι&ΐτιν.ώς 74, 14. 
Ιπι&έτοις 66, 19. 
ίπι&νίΜΐιι 73, 15. -ας 46, 18. 
επεκίή&η 72, 13. 94. ΙΝΒΕΧ ΥΕΚΒΟΚϋΜ. ίπιχάοκιος 9, 12, 13. 

Ιχι-ΑΪακοχ 26, 16, 17. 
£πίκ4νςον 78, 20. -74, 1. 
Ιπικψατίΐν] ίίϊΐχξκίτϊι δ, 17. 

-τηαεν 7, 13. 27, 9, 10. 
ίχιΐέγίιν] ΐπίΐτΐαι 26, 5. 
ίπιμέΐΐίαν 25, 22. 69, 8. 
ίπιρΐΐονμϊν^ 17, 3. 
ίπιμένίιν 31, 11, 12. 
ίπιμ^ΐύχς 83, 1. 
έ*ιμι*ι&ΐΐ<!&αι 33, δ. 
Έπψη&έα 32, 22. 
Ιπφϊ/ΐ'υμΕρϊΗ 60, 13. 
επιμονή 8, 15. 
Ι&ινοηβά&ης 32, 10. 
ΙμμόιΓο! 34, 6, ΙπΙνοιαν 64, 3. 

-*Όώί<6 70, 14. -«ε 9, 14. 
»β Ιχίπαν 51, 6. 69, 5. 
Ιπιτιίμκίιν 22, 16. -# 69, 19. 
Ιπνκνχΐόνταν 13, 6, 7. -Λίΰΐίν 

34, β. 

#»ίκ!ί*ϊτ«( 34, 18. 
ΰηκοΐάί»*] ΪΛίπό1αβ* 6, 16. 
$•π(πονον 66, 6, 6. 
Ιπισημαινομ^νον 24, 16. 
Ιχισημοις 63, 17. 
έπιαχΜ^οιχηρ 33, 20. 
Ι*κσ«ϊ»τΐο» 31, 18. 
εποτχΕνην 24, 4. 
έπώκσαοΕ 16, 18, 19. 26, 3. 

57, 17. 68, 4, 6. -ον 44, 2. 

60, 11, 12. -οι 38, 1. 
ίπΜτάτης 26, 6. 
Ιπιατάτις 88, 17. 
ίκιατημη 17, 5. 
Ιηεβτη^ι^ομΐ'θΊΐ 70, 14, 15. 
ίκιανςοφή 21, 17. -φ> 16, 17. 
ϊπισχνσαβα 8, 4. 
έπίταράττΐβφαι 63, 8. 
ίπιτερπές 61, 4. ίαιπ^π^ΐι 

16, 2. 
Ιίτι«ΐ(ΐ7υΐΐ*ί05 76, 7. 
|κι«)#ίή>« 43, 4, -ίών 68, 17. 
ΪΛΜ7)#ίώ>β 82, 4. 54, 6. 72, 1. 
ίπιτηςονντα 20, 3. ίπιτρΐχειν 34, 9, 10. 

ίχιφ%εγγονται 24, 8. 

Ιικιχαςιτκ 20, 14. 

^Ε3τί#«$αο£ 18, 3. 

ϊτίονομαζονιη 37, 17, 18. ίπο*ο- 
(Μίίϊτα* 81, 4, 5. 39,14. 74. 
14. -β^ό^αΛ**• 5, 17. 41, 21, 
22. 68, 3. -ωνομάβΰη 26, 7. 
71, 6. 

£πόπνης 9, 20. 72, 14. 

$«τά 16, 2. 16, 8. 

ίράν] ί$ων%α£ 47, 6. 48, 3. 
•ώντων 47, 18. 73, 16. ίρω- 
μΐ'νονβ 46, 14, 15. -έναν 47, 

ί 13. 48, 3. 

Έρατά 16, 15. 

ίςγάζΐν 56, 4. 

ί$γαα(κν 65, 6. 

ίρϊοτ 20, 14. 33, 12. 84, 9. 
"Εβίβος 28, 6. 29, 3. 

ίςΐ&ίσας 40, 9. 

Ιρίίδην] ίςηαειαμένονς 10, 13. 
ή$(ί<5&τ) 7, 16. 

ΙρΐΖν 20, 22. 47, 13. ΐρΐο»- 
47, 16. 

ϊρεσ&βι 16, 18. 

Ι^ΐν'γε^β'αΐί ν{>νγΐν 42, 20. 

έρεννι^ 23, 10. 47, 16. 

ΐςΐννητςιαι 11, 5. 

ΐ$έφ$<&«ι 29, 4. 

ί^μέαν 17, 18. -αϊ 24, 4. 

ίρήμοις 49, 11, 12. 71, 16. 

ίζίγίονκον 9, 6. 

ίρ»ν 62, 2. 

'£^ίντ"ΰε£ 11, 4. -ΰων 75, 16. 

Ι9κκ!*»0ί 21, 4, 

ίςίων 13, 6. 

ϊ^ΗΕίον 9, 14, 15. 

ερμαίων 24, 11. 

'Ερμηί 20, 18. 23, 12. -$ν 20, 

16, 16. 22, 8. 23, 7. 24, 8. -24, 

16, 16. 45, 13. ^οΐ 85, 13. 

-αίς 24, 12. -«ε 23, 17. 
Ις$άφ&ίί$ 58, 10. 
ίρνμα 20, 23. ΙΝϋΕΧ ΥΕΒΒΟΚυΜ. 95 ίφχίίηνοΧις 87, 22. 
ίοχονταίΙΒ, 4. -μίνονβ 67, 10. 

!«►«& 73, 9. 
£ρατο? 16, 16. 
"Εςως 28, 18. 47, 3. "Ερωτα 28, 

5. 47, 11. 48, 5. ίΐϊϊ 47, 17. 

73, 13, 14. 

Ιο&ηταδί,β, -»42,15, -0ίδ9,16. 
Ιβ& οΑον 40, 10. 59, 20. 
ϊβ»* ογϊ 25, 15. 42, 7. '60, 6. 

66, 12. 75, 5. 
Εστία 52, 15. -ία. 53, 2. -ίαν 

52, β. •1ας 52, 4, 
ΙβΜτκτίο 52, δ. 
ίβχάτη 53, 12. -ιρ 52, 15. 
ίτεςα 36, 21. 52, 5. 72, 7. 

-ΐ'ρβ* 20, 2. ίτΐςον 27, 20. 

-ίρ*υ27,2. 27,19. 29,6. ?*ΐρο( 

19,22.85,11. -ϊροιτϊ16,1.-ΐρΝν 

80, 18. 
*« 50, 7. 
ίτνμολογίας 2, 9. 
έπιμο^ο^οϋ» 2, 4, 65, δ, 9. 
Ιτνμο*74,21. -ύμον 19,7. 43,8. 
ΐί 14, 7. 40, 13. 49, 2. 
Ενάν#ψ 20, 11. 
*νβ<ιατΓακκ)ΐΐ£ 61, 7. 
«ΰβουΛΐα 74, 11. 
Β$βονίον 74, 10. 
ίτ^ί»^"""!" 19, 8, 9. 
ΐνδαιμονονβι 25, 10. 
*ν8βη> 37, 9. 
ενίοκψΐί 41, 14. 
χυειΒίαταχο». 66, 16. 
β-ΰ^κκανιτοϊ 63, 13. 
ΐνιξαπάτηταν 47, 5. 
ΐνΐκιγνάατονς 9, 12. 
««ΐΜ^φοροί 76, 5, 
ενιςγΐτιΐν 10, 3, 4. 20, 5. 20, 

18. -ονμ,ίνων 63, 18. ίνΐργΐ- 

τημΐνονί 20, 6. 
ενΐφγίΐΐχός 19, 13. ΐβίρ^ίτι- 

χοίβ 18, 14, 15. 
ϊ&ρτϊ'ί 17, 12. 68, 12. 
ΐνήΛΐ(#ν 20, 9. ίν&ήραΐος 37, 8. 
£«#»β 3, 17. 
ίί»ί 59, 8. 
είίκαιροι 21, 17. 
ενκρκβώτί 70, 1, 2. 
ΐνίάβΐιαν 55, 10. 
ίνίογίβτως 20, 16. 
ίίΐο^ορ 2, 16. 39, 16. 
ΐνΙύγβ>ί 29, 15, 42, 8. 42, 14. 
ε«1ον«ίτερον 18, 11. 
εν£νζα>£ 19, 16. 
ενμεΑίχτον 12, 2. 
ΐνμένεια* 1 11, 10, 11. 
Ε«ίίίτ/*ΐί 11, 9, 10. 
ενμϊτάβοΖον 39, 12, 
ί Έμορφοι 20, 8. 
~ΐνμϋΰβα>ς 16, 5. 
Εννάί-η 30, 4. 
ΐΰνό&εντον 39, 1. 
Εννομη* 57, 9. 
ίνπίο-κ,κμος 66, 5. 
ϊΰ^ίβΛο^ο» 64, 17. 
ίνοίϋΒας 24, 9. ενςΐαει 56, 23. 

ευρΐβί** 33, 8. 
ϊνρίτΐ)ϊ 25, 9. 33 ; 6. 
ΐΰςήμα 18, 11. -ατωρ 24, 11. 
Εν$ίπ(8ης 45, β. -ι/* 36, 16. 
ίνφΙαΆΐΐν 52, 14. ενρΐϊί' 38, 16. 

'ϊΐίρίί 24, 7. ΐνψημίνον 24, 10. 

ϊν{ίέ£Ηιβαν 54, 9. ΐνρ«>9'ε*το$ 

67, 8, 9. 
ΐνςνβίας 43, 18. 
Εοριτίομι^ϊ 19, 1. 
ΐΐίρνμέίωί' 43, 18, 
Εύφομΐδονστις 19, 6. 
Ενριιρόίΐ7)6 19, 3. 
βν^β* 43, 17. -ΐωρ 19, 2. 
ίνρνσϊερίΌί 43, 14, 15. 
ΐνβΐβίίν 76, 12. 
ϊΐίίίταθΌνβ 40, 6. 
ΐν ανλΐηπτον 66, 7. 
.Ξνΐΐρπτ] 16, 2, 
ετιοκίΓιτΐ'Λΐ 74, 1. 
ίντονωχΐ^αι 64, 6. 
κατ* εΰφτιμκτμόν 40, 18. 65,18. 96 ΙΝΡΕΧ ΥΕΚΒΟΚΙΤΜ. Ενφςόνην 18, 2. 
Ενφςοβννη 20, 10, 11. 
ΐΰ%$β&αι 76, 14, ΐνχονται 73, 

9. (νχομίνων 66, 10. 
ίνωδίαν 46, 14. 
Βνωχιων 57, 20. 
ίφαχτίτάι 69, 4, 6. 
ίφβξίϊ 8, 14. 
ίφίίΰ&αι 52, 12. 
ίφιμέρον 29, 18. 
ίφΐΰταβ&αι 11, 17. ΙφΐσϊώσΜ' 

49, 3. ί«ί.ΰχηΰαι 70, 6. 
ίφος&ν 38, 7. Ιφορςί 11, 20. 
£#ϊ»*> 10, 12. 12, 4. 13, 10. 16, 

11. 15, 19. 16, 4. 18, 12. 19, 

16. 23, 13. 25, 11. 26, 19. 34, 

8. 36, 15. 39, 1. 47,5. 48,12. 

49, 7. 59, 22. 64, Ι. 74, 21. 
76, 16. Ιχ« 3, 4. 19, 20. 24, 

17. 37, 7. 43, 12. 45, 13. 
45, 23. 50, 4. 54, 6. 68, 

9. 62, 19. 66, 16. ξχονοι(ν) β, 
3. 11, 12. 17, 17. 60, 6. -φ 
14, 9. ίϊχον 20, 21. ζχωυ 43, 
β. 46, 3. 69, 13. ίχον 61, 9. 
ίχοντα 10, 7. 67, 5. 74, 18. 
Ιχοντι 12, 18. ίχοντοι 37, 17. 

50, 6. 61, 6. 69, 21, ίχονπς 
66, 15. Ιχονταβ 23, 17. 66, 11. 
71, 20. εχόντων 19, 11. 59, 16. 
ίχονσα 32, 18. 66, 15. 68, 14. 
ίχουσαν 74, 3, ίχοναης 32, 4, 
5. 42, 18. ίχεται 43, 8. 44, 9. 
ίχομένης 41, 5, ΐβχε(ν) 36, 1. 
40,20. 48, 2. ίαχον 9, 11. 75, 
1. ίβχηκέναι 2, 17. 15,9. εβχη- 
*νΐ& 45, 6. ίσχηκότΐς 59, 7, 8. 

ίχομίνως 65, 1. 
£χ&αί$'>) 66, 6. 
ϊα>ς 59, 5. ζαχεΐ (ΰθ4(ί. £ΐ)«ϊ) 18, 4. 
ζ{(β#>{ΐο$ 53, 4. Ζϊι>5 3, 5. 3, 7. 7, 20. 9, 1. 
14, 4. 12, 11. 17, 21. 26, 17. 
33, 13. 35, 19. 37, 1. 38, 1. 
40, 9. 57, 7. άίβ. 3, 8. 8, 4. 
12, 2. 34, 21. 68, 4. (νη) 76, 

6. Δύ 23, 7. 27, 8. 32, 6. 36, 
21. Διός 3, 13. 7, 6. 11, 20. 
12, 5, 12, 6. 18, 15. 26, 12. 
27,4. 32, 8. 33, 15. 34,3. 35, 

7. 85,9. 40,14, 61, 2. 58, 10. 
$3* 3, 6. 14, 7. 63, 5. £<Ξ«* 

3, 6. ξωντε$ 25, 10. ξωοι 3, 6. 

3, 11. 

ζητςΐν 47, 13. ξητανντα 42, 6. 

ζηχονντας 35, 5. ζητούμενος 

54, 16, 
ξήτηβις 64, 15. ξτμήβεως 14, 8. 

18, 1. 23, 8. 
ζφη,τ&ος 66, 15, 16. 
ζοφάδης 29, 14. 
Ιφ$ια 72, 4, > 
ζφδια,χοΰ (-κιίκίου) 67, 16.. 
ζφδιαχφ 72, 4. 
ζφογονι«6 6, 8. 
£φον 46, 11. 60, 22. ξφον 41, 

12. %ψα 30, 9. 40, 9. ζώων 6, 

I. 20, 20. 45, 5. 53, 4. 67, 22. 
72, 16. 

ζωτική; 3, 11. 

Η. 

η ΒχΛ (βίτβ, τβΐ) 2, 1. 2, 8. 3, 

II. 8, 15. 10, 11. 10, 19. 12, 
16. 13, 2. 15, 4. 16, 11. 16, 
20. 20, 23. 21, 7. 21, 14, 25, 
5. 27, 10. 27, 11. 28, 9. 30, 
13 1>ΙΒ. 32, 12. 37, 11. 37, 19. 
38, 7. 38, 8. 40, 18. 41, 1 Ιηβ. 
44, 6. 45, 6. 46, 15. 46, 17. 
46, 2. 47, 6. 48, 2. 48, 8. 49, 
18. 50, 9. 51, 21. 52, 1. 52, 
7. 52, 8. 52, 11. 52, 13. 63, 

4. 54, 22. 55, 6. 67, 5. 57, 14. 
61, 15. 65, 21 Ιάβ. 66, 8. 67, ΙΝϋΕΧ νΕΕΒΟΪΟΜ. 97 15. 69, 6. 71, 9. 74, 16. 74, 

20. 74, 21. η — η 5, 2, 4. 
■η 8.η 26, 14. 
τι φα,τα. 10, 14. 19, 4. 33, 5. 

38, 7. 86, 21. 37, 16. 40, 15. 

42, 3. 44, 23. 73, 6. 
ψβν 64. 4. 

ηγείσαι 18, 8. ηγείτο 43, 7. 
ηγεμονικάν 35, 10. 36, 14. 49, 8. 
ηγεμονίας 24, 1. 
ηγεμόνα 20, 15. -( 24, 2. 
ι}** 27, 6. 
ήάίωί 68, 1. 
ήΛ) 6, 11. 12, 13. 22, 16. 25, 

3. 28, 10, 32, 9. 42, 14. 44, 2. 
46, 18. 71, 17. 72, 13. 75, 13. 

ηίιονβΟ, 12, 

ή#0Μ)* 45, 9. 

ψλιοί 69, 13. 

τιεςόεντα 28, 16. 

η#η 60, 19. 

ΐ)Κί<τΐ« 5, 6. 36, 4. 38, 19. 40, 19. 

ήίικώί 60, 10. κν 10, 7. 66, 

16. '-αυ 23, 19. 

ηΐιος 65, 2. 65, 6. 66, 18. 69, 

4. -ίοκ 72, 3. -ίψ 73, 20. 
«:..,ν ΐ α .Ζ* α α οι\ 10 « 
ίο, ιι. ϋζ, ε», <*, (, -ων α, ο. 

14, 1. 20, 23. 21, 3. 31, 8. 35, 
11. 44, 1. 65, 21. 

ημίςαν 55, 9. -«ί 69, 16. 72, 

15. Ήμεοαν 28, 7. 
ίΐ»ϊ(05 63, 21. -ϊ'ρων 23, 6. 
ημετεοα 32, 16, 17. -ϊτεοαι 8, 
5 15. -ίτϊρας 32, 9. 

ην/χ' &ν 4, 6. 

ΤίϊίοχοίΡίΐΐΐΌΐιβ 6, 1, 2. 

ηπΚΓΟί 32, 15, 16. 

'Ηχιόνιι 71, 3. 

ιρΛ**- 73, 9. -ίου 71, 5. 

ηκ(ως 70, 6. 

"ίΓ^α 3, 16. -αν 19, 8. 26, 13. 26, 18. -αβ 83, 15. 33, 16. 

Ήρη 27, 6. 
'ΰφαχίί}; 62, 23. -χΐέονς 26, 1. 
ηοΊΛΟς 63, 11. -«? 63, 4. 63, 5. 
Ησίοδος 28, 4. 66, 3. 68, 8. 

^-ον 45, 23. -οίοι» 31, 13. 

ήανχία 71, 15. 

τ,αν^ν 30, 19. 

^ιοι 63, 10. ιηιο» — η 6, 4, 5. 

16, 3, 4. 21, 1, 2. 38, 13, 14. 

51, 12, 18. 55, 8, 10. 60, 17. 

19. 71, 13, 14. ητθί~-η —$ 
4, 2, 3, 4. 13, 12, 14, 15. 57, 
21, 58, 1. ήτοι— είτε — ε&ε 
— ίίίί — ΐίτΐ 24, 13, 16, 16, 

ητταν 10, 16. -ωμίνονί 46, 7. 
"Ηφαιβχος 33, 14. 34, 21. -αίοχιο 

20, 13. 33, 9. 33, 11. 
ϊΐχήΐβϋα 42, 10. 
τ]%ον 42, 9. 

@. 

δαλάβαης 43, 17. 

Γαλατία 29, 18. 44, 16. -αν 1, 
2. 27, 1. 44, 12. 45, 1. -άΐτϊ} 
44, 23. 46, 5. 62, 21. -άιτήί 
42, 5. 42, 9. 43, 19, 62, 18. 

θάίεια 16, 3, 20, 10. 

&αΙείαις (ϊ, δαίίαις 1$£•) 16, 6, 6. 

&κΙία$ 62, 8. 

ΦάΙΧειν 16, 3. 38, 21. 75, 11. 
ΦάλΙει 67, 20. τε&ηλάς 27, 18. 

Φαλλούς 23, 4. 

δαμίξει 61, 1. 

θάνατον 5, 6. 70, 7. -άχον 5, 
7. -άτονς 65, 13. 

&άτε<ιον 8, 16. 

Φάττον 70, 16. 

βανμανίί 48, 19. 

&ανμκαμόν 49, 3. 

#«νμα(Πόν 73, 18. 

9εας 37, 2. -αϊ 11, 9. 

ΘϋΛκ 31, 3. 

7 98 ΙΝϋΕΧ ΥΕΚΒΟΕΌΜ. **Γ* 2, 13. 9•έον<;ιν 29, 9. *•£• 
ονακ 73, 8. 

Φιϊον (το — ) 16, 18. 70, 5. 

9•ΐϋ>ε] #ίή*67, 14. &είου 63,7. 

δέλγΐι 22, 11. 

9-έλειν 23, 5. 73, 5. -οκκί 25, 
12, 13. 38, 7. ^εΐον 27, 5. 

9-εμεΆία 43, 7. 

9-ιμΜον 7, 16. 62, 9. 

ϋ•ψΐλιονχο$ 42, 22. 

©4'5 31, 7. -ίίοϊ 67, 6. 

&έηΰ&αι, 86, 6. 

β•ίθ!θ)τώ; 31, 17. 63, 13. 

#60ί 67, 18. 62, 17. 63, 22. 
-ό* 64, 16. -οι 11, 7. 64, 3. 
(*% — ) 54,15. 55,11. 63,11. 
68, 17. -£ 9, 9. (*» — ) 46, 18. 
60, 19. 63, 9. 68, 15. -οί 3, 
1. 20, 20. 39, 19. 40, β. -οΐς 
16, 4. 24, 7. 27, 13. 29, 8. 72, 
18. -ονς 2, 16. 2, 18. 16, 9. 
-άν 9, 2. 15, 16. 19, 9. 21, 
18. 22, 2. 22, 18. 26, 7. 27, 
7. 35, 15. 76, 1. 76, 10. 

&ΐ$κιΐ£ίαυ 15, 16. 24, 5. -αβ 
(β.) 7β,_ 10. (ρΐ.) 70, 12. 

Φίραχΐνει 62, 8. 

&Ββμο&έτιν 56, 19. 

#ΐ<ψό* 66, 21. -ων 6β,' 18. 

ΦΐτηΟΐί 3, 1. 

θΐτ»( 27, 11. 62, 18. -ιν 27, 3. 

ΦενβΜος 2, 17. 

βΐωρΐΐν 16, 6. -εία&αι 46, 6. 
-ίίται 49, 19. 60, 1. -ςουμέ- 
νη» 44, 11. -ΐνηβ 67, 20. 

&*ω$ήμαοιν 70, 18. 

®εω(ιίκν 64, 12, 13. -ή*ϊ 23, 8. 
37, 15, 16. 

&ηΙνχά 15, 11. 

&ηΙΰμ,ο$φοί 69, 12, 13. 

&ηλνς\ϊΗίΙν 33,4.46,4. β^Ίϊΐα 
66, 14. &ήλπαν 36, 4, δήίειαι 
15, 10. 

ΐ^ΐυ^ερο» 64, 12. 

δηΐντητος 36, 4, 6. 59, 11. &ήρκν 43, 3. ~ας 71, 20. 
#»ΐρή»τ 86, 16. 63, 20. 
&η<1ιώά(ΐ! 22, 21. 
δηοοκτόνον 71, 12. 
ΐ^ιτα'ΐιρ^ϊοίΙ'αι 56, 22. 
&ορνβώδίι 59, 21. 
Θροικώ» 41, 12. 
ϋφββν 41, 11. 
^Εμμαι» 62, 18. 69, 5, 6. 

-άταιν 60, 11. 
#ρί)ί>κίΐίσβ•α[ 6, 15. 
θρίαμβος 61, 19. -ον 61, 19, 

-ο*κ 61, 21. 
9$οιίν 61, 20. 
«^«τηρ 29, 12, 13. 44, 20. 

■τέςα 46, 2, 54, 12. 55, 5. 

-τςάς 40, 16. -Γί'ρ«ϊ 12, 6. 18, 

15, 19, 1. 
θΰϊΐν 76, 13. -θί)<κ{ρ) 38, 16. 

42, 12. 42, 22. 56, 14. 56, 6. 

60, 20. -όντων 61, 4, -ομΐναν 

10, 10. 
&Ίί|ϊοίτί 60, 24. 
«Ίΐμϊίικά 62, 7. 
&νμΐ&ονς 39, 16, 
*νροκ 19, 14. -όν 40, 18. 
«"ύ^αί 61, 14. 
Φνοαζι; 43, 7, 
ΰνςβος 60, 2. -ίο* 60, 4. 
ϋ-νσίαις 53, 14. 78, 4. 

Ι. 

Ιά 30, 10. 

"ΐαχχοί 59, 2, 3. 

Ιαμβί&ιν 61, 20. 

'ίκΛίτόί 30, 8. 

ίβσΦβ* 70, β. 

ίατρι*); 70, 9. •ην 70, 4. -^6 

70, 18. 
Ιατρός 66, 2. 
Ιάψΐτοί 30, 10. 
"ίίην 5, 17. 
ίίί'ΐί 4, 14. 
ί»ιο* 22, 9. 26, 18. 45, 21. 51, ΙΪΠ)ΕΧ νΕΕΒΟΚϋΜ. 99 1β. Ιδίφ 55, 8. Ιδίαν 19, 7. 

65,12. κατ* Ιδίαν 20, 9. 27,7. 
ίδιοτητα 4, 16. 
Ιδίας 6, 15. 
ιδρύεται 63, 6. -βίται 36, 8. 

Ιδον&ίίς 69, 10. (δρνα&αι 53, 

7. Γίψνι«( 23, 22. -ϊτ*τ«( 38, 

6. (δρνβαντο 25, 14. 67, 5. 
ΐεναι] &<*»«! 47, 30. ^*κ 26,16. 
Εΐρόν 67, 5. 
Είρο'ί 10, 16. 68, 8. -όν 41, 16. 

-ά45,18. -«^71,20. -«β67,β. 
ικανή 38, 12. -οι 76, 4. 
ΊκϊίΛυ 12, 4. 
ίχΐτενΰνιορ 12, 8. 
ίκ(ΐιιίί42, 1. . Ιχμαβος 3. 11. 75,12. 
ίλαρφ 34, 17. ΐίαρονς 20, 6, 6. 
βαροϊ^ί 45, 11. -τητι 60, 7. 
βαράς 20, 5. 
ΐίάνχΐα&αι. 73, 6. 
ίμά« 46, 2. 
"/(ΐιροβ 47, 19. 

ίνα 19, 8. 19, 13. 19, 81. 29, 
^ 7. 40, 11. 69, 18. 
Ίόβακχος 69, 3. 
ίκπιος 43, .19. Ιχπίβν 39, 6. 
ΐππαις 44, 1. -<μι£ 47, 15. -αν 

44, 3. 
Ίριν 22, 5. 
"/(Γίίοβ 54, 17. 
ίσον (ιη.) 55, 3. (η.) 58, 9. 
ΐαταβαν 16, 14. Κητατα» 49, 1. 

/««ίΜνα 2, 15, 16. ΐβιαρα» 

19, 20. 43, 1. 62, 6. 52, 9. 
ίΰχορίΐ 23, 4. -οίσιν 36, 10. 11. 

ίστοαιΐται 7, 18. -ονρένων 

63, 12. 
Γβτο^ίΛί 17, 3. 63. 8. 
&]!«* 12, 9. 75, 10. 
Ισχναν 21, 6. 

Ιαχνοός 21,. 7, 8, -ά 63, 1, 
ίπ^ϋΐ 26 2τ. -ιίοί 63, 2. 
ί<Γ3[Τ)ρ(ίηΐίτοΐΐί 64, 10, 
ίΛ»ί 17, 1. 27, 13. 34, 4. 50, 

15. 59, 10. 74, 19. 75, 4. "ΐφιτος 47, 15. 

Ιχ&νος β, 12. ~ναν 43, 3. 

"ΐ»*#ί 30, 12. 

#. 

« 30, 12. 

κα&αίρπν 24, 15. 
κα&αιρετιγ,ός 61, 16. 

καΦάπίρ 12, 19. 28, 3, 4. 35, 

11. 38, 1. 38, 16. 44, 1. 71, 15. 
%α9ά$ίιον 46, 10. 
χα&αρός 66, 19. -όν 33, 13. 

51, 3. -ον 36, 8, 9. -α 31, 4. 
κοίΙ'αίΟΐϊ' 51, 8. -ίις 68, 14. 
■χα&αραχατιρ 68, 15. 
■χα&ιίφονσιν 21, 4. 62, 1. -έρα- 
βαν 73, 5. 
*α£ϊ<π;(ί»'Λ*] ««^ΐΟϊΜί 67, 1, 2. 
κα&ό 13, 7. 14, 8. 21, 3. 29, 

6. 36, 8. 63, 14. 65, 12. 59, 

19. 60, 22. 
κα&απλίβ&αι 51, 9. χα&ωπίι- 

ΰμίνη 36, 10. 
καδώς 22, 5. 
«αί ρΗ£8Ϊια. χαί = τθΐ 22, 7. 

««χείρον 7, 8. «άκϊΛίΐ 61, δ. 

«αϊ 7«? 3, 1*. *( 9. 18, 1. 

21, 14, 15. 22, 6. 23, 9. 25, 

17. 34, 13. 36, 16. 42 19. 

44, 19. 66, 4, και — γαρ 2, 

14, 16. 22, 14. 37, 20, 21. 

καΙ—δέ 5, 7. 7, 4. 20, 8. 

21, 8. 28, 10. 32, 8. 39, 1. 

39, 13. 40, 8. 47, 17. 61, 22. 

62, 16. 69, 14. 70, 12. 
■καΐ—χαί 52, 11, 12. 74, 24. 

76, 3, 4. 
■χαίννσ&αί] κειιαβμΐν.οί 46, 2. 
χαιόντων 75, 1. -καιομίνψ 34, 

5. κίχανα&αι 76, 3. 
«βώκο 36, 4. 68, 11. 
καιρόν 20, 3. 66, 13. -ψ 20, 

6. -οίϊ 76, 15. -ονς 51, 19. 
καίτοι 75, 5. 

7* 100 ΙΝϋΕΧ νΕΒΒΟΚϋΜ. χαχώί* 37, 14. 

κακοΐς 11, 14. 37, 12. 

■χ,αχονν 21, 9. 

καλΐϊν] ηαΐονμιν 3, 9. 7, 14. 
καΙονβι(ν) 8, 7. 9, 5. 22, 6. 
38, 10. 44, ; 8. 44, 17, 18. 
62, 1. καλούνταν 76, 3. ίκά- 
Ιονν 17, 6, 6. 21, 13. 57, 
12, 18. 63, 6. 75, 6- Ικόΐε- 
ααν 18, 3. 32, 2. 66, 4. 69, 
17. 72, 18. χαλΐϊα&αί 8, 4. 
χαΐεΐται 2, 4. 3, 5. 5, 2. 43, 

14, 46, 4. 47, 19. 57, 8. 69, 
3. καλούνται 14, 7. 66, 4. 
ίκλή&η 2, 12." 5, 7. 9, 11. 
37, 19. 39, 3. 63, 10. 54, 9. 
60, 8. 61, 12. 66, 2. 68, 4. 
69, 10. χλη&ιΐβαά,, 13. κίχλη- 
ο&«( 2, 2. κέκληται 20, 21. 
30, 19, ( κεχίημένος 58, 2, 

•χαλίΐΐχής 17, 7. 

Καλλιόπη 17, 6. 

κάλλιστα 2, 5. 

κάΐΐίβιοϊ 66, 17. καΙϊήίΓΊ) 45, 

8. καΙΜατφ 29, 2. 
καΙΙίφανος 17, 6. 
*α1ό»'34,19.48,6. -Ιών^αν— ) 

47 (/ 9. 10. 
κα1ν)π:οι29, 7. -πΐΐβ'&ΐίι 53,17. 
καλώς 19, 20, 51, 16. 56, 17. 

74, 12. 
κάμνΐιν] χΐκμηκέναι 2, 9. 
«κ» 1 (= «αϊ «ν) 70, 16. (= καΐ 

έάν) 46, 3. 
κκ* 63, 14. 70, 17. 
■χάος 28, 9. 
*«κροβ 64, 21. 
■χαρχόν 5*6, 21. -οΰ 54, 20, 21. 

60, 1. -οΓί 51, 13. -<οι> 50, 22. 
χαςπαφοφ&ν 23, 6. 
ΐΗκφΜ $»*««)* 63, 21. 
κατά ο. &<:<:. 4, 3. 4, 13. 4, 

15. 6, 1. 5, 2, 3. 5, 4. 6, 6. 
5, 10. 6, 8. 7, 2. 7, 3. 8, 10. 

9, 14. 10, 4. 10, 14 11, 3. 11, 10. 12, 15. 12, 17. 13, 
3. 13, 4. 13, 8. 13, 10. 13, 

14. 14, 4. 14, 13. 15, 5. 17, 

20. 18, 2. 20, 4. 20, 9. 21, 
6. 21, 14. 22, 1. 26, 10. 26, 
17. 27, 3. 27, 7. 27, 11. 27, 
13. 27, 21. 28, 14. 28, 15. 

29, 19. 30, 9, 30, 11. 30, 14. 

30, 17. 30, 18. 31, 2. 32, 3. 
32, 19. 34, 7. 34, 18. 36, 

15. 35, 21. 37, 2. 37, 15. 
37, 16. 39, 14. 39, 20. 40, 6. 
40, 14. 40, 18. 41, 1. 41, 20. 
42, 8. 42, 20. 46, 1. 45, 9. 
45, 22. 46, 23. 46, 24. 47, 

21. 43, 10. 48, 13. 49, 11. 
50, 15. 51, 1. 51, 8. 61, 13. 
61, 19. 63, 6. 53, 8. 53, 18. 

65, 10. 66, £ 66, 16. 57, 8. 
57, 16. 58, 9. 68, 14. 58, 16. 
60, 23. 68, 1. 63, 2: 63, 7. 
63, 22. 64, 1. 64, 12. 66, 1. 

66, 16. 67, 11. 69, 6. 69, 7. 
69, 16. 69, 17. 70, 7. 70, 10. 
72, 11. 73, 13. 73, 18. 73, 20. 
74, 2. 74, 11. 74, 19. 76, 14. 
76, ( 15. 

κατά ο. ββη. 39, 16. 40, 9. 

54, 14. 56, 1. 61, 21. 
καχαβιβ^ωακομέναν 32, 16. 
καταδΐδηχέναι 61, 18, 
καταδέλγισΦαι 22, 21. 
καταιβάτης 9, 13. 
καταιγίδας 9, 8. 
κατάίληλον 34, 16, 17. 39, 3. 
■καιαπκ-όϊΜ'] *ατ4πανον 63, 16. 
καταιτένΐΐν 6, 20. καταπιών 

36, 19. καταπο&ϊίς 7, 14. 

καταπο&ήναι 7, 8. 
καταπίπτει*] κατνπίπχομιν 70, 

16. 
καταπολεμεί^] ηατεΛολίμτιβ* 

39, 21. 
κατάποαις 7, 10, 11. 
καχα^άχχονοι 5, 16. ΙΝϋΕΧ νΕΚΒΟΚυΜ. 101 χατηςτνχότι 10, 9. 
καταρχάς β, 4. 32, 5. 
χαταβχήπτίιν 9,8. -ον«82, 18. 
»«τασταίϊ«)5 31, 2. -ων 66, 12. 
χαταβτέΤΑΒίν 22, 14, 16. 
καϊασ^οΐοννταί 16, 16. 
χαταταφεαςαίσαι 7, 20, 21. 
κατατάταται 6, 9. 

καταφαίνεται 71, 14. 
καϊαςρίρΕίΐ'] χΐίτ£ντ]ν£2#α( 32, 

11. 
καιαί&ονίοιε 72, 18. 
χατίρι 10, 13, 14. 
κατηφΐια 54, 14, 15. 
κατιόντα 7, 18. 
«κτοιχομίνοΐί 76, 14. -μΐνονς 

78, 1. 
καίοχ^ί 14, 6. 
κάτω 27, 1. 34, 1. 49, 6. 
χατωφεςη 48, 14. 
καυμάτων 58, 15. 
χανΰτιχατάτφ 68, Ιδ. 
*ΐ 66, 17. 
χΐίσ&αι 11, 16. χιιμίνον 42, 

23 74 1. 
.ΧίλιοίΕ 26, 10. 
χΐςαίξΐΐ 62, 1. 

*^«6 51, 18. -«τ« 69, 13. 
χεςάατην 50, 12, 13. 
Κίροίσφόρουί 42, 17. 
κιρανίέαις 5, 14. 
χί^αννοβολίον 34, 5. 
κεραυνοί» 9, 6. -οί 82, 12. -οι>ϊ 

9, 7. 
χϊ$ί<ίϊθ£ 25, 7. 
κιρ&ων 26, 8. 
κΐίτο'β 46, 2. 
χεν&ια&αι 45, 17. 
χΐφαΐι) 86, 13. -ην 35, 1. -ης 

85, 9. 
χηΐίΐσβ-αι 22, 21, 
«ήΛΟί 51, 5. χ^πω* 60, 28. 
κηριί*ί(ο*23,Β. -ΐ&>ΐ>22,19,20. 
κήρΐϊ| 21, 18. 21, 20. κήτους 43, 12. 
κώβροίβ 62, 9. 

κι&αριατής 17, 15. 67, 17. 
κιψείν] χινητκι 4, 6. κ»ίμ5- 

μίνος 69, 3, 4, κινούμενο: 2, 

16 ν -μίνανς 66, 10. 
χινήαεας 7, 8. 44, 24. κίνηαιν 

81, 1. 34, 1. 43, 4, 6. 48, 

8, 9. 49, 17. 66, 10. 69, 4. 
κινητικόν 61, 3. 
Κινώ 30, 5. 
κΛ*«ί 48, 12. 
■χέτταν 61, 22. 
μ/ιγο> 62, 3. 
Μεάν&ης 64, 16. 
κλεΐζιιν 16, 1. -ίβθαι 63, 4. 
«Αίϊ&ροι 61, 16. 
-Μ«ώ 15, 19. 
χΧίονς 15, 20. 
■χΧέκτην] χΐέπτων 25, 15. κλΐ- 

ψ(Κ( 32, 8. ίίίΐίψί 46, 1. 
■κίΐ'πΓηί' 26, 13. 
κΐίίρουϊ 13, 8. 19, 6. 
κΧηαιν 48, 2. 61, 20. 74, 24, 

75, 1. 
κίονείβ&αι 42, 6. 
κΧνιιν 74, 10. 
ΛΙν^ϊίΌϊ 74, 9. 
Μαϋ-ω 13, 5. 
κλώαη 13, 5. 
ΜΟίΐν 30, 18. 
χοίλοις 29, 19. 
κοι!όΐί)ταί 56, 11. 
χοινν 61, 4, 

κοινον 24, 5, 24, 8. 24, 10, 
«οινότΕρο* 29, 11. 
κοινωνίψ 25, 20. κοινων/αν 9, 

21. 10, 1. 17, 14. -ας 89, 18. 
κοινανιχάν 24, 14. 
*ομί»ϊ 20, 7. 
£/>*>? 30, 11. 
■χολάξΐιν 10, 22. 14, 1. -εα&αι 

11, ( 12. ίχολάσ&η 32, 15. 
κο!λιΓ£(»5 14, 2. 
κοΜάν] «ικόϋ-ηταί 3, 17. 102 ΙΝΌΕΧ ΥΕΚΒΟΕϋΜ, κόΧχον 50, 21, 22. κόλτιοις 

50, 20. -αν 73, 10, 11. 
κόρκξ 68, 10. 
κεχορήα&αι 57, 3. 
Κόρην 52, 18. 
κόρου 53, 1. 
Κόρον 62, 18. 
κορΰμβων 62, 6. 
κορυφί) 36, 15. -«6 72, 7. 
χοαμ,Βΐν] χεκοσμήα&αι 63, 18. 
κόσμος 2, 5. 3, 4. 49, 13. 51, 

12. -ον 17, 5. 48, 6. 62, 9. 

67, 4. ον 2, 12. 3, 14. •6, 

6. 7, 10. 7, 11. 8, 3. 9, 2. 

27, 16. 32, 5. 35, 14. 49, 8. 

50, 17. 64, 16. 67, 18. 76, 4. 

-φ 8, 6. 12, 1. 53, 3. 
■κονφόνους 47, 6. 
κραίνειν 4, 7. 6, 1. 7, 22. 
κράσιν 60, 16. 
κραταιά 63, 1. 
κράτος οοίϊα. 10, 13. 
κρατάν 10, 15. 
χρεμανννναι] ΧΒχρεμαχέναι 26, 

17, 18, 1*αέμ<ύ 26, 14. 
κρηνονχος 44, 4. 
κ?(#ήί 64, 4. 56, 1. -α( 54, 8. 
-ΚριΟϊ 30, 14, 
χρίόβ 64, 6. ~ον 30, 16. 
Λρόνοβ 6, 20. 7, 18. 31, 8. 

-ον 4, 1, 2. 8, 1. 8, 7. -ο» 

4, 9, -κ> 7, 7. 
κρούει* 67, 17. 
«ρικΕΐϊί*• 28, 8. κρύπτεται 55, 

1, 2. χρνπτομένον 60, 6. «(V- 

πιομ«ι>«£ 44,9. 60,5. »ίκρν(ι- 

μένην 36, 4. 
κριίψίι 45, 20. 
κιίμα 6, 0. 19, 11. 
κτηαιον 9, 16. 
κνανοχαίχον 42, 16. 
κνειν 36, 6. 
»ΐΐη'<ΡΐΐΕ 45, 16. 
Κν&έρεια 46, 15. 
Χιτ^^ίοί' 45, 19. «νίβκόίΐϊΐ'οΐ' 73, 11, 12. 
κνκΧος 72, 12, 13. -ον 67, 16, 
-^» 1, 1. -ων 69, 3. 
£νκΐα)π« 44, 13. 
κύκνος 68, 9, 
κνμαιϊι 44, 19. 
κνμβάΧοις 6, 14. 
κννηγετεΐν 71, 18. 
ΧΉϊ^γβην 71, 11. 
κυνήγια 72, 2. 72, 5. 
Λίίπροί 45, 20. 
κνρ(£ΐίον<τι 19, 7. 
χν(>ια>τατον 3, 14. 
ν.νων\ κννας 41, 11. 71, 19. 
κΦδΙαν 6, 7. 
κιακντόν 76, 1. 
ίηιχιιιόρ 74, 24. 
κωίων 61, 5. 
χαιμικον 17, 20. 
κάμας 60, 23. 
ϋΓ£θ[ 64, 4. Ιαβ^ότίφον 60, 11. 

λάγνον 49, 9, 

1«73(ά*'ΐΜ'] ίΙκ^Ε» 61, 20. 
ΙΐΙογχόπ 9, 9, 

Ιά&ρα 7, 9. 

^ίαί6τρϊΐ)'θί'ίίκ 44, 14. 

ΙαΧι&ς 61, 8. 

λάΐαν 61, 22. 

λαμβάνει 13, 3. 28, 13. -ουαι 
83, 18. &κ0ΐ 30, 1., ΧάΒοι 
26, 11. λ«0οίοα16, 16. βα-η• 
φΕ( ν ) 49, 10. 54, 7. «ίΐφκα* 
7, 1. 7, 10. ίί)ψί? 76, 11. 

λαμπαδηφορίκις 5, 15. 

λαμπάς 47, 11. 

Ζα;ι«ρόί 66, 19. -ή 31, 4. 

ίΐοίνβΐίί'ϊίν 12, 1. -άνει 25, 14. 
-κ^Οΐΐία 13, 21. 

λαούς 37, 18, 38, 14. -ων 
37, 20. 

λαοασόον 37, 17. ΙΝΟΕΧ ΥΕΒΒΟΕϋΜ. 103 λάβια 49, 6. 
Ιητρΐίαν 64^ 8, 
Αάχΐαΐί 18, β. 

λέγειν 20, 22. λίγομεν 2, 9, 
10. 34, 10. λέγουσι{ν) 26, 17. 

42. 14. ίλέγομΐν 8, 4. ϋλεγον 
36, 8. 56, 18. λέγοντα 65, 16. 
1ί?ϊ<Φ<» 21, 8. 50, 7. Χέγι- 
το» 3, 7. 3, 9. 8, 13. 4, 17. 

6, 20. 9, 1. 10, 17. 10, 20. 
11,18. 14,3. 17,21. 21,15. 
23, 22, 24, 1. 25, 2. 25, 18, 
19. 29, 17. 32, 5. 33, 6. 
84, 4. 34, 20. 36, 9. 37, 9, 

10. 38, 2. 88, 16. 41, 7. 
41, 13. 42, 11. 42, 21. 43, 

18. 44, 3. 44, 20. 46, 10, 
54, 21. 57, Τ. 68, β. 66, 18. 
70, 17. 74, 9. λέγονται 11, 
16. 16, 1. 19, 17. 20, 8. 

64, 8. λεγομένης 45, 21, 22. 
73, 12. λεγόμενον 26, 12. -ένον 
29, 11. 51, 2, 3. λεγόμεναι 

11. 4. 11, 14. λεγομένων 74, 
16. 75, 7. λεκτίον 41, 19. 
52,6. ελέχθη 61,11. εΐπομεν 

65, 4. είχονααν 7, 8. -όντες 
45, 8. -όντων 36, 3. εΐοψ 
οθ-αι 8, 1. 32, 1. 47, 12. 48, 
15, 16. 56, 21. 69,20. 66,3. 
ίΐ^ψαι 6, 15. 14, 8. 18, 14. 

19, 13. 22, 6. 42, 9. 43, 6. 
43, 16, 16. 45, 16. 47, 14. 
53, 10. 56, 17. Θ4, 5. 69, 

12. 76, 6. εϋςηνται 23, 10. 
εΐοημένος εϊη 66, 8. -μέναν 

7, 3. 43, 13. 67, 7. -μένου 

42. 15. -μένην 22, 19. -μένης 
4, 10. -μένοις 27, 12, -μέναν 
24,11. 30,1. 31,11. έοοή&η 
9, 20. 28, 19. ξη&είη 3, 8. 
ξφίντων 29, 16. 

λείας 37, 19. 
Μονς 23, 18. 
λεοντή 63, 12. λΐΛτομέρειαν 28, 10. 
Χεατομεοιμνίας 32, 20. 
λεπτομε^ονς 29, 12. 
λεχτοτέοας 8, 2. 
λεπτότητα 3, 19. 
λΐχτννομενος 29, 15. -μένον 

28, 15. 
Χέοχκις 69, 16. 
.Χεσχηνόοιον 69, 14. 
ΛενΜο&έα 44, 20. 
Χενκόν 21, 13. 44,21. -«53,16. 
Χενχοτατον 68, 9. -άτον 53, 18. 
Ιίνκώς 21, 12. 
Χέβ>ν 63, 20. -οντες 36, 17. 

~οντας 6, 1. 
!Ιί^|9οϊί(ρα6 54, 22. 
λψτις 37, 19. 
Α^« 13, 8. 
ΧΙαν 8, 4. 
λιβάβος 76, 13. 
Λψ«<» 26, 11. 
λί&ας 7, 13, 14. -ον 7, 6. -οι>ί 

24, 12. 
λίμνη 74, 23. 75, 4. 
Χίμβί 56, 4. 
1(μαΐτέ»τ 56, 2. 
λιπααόν 10, 19. 
Αιτά$ 12, 5. 
Αΐΐανεώ; 12, 10. 
λογικην 64, 13. -όν 20, 20. 

49, 8, 9. 
Χογια\ιοϋ 26, 2. 
λόγος 4, 13. 8, 13, 14. 15, 5. 

20, 19. 21, 10. 23, 19. 25, 

19. 29, 5. 30, 8. 31, 9. 51, 

13. 62, 23. -ον 7, 8. 8, 10. 
11, 4. 18, 8, 22, 1. 22, 3. 
23, 9. 25, 2. 84, 8. 39, 14, 
15. 39, 21. 40, 6, 7, 40, 14. 
(κατά—) 56, 8. 57, 13. 73, 13. 
76, 12. -ον 25, 5. 26, 3. 37, 

4, 6. 57, 12. -φ 26, 18. 45, 

14. 64, 11. -οι$ 25, 17. -ους 

5, 2. 48, 11. -ων 49, 10. 
λοιμιτι&ν 65, 12. 104 ΙΝϋΕΧ ΤΕΕΒΟΕϋΜ. Ιοιμικως 69, 7. 

Χοιμφ 65, 16. -οΐς 69, δ. 

Χο&ας 67, 15. 

ΙοΙων 67, 14. 

ίοί<5τ>ιτο( 67, 15, 16. 

λοχΒν&ήναι, 58, 6, 7. 

ΙνΛϊον 68, 3. 

Αιίϊιν 66, 7. -ο»>τ« 58, 3. -οντος 

23, 1. -οιχταν 73, 10. 
Ινχιον 69, 8, 9. 
%νχ.ο•Ά%όνον 69, 9. 
^1υ«ονί)Όί 62 , 20. -ονογον 

62, 17. 
λνμαντιηός 41, 3. -όν 60, 21. 
λνςας 25, 9. 
Ιυβφονοί' 73, 9, 10. 
Χ,ναιον 58, 2. 

Μ. 

ΛΓα^οίί^β, 9. 

μαβ'»;μίϊτώ)' 14, 4, 5. 

Μαίας 23, 6. 

μαϊαι 23, 10; „ 

Μανάδες 60, 9. 

μαινόΐ^ί 60, 8. 

μαιονμίναι 23, 9. μαιιόοαο&αι 

34, 21. 
μκ/Μ^ϊασ»» 29, 8. 
ματιςαίωοιν 29, 9. 
μαχςόΦεΐ' 5, 18. 47, 10. 
μακρός] -αϊ 48, 12. 
μαχ$οχίοαν 8, 6. 
μβίακα 14, 9. 
μα1(™ι£ομίΐΌί£ 52, 2, 3. 
μάίιΰτα 6, 13. 15, 17. 17, 9. 

19, 2. 32, 8. 38, 6. 38, 15. 

39, 9. 39, 20. 41, 12. 46, 8. 

46, 10. 46, 17. 49, 2. 49, 12. 

51, 4. 71, 7, 8. 71, 14. 
μάλλον 16, 20, 18, 6. 21, 10. 

33, 5. 37, 19. 
μαντείας 68, 17. 
μαντίίον 67, 9, μανιΐΐα 59, 20. 
μαντικήν 67, 8. μάντις 22, 16, 17. 65, 16. 
μάςπτειν] μΐμα$χίαι 12, 17. 
μαςτνριαν 26, 11. Ίψ 67, 2. 
μαοτν^οκοιονμίνον 24, 15. 
μάστιξ 11, 13. 
μάχη 39, 13. *αις 37, 18. 
μάχιμο* 34, 17. 
μαχόμενος 40, 18. *έρονς 57, 

12. -έναν 41, 9. 
Μέγαιςα 11, 6. 
μιγαίροντος 11, 6. 
μεγβΑεηιβονΐονί 44, 12, 13. 
μΕ^αίοη^ΐίτΐ^ 50, 6. 
μεγαλωφίλής 21, 5. 
μί^κϊουϊ 19, 5. 

μέγΐ&ος 50, 18. 

μ£)>»<Γτ»)ί *ϊ| 8. μί^"* 111 36, 

13. μΐ^'^^ί 36, 12. 
Μϊν 1 *^;» 30, 5. 
μέϋ~ης 69, δ. 
μΐ#υο»Τ£>ν 61, 6. 
μι&νσκομέναιν 59, 14. 59, 21, 22. 
μαθήματα 45, 23. 
μειδιάματα 46, 11. 
μειΛιχώ 84, 17. 

μίίΐιχον 12, 2. 

μίίαν 42, 14. 

μίΐΐτίίί 14, 6. 

μίϊλων 27, 8. 

ίΐϊΐουί 16, 7. 38, 19. 

μίλποναι 16, 8. -μή» 16, 7, 8. 

ΜίΙκομένη 16, 6. 

μι ν ρωβίιη. ηοη ββφίβηΐβ ίί: 
61, 8. 

μένειν 66, 3. μ^»Έ( 39, 2. 

μΐνοβ 26, β. 68, 9. 

μέντοι 33, 9. 53, 18. 

μεςίδιον 12, 18. 

μ($ίμνας 68, 3. 

ίΐϊροϊ 2, 12. 3, 14. 12, 16. 16, 
11. 85, 13. 38, 9. 43, 12. 54, 
18. 63, 2. 67, 18. -ονς 28, 

14. -ΐ) 62, 14. 63, 15. μέρεσι 
29, 19. 67, 19. μεαάν 26, 1. 
27, 16, 17. 48, 17. ΙΝΡΕΧ ΥΕΚΒΟΚϋΜ. 105 μεβαίτατον (το — ) 7, 13. 
μεοαίχβΐος 67, 12. 
μίαον 87, 2. -ονς 53, 6. 
μ*τ« ο. &οο. 9, 1. 17, 16. 23, 

4. _28, 4. 28, 15. 30, 1. 31, 11. 
(των — ταντα) 36 , 12. 41, 

18. (τά* — ταντα) 44, 3. 
51, 10. 59, 5. 63, 17. 66, 18. 

μετά ο. εβη. 5, 12. 16, 7. 25, 

5. 26, 1. 26, 2. 46, 8. 66, 
14. 59, 11. 60, 14. 68, 16. 

68, 5. 

μεταβάΙΙΐΐν 72, 14. μεταβάλ- 
λων 8, 14. μίταβάλίονααν 
72, 17. -έβκλιν 29, 16. 

μεταβολή 28, 12. -ην 29, 19. 
-ης 4, 10. 8, δ. 40, % -άς 
10, 6. -ων 2, 20. 

(ΐΐτά^ίΓ»^ ίίΐΐιίκβΊΐ 25, 21. 
μεταβιδοναι 3, 11. 
μΐταβοτικάς 63, 2. 
μετ«£ν 31, 8. 
(ΐΐτΐίΓΐ#ίίίί»ιοΐίί 12, 3. 
μεταφέοειν 27, 20. μεΐϊ*»)- 

νεγμίνα 63, 13. 
μεταχειριϋμόν 54, 4. 
μ£Γ«9^ομεντ)ν 72, 4. 
μιτέχΐιν 14, 14. 36, 5. 63, 7. 
μιτίωςον 5, 18. 
μιτεωροτίςαν 54, 3. 
μετεωρότητα 38, 8. 
(ΙΕΓίόίΊΐϊ 23, 8. 
μέτροις 4, 2. -ω* 56, 17. 
μέχρι 53, 1. 
μιί 5, 8. 7, 15. 10, 1. 12, 11. 

12, 18, 14, 9 Ιοϊβ. 20, 17. 27, 

19, 28, 1. 38, 21. 34, 10. 36, 

6. 44, 20. 52, 2. 68, 12. 60, 
2. 61, 10. 65, 11. 68, 14. 69, 
18. 70, 14. 72, 2. 74, 1. 75, 
6. 76, 12. 

μηϋέ 27, 19. 27, 20. 39, 17. 

69, 19. 

μηδέν 6, 8. 19, 11. 24, 17. -ινός 62, 15, -ίνα 74, 18. μψ 

$εμιάς 67, 19. 
μηδεπω 34, 5, 6. 39, 17. 
μήδεσ&αιΊ μήααα&αι 20, 22. 
μηδετέρω&εν 27, 1, 2, 
μψ,έτι 40, 6. 75, 10. 
μηχωνας 66, 8. 
μην 46, 13. 
μήνας 54, 18, 
μηνίβκος 72, 12. 
μηνοειθή 72, 9, 10. 
μηρόν 58, 10. -ον 59, 1. 
μήτηρ 63, 6. •£ρα 4, 1. 19, 

8. 52, 11 1)ίΒ. 20, 12. -τοός 

40, 16. 52, 9, 10. 
μητιάαεταί 8, 8. 
μητιίτης 36^ 20. 
Μητιν 35, 19. 
μία αι. εϊς. 
μιαίνΐν» 72, 20 ΐήβ. 
μιαιψόνος 41, 7. 
μιαρόβ 68, 10. 
μκΐίΓματο: 11, 3. 
μίγννα&αί 7, 18. μιγίίς 62,21, 
μικρών 25, 1. 
μιμήσεως 48, 1. μ('(ΐ»]σ(»'(»αΓ« — ) 

47, 21. (κ«γ« — ) 53, 8. 
μιμνήα*εσ&αί\ μέμνχ 26, 14. 

μέμνηται 27, 3. 
μι» 27, 5. 29, 7. 
ίΐ/£ία>5 8, 15, 16. 34, 19. -ί»ί 

34, 11. -ειαν 46, 16. 
Μνημοσύνη 31, 6. -<όν$ 17, 

21. -ΰνης 14, 3. 
Μοΐρα 12, 11. -αι 13, .3, 4. 
μοιρών 12, 13. 
μοιχείας 84, 16. 
μοιχίτ!ο»τα 34, 12, 13. 
μοί^ης 16, 6, 7. 
(ΐοι>«ίθ£ 14, 13, 14. 
μονάξΐΐν 17, 17. 
μοίΌ}'ε*»ί6 49, 13. 
μόνον &άν. 72, 16. 76, 12. 
μόνος 25, 7, 8. •ον 20, 20. 106 ΙΝϋΕΧ ΥΕΒΒΟΕϋΜ. 63, 16. ~ον 33, 17. -$ 26, 

2. -»)ϊ 33, 16. -«ι 15, 1. 

μονότητος 49, 12. 

μορίαν 13, 10. 

Μονααι 14, 7. ΛΓοΐβαϊ 14, 4. 
ΛΓοκοίβ* 68, 6. Μονΰων 15, 
20. 68, 5. 

Μονσηγΐτης 68, 4. 

μο«<ΤΜΐη£ 17, 14. 

μοναικος 67, 17. μο-υσιχαίνΐδ, 9. 

μοίίΟΓίκοίτοίτοΐ' 68, θ, 

μν#ίΐ!ίΓαι 34, 12. 53, 12. 63, 
22. ίμν&ενβαν 4, 1. 22, 8. 
28, 3. 32, 11. 41, 6. 44, 14, 
15. εμν&ενετο 26, 17. με- 
μν&ενται 6, 19. ίμν&εν&η 
54, 12, 13. μεμν&ενμίιτην 88, 

3. μιμν&ίνβ&αι 76, 1.8. 
μ/ο&ιχόϊς 76, 18. 
μν&ικάτερον 31, 15. 
μν&ολογίΐτνι, 62, 10. 
μν&οΐογία 8, 11. 
μοΦΰκοιΙαί 26, 8. 

μν&ος 7, 11. 84, 13. 62, 16. 
μν&ον 62, 12. 71, 8. μν&ον 

26, 16. 27, 2. 58, 8. μν&ονς 

27, 19. 
μυ*ΐ)μ£ίϊ«»> 42, 8. 
μνκητάί 42, 9. 
μυστικόν 42, 13. 
μνςαίνη 46, 14, 
μνα{« 57, 4. 
μναιάν 57, 2. 
μνατήςια, 66, 22. 57, 4. 
(ΐοχόν 28, 17, 

μωροΐν] μβμαΐφάβ&αι (οοάά, 
-^ύτθίίΐ) 47, 22. 
μαβίως 14, 8. 57, 5. 
μώσο 14, 9. Μ *αο/ 85, 9. 
νά$&η£ 61, 4. 
νάρκης 75, 17. -ί)κθί 32, 14. νάςκιααοί 75, 15. 

ναΐ^ί 44, 1. 

νεανίσκοι 60, 24. 

νΐαρόν 48, 6. 

παρώτατος 66, 17. 

νφβ« 49, 18, 60, 18. 

νεϊα&αι 44, 17. νεόμερος 8, 13. 

νίχίοΰί 76, 1. -άν 75, 14, 

νεμόμενοι 19, 5. 

Νέμεαιι 13, 17, 

*ίμ^βΐ£ϊ)ϊ 13, 17. 

»^ος 60, 10. -ον 38, 5. -«£ 

44, 6. -ω» (ΐώ* — ) 60, 11. 

61, 15. 64, 6. 76, 13. 
■νεότητα 38, 8. 
νεφεληγερετών 9, 4. 
νέφη 9, 6. 
νεα>-*.ο$εϊναι 52, 17. 
νεώτε$ον 82, 21. -ο» 32, 8. 

-ϊ'ρο«ί 28, 18. -έςας 68, 8. 
*π ,Α'η 75, 6. 
ν^βΌνσα» 1 13, 7. 
νήπιος 33, 2. ω νψαε 56, 1. 
Νηρεύξ 44, 16. -ία 44, 18. 

~έ<ύί 44, 21. 
*>5<ΐ0ί 45, 19. 
νηατενοναι 65, 7. 
νήιαίϊ 61, 18, 19. 
Ν1*η 88, 13. -ψ 10, 16. 39, 9. 
νοείν 30, 18. 
νοήματα 21, 2, 3. 
*ομί£οιχκ 18, 9, 10. 48, 5. *ο- 

μίβαντες 2, 19. νομκτβ'ήί'αί 

67, 7. 71, 20. Ινομία&η 68, 

5. νομιατέον 29, 2. 
*ό(«θί 25, 18. -ον 69, 8. 
νομο&ίτν» 66, 20. 
νομον 34, 18. -<αρ 66, 18. 
«ομάν 25, 22. 
νόον 46, 1. 
»όβύι>ί 69, 18. -ων 65, 21. 

70, 10. 
νονδεαίαι 21, 17, 
νντιτικόΐον 72, 17. 
«ιιμφαγΐηΐϊ 44, 4. ΙΝϋΕΧ ΥΕΚΒΟΚϋΜ. 107 Ί/νμφαι 44, 5. -βις 60, 13. 

~«ϊ 44, 8. 49, 14. 
■ννν 12, 15. 13, 15. 29, 11. 31, 

17. 41, 20. 44, 8. 76, 7. 
ννξ) *ιί*τ# 18, 8. ννκτί 18, 

1. 71, 15. ννκτόι 18, 4. 18, 

6. 29, 16. 71, 14. 72, 16. 

ννκταί 17, 20, 69, 16. ννξί 

72, 1. 
-Ζίί!| 29, 18. Ννκτα 28, 6. 

Ννκτόί 28, 6. 
Ννοιον 58, 4. 
■νυττοντες 89, 19. 
ννχίαν 72, 17. 
νώτα 43, 17. £ϊ*ίορ 9, 16. 

&νία>ν 19, 4. 

ξ^αή'ίί&αΓ 68, 2. 

ίνΐάβονι 33, 21, 22. 

|ν1«ι 63, 16. Ινίων 39, 8, 9. 

ξ,ννβΐιααι 27, 5. 

Ο. 

β, η, ΐό 0€ΐθΓΟβ<χΐ1β ΛίΛίοΐΙί 

ίοπηίΐβ ρ&3βίιη. τον ν,α&' ο 
38, 9. τον κλο' δ 36, 21. 
τώ {= ίιά ιό) ο. ίη£. 9, β. 
10, 21. 11, 14. 12, 9. 15, 10. 
19, 2. 23, 10. 23, 12. 26, 19. 
28, 18. 30, 19. 39, 3. 46, 10. 51, 
16. 52,11. 53, 12. 53,14. 56, 
6. 60, 14. 65, 5. 67, 17. 68, 
9. 74, 9. τώ *α&£ϋβ 22, 4, 5. 

οβ$ψοπάτ$ις 40, 15. 

6γχησΐβ>ί 41, 11. 

οβ( 53, 11. τάδΐ 68, 14. 

-όίίιίουβα 72, 15. 

οίό* 24, 3. 24, 15. -φ 24, 7. 
•οΐς 23, 22. 

ό&άντα 55, 1. 

Ό$ννηοαϊ$ 32, 19. όίϋ^φο'ροί) 60, 6. 
ο#«ν 2, 12. 6, 8. 21, 10. 25, 
16. 33, 15. 41, 9. 48, 2. 63, 

8. 67, 4, 61, 20. 

οΐιβϋ•αϊ] οΐονται 19, 15. 65, 
18. οίμαι 31, 14. 47, 16. 

οίκΐίν 3, 13. 11, 16. 

οίχιΐον 10, 9. 40, 12. 51, 18. 
59, 22. 68, 14. 72, 5. -ΐί* 
45, 11. ίίαις 50, 81. -ΐ£ον$ 
51, 19. των οικείων 51, 15. 

οικειότητα 62, 8. 

οίϋίίως 13, 11. 26, 6. 50, 11. 
63, 19. 56, 6. 57, 16. 64, 3. 
66, 9. 75, 14. 76, 10. 

οικήματα. 43, 1. 

οΐκίαα 73, 2. 

οίκ-ητήοιον 29, 10. 45, 21. 

οίκον 61, 16. οΐκον Ά", 21. 
-οΐ)5 53, 6, -αν 9-, 1. 

οικονομία 37, 4. 

οίχονμενης 63, 22, 23. 

οϊνο{ 57, 21. 58, 9. 59, 19. 61, 
3. 62, 21. -ον 58, 12. 60, 3. 
61, 11. ~ον 60, 15. 

οΙνώσ(α>9 60, 20. 

οίο*• 20, 23. 21, 12. 25, 9. 36, 
3, 36, 17. 46, 2. 52, 18. 66, 
20, 58, 1. 62, 9. 75, 17. 

οίοε] οΐα 35, 18. οΐαν 74, 3. 
οίον (πι.) 84, 7. 

οίονΐί 2, 16. 4, 14. 7, 14. 28, 

9. 52, 11. 70, 10. 

οΐόντε 11, 21. 49, 15, 16. 6ί, 16. 
οίατικήν 65, 6. 
όκντηαατεοος 20, 17, 18, 
τα οΐα] τοίς οίοις 32, 2. 62, 

23. 66, 11. των όλων 3, 1. 

3, 7. 7, 22. 17, 4. 37, 4. 48, 

16. 49, 17. 
ολίγον 17, 16. 
οϊΧννκί. 57, 14. 
ιό οίο* οιηηίιιο 30, 10. 
οίον (πιαβο.) 17, 5. 48, 6. 62, 9. 
οίοάφςονα 48, 15. 108 ΙΝΒΕΧ ΥΕΒΒΟΚϋΜ, &Χοαχ4ρααν 37, 17. 
οΙοαχΒρέστίοον 64, 5. 
Όίνμπιοι 27, 5. 
ομβροι 5, 15. -ων 6, 11. 
"Ομηρος 20, 13. -ηοον 45, 24. 

-ήθφ 26, 12. 
ομιίίίν 69, 15. 
ομιλίας 1β, 2. 
έμίχ1ΐ3ΐ> 75, 5. 
όμματα 22, 11. -άΐων 36, 18. 

ομννΐιν 76, 14. 

ομογνιον 9, 6. 

έ(ίθΐ»#ή 66, 10. -ίίς 9, 12. 

ομοίαν 33, 20. ο/ιοη* 47, 8. 

70, 9. 
ομοιόσχημον 29, 6. 
ομοίόΐί)τ« 62, 4. 
έμθί<">9 38, 15. 40, β. 66, 12. 
^3, 20. 

ομολογίας 26, 10. 
ομοΐογονμίνος 17, 13. 
ομον 4, 18. 
Όμφαι'ην 30, 6. 
ΌμφάΙν 64, 8. -η* 64, 14. 
όμφαίος 67, 12. 
όμφήί 64, 13. 67, 13. 
όμωννμίαν 18, 10. 25, 21. 
ονιιςαι- 22, 18. -Βίρονί 22, 16. 
όνομα 9, 11. 36, 1. (τοννομά) 

45, 20. (ΐ0ΪΦ.) 46, 15. 58, 6. 

68, 16. (τον*.) 73, 6. -όματι 

16, 13. -όματοξ 22, 7. 71, 3. 
-όμαχκ 15, 11. 27, 20. 65, θ. 

ό*ομ-£ίίοχί£Γ»»' 6, 4. «ΰνομασΐν 
28, 17. -«ν 67, 2. 74, 11. 
άνομάβ&αα 2, 14. 57, 3. 65, 

19. ωνόμαοται 4, Ιδ. 13, 5, 

20, 21, 22. 27, 17. 38, 1. 
40, 19. 67, 14. 63, 3. 67, 15. 
ώνομααμένος 33, 15. 47, 21. 
-ον 28, 9. 44, 11. -νου 54, 
20. -η 13, 13, 14. 44, 16, 

17. -))3 47, 16. «ι 20, .7, 
8. 44, 7. •<ον 10, 6. 10, 22. 11, 1. 12, 13, 14, 43, 10. 

ώνομάβ&η 2, 3. 30, 8, 9. 70, 

5. 74, 19, 20. 

ονομαβίαν 16, 16. 40, 20. 45, 

6. 54,- 7. -59, 7. •ίας 10, 14. 
-ιών 9, 18. 

ονθ£ 61, 1. όνονς 41, 9. 

τφ ίντι 23, 20. 33, 2. 69, -20. 

8ντω ( 11, 9. 54, 11. 58, 9. 

οξναοοχαν 39, 11. 

ό|ϊίί 65, 13. 

όξνταιον 10, 17. 

όπηδΐίν 17, 10. 

όινηδοίς 47, 18. 

'Οηΐί 13, 20. 

οπισ^ν 13, 21. 

άπΧιομ$νον 63, 17. 

όπλάτατον 31, 10. 

οπίων 40, 10. 57, 12. 63, 21. 

-<»6 64, 3. 
οποίον 6, 17. 

οπόταν 24, 7. (-μάΐιστα) 71, 7. 
οπον 35, 14. 40, 10. 41, 16. 

54, 9. 59, 20. 
οππότε 27, 5. 
όπάρας 58, 15. 59, 16. 
οράν] όραβ&αι 2, 4. 16, 12. 

ορωμένη 12, 12. -ίνψ/ 72, 

16, 17. έώοωκ 2, 18. όϊεΓν 
6, 18. Ιδόντίς 47, 10. 55, 
14, 15. όφϋ-ήναι 66, 17. 

οργάνου 43, 4, ο^βιέι 15, 9. 

17, 11. -άνοις 60, 1. 
δο/ίκ 59, 23. 

όρΐίαν 5, 19. ορίιον 50, 6. 

οοΒίφοιτοι 61, 9. 

ορινίψοιτον 71, 12. 

όρί-ά 23, 17, 

όρβ'ώί 56, 20. 

ορίζων 1, 4. 

ορχονί 46, 7, -»» 46, 8, 

οομ&ν 59, 10, 

ορί«3 28 ; 19. -αΐς 84, 11. 

έορΜίηχον 69, 15. ΙΝΟΕΧ ΥΕΚΒΟΕϋΜ. 109 &$νεον 62, 1. -έα>ν 46, 10. 
68, 10. 

όρνα 10,17. 47,6. -»*41,15. 

δήθϊ 6, 18. 58, 4. -οςη 29, 
17. 29, 20. δρί« 6, 1. 17, 
19. 50, 4. όαών 5, 16. β, 4. 
66, 11. 72, 7. 

ος 23, 20. 24, 8. 26, 3. 30, 19. 
47, 4. 65, 17. ο 2, 1. 2, 14. 
6, 8. 6, 18, 10, 13, 13, 2, 20, 
21. 28, 9. 28, 13. 36, 21. 41, 
4. 49, 8. 62, 14. 56, 3, 57, 
3. 59, 10. 61, 15. 65, 19. 72, 
11. ον 4, 14. 7, 14. 20, 19. 
26, 17. 27, 13. 30. 9. 30, II, 
30, 14. 30, 17. 30, 18. 50, 15. 
64, 4. 63, 1. 73, 13. ον (άφ' —) 
2, 2. [άφ' — ) 37, 22. (άφ'—) 
38,3. (ί£-) 38,12. (άφ'-)38, 
17. (άφ'—) 42, 10. 55, 1. 
(άφ'— ) 60, 8. (άφ'— ) 61, 1. 
(ΐ£— )73, 3. ψ 7, 12^ 31, 16. 
36, 2. 51, 18. ϊ'φ* ψ φΐ&ιη- 
0ΐ)Γβιη3,20. 17 41, 1. ^6, 12. 
7,22.8,4. 12,17. 13,1. 13,2. 
17, 9. 17, 15. 25, 10. 31, 2. 
32, 2, 41, 6. 56, 4. 64, 13. 
66, 1. 66, 16. 67, 16. 73, 9. 
76, 15. ίί 13, 1. 17, 7. 17, 
19. 70, 12. οί 68, 1. α 8, 
8. 14, 5. 28, 1. 28, 17. 49, 

19, 60, 17. 51, 2. 52, 14. 59, 
23. 62, 14. αί-9, 19. άί 11, 
15. 38, 15. 46, 9. 48, 13. 
οίς 2, 5. 6, 16. 11, 1. 15, 1. 
15, 2 Κβ, 41, 13. 53, 6. 57, 

20. 75, 8. ονς 2, 18. 67, 15. 
αν 15, 4. 19, 17. 19, 18. 22, 
13. 23, 21. 27, 1. 49, 15. 63, 

^ 21. 57, 7. 69, 3. 
"Οβιςις 54, 17. 

οϋον (πν$'—) 46, 8. (καθ'— ) 
51, 13. 70, 15. 

Ζσα 7, 2. 17, 1. -ων 9, 17. 

οσ»ϊρ] οπϊς 4, 5. 22, 9, 22, 22, 27, 9, «Λί$ 45, 1. ωνκΐ$ 

49, 10. 
ος τι] η « 46, 1. 
οαης\ Ζτι 1Τ, 8. 65, 17. οτφ 

ηοβοίο οπΐ 00(1(1. 84, 5. ήτις 

3, 16. 39, 10. 44, 20. 68, 15. 

, 67 • *?■ 

οστιβονν] οντινοαονν 61, 17, 

ο« 7, 13. 26, 14^ 34, 21. 42, 

20. τϋβ ΐβ&' ατ*. 

Οΐϊ μίν — 3ΐ8 ίϊ 72, 3, 

οτι 2, 8. (φΐί&) 3, 9. (ςμιΐη) 5, 

2. (φώ.) 5, 12. 6, 7. 6, 13. 
7, 21, 11, 19. 17, 12. 23, 19. 
27, 7. 31, 19. (φη&) 33, 7. 
34, 16. 36, 11. (φώι) 37, 12. 
41, 19, (φΐϊβ,) 46, 16. (ορίβ.) 
47, 6 Μ8. 48, 18. 62, 10. 62, 
12. 64, 10. 65, 15. 70, 9, 70, 
14. 76, 2. 

οτι μάλιστα 49, 2. 

ον {ονη, ονχ) 7, 15. 8, 11. 12, 

3. 13, 2. 17, 8. 18, 2. 19, 4. 

19, 12. 20, 16. 21, 9. 21, 15. 
24, 9. 25, 21. 26, 14. 34, 16. 
36, 13. 36, 21. 37, 8 1»8. 37, 
10. 39, 1. 40, 9. 40, 10. 40, 
14. 42, 3. 46, 6. 50, 3. 51, 

20. 62, 5. 56, 20. 57, 12. 63, 
7. 63, 16. 64, 2. 64, 14. 64, 

16. 64, 17. 67, 12. 71, 3. 72, 
7. 72, 12. 73, 6. 73, 18. 76, 2. 

ον$αμό&εν 35, 20, 21. 

ονδί 34, 17. 49, 15. 

ούίίίΈ] ονΰεν 8, 16. 10, 16. 

17, 19. 33, 7. 40, 17. 47, 1. 
■ενός 37, 10, 11. 

ουδέποτε 2, 15. 
ονδός 63, 11. 
οννέτι ποη ϊίβηι 52, 17. 
ονίαΐ 54, 8. -άς 64, 3. 
ονν 7, 1. 7, 10. 28, 15. 35, 19. 
40, 13. 41, 4. 41, 21. 
Ονρανία, 17, 4. 110 ΙΝΒΕΧ νΕΒΒΟΕϋΜ. ουράνια 46, 4. ουράνια (τα — } 

17, 4. -ίων η : 6. 
ονοανός 1, 1. -ον 2, 8. 9, 8, 

9. 10, 20. 17, 6. 48, 12. 48, 

15. -οι 20, 19. 29, 11. 32, 
11, 12. 34,3. -φ 3,13. 46,5. 

Ονοανόν 7, 19. Ίδ, 7. 29, 6. 

29, 10. Ουρανού 6, 18. 
ονρος 1, 4. 
οΐί] ωτων 60, 14. 
0»<τία 2, 10. 3, 19. 35, 16. 

-«6 β, 14. 28, 14. 66, 8. 
άντε — οντι 10,8. 23,15. 47, 

θ. οντε — τε 48, 1, 3. 
οντος 4; 17. 7, 14. 10, 2. 17, 

16. 50, 15. τοθτο 1, 3. 2, 8. 
3, 6. 6, 8. 10, 9. 10, 13. 11, 
8. 12, 4. 15, 18. 19, 21. 20, 
11. 22, 6. 22, 9. 23, 2. 26, 

17. 32, 4. 33, 2. 34, 12. 41, 
21. 45, 11. 50, 12. 53, 20. 

58, 6. 69, 20. 60, 22. 63, 7. 
66, 2. 66, 6. 68, 8. 70, 8. 76, 
2. τοϋτον 6, δ. 7, 8. 8, 12, 
11, 3, 4, 26, 13. 33, 3. 44, 

16. 48, 9. 49, 4. 64, 21. 63, 
13. 66, 4, 5. τούτον 8, 12. 

17. 19. 19, 4. 19, 6. 23, 8. 
29, 5. 37, 14, 37, 17. 42, 16, 
43, 4. 43, 18. 45, 18. 49, 13, 
52, 16. 69, 12. 64, 10. 64, 
11. 65,18. τούτω 32, 15. 51, 

7. 67, 5. 70, 5. 70, 9. 71, 18. 
71, 19. 72, 20. οντοι 30, 2. 
ταντκ 4, 3. 9, 1. 30, 1. 41, 

18. 57, 18, 65, 9. 66, 18. 
τοννοις 11, 18. 16, 7. 31, 5. 
τον*ονί 40, 8. τοντων 7, 21. 

8, 16. 9, 3. 11, 17. 18, 8. 27, 

7, 29, 16. 48, 14. 50, 17. 

59, 10. αντί} 3„ 5. 6, 8. 6, 
11 18, 12. 37, 13. ταντ-ην 
4 8. 4, 13. 5, 13, 17, 9. 27, 

8. 29, 2. 32, 3. 36, 14. 40, 
13. 46, 6. 48, 1. 52, 6. 52, 7. 53, 4. 53, 13. 58, 22. 57, 6. 

66, 4. 72, 20. ταντης 1, 3. 

7,16.34,2.65,21. 68,4. 73,16. 

τανχαις 70, 14. ταύταβ 62, 20. 

69, 11. 
οντω 3, 3. 4, 12. 7, 2. 9, 20. 

34, 9. 48, 11. 50, 8. 75, 18. 

76, 12. 
όντως 2, 14, 28, 9. 30, 8. 36, 

10, 39, 21. 43, 10. 44, 7. 53. 

7. 54, 20. 67, 14. 75, 6. 
έψΐΆονβιν 19, 6. 
όφ&αΐμός 11, 20. 
οφιοπΙόχα(ίθί. 11, 13. 
όφοα 29, 8. 56, 4. 
οχϊντην 49, 9. 
οχεντικόν 60, 25. 
οχηιια 64, 1. 
οχλήσεων 71, 4, 
οχνρότητος 6, ,5. 
οχνρωμα 20, 23. 

όφΗΒΐ 31, 3. δψ«5 11, 12. 

77. 

λ 30, 12. 

ααγιιαρπία 50, 20. 

παιάνα 69, 17. 

παιδείαν 14, 4. 15, 11. 18, 2. 

33, 1. -ας 15, 17. 
πίΐτκιβΐνο&βι 16, 7, 8. πΐ- 

παιδενμένονς 16, 1. 
ναχιδιάς 55, 14. 59, 6. 60, 14. 
ω παιΰίον 1, 1. 
παίξιιν 68, 5, 
Λαιήων 66, 2. 
παικτιιιόν 49, 17. 
»αΪ5 47, 4, ω παϊ 28, 11. 41, 

19. 52,5. 76,2. παίδων 81, 10. 
■τίάΐαι 75, 1. οί κάλαι 65, 14. 
παλαιάς 31, 16. 63, 18. -οΰ 

26, 16. -ά 15, 8. -οίς 26, 

8. οί χαΧαιοΐ 16, 14, 17, 6. 
21, 13, 14. 36, 7. 52, 7. 63, 
5, 6. 75, 6, 76, 3. των -ων 
30, 8. 54, 2. 64, 10. ΙΝϋΕΧ ΤΕΚΒΟΒϋΜ. 111 παλνι,οτατοί 84, 14, 
χκίαύηραις 86, 1. 
παΐάμαις 11, 8, 3. 57, 14, 16. 
ααΐαμναΐας 10, 21. -αίουι 

10, 22. 
ηάΧιν 7, 3. 19, 20. 23, 8. 28, 

2. 28, 11. 41, 1. 51, 12. 52, 
1. 62, 11. 62, 14. 64,9. 70,2. 

τίαΐλαηαί 38, 4. 

ΠαΙΙάς 27, 6. 38, 2. 

πάλίφιες 38, 4. 

καΧΙοαινον 38, 5. 

«αμ^ϊΛανας 42, 13. 

Πάνα 49, 5. 

Λάρδημος 46, 4. 

πα*») )>*!$££ 56, 24, 

Πανικοί 50, 7. 

«ανρίί^ιον 37, 9. 

χανονργοτ ίραν 37, 16. 

χκναΐΐ'ψοζ 71, 8. -ον 72, 10. 

πανταχά&εν 53, 17, 

«αντοίΐόοϊ 27, 13. 

πανταχον 63, 22. 64, 17. 71, 15. 

«άντο&εν 66, 5. 

παντοίων 50, 2. 

πάντως 19, 12, 13. 

κά*Ί> 7, 2. 8, 6. 26, 4. 34, 16. 
36, 20. 53, 19. 56, 6. 

ηάηπας 48, 2. 

παρά ο, αΐΟ. 13, 13. 13, 14. 
20, 21; 24, 14. 27, 16, 32, 
18. 42,3. 42,4. 43,11. (— οαον) 
46, 7, 47, 20. 54, 18. 55, 12. 
58, 1. 59, 18. 59, 24. 60, 6. 

«αρά ο. ίβ,ΐ. 3, 10. 6, 11, 6, 
15. 6, 16. 6, 18. 16, 1 1ώ. 
15, 2 1)18. 26, 8. 26, 9 Ιοίθ. 
26, 10. 26, 12. 31, 17. 34, 
13. 36, 21. 41, 13. 42, 19. 44, 
4. 64, 16. 54, 18. 65, 2. 55, 

3. 57, 4, 62, 16. 64, 8. 
παρά ^, ς&α. 21, 19. 31, 14. 
χαραβίώπας 12, 8. 
παραγγελίας 10, 1. 
παράγοντες 38, 11. παράγεται 46, 8. -ήι&η 74, 23. -ηχ&η- 
βαν 15, 10. -ήγαγον 65, 3. 

παραγάγω* 9, 21. 

παοαδΗχ&ησομίνην 4, 15. -δΐ- 
δαγμίντίν 6, 10. -διδαγμένα 
7, 6. 76, 1, 2. 

παοαδεξαμίνων 44, 3. 

παρα$ι$οάαιν 20, 16. -δίδοται 
39, 13. -δίδονται 47, 17. ««- 
ραδονναι 76, 8. πκρέδοσαν 
64, 4. -ίδιαν,αν 26, 13. «αρα• 
δάντων 62,12, -δεδώκαβιν 18, 
15. -ότον 47, 4. -δεδόβ&αι 
44, 23. 76, 18, 76, 1. -ίέίο- 
ται 3, 16. 17, 16. 21, 18. 33, 
19. 40, 14. 71, 2. -δίδονται 
73. 13. -δεδομενον 31, 19. 
-μεναις 27, 21. 

παράδΰξον 47, 1, 2. 

παοα&έσίΐ 75, 16. 

παοαιτία 42, 1. -α$ 75, 11. 

ααροιίΐΐίκΊ'ί) 3, 12. 

πα$αχπμΐν<ος46, 15,16. 65,6,7. 

«αρακμά ξειν~\ παρηκμακός 10,8. 

5ταρ(£ΐιβ1(ΐ»βΌν<τα 13, 21. Όνβας 
60, 16, 17. 

παραν,οπάς 60, 7. 

ΛαραΙαίτρονοίΓίΓα 59, 23. παρ• 
ΐιλ-ηφότος 31, 15. -ηφνία 
17, 2. Λα^ΐ)1η|»|»ενοΐ) 71, 3, 4. 

ααραΐΐτίΐων 69, 8. 

παραμν&ητίον 41, 20, 21. 

παοαπίηβίκν 66, 11. 

παραοκίνιί^ΓΟίί 36, 12. 

παραβτάσει 12, 7, 8. -άαταοιν 
15, 14. 

Μ«^αι<ί|Εΐΐ 64, 3, •εβιν 41, 8. 
-««ν 39, 12. 

παρκτηροναα 14, 1. 

«αραφέρειν 26, 16. 

παράφορον 59, 12. 

««^«ϊρίμα 29, 5, 6. 

παρδαλεις 36, 17. 60, 16. 

παρδαΐ-ην 49, 18. 

παρεδρία 6, 17. 112 ΙΡΓϋΕΧ ΤΕΚΒΟΚϋΜ. πάρεδςον 39, 9, 10. -ΐάςονς 
45, 12. 

Λαρΐίναι 29, 1. 

παρααάγει 65, 15. ~άγοναι 
10, 7. -άγοννβί 22, 7. πας- 
ίΐαάγιο&αι 36, 19. 49, 9. 
-ά7ΐ**ι 50, 22, 23. 52, 14. 
-ατονία» 13, 4. 19, 10. 60, 
12, 13. -άγοπο 63, 22. -αγο- 
μένη 39, 11. -η^κ^ον 5, 13, 
14. θ, 5. 66, 9. 71, 12, 13. 
■-ηκναι 67, 17. 

χαρΐ«ηληΙυίϊόίθ( 55, 11. 

παςεΧηΙν&έναι 58, 5. 

Λα^ϊ'ϊϊΐν 16, 12, 51, 17. ««£«- 
βχε&ηναι 46, 8. 

παΟ&ϊνία 36, 8. -ώ[ 39, 2. 

«αχινοί 52, 15. -ίνον 73, 
19. -ένων 52, 16, 17. 

Λαριεναι] παςειμένα 23, 18. 
*ΐ»ο«5 22, 14. 

«ανιόντων 24, 12. -οί« 24, 18. 

παςιβτα 21, 20. -ίβτηαι 16, 17. 
34, 16. 56, 9• 59, 16. 61, 19. 
~στάβι(ν) 2, 9. 51, 4. 70, 8. 
-«»>τϊ5 6, 7. 23, 18. 36, 11. 

38, 8, 9. 56, 7, 8. -άντος 19, 

4. 63,8. -άντιονδΟ, 18. •£ατχ• 
ββ•«4 19,15,16. 37,14. -αταί 
59, 11. 70, 13. -μίνης 49, 13. 
-βιαμερον 48, 18. -παςαατη- 
ααι 25, 11. 

παροραν] πβςιΰόνϊας 12, 9, 

παςοομ&ν 22, 14. -«ρμί;^- 
νονε 22, 15. 

«αοψααιν 16,, 1. 

»«σα 32, 7. πάβαν 9, 19. 24, 
1. Λ<ί<τ}? 60, 10. πάν 13, 2. 16, 
17. 67, 18. παντός (ίιώ —■) 3, 

5. 6, 10. 9, 9. 29, 11, 12. 37, 
21. (ίιά — ) 52, 6. 61, 16, 17. 
πάντα 1, 3. 3, 9. 11, 20 Ιοί». 
12, 18. 18, 6. 21, 12. 25, 6. 
27, 10. 27, 11. 29, 7. 36, 3. 

39, 5. 43," 7. 44, 24. 48, 18. 51, 19. 52, 1. 52, 10. 58, 3. 
53, 10. 57, 8. 67, 5. 71, 10, 
πάντας 27, 14, 15. 44, 12. 
πάντων 1, 4. 5, 7, 8. 7, 17. 
8, 11. 9, 11. 10, 16. 11, 21. 

16, 8. 31, 9. 45, 9. 48, 7. 48, 

17. ν&αι{ν) 2, 5. 24, 6. 67, 
19. «άσ«( 20, ^ 7. 69, 13. 
παϋων 39, 6. το πάν 28,11. 
τω παντί 49, 5. 

τίάαχονβιν 47, 9. 70, 9. 

Λατονντβς 59, 4. 

)Γθι»;'ρ 9, 1. 9, 20. -Ϊ£« 4, 1. 

-4$ίς 9, 3, 4. 
■κάτησιν 68, 16. 
πάτρια 46, 11> 
πατςωον 9, 16. 
παϋειν 74, 13. παΐααι 7, 19. 

ίπανααντο 56, 14. πίπαϋ- 

ββ"«ί 57, 1. 
Πάφίας 45, 21. 
Πάψοί 45, 21. 
παχΐΛί* 33, 19. 
παχνμΐφίίοΐΐφο» 33, 17. 
παΐνμΐ^ΐστατοβ 4, 17. 
ίπέδηβε 8, 6. 
πέβιία 22, 3. 
Λεδοβΐίων 4, 14, 16. 
«ίόβ'ίίϊ'] πειβ&είς 76, 2, κβ- 

κοι&ότα, 64, 3. -ι 26, 3. 
»ΐί*οΓ 17, 8. 45, 14. 
Πΐΐ&ω 46, 13. 
αίιρώβι 46, 9, πείζάντεί 60, 

13,14. πείρώίΈίΤί 46, 9. π«- 

$«γ«κ 82, 18. 
η^ία^ύς 29, 17. -άγονε 42, 13. 

43, 15. 
πέν&ονς 67, 1. -ββι 73, 3. 
νεπαίνία&αι 58, 11. «Εχκν- 

Φέι-ΐα 73, 18, 
πέπανϋιν 68, 15. 
«ϊρ 46, 1. 
»ΐ'ρ«ί 12, 18. 

Λϊοί Ο. ΟΛΟ. 4, 11. 6, 9. 8, 11. 
15, 15. 16, 17. 16, 18. 17, 4. ΙΝϋΕΧ ΥΕΒ-ΒΟΕϋΜ. 113 20, 1. 20, 2. 20, 4. 29, 12. 

29, 20. 88, 3. 39, 5. 40, 6. 

44, 12. 46, 15. 47, 22 Ίήβ. 51, 

20 1>Ϊ8. 56, 13. 58, 4. 60, θ. 

72, 6. 73, 9. 
πεο( ο. £βη. β, 18. 7, 11. 17, 

1. 18, 8. 19, 9. 26, 7. 40, 16. 

41, 18. 48, 8. 48, 16. 60, 17. 

52, 4. 66, 16 3 62, 22. 68, 11. 

74, 8. 74, 12. 76, 1. 76, 5, 

76, 9. 76, 10. 
πε$ιάπτευν\ πιριήαται 60, 18. 
πεςιγίνεβ&αι 15, 18. 37, 1. 57, 

15. πεςιγινομένφ 39, 10. »ε- 

φΐγΐνίϋ&αι 13, 2. Λεςιιγίγο• 

νααι 39, 20. 
πεςιΐληλν&έναι 63, 16. 
πΐςίεατι 10, 15. 
ιαοιέχει 1, 1. 2, 6. 12, 19. 

κερί — ίχην (ΐπιββ.) 36 , 16. 

■το κ{φ4%ον 71, 7. τον πε- 
ριέχοντος 8, 2. 10, 4, 5. 70, 1. 
περί — καλΰπτοι (ώββ.) 29,7. 
»ίρ&ΐίτΐΜ6,3,4. -ν,ανται 53,16. 
»ΐρ^«μρά**σβ , ίΐί( 29,4. »ϊ$[- 

ίώ^φΐ***» 28, 18, 
πΐρίόδρ 7, 4. 28, 12, 
πιριοναιάζεσδΗΐ 19, 12. 56, 

2,3. 
πΐρίΛορΐβεται 30, 18. 
«ΐρ*βκτΙ(3ν 67, 14. 
ϊΖΕριστάβεις 13, 19. 
πΐφίατεςά 46, 9 ί 10. -«ξ 6, 12. 
ΛίριτιΦΐαβι 6, 9. 
πιςιντονς 14, 11, 
χιαιτνχεΐν 34, 5. 
χΐφΐφΐςίς 56, 9. 
«ε^ιφεοορ,ένων 61, 6. 
πεςιφοςας 2, 7. 
Περσεφόνη 65, 4. -»/ν 55, 5. 
Περβ») 66, 4. 
Πηγααον 44, 10. 
πηγαί 44, 6. -ων 44, 11. 
ίηκική'ίβίΙ'αι 69, 6. 

κιβνρότ 44, 22. 47, 12. 67, 3. !Ε(&«»'όυ)ΐα 20, 9. -ι 25, 16. 
πΦανιατατον 4, 5, Λίβ'ανω- 

τέςαν 64, 8, 9. 
πίνοντας 60, 3, -ό^ΐΜν 59, 12. 
ΜίπροΗΓκονταί 25, 5. 
ηίτίτειν 12, 7, 
»ή«οβ 50, 5. 
πλάζία&αι 71, 17. 
ηΐ«σμΜ 34, 16. ηλάαμαβιν 28, 

2. ( -άτων 69, 17, 
«Λάτοβ 43, 15. 
πλάττοναιν 72, 11, -ονιεβ 50, 

18. πλάττεχαι 10, 15. 23, 

11. 86, 10. 53, 6. 59, 13. 60, 

9, ίπλασεν 31, 20. πέπλα- 

αται 34, 11, 12. 
Πλειάδας 48, 18, 
πλείονα 48, 19. -όνων 32, 7. 

74, 16. 76,6, -ον« 33,9. 47, 

17. 73, 12. 73, 13. 
πλείστον 16, 11. πλείστοι 18, 

15. 41,11. -α 31, 16. πλείβτας 

33, 11. πΧεώτσιβ 31, 18. 59, 

17. 73, 7. «λΐώΓΜΜτ 47, 3. 
πλεοφάξειν 32, 12. 41, 16, 

πλεονάζοντος 16, 13, 48, 9. 

■ονααν 50, 19. 

πλητν 47 ι 7 - -ή* 32 > 13 • 
κΙή#05 13, 15. 49, 10. 
πλημμελημάτων 11, 15. 
πλεονέκτημα 32, 17. 
α1ί)ροί 69, 11. πΐπΐ-ηριαται 72, 

11, 12. 72, 12. 
πΐηαιάααντες 47, 9. 
πίψίον 21, 3. 
Λΐί)ί«Ε 54, 22. πεπίτηγμένος 

74, 10. 
«Χ<™ίίί 46, 17. 
■χλοντος 66, 1. 
ΠΙοίϊΟΒ 55, 16. 
Ζ&οιίϊβι* 5, 7. -« 75, 8. 
πνΐνματκ 42, β. 
«οί-ηνϊμίΜ' 22, 6. 
5τό#ϊ* 48, 4. 74, 24. 
Πό&ο$ 48, 1. 

8 114 ΙΝϋΕΧ ΥΕΕΒΟΚϋΜ. λοιϊΓ* 11, 14. 25, 5. 57, 12. 
64, 12. 65, 19. 67, 19, ~εϊ 39, 

11. 42, 7. 47, 6. 73, 16. -ών 
29, 4. 61, 13. -ονντοζ 11, 9. 
24, 14. 24, 18, 68, 6. 68, 3. 
-οναών 20,6. ποιεία&αι 33,20. 
-εΐται 34, 2. 67, 16. -οννται 
57, Ιδ. «θί<Η>μ.£*οΐ' 48, 9. 51, 
5. ίποίαυν 23, 17. Ιποίηαε(ν) 

24, 16. 68, 17. ττοιψκ^α δ, 2, 
8. -ηοκτ , τε$20,21. έΛοι^οκιτο 
ΙΟ, 12. -ΐ)«οί|*ΐ*ο»ϊ 15, 18, 19. 
ηοΐΎΐτίον 37, 22. *τέων 25, 20. 

25, 21, 
ποίημα των 17, 2. 

ποιητής 28, 17, 18. ο ποι^ηϊ 

12, 6. 26, 16. 66, 14. 74, 17. 
τώ ποιητή 34, 13. 42, 19. 62, 
16. ποιηταΐ 8, 1. 18, 2, 3. 38, 
10. -αϊ 58, 10. -ών 2, 6. 

χαικιΧίαν 80, 7. 49, 18, 19. 69, 

16. ποικιλίας 6, 10. 
«οικβ,ος 46, 3. •ον 51, 4. 60, 

17. -κ 17,11. 51,21. ^26,7. 
«οΐίίίίί'οίβ 30, 16, -ων 69, 8. 
«01*06 11, 15. 

«οιόϊ] -α 30, 11. 
ποιοτήτων 8, 14, 15. 
πολεμικού 38, 20. -κ«ί 36, 13. 

-κκίί 61, 18. τώ ποίΙϊ|&Μΐ« 40, 

5. των πολεμικών 41, 14. 
ποίΐμίαν 61, 21. 
»ο1ΐ(ΐι<ττ^ί 51, 17. 
πόΐΐμοί 57, 18. -ον 37, 13. 

■έμοις 57, 19. -^μιο»• 39, 4. 
ποϊιάν 44, 19. 

κοΖι«$38, 1. Ποίιάδοι 40,3, 4. 
ιγοΙγϊήϊ 38, 1. -άκ 9, 15. 
»όλϊ«ί 6, 6. 37, 21. -εις 6, 6. 

-εσιν 61, 10. -ϊ«*> 38, 2. 
ίΓοΙιίΕΐίονται 17, 7. 
κολίγου 5, 16, 10, 16. 42, 23. 
τΕοϋα^ώϊ 9, 13, 14. 39, 7. 
βοΐ-ύαρχοί 74, 15. 
πολνγονον 56, 7. χολν8έγμα>ν 74, 15. 
9Η»ίνίϊ*τ»)6 74, 14, 
ποΧν^άσνΐια 18, 16. 
«οίνικί^ίίαν 15, 12, 13. 
ΠοΙνμνια 16, 20. 
πολυποαίαν 60, 7. 
Λοί-ύς] -ύν 49, 4. 60, 3. πολύ 
(ώϊ ϋτΐτό — } 6, 12. 84, 10. 36, 

15. 64, 7. -Ιίή 41, 15. -ΙΧήν 
8, 1. -Μήβ 32, 6. 70, 12. -Οαΰ 
21, 16. -ΙΙώ 48, 7. -Ηοί 59, 
24. 61, 21. ' -Πά 19, 12. 41, 

16. 48, 2, 51, 20. 63, 15. τα 
ποϋ<ίρ1βηιιικιπβ45,17. -ΙΙάϊ 
26, 7. 30, 6, 7. 69, 4. -Χλο£ς 
47, 18. -Μ,ονί 17, 1. 57, 14. 
74, 16. -ΧΙων 27, 14. 74, 16. 

πολνατέφανος 30, 6. 
πολΐίτφοί 21, 16, 
ποίντοοπέαν 47, 17. 
ΛοίιιτροΛο» 73, 14. 
ποίνύμνητος 16, 20. 
ποΧνφΙοιοβος 42, 11. 
κοίνφοροί' 61, 3. 
ϊιοΐνχοηβτον 10, 19. 
»ο!νί»ρε(> 2, 8. 
πομπαί; 61, 1. 
πονείν 52, 2, 
πονηρίαν 11, 11. 
Λο»ϊ;ρ£ (α> — ) 14, 9. 
κάνον 37, 11. -»*> 56, 6. 55, 7. 

74, 13. 
ποντία 46, 5. 

ποοείαν 33, 20. -«£ 67, 16. 
πόρρω 65, 4. 
ΠοβαΛάαν 27, 6. Ι7θ(τε*ίώ* 4, 

10. 42, 21, 43, 16. ~ώνα 4, 8, 

-ώνι 42, 23. -ώνοβ 41, 18. 44, 

10. 44, 14. 

Β06£ί0ί 4, 12, 

κοσώί 71, 7. 

ποϊίφοΐίί 42, 16. 

ποτέ 28, 11. 31, 13. 32, 6. 41, 

16. 62, 17. 74, 18. 
κάτεςον — % 16, 16, 17. 43, 2, ΙϊίϋΕΧ νΕΕΒΟΕϋΜ. 115 3, 4. 61, 12, 14. πόχιρον — % 

— V 51, 7, 8, 10. 
ηοτΙμα>ν 44, 5. 
ποϊοίί 59, 6. -ονς 59, 18. 
πον 48, 4. 
»ο»ί] ποδο&ν 26, 14. «οίων 23, 

15.26,19. *ο<γ4»59, 1. 60,2. 
«ρά^ίΜϊτίί 9, 21. 40, 8. -«των 

80, 15. 67, 8. 
χρ&Ιιν 24, 1, 2. αράξίίϊ 36,12. 

ΛριίΙθων 19, 9. 
■αράττειν 15, 6. πραττόμενα 

"■Λ , 

«ρ«ΐί» , τι*θ'»' 71, 4, 

»{ΐΐμ*Ό(5 62, 7. 
πρεσβΐνεα* 64, 17. 
πριοβυτάτην 13, 7. -ο» 48, 7. 
π$£ββνιϊροι 12, 16. -έροις 7β, 

7, -Ε^ονϊ 23, 16. -έρων 60, 12. 
πςεσβντης 60, 10. 
Πρίαχος 50, 16. 
π$ό 16, 9! 28, 7. 
προάγειν 23, 10. -α^ων 24, 7. 

-^^«7* 35, 5. -ήχ&ι\ααν 73, 3. 
αροκίρώντοτι 17, 9. 
προβαίνην 33, 21. -|!ϊ|Ϊ7|χό<κ 

23, 19. 
πςοβιβίηκνϊιχ 37, 3. 
προγενεστέρων 17, 1, 2. 
προό*εδογμένα 25, 15. 
«^όΐκην 50, 15, 16. * 
προεβτάς 51, 13. 
προ*ατάρχειν 19, 18, 19. 
«ςοΜίμ.ενβΐ' 23, 16. 
■προλαβόντεί 2, 8. 
προλέγειν] προείρηται 41 , 19. 

προΐίρημ,ίνοί 28, 17. -31, 8, 9. 

-ΐΐ^ 15,3. -^ρον32,17. -ΐναβ 

44, 4, 5. 
ϋτρομηί'ΐίκν 32, 1. -ΐ('«6 32, 7, 

33, 8. 
προμη&εία&αι 33, 5. 
,ΓΓρομηβ-ίΐίί 31 , 19, 20. 32, 6. 

32, Ιδ. 33, 7. -ία 32, 1. -έα>ί 

32, 22. 3Ε^ο*θί«τ#οι 48, 16. 

προνοίφ 35, 8. χράνοιαν 32, 2, 

3. -νοώ!£ 32, 16. 
Προνοίας 85, 8. 
προόρααιν 82, 23, 

Λ?όβ 10, 20. 12, 4. 14, 7. 15, 
11. 15, 14. 15, 18. 18, 1. 19, 
9. 19, 16. 20, 18. 20, 19. 21, 
9. 21, 10. 23, 4. 23, 16. 24, 1. 
24, 4. 24, 18. 26, 1, 26, 12. 
32, 4. 33, 8. 34, 1. 34, 10. 34, 

11. 35, 8. 86, 11, 37, 13, 39, 

12. 43, 3. 48, 4. 44, 24. 46, 

16. 60, 3. 51, 8. 51, 9. 52, 2. 

52, 18. 64, 6. 55, 9. 66, 16. 
66, 24. 68, 13. 60, 14. 61, 3. 
62, 3. 62, 4. 62, 8. 67, 21. 

68, 3, 68, 13. 68, 17. 70, 12. 

71, 20. 73, 11. 75, 9. 76, 4. 
προβάγεα&αι 45, 14. 
προααγορεΰονϋι 9, 17. 12, 2. 

39, 8. -οντες 66 Γ 20. 67, 1. 

69, 9. προοαγορενεναι 88, 18. 
-ονται 38, 4, ,. -ομενον 30, 16, 

17. -ηγόρενσεν 74, 17. --ηγό- 
ρενααν 5, 19, 52, 7. 56, 19, 
20. 69,14, 74,6. -αγορευαάν- 
τ<ον 41, 2, 3. -ηγορενκένκι 64, 
14. -αϋΐ 66,7. -ηγορεν&η 76, 

4. -ηγόρενται 13, 17. 20, 10. 

53, 9. 
προσανεπλάσ&ΐ] 72, 19, 
προβάπτειν] προϋψ^κν 67, 8. 
προααρμόξειν] χροΰτηρμοομένων 

41, 4. 
πραββοη&Βΐν 38, 12, 
■αροσγειόνατοι 4, 17, 18. -ον 

72, 5, 6. 

ηροαγ ινομένφν 52, 3. 
αροοδεδεμένη 32, 19. 
προαεδρεύβαντΐς 76, 16. 
προβεοηιεναι 13, 9. 
ηροαενρέα&αι 35, 6, 6. 
προσέχοντας 14, 11. -όντων 21, 
17, 18. 116 ΙΝϋΕΣ. ΤΕΚΒΟΚϋΜ. «ροοηγορίαν 2, 17. -«β 1, 3, 4. 
63, 9. 66, 1. -ών 13, 11, 12. 
πςοϋήκειν 42, 12. 64, 9. 
χροαίΐίταται 47, 6, 7. 
π^οβκατοίτώϊτϊΜ' 66, 6. 
αςοσκννιίν 76, 14. 

67, 9,_10, 
χςοσοχηί 70, 11. 
«ροβολώ ί 47, 8. 
βροίΟΤίΙίίΕϊΐΐ' 66, 11, προαττεΐιΐ- 

£οϊπγ»' 16, 12. 
χροαχίπτΗ 64, 13. 
ΛροΒΜίκττΐ»] ΜροβίπίΛβίΗ) 27, 

20, 21. 54, 14. -Λ^οΰηΐτΛά- 

αμίνον 71, 18. 
«^οίτσωρϊνοοσ* 24, 11. 
προΛβκτίκόβ 26, 19. 
η^οϋτκοΐα 32, 7. 
3ΐροίτ(ίιΐ)ϊ 61, 16. 
προατάτιν 37, 21. 
«ροβταττόμενα 64, 11, 12. 
ιΐςοβτι&έντας 24, 13, προο&έν- 

τος 31, 16. 
χςοοτςέχον 68* 16. 
ττροβφ^ειν 46, 18. -ΐνΐγηΐίν 7, 

7. 24, Π. 
Μροβψΐνγειν] πςοβπΒφίΏγότας 

38, 8. 
πςόΰφορος 60, 10, 11, 
ηροσφωνονσιρ 17, 8. 
πςοχΒίνπ 51, 7. 
πρστερείν 32, 23. 
ιτροτιΙ&Εί'θΊϊι,] πςό&ηται 23, 21. 
Λ£0*0(Μ7 37, 1, 2. 
η^οΐ^οιτην 52, 2. 
αροφοριχόν 25, 1, 2. 
χςώχον 2, 17. 5, 17. β, 20. 20, 

7. 21, 1. 28, 3. 41, 21. 64, 10. 

68, 5. 69, 6. 69, β. ιτρωιοϊ 26, 2. 29, 13. 54, 2. 
-μ- 14, 13. πρώτη 53, 12. 68, 
14. 61, 18. -£ 33, 3. -τ)β 
6,6. 53,16. -0115 34,4.39,15. 

«ράτωί 3, 5. 44, 8. 64, 9. πτεςόίνΐΜ 22, 6. 

πτερών 48, 8. 

5Τ«(ία?Τ06 47, 5, 6. -ή 39, 11, 

ανέρωτα 22, 4. -ών 54, 1. 
ηνηρων 10, 18. 
Λτοΐίται 60, 9. 
Μΐώμαια 41, 16. 
τιτάβις 3, 12. Λτωσ«£ 23, 14. 
πνγήν 47, 1. 
ϋμθΐο* 67, 10. 
ττνχοί 46, 1. 
πντίνίοβιν 28, 14. 
«νίκρητ» 74, 16. 
πνίας 74, 18. 

«νΐ'θ'άνεβ'θ'αι 48, 3. 67, 11. 
πνξον 46, 18. 
_. _. 63, 3. 

πνργωτον 6, 3. 

πνρΑορ 34, 6. 

ΠνςιφΙΐγέ&ων 74, 24. 

κνρονν 47, 11. 

«νραίίηρ 2, 10. -ώδες 34, 11. 
63,6. 

τίνοίοτιν,ύν 58, 7. 

ηώ: 11, 21. 

αω£ 3, 12•. 19, 4. 32, 22. 33, 4. 
33, 17. 34, 19. 40, 7. 46, 20, 
47, 1. 50, 8. 66, 2. 68, 16. 

Ρ. 

4άβ9ον 22, 10• 22, 19. 
(αβία 46, 8. -Ιαν 61, 5. 
ρ*«#ή»5 22, 14. 
ξααν 73, 11. 
φαπίΦμόβ 21, 16. 
*Ρέ« 31, 1. -αν 3, 20. 7, 6. -αβ 
4, 9. 6, 10. 7, 1. 62, 11. 
όέ&ιν] ξϊχ&έν 33, 2. 
οίίν 5, 1. ονιίοχ 3, 19. 
ΙιήπΦββΌ» 42, 7. ΙΝϋΕΣ ΥΕΒ-ΒΟΚΟΜ. 117 άηξιν 42, 8. 

ξητορι-κή 17, 7. 

ξιπίξην] ϊρςιηία&αι (ν. 1. 1??ι- 

ζ&α&αι) 39, 17, 18. 
ρίψ«ί 38, 18, ρΊφήνΛΐ, 34, 3. 
ρο£ρ 2, 14. 
δόπαλον 63, 12. 63, 21. 
ξόχτραιν 59, 22, 
(Ρ#μοΓϊ 67, 22, 
£νβεα>£ (οοΛ4. *Ίνσ£»9) 3, 19. 

(ν. 1. ρεναεως) 31, 4. 43, 10. 

ςνβιν 5, 10. 8, 1. 80, 80. 
§ναάς 12, 7, 
ρώμης 68, 19. 

(ΤαίρϊΜ'] (Μΰηςΐναι 59, 8. 

,Εάηιροι 69, 7. 60, 12, 

ββφϊίΤτεοαε 10, 14. 

βαφηνίζευν 21, 13, 

ααφηνιομόν 67, 7. 

β^ίβ^ϊντοϊ 28, 12. 

σέβονται 25, 22. 

(Γΐίσί'ϊβΌνκ 42, 2, 

ιαιαμών 42, 3. 

σ&ακ 71, 6. 

(ΓβΙίΐΜ) 66, 2. 73, 15. -ψ 72, 9. 

Σεμναί 11, 9, 

«τϊιΐΜ'ό* 17, 19. 

αενειν 37, 18. 59, 10. 

Σενϊδκι 59, 9. 

σημαίνοντες 6,13, -όμ«?« 22,1. 

«ιςμΕίΌν 21, 9. 70, 11, 

σήραγγας 42, 4, 

σίδηρος 34, 15. 

αιΧαίνειν 59, 9. 

Σώηνοί 69, 9, 

«τιτ^ώ* 1 56, 14. 

ίΛοίϊ 56, 1. 

Σιιοπην 30, 6. 

ιηιιχ^ίΐίΐ 69, 8, 9. 

■Σκάμανί^οϊ 42, 19. 

οιεμμάταν 15, 4. 37, 16. 

αχέψαι 27, 16. (ΓΛΐψιν 64, 18. 

ΰΆΤ)•«νρον 10, 10. 

σΗκίΛίτο 69, 13. - 

α%ιρτηχΐΛΐ6ν 38, 4, 49, 16. 

ΖϊΚ^τοί 59, 8. 

αχίηρά 14, 9. 

<τκο1*όιτη*θί 61, 5. 

ϋκοτεινος 29, 14. 

άκατος 66, 8. -ον 76, 5. -ανς 

72, 16. 
^κοβ-ών 41, 13. 
ίακνίεναε 62, 20, 21. 
ϋκιοπτ&ίΐτϊς 61, 22. 
σμερδαλέον 37, 6, 7. 
σάν 26, 6. 
σοφίίΐσ&αι. 25, 17. 
σοφό* 18, 4. 
σοψωχάτων 16, 15. 
ίσ«αργαν<αμένον 7, 7. 
«ί«ί)ΐ<« 53, 22. Ιοπειςον 66, 11. 
<Γ3ϊί'ρμκ 66, 2. -αια 45, 5. 66, 

12. -άτ<ον 53, 19. 54, 13, 14. 
αχΐρματικ'ην 50, 19. -ών 49, 10. 
$τεΒν$ΐΐν 67, 16. 
σ-αηΧαίοις 50, 5. 
(ΓΛ^&ήρα 39, 18. 

<τπο»>##£ 57, 18. 

αποράν 54, 7. 

ϋπόρον 55, 12. 

<ίπουί«ί« 18, 6. -αίων 16, 19. 

σιά^ικην 63, 20. 

ίατειλε 8, 2, 

ατέμμαίιΟ,Ά. 68,12. -αΐ«53,16. 

ΟΜνάξαι 11, 12. 

βτΐνσχα>(>ονμ£ϊ'α 42, 5. 

σϊΐριβ'θ'ίίΐ 75, 10, 11. 

ΰχερ-ητιιιον 13, 15. 

στέφανον6,&. -άνων 46, 16, 17. 

(Πίφανοΐριαι 18, 9. ίστεφα• 

νωμένη 68, 20. 
<ΓΤϊφ«*οίίκΐ! 75, 16. 
ύτέφονσι 75, 8 ΐ)ΪΒ. -εα&αι 53, 

17. -κ«» 10, 18. 62, 3. 
ατή&ος 6, 9. 37, 3. 118 ΙΝΌΕΧ ΥΕΚΒΟΕϋΜ. οτΆβονχο 36, 18. 

βτοιχΐΐον 15, 17. -είον 16, 13. 

43, 9, 10. 63, 18. -βί« 4, 4. 

76, 2. -ΐί<ον 48, 13. 
οτοίχφ 12, 18. 

οτόμα 16, 19. -ατός 61, 12, 13. 
ατοχαξάμενοιίΟ, 7. ίστοχάΰαντύ 

45, 2. 
βιρατΐ^ΐΗΐ; 39, 3, 4. 
βτραϊϊΐΐ'όν 63, 14. 
(Ττρατηϊατιρ 64, 2. 
στςογγνλη 53, 5. -ον 56, 9, 
ατοοφήν 34, 1. 
««] οβ 26, 6. 56, 4. 66, 5. βοι 

31, 14. 76, 8. 
ννγγΐνόμενοί 17, 21. 
συγγραμμάτων 17, 3. 
βνγκΐφαλαήαμΜ 39, 5, 6. 
βνγχομιδήν 59, 24. 60, 1. 
βνγηομιβ&εντα 58, 13. 
ανγκράσΐως 8, 15, 
αύγκρητιρ 4, 3. 

ανγχΐΐν 27, 19. οννί^ϊα* 62, 13. 
οιι^ορΐΐίϊΐ 17, 13. -οναι 15, 

13, 14. 
ευκών 60, 21, 22. 
αναλαμβανόμενοι 73, 16. ανν- 

είΐηιΐΐαι. 12, 17, 18. 
ανΙΧ^ιν 12, 19. 
σνμβαίνη 5, 13. -βέβηχε 46, 9, 
βνμβάΐΐανΐε; 22, 8. 
σ^οΐο*- 10, 10, 11. 15, 11, 12, 

22, 20. 25, 1. 36, 9, 69, 7. 

63, 19. -όλων 76, 4. 
σνμβώμονι 45, 12. 
Ονμμετέχει 36, 20. 
ανμμΐτρίαν 67, 21. 76, 15, 16. 
βνμμέτρον 60, 19. 
αΰμμιξιν 49, 11. 
ανμπάρίαχιν 47, 2, 3. 
ανμπΐΛίίημένην 53, 8. 
«νμ»(«ΓΟί'τ<9ΐ' 13, 19. 
σνμτιίηςονται 16, 6. 
(ΓΐΐμΛίοκηί' 45, 9. 
Ρΐ^ττοΛκϊθ'ίί'ΤΐΒ 40, 3. βνμποηκήν 16, 4, 6. 
ύνμψανίία 25, 9. 
(ΤΐίμφωΐΌί 17, 12. 
βνμφώνως 22, 4. 
«ιί»• 2, 4. 28, 19. 32, 17. 
οννκγοναα 45,4. -^«νε 62, 15. 
αννφδονβα 45, 20. 
ίννανοίφίρΐίν 31, β, 7. 
«νκίΜΓίίρ] αννηπται 3, 16. 
αννδεϊν 46, 3. -3έοντο{ 23, 1. 
«ννίνοίϊίΐοϋ 36, 18. 
(πι^κίνκι 32, 6. 0«νϊ»6ΐ 16, 13. 
4ννεχ8ΐχε<ι@•αι 31, 5. 59, 1, 2. 
αννεογίίν 73, 1, 2. 
βννεργόν 35, 3. 
(Γ-όνίσις 35, 7. βυΐ'ΐβϊίοί 32, 10. 

83, 7. 
<Γί>*ΐτΟ£ 35, 20. 
σννέχΐβ&αι 69, 16, 16. -ίχοιι- 

σαν 3, 4. 
σοΐ'ΐχΐστϊροϊ' 69, 6. 
βννεχώς 7, 18. 17, 17. 27, 8. 

70, ^ 15. 
ΰννή&ιιαν 58, 6. 
ΰννη&ας 24, 7. 
βννιέναι 54, 2. 76, 3. -ι4ντων 

28, 1. 
«««Ίονοαν 72, 5. 
βννιζήιηιοί 29, 20. 
βννίβταο&αι 9, 7. 15, 7. 63, 14. 

-άμΐνος 14, 12, βννέατη 7, 15. 

βυνΐκτανοιι 25, 1. 49, 16. συν* 

ΐίτζόε 66, 7. 
αννίσταιρ 24, 8, 9, 
«τονοίαι* 45, 12, 
(Γυί'οικίίΐ' 20, 12. -οΰιτα 64, 4. 

ΟίΐίΌΐκ^σαι 33, 3. 
οννφχιααν 21, 11. 
το ονναλον 49, 1. 
οΐίνορίίρ] βννώφ&αι 60, 15. 
σννουίτΛίί' 61, 3. -αϊ 45, 15. 
σνντέταχται 7, 11. 
βνντΐίνοντοί 19, 6, 
ΰνντι&ένταιν 16, 14, 15. ~τί&ΐ~ ΙΝΠΕΧ ΥΚΕΒΟΚϋΜ. 119 ΰ&αι 31, 7. -τι&εμΐνοι 56, 15, 

16. -ετΐ9η 62, 11. 
ανντιμάν 72, 19. ανντιμαται 

47, 2. 

αννφθόν 67, 18. 71, 19. 
βνςικτήν 50, 1. 
Σόροι$ 6, 11. 

ΰνζονΰΐς (αοάΛ. -ιιεναις) 62, 15. 
ανβτάαειος 32, 5. 
ανβφίγνειν 46, 4. 
0<ροιγΐί>ί£ουβι 41, 10. 
ΰφαγιασμοϊί 73, 4. 
βφαιροίιίοίϊ 66, 10. 
ΰφάΙΧειν 62, 5. -όμενο* 70, 16. 
ίαψιγμένον 73, 10. 
«χΐ«ν 9, 19. -ίων 31, 6. 
αχημα 22, 20. 56, 10. 72, 11. 

νχήματι 23, 12. οχήματα 72, 9. 
σχοΐαίοΐ' 30, 20. 
αά&ιν 21, 10. 51, 1. 51, 16. 

ϋώζεται 3, 9. αεαωομένου 27, 

3,4. 
σώχοϊ 21, 6. 
σώμα 62, 15. αιάμκίτι 69, 20, 

70, 1. •οϊ 26, 3. 35, 13. -ΚΛ 

63, 6. -άτνν 58, 8. 68, 1. 
αώτιιραν 37, 20. 
αωτηρ 21, 7. 51, 15. -?Ϊ£« 9, 

14. -ηροβ 51, 2. 
αωχηοίας 2, 20. 48, 17. 
<Γ«»τ?(?Λιν£. 10, 5. 

Τ. 

τ 43, 9. 

τα1ί)[0«)<υ97^' ,ί £ «"Ί 18. 
τάν&άδί 32, 13. 
τά£ι« 7, 22. -ϊΐ 12, 18. 32, 23. 
ταραχάς 50, 7. 
ταραχώδες 41, 10. 
ταραχωίίστίροί 40, 7. 
Ταςταρον 28, 5. -α 28,16,17. 
τάττεται, 47, 13. τεταγμένη 41, 

20. τεταγμίνοις 4, 2. 
τκθροί 42, 20. -οι 42, 12. ταν- 

ρονς 42, 12. τανρωπονς 42, 17. 

τάχα 3, 1. 3, 10. 6, 2. 6, 17. 

15, 8, 16, 13. 24, 3. 30, 16. 

32, 14. 41, 5. 43, 19. 45, 5. 

45, 19. 45, 22. 50, 1. '50, 2. 

60, 12. 50, 13. 53, 2. 53, 9. 

69, 20. 60, 24. 63, 3. 63, 12. 

66, 6. 68, 16. τάχα (β') ει — 

ίΟΓβϋ^η 36, 7. τάχα μεν — 

τάχα Η 33, 19, 21. 36, 10, 12. 
ταχέως 72, 4. 
τάχος 72, 5. τάχα 30, 19. 
ταχν 21, 16. ταχεϊαν 43, 19. 

48, 8. 
ταχντήτος 21, 14. 
τί 10, 3. 19, 14. 22, 11. 26, 14. 

26, 16. 33, 2. 52, 14. 56, 12, 

57, 3. 62, 9. 72, 6. μ -ηδε — 

καί 27, 6. τι *αί 15, 6. 16, 2. 

26, 10. 43, 8. 46, 4. 48, 19. 

52, 10. 53, 8. 53, 12. 54, 19. 

68, 12. 72, 17. 76, 13, 14. 

νε — καί 3, 19, 20. 17, 2, 3. 

24, 6. 26, 18, 19. 28, 16, 38, 

21. 40,2. 40, 7,8. 40, 11,12. 

42, 4, 5. 46, 15. 50, 23. 53, 16. 

55, 2, 3. 68, 7, 8. 60, 8, 9. 

60, 18. 63, 22. 64, 1. 68, 10, 

11. 71, 20, 72, 1. 73, 17. 74, 

15. τί — τε 29, 18, 20. 30, 4, 

45, 24. 56, 9, 10. 69, 13. ΐβ 

— τε — τε 30, 5. 
τείνεται 27, 1. 
τέίειος 23, 20. -είον 10, 7. 

-είων 10, 9. 
τελειότερα 31, 13. 
τελειότητα 15,3,4. 69,1. -ότψ 

τας 14, 14. 
τείειονσ&αι 68, 11, 12. 
τείεσψορεϊφαι 73, 16. -η&ήναι 

68, 11. 
τείεβφόρον 56, 7. 
τελενταΐον 5, 8. 7, 17. 73, 2. 

74, 6. 
τελεντώντας 75, 10. τετελεν- 120 ΙΝϋΕΧ νΕΕΒΟΚϋΜ. τηκόσιν 74,22. τιτζλεντψιότας 

2, 10. 
τέμνει 69, 3. 
ΐ^Μίβ'&οίί 16, 10. 
τέςιριν 16, 12. 
Τεοψιχόφι 16, 10. 
τεχοάγωνος 23, 12 Ί>Ϊ3. τΐτρκ- 

γώνους 14, 10. 
■τίτιαρΕί 15, 2. 15, 8. 
τενχΐιν 13, 19. 
τέχνης 71, 1. -«( 35, 2. -«(6 

3δ, 17. -ας 26, 4. -ων 33, 6. 

33, 12. 
τεχνικά 20, 14 34, 9. 
τέως δ, 1. 44, 9. 

*ΐ = V 22, «• 

*|ίί 61, 5. 

Τ η &ύβ_&, 14. 31, 2. -ΰν 8, 18. 

τηνίκαΐτο; 4, δ. 

τη$ονντα 61, 9. -ο£ 67, 22. 

τ£®εβ&αι 6, 5. 28, 2. τε&ΐϊβ&αι 

52, 8. τΐθεΐμένων 65, 9. 
ΤίβήρΐΗ 62, 19. 
τιχτονβων 74, 1. τικτό^** 74, 

2. τΐτοχΐναί 7, 8. τετοχνΐα 

52 1 18. 
«(κΕσβΌί! 41, 12. τψωαι β, 13. 
τψιρ 24, 16. 55, 7. 76, 10. 
τιναχτορα 42, 2. 
τι*ί"ϋίΐΐ»Όΐι 11, 7. 
τ»ϊ 14, 10. 18, 4. 19, 13. 21, 

5. 24, 7. 26, 5. 26, 13. 54, 2. 

τι 6, 3. 6, 17. 12, 1. 18, 2. 

18, 4. 19, 21. 20, 2. 20, 4. 

24, 7. 24, 13. 25, 4. 26, 19. 

27, 20. 29, 1. 29, 4. 30, 10. 

30, 19. 31, 7. 32, 14. 35, 5. 

36, 9. 36, 15. 37, 7. 39, 1. 

42, 18. 44, 20. 44, 23. 50, 6. 

51, 9. 51, 20. 54, 16. 57, 6. 

57, 16. 58, 9. 59, 1. 59, 15. 

59, 22. 64, 1. 64, 6. 64, 12. 

65, 14. 68, 11. 68, 14. 70, 6. 

70, 9. 72, 10. 73, 6. 74, 2. 

τίνα (β.) 23, 5, 24, 13. 34, 9. 42, 9, 54, 13. τινί 47, 8. 55, 

8. τινός 14, 14. 16, 7. 21, 8. 
29, 1. 32, 18. 33, 21. 41, 5. 

43, 8. 50, 9. 54, 3. 60, 6. 70, 
13. τινές % β. 2, 13. 18, 7. 
18, 9. 19, 5. 19, 15, 21, 7. 33, 

16. 33, 22. 41, 9, 58, 4. 60. 

4, 61, 7. 66, 2. 73, 3, τίνα 
(ρΐ.) 12, 9. 19, 11. 30, 11. 30, 

17. 31, 4. 31, 14. τινάς 6, 8. 
12, 9. 25, 16. τίνων 10, 21. 
20, 12. 33, 6. 42, 8. 42, 22. 
66, 20. τιαί(ν) 3, 10. 16, 1. 

44, 4. 57, 4. 71, 17. 
τίβιν 11, 17, 18. 
Τιαιφόνη 11, 6- 
Τιτάνων 30, 1. 62, 10, 11. 
τοι 68, 6. 

τοίννν 28, 3. 31, 19. 66, 1. 
τοιούτος 14, 11, 12. -οντον 6, 
17. 7, 4. 19, 21. 32, 14, 36, 

9. 36, 15. 44, 20, 54, 15, 16. 
69, 1. (πυκο.) 39, 14. 42, 9. 
τοιαντύν 21, 8. 41, 5. 70, 13. 
τοιοντψ 60, 24. τοιαντα 11,1. 
ταιοντοις 11, 7, 47, 18. 60, 1. 
64, 2. 71, 16. -όντων 9, 18. 
41, 13. 45, 12. τοιαύτη 42, 16. 
47, 2. -ην 11, 14. 36, 19. 51, 

5. 63, 7, -«ϊ 59, 4. 
τοκετοί 73, 14. 
τόνους 59, 14. 
τοξε/νς 48, 8. 

τοξότης 47,7. 63,21. -αϊ65,3, 

τοζότιν 71, 18, 19. 

τόπος 54, 9. 67, 12. -ο» 8, 12. 

-ου 9, 9. •ψ 70, 5. -ων 60, 10. 
τοίοΐτοί' 76, 9. *αντ« 62, 22, 

-οντοαίί 8, 8. 16, 9. 40, 1. 
τόβοον 66, 17. 
τότε 7, 12. 

Γοοτΐοτί 14; 8. 30, 13. 
τοάγον 60, 20. 60, 26. 
ΐςαγώίΐ) 49, 6. 
τοανός 21, 2 ΙΝϋΕΧ ΥΕΚΒΟΕυΜ. 121 τρ(ίν 37, 12. 

τρείί 13, 3. 15, 2. 15, 3. 19, 

18. 19, 19. τρία 15. *■ 37, 16. 

72, 9. τριών 13, 11. 69, 2. 

69, 3. 
«ρέμβιν 37, 13. 
τρΐ«ίί* 71, 13. -αν 22, 17. 
τρίφχιν 52, 10. -Οί^αί 66, 12. 

-β(φαι 62, 18. -ίται 63, 3. 

-ομ,ίνων 7, 16, 17. τραφίντα 

7, 9. τΐτροςρΐναι 70, 17. 
ΐριά#ο$ 15, 3. 
τρίαινα 43, 2. -αν 43, 6. 
τρίβεται 51, 4. τρίιρας 54, 7, δ. 
τρήΊαν 73, 5. 
τρίμορφος 72. 8. 
τρ£θίΐτ»5 72, 13. 
τριόί(Μ> 72, 14. 
τρίαονς 69, 1. 
ΤφΜηόΙεμοΐ 53, 23. 
τρισαόν 13, 4. 
Γριτονένηίκ 37, 11, 12. 
τρίτον 72, 10. -η 13, 9. -τ;» 20, 

4. 74, 2. 

Γρ&ων 43, 9. 43, 11. 
τριχίας 72, 14. 
τρόπαια 39, 8. 
τροπαιούχο* 9, 16. 
τρόπον 13, 3. 26, 13. 32, 23. 

42, 21. 44, 17. 52, 10. 54, 4. 

«ατά τρόπον 27, 11. 76, 14. 

τρόπον 22, 17. 59, 19. -ω 31, 

16. 56, 8. 
τροφή 63, 21. -ήν 66, 15. 
τροφΟν 40, 16. 
Τ5ΐ7^ τ ^β 62, 20. 
τρνομένη 37, 10. 
τριιφίρόν 18, 12. 
τνγχανειν 13,12. 16, 20. τυγχά- 
νει 20, 18. 57, 21. 68, 13. 

-ανιόν 23, 20, 21. ίτνρ 1, 3. 

τνχόν (£θΓΪβ) 23,20, οΓηι^ό*- 

τ££ 76, 3. τνχονΒα 29, 5. τί- 

τενχέναι 66, 1. -ότα 19, 20. 
τνμ»«ίΌί£ 5, 14. -ων 59, 23. τνπονς 6, 9. 

τν^β (Ικ — ) 16, 11. 

Τνχη 13, 18. 

Τ. 

νβρεως 7, 19. -ϊί£ 60, 7, 
ΰγιΐίας 69, 20. 
'Τγίειαν 21, 11. 

ιτ^ρβίοώίί 44, 24, 45, 1. 
νγαόν 27, 9. 28, 8. 41, 20. 

43, 13. 45, 3. 66, 6. νγρον 

4, 12. 29, 14. 32^ & ΐιγραϊς 

49, 15. 
νδωρ 4, 10. β, 14. 28, 13. 

42, 14. 60, 15. -«τον 42, 5. 

45, 6. 
νίτιος 9, 12. 
«Είί 40, 14. 66, 17. 63, 10. 

*Μν 2, 7. 4, 9. 44, 10. 47, 

3. 70, 3. 
•αλαιιτίΐν 72, 1. 

ΰλη 53, 1. ϋλί) 13, 16. ύλης 

4, 4. 33, 20.' 50, 9. νΐιχις 
71, 16. 

υμνείται 17, 2. 

νμνοϋσα 17, 1-. 

νμνονς 15, 16. 

ΰνεως 54, 22. 

ΰπάνταων 50, 10. 

άναρχων 21, 7. 49, 2. 61, 15. 

61,17. 63,3. υπάρχον 10, 11. 
νηέρ ο. αοο. 9, 6. 9, 9. 54, 18. 
ίπέρ 0. §θη. 63, 18. 
νκιράνία 30, 17. 
νπερβοίήν 21, 6. 
'Ττΐρώον 30, 17. 
νπερμαχητική 39, 4. 
ν»νβίονί:«ί 22, 13. 
ναό ο. λοο. 54, 19. 68, 2. 74, 7. 
νπό α 4»£. 60, 5. 
νπό ο. 86π. 3, 3. 6, 2. 7, 6. 

7, 9. 10, 20. 11, 8. 14, 1. 

16,8. 19,17. 19,18. 22,21. 122 ΙΝϋΕΚ νΕΒΒΟΚϋΜ. 26, 12. 27, 1. 27, 3. 28, 1. 

89, 4. 30, 8. 82, 1β. 32, 20. 

83, β. 34, 3. 37, 10. 40, 3. 

41, 8. 41, 12. 42, 8. 42, 22. 

48, 14. 50, 2. 52, 7. 52, 16. 

53,17. 54,17. 55, 1. 55,10. 

57, 7. 62, 10. 62, 11. 63, 8. 

64, 11. 69, 19. 
νποϋειγμα 15, 18. 51, 16. 
νΛο$Ηκνύνί«ί 55, 15, 16. -#ι#ϊγ- 

χέναι 70, 4. 
ΰπο$ηΙον>>τΐ$ 23, 7. 
νποζενγννονβι 60, 16. 
νηοΧα$όνχ<αν 36, 10. 66, 21. 

νιαΧάμβανον 2, 18. 
νπομίνιιν\ νπέμεινεν 29, 18. 
νηομιμνήνκοντες 39, 19. 
νπόμνηβιν 23, 4. 75, 9. 
νπομονήρ 55, 7. 
νπανοΐΐ 45, 6, 7. νπονοά 64, 

8, -ενόΐ)<ιαν 73, 14. -νοητίον 

32, 1. 76, 12. 
υπόνοια ν 74, 3, 4. 
νπονόμοις 56, 12. 
νποΰτάαεως 9, 3. νπόστααιν 

33, 18. 

ΰχοατηςιοΰντων 60, 3, 
ΰΛοτκτκ»** 64, 10, 11. νπο- 

τάχτίβ&αι 36, 6. νπΐταξεν 39, 
21. ΰκοτέΐκχται 30, 15. 

νπονργΐΐν 19, 11. -ονντα 20, 1. 

ΐ>ποι>(ΐ7ί<«> 20, 8, 

νς 46, 12. 54, 22. 56, 6. 

νβτεςον 12, 9. 

αφαιρούμενος 25, 14. 

νφίβτηβιν 3, 20. ΰφάΐΐαβ&αι 
4,5. ■έφ/οταται 8, 16. νψιατα• 
μένον 28, 13, 14. νποβταβα 
29, 19. νφέβνηιιεν 53, 4. 

νψο&εν 26, 14, 

Φ. 

φκΐννός 85, 16. 

φαίνειν 21, 12. 44, 7. φαίνε- β&αι 44, 6. 44, 3, 9. φαίνεται 
27, 7. φκή'Μ'ται 5, 17. ββ, 
17. -ομίνον 72, 16. -ομέναρ 

74, 7. φΐ)*«ί 58, 6. 
φαΧΧαγάγια 61, 2. 
ψαΧΧοΐ 61, 2. 
φ«με» 34, 8. 36, 6. φαβί(ν) 

2, 1. 2, 13. 7, 6. 17, 16. 

32, 8. 36, 19. 37, 14. 41, 

15. 58, 4. 61, 7. 66, 8. 

φηβΐ Λί, 10. 17, 9. 18, 4. 

56, 3. 68, 8. Ιφψ 74, 6. 

ίφη 12, 6. 20, 13. 31, 11. 

ίφαμεν 7, 22. 74, 3. ίφκβαν 

2, 6. 4, 8. 8, 10. 18, 7. 19, 
22. 20, 1. 21, 19. 23, 7. 28, 

15. 32, 21. 33, 4. 33, 16, 

16. 34, 3. 34, 7. 46, 7. 70, 

3. 72, 7. 75, 16. φησάντορ 
20, 11. 

Φαναΐον 67, 3. 

φανεςόν 74, 23. 

φανιςώς 73, 16. 

φαντααίαν 11, 14. -«ί 22, 13. 

φαρμακείας 71, 6. 

φαρμακίοι 73, 1. 

φασ/ανώα* 76, 7, 8. 

φ«ίαί 23, 5, 

φερ«22, 4. μμκγι 23, 3. •ον<τώ« 

73, 17. -εα&αι 2, 14. 47, 20. 

65, 7. -ϊΐ«( 22, 4. -(ψϊνοΐ' 

8, 5. -ο((ΐίΌϊτϊ 2, 19, ϊνεγχΐΐν 

51, 10. 
φενγων 62,16, 17. -Οίχταν 72,8. 
φθαρτών 5, 8. 
φ*(ίρ«ΐί 65, 11. -ΐ) 69, 19. 

-ου ση: 51, 11. φ&ίίςεαίϊαι 

69, 7. 

Φβΐίΐίΐ'»; 30, 4. 
φ&ίσει 25, 6. 
φθόπο^ϊ 16, 9. 
φιίΙΐΐϊ> 19, 8. 46, 16. -«')? 66, 6. 
φιΧέρημ,οι 61, 9, 10. 
φιλημάτων 46, 12. 48, 1. 
φιΧομειίης 45, 10. ΙΝϋΕΧ ΥΕΒΒΟΒϋΜ. 123 φύομα&οννΐες 17, 18. 
φιΐοΰοφησαι 76, 6. -οΰντΐςδβ, 

23, (τ. 1.) 17, 18. 
φιΐοβοφίαν 15, δ. 37, 15. •α; 

16, 17. 
φιΧοαόφοις 76, 7. 
φιΙόι^ΓΟί 29, 18. 
φιΧοφ^ονητίχόν 46, 11. 
φιΐνρα 46, 15. 
φλόγες 33, 17. 
Φο^ι; 31, 4. 
Φοΐ^ορ 65, 17. 66, 18. 
φοίνικι 13, 9. 

Φοινίκων 18,10. Φοή>φν54,18. 
φόνφι 73, 3. -οί>ϊ 11, 8. 
φο^«> 44, 1. 64,2. -«ϊ 42, 18. 
φόρημχ 10, 11. 43, 2. 51, 18. 
Φοφ>ην 30, 6. 

φοικώδες 74, 2. -<»3ΐί£ 11, 12. 
φρονΐΓν 30, 13, 14. 36, 1. φοο- 

νίο»τα)ν46, 1. ίφρόροοϊ'60,17. 
φςόνηαις 33, 10. 36, 13. -ήαεα>$ 

36, 15. ςρρό»>η«-μ 87, 22. 
φςοντίζειν 48, 16. 
ΦΡΟίτπ'βΗ' 32, 19. -ίδαν 74, 

13, 14. 
Φςνγία 6, 14. 

Φρ»|('(*) 6, 16, 16- 26, 10. 
φ-ύην 52, 10. φιίίβθ•αι 41, 22. 

-όμενκ 51, 19, 20. -ομεναν 

50, 22. φν»Ί(ΐ 18, 7. 28, 6. 

ίφνβαν 32, 4. αϊφΐίκΕΐΊϊΐ 36, 

6. ιτΐφοκΐ 14, 6. 34, 16. 62, 

5. πεφνχός 33, 5. -ότα 58, 

12. -οταβ 72, 2. 
φν1«Κ])ϊ 10, 6. 
φυΙιϊΜΤίχόν 37, 7. 
φν1«£ 50, 23. 
φνίαττείν 2, 2. -εαβ-αι 31, 8. 

-ϊΐ«ί£ 67, 8. -ανται 46, 18. 
φνλίοις 60, 15. 
φοβκίήην 4, 14. 
φυσικής 35, 3. -ό» 34, 18. 
Φννικοις 30, 3. 
φναιχωζεςον 75, 4. φιίβιί 3, 8. 4, 7. 4, 14. 7, 

12, 13. -ία>β δ, 2. 11, 11. 

38, 9. 60, 18. 52, 8. -ιν 1, 4. 

9, 2. 3. 17, 5. 76, 4. 
Φν«Μ 30, 4, 
φπάί,ίοΐ' 41, 21, 
φυτάν 68, 13. -οί 18, 13. 50, 

7. -άν 23, 6. 46, 13. 
φωνή 30, 11. 67, 14. 74, 10. 

•ην 21, 14. ~ής 16, 7. 21, 20. 

41, 9. -άβ 69, 4. 67, 22. 
φωνητικά 30, 9. 
φώβ 23, 11. 29, 15. 35, 5. 

60, 16. 65, 6. -τόϊ 69, 11. 
φωσφόρος 71, 6. 
φωτίξειν 71, 7. -εβ&νι 67, 4. χα/ρε μ>] «εχ^ΐί'κι 74, 21. 

χαίοειν 16, 10, 73, 3. -ει 46, 
10. 49, 14. -οι 60, 24. -οίχταν 
6, 15. -οντά 66, 24. 57, 1. 

χαλεπόν 74, 2, 3, 

χαλκοί} 34, 15, 

χα^ίανπ» 74, 20. χείαεται τ. 

χαοε 28, 3. 28, 7. 28, 16. 

ους 28, 5. 29, 3. 29, 12. 
χαςάί 20, 7. 65, 14. 74, 19. 
χα$%Βσ&αι 10, 3. 19, 11, 12. 

19, 17. 20, 9. 20, 16. κεχά- 

ρΐίττί» 53, 21. 
χάριν 34, 8. (£τ»ϋ&) 62, 16. 

χάριτος 19, 19. χάοιαιν 45, 14. 
χαριστικώς 19, 20, 21, 
χααιβτιχάτεοαι 19, 4. 
Χάριτες 20, 7. -αί.19, 1, 45, 

13, -ίτων 10, 2. 20, 6. 20, 

13. 34, 8. 
Χάρω* 74, 19. 

χείεβ&κι 63, 9. χείαετνι 53, 11. 
χειμώνες 6, 3. 
;[ίΓ*>] κιχ-υιαι 28, 10. 
χειρί 10, 13. 51, 7. χΐΐςβΐ 23, 124 ΙΝϋΕΧ ΥΕΚΒΟΕϋΜ. 4. χΐίςεοα 48, θ. χειλών 28, 

15. 27, 14. 71, 1. χε$ε β 64, 6. 
Χιίςων 70, 17. 

χ&ονίαν 72, 18. 

χ&ών 53, 8. 53, 9. χ&όνα 35, 

16. %&ον( 68, 7. 
χ1οά£οΐ'ί« 66, 15. 
Μόγ 65, 14. 
χορείας 19, 22. 
χορΐνΗΡ 17, 16. 
ΉΕχοςηγηβ&αι 47, 18, 19. 
χο$ονς 16, 14, 

χρίών 17, 17. 
χ$ιων 56, 12, 
ΪΡ^ 37, 9. ί^ην 70, 4. 
χφηματος 6, 10. 
χρήβ&αι 24, 2. 25, 17. 28, 18. 
26,2. 34,4. 46,17. χρώνται 

32, 2. 43, 8. 61, 7, 8. 59, 
24. 61, 22. 66, 20. χςάμινοι 
57, 1. 70, 9. χρωμενονς 21, 
6. 69, 5. χςωμ,ένων 37, 20. 44, 
1, 2. 59, 14, 16. 60, 11. ίχ$άν- 
το 30, 13. κίχςημέρον 48, 7. 
-μένα>ρ 28, 1. 

■ΪΡ^βψ») 76, 8. -ίμην 60, 16. 
χρψκμο»" 24, 13. -ίμων 66,24. 
Ζρη«>'μαΐ£ 68, 2. 
ϊριΐβιρ 32, 10, 68, 13. χςήβει 

33, 14. 
χρηαμών 67, 14, 15. 
χροιάί'42,13. 68,11. -«660,18. 
χρονίξη 31, 2, 3. 

χρόνος 7, 4. -ο* 64, 13. 55, 
3. -αν 4, 2. -(0*13,4. 67,21. 
χςνσοχόμαν 66, 20. 
^ΐΌόρρακίϊ 21, 15. 
χςνΰαΐς 26, 18. 
χριιίοφίίΡΐί 26, 19. 
χ$νσα>πόε 67, 1. 
χ^ίαμάτίον 49, 19. 
^ιίβϊιος 28, 8. 
ίχώαατο 65, 17, 
χοΐαή'ϊΐί' 34, 2. 
χωΐόι 33, 18. -«ϊ 12, 6. χωράν 23, 5. χώρο» 57, 19. 

ϊαιρϊίν 6, 6. 53, 10. 74, 7. 

74, 20. 
χωρ/ί*ί*67,10. Ιχάςιβαν^,ΐί, 
χωςίοις 71, 17. -ίων 61, 11. 
χωςίς 17, 18. 49, 15. 

Ψ". 

ψόφοβ 30, 10. 59, 23. -ον 50, 
9. •ονς 68, 1. 

'ψνχη 3, 8. -^ν 3, 4. -ης 3, 
3. 3, 14. 32, 2, 36, 11. -«Ι 
3, 15. 5, 6, 64, 7. -αίς 68, 
6. -ά$ 21, 3. 38, 18, 19. 47. 

11. 74, 6. -ών 58, 8. 
ιρνχααομπάν 22, 7, 8. 

Ω. 

<ο 1, 1. 14, 9. 28, 11. 41, 19. 

52, 4. 56, 1. 65, 1. 76, 2. 
ωδε 55, 2. 

άδης 62, 9. φδάξ 16, 15. 
(βάίνιιν 36, β, ώίινΕ» 34, 21. 

άΒίνονοαα, 73, 10. 
3ϊ«ϊαιτόβ8,13. 30,18. -οκδ,ΙΟ. 
ωκέας 8, 13. 
ωςαις 50, 21. 
'Λρώ* 10, 4. "Άςιχς 67, 7. 
ώρΚί'ων 47, 21. 
οίρίΓν 2, 1. 

ωςενΐιν 2, 1. -ίτα» 57. 8. 
ώί 2, 11. 2, 15. 3, 7. (— ίχΐ 

το πολν) 5, 12. 6, 9. 7, 16. 

9, 3. 10, 12. 12, 16, 13, 16. 

14, 6. 14, 10. 16, 19. 18, 7. 

18, 9. 18, 10. 18, 14. 19, 9. 

19, 10. 19, 13. 21, 7. 22, 
17. 24, 1. 24, 13. 24, Ιβ.' 
25, 5. 25, 20. 26, 1. 26, 9. 
27, 8. 27, 14. 28, 2. 80, 3. 
30, 20. 31, 14. 32, 9. 34, ΙΝΌΕΧ ΎΕΚΒΟΒυΜ. 125 

8. 35, 5. 86, 7. 37, 11. 37, 10. 25, 7. 27, 16. 81, 12. 

19. 38, 18. 39, 2. 39, «1. 33, 17. 83, 22. 37, 3. 42, 17. 
40, 1. 40, 16 ίβι\ 42, 3. 42, 42, 23. 59, 13. 60, 5. 66, 8. 

20. 43, 1. 43, 5. 44, 13. 45, ώβαιιΐί 37, 10. 41, 2. 46, 11. 

9. 46, 2. 47, 6. 47, 13. 47, 52, 8. 58, 2. 59, 11. 61, 8. 
22. (— ίπίπαν) 51, 5. 51,10. 65,3. 

52, 2. 53, 10. 57, 1. 60, 18. ώσαντωί 68, 1. 

60, 19. 61, 12. 61, 14. 61, ωσ»ΐρ 3, 3. 13, 21. 32, 20. 

22. 62, 16. 64, 4. 64, 5. 35, 4. 44, 18. 48, 8. 56, 13. 

64, 16. 65, 9. 65, 14. 65, 73, 1. 

20. 67,4. 67,12. 67,21. ώβ»ΐρϊί11,6. 89, 19. ν.1.32,20. 

69,6. 69,11. 69,20. 71,11. »<πΐ 23, 13. 56, 15. 63, 10. 

73, 14. 74, 6. 74, 12. 74, 17. 65, 6. 68, 14. 71, 16. 

75, 7. 76, 12. άψΐί,ψίΜ,ήν 43, 13. 

ωσάν 6, 4. 13, 14. 21, 7. 23, ώφΐΐίμως 19, 11. 20, 2. Οοηΐ^θΐιάο. βΐ Ά,άΔ.&ηά&. Ρ. 8. ίοΐΐβ ιιηοω, ί[ΐιίΙ>τΐ8 ο. 8 ΐηοίπβτιιη βΒί. — ρ. 16 &ρρ. 
6, 6 1. άναβτο. ίν ταΐς ^αλίαις 1)ΰ. — ρ. 17, 7 1. ^ΐορί«^. 

— ρ. 18, 4 1. φηαί. — ρ, 23 &ρρ. 7 &ΛΛ© : άποδηίουντες δΰ. 

— ρ. 40 αρρ. 16 1. Τ)ΜΪ ρτο ΙΜν. — ρ. 58 »ρρ. 14 ηάάβ: 
γίνΐσις <ώ. — ρ. 61, 81 πολλοί β^ο ηπηο ω&ΐίπι 1β#ϊ φι&Ία αϊ 
«οίΐοί. — ρ, 64, 13 8\ι»ί1βιιί6 Νααοΐιΐο π,ιιηο ζβχ} της ομψής 
1β%«αάχαη οβηβθο — ρ. 64, 17 ροηθ + Λΐιίβ παντ, ϊ. «ρ.